Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5130.3114.2020
22 kwietnia 2021 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Telekomunikacja, Sektor prywatny,
W toku postępowania administracyjnego, Spółka przedstawiła wyjaśnienia w zakresie wypełniania przez nią wymogów określonych w art. 33 oraz motywie 85 rozporządzenia 2016/679.
Fakt, że Spółka spełnia wymogi określone w art. 33 rozporządzenia 2016/679 (i art. 2 rozporządzenia 611/2013), nie oznacza jednocześnie, że spełnia ona wymogi określone w innych przepisach rozporządzenia 2016/679.
§ DKN.5130.1354.2020
17 grudnia 2020 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Zgłaszanie naruszeń, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
Odnosząc się do weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełnienia przez niego wymogów rozporządzenia 2016/679, Spółka wskazała, że kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowej i profesjonalnej konfiguracji serwerów, postanowiła powierzyć pełnienie tych zadań wyspecjalizowanemu podmiotowi jakim jest IDFT, kierując się m.in. jego dużym
wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§ DKN.5131.50.2021
08 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§ DKN.5130.2024.2020
11 lutego 2021 r.
Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Zgodność z prawem, Wysokie ryzyko, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo, Sektor publiczny,
Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, to zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
podmiotowi przetwarzającemu informacje.
§ DKE.561.25.2022
13 grudnia 2022 r.
Sektor prywatny, Upomnienie,
Przesłane pismo Spółki z 10 sierpnia 2021 r. nie spełniało wymogów formalnych dla podań określonych w art. 63 § 2 Kpa – zostało podpisane tylko przez Pana K.
ust. 1 lit. a)) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e)).
§ DKN.5112.1.2020
03 grudnia 2020 r.
Środki techniczne i organizacyjne, Telekomunikacja,
Poufność danych to właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom.
Wdrażanie obowiązków nałożonych ustawą o działaniach antyterrorystycznych zbiegło się bowiem w czasie z powinnością dostosowania przetwarzania danych do wymogów rozporządzenia 2016/679.