Ogłoszenie o praktykach

Urząd Ochrony Danych Osobowych w roku 2024 oferuje możliwość odbycia:

 1. Praktyki studenckiej nieodpłatnej.

 2. Praktyki absolwenckiej nieodpłatnej.

Oferta skierowana jest do osób posiadających obywatelstwo polskie.

 Studenci i absolwenci zainteresowani odbyciem nieodpłatnych praktyk proszeni są o dostarczenie do UODO następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenia na praktykę – druk do pobrania na dole strony - należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kadry1@uodo.gov.pl w tytule wiadomości „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” oraz oryginał w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Dział Kadr, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa; (z dopiskiem na kopercie: praktyka studencka/ praktyka absolwencka).

 2. Skierowanie na praktykę i (lub) 2 egzemplarze podpisanego porozumienia. Telefon kontaktowy: 22 5310374

 Wymagane dokumenty należy  przesłać na co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej lub absolwenckiej.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydata do odbycia praktyki.

Proponowany czas odbycia praktyki – 1 miesiąc oprócz DOL gdzie możliwe jest odbycie praktyki 2 – miesięcznej.

W dniu rozpoczęcia praktyki podpiszemy umowę. Warunkiem niezbędnym jest przedstawienie  dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki.

 

Departamenty UODO w których możliwe jest odbycie praktyki:

 1. Departament Kontroli i Naruszeń

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia   -  3-5  osób.

Preferowany kierunek studiów – prawo, informatyka.

Termin odbywania praktyki okres wakacyjny.

 2.  Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 1 osoba.

Preferowany kierunek studiów – prawo, administracja, stosunki międzynarodowe. Termin odbywania praktyki do uzgodnienia.

 3.      Departament Informatyki

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 3 osoby

Preferowany kierunek studiów – informatyka, inżynieria systemów, teleinformatyka, cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza.

Termin odbywania praktyki do uzgodnienia

 4.  Departament Orzecznictwa i Legislacji

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 3 osoby;

Możliwość odbycia praktyki 1 -2 miesięcznej w departamencie.

Preferowany kierunek studiów – preferowany kierunek studiów - prawo, (stanowienie w prawie krajowym prawa ponad krajowego), ze znajomością języka angielskiego.

  5.   Departament Nowych Technologii

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 1 osoba

Preferowany kierunek studiów – profil informatyczny lub pokrewny.

  Termin odbywania praktyki do uzgodnienia

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych praktykanta UODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 2. Inspektor ochrony danych.

Nad prawidłowością przetwarzania danych w UODO czuwa wyznaczony przez Prezesa UODO inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem jak wyżej, nr pok. 1202,  e-mail: iod@uodo.gov.pl.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO., a następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

 

 1. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być:

a)      instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b)      podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym: szkoleń, świadczeń socjalnych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz UODO, np. ochroniarskie, doradcze, audytowe.

c)       Pani/Pana dane mogą być ponadto ujawnione podmiotom z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Monitoring w miejscu pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odbywających praktyki/staże w UODO niektóre miejsca (wejście do budynku, kabiny wind) są objęte monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu na zasadach określonych w art. 222 Kodeksu pracy. Administratorem tych danych jest administrator budynku: Polski Holding Nieruchomości S.A. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Monitoringiem wizyjnym (bez nagrywania obrazu i bez rejestracji dźwięku), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom odbywającym praktyki/staże objęte jest także pomieszczenie, w którym przyjmowani są interesanci Urzędu. Monitoring ten jest włączany wyłącznie na czas, w którym obsługiwani są interesanci, a obraz obszaru objętego monitoringiem wyświetlany jest na monitorze w portierni znajdującej się obok monitorowanego pomieszczenia. Jego administratorem jest UODO.

Monitoringiem objęte są również działania osób odbywających praktyki/staże w zakresie wykorzystania urządzeń oraz komunikacji elektronicznej w postaci poczty i korzystania z Internetu w celach zapewnienia bezpiecze­ństwa systemów informatycznych oraz właściwego wykorzystania narzędzi pracy                               (z zacho­waniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych na zasadach określonych w art. 223 Kodeksu pracy.

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane i wytworzone w związku z odbywaniem praktyki/stażu będą przechowywane przez okres trwania praktyki/stażu a następnie przez okres archiwizacji dokumentów, wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z przepisów wewnętrznych administratora danych – przez okres  10 lat.

Obraz z monitoringu holu i kabin w windach przechowywany jest przez administratora budynku przez okres   do 30 dni. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca albo administrator budynku powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.

Dane dotyczące monitoringu elektronicznego osób odbywających praktyki/staże (korzystania z urządzeń, poczty elektronicznej, Internetu) przechowywane są przez okres 2 lat.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:

-                 dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopi,

-                  sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym),

-                 usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa),

-                 ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, oraz

-                 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani danych.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych w związku z odbywaniem praktyki/stażu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

 

Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację:
user Dorota Choynowska
date 2023-04-05
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2023-04-05 20:04:27
Ostatnio modyfikował:
user Małgorzata Jędrychowska
date 2024-04-30 13:38:19