Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.31.2021
07 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Mieszkalnictwo,
W Wytycznych 07/2020 podkreślono, że „Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający musi być uregulowane umową lub innym aktem prawnym na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego zawartym między administratorem a podmiotem przetwarzającym, zgodnie z wymogami art. 28 ust. 3 RODO.
Obowiązki administratora w zakresie zapewnienia powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi spełniającemu wymogi wskazane w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, trwają co najmniej tak długo, jak okres powierzenia.
§ DKN.5130.1354.2020
17 grudnia 2020 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Zgłaszanie naruszeń, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
Odnosząc się do weryfikacji podmiotu przetwarzającego pod kątem spełnienia przez niego wymogów rozporządzenia 2016/679, Spółka wskazała, że kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowej i profesjonalnej konfiguracji serwerów, postanowiła powierzyć pełnienie tych zadań wyspecjalizowanemu podmiotowi jakim jest IDFT, kierując się m.in. jego dużym
wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§ DKN.5130.3114.2020
22 kwietnia 2021 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Telekomunikacja, Sektor prywatny,
W toku postępowania administracyjnego, Spółka przedstawiła wyjaśnienia w zakresie wypełniania przez nią wymogów określonych w art. 33 oraz motywie 85 rozporządzenia 2016/679.
Fakt, że Spółka spełnia wymogi określone w art. 33 rozporządzenia 2016/679 (i art. 2 rozporządzenia 611/2013), nie oznacza jednocześnie, że spełnia ona wymogi określone w innych przepisach rozporządzenia 2016/679.
§ DKN.5131.50.2021
08 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
§ DKN.5130.2024.2020
11 lutego 2021 r.
Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Zgodność z prawem, Wysokie ryzyko, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo, Sektor publiczny,
Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, to zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
podmiotowi przetwarzającemu informacje.