Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

Dyrektywa weszła w życie pierwszego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do dnia 25 maja 2018 r. przepisy dyrektywy powinny zostać implementowane do polskiego porządku prawnego.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2017-01-26
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-23 10:05:14
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 11:22:32

Materiały do pobrania

Pobierz plik Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Parlament Europejski i Rada UE
date 2018-05-23 10:37:56
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-23 10:37:56