UODO poszukuje kandydatów na stanowisko: referenta

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta

oferujemy umowę o pracę.

 

 Główne obowiązki:

1)      przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych,

2)      prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych,

3)      opracowywanie projektów decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wykształcenie: co najmniejstudent 5 roku  prawa lub administracji

Wymagania konieczne:

1)       znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

2)       znajomość procedury administracyjnej,

3)       umiejętność pracy w zespole,

4)      umiejętność analitycznego myślenia,

5)      znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

 

 

Wymagania pożądane:

1)      doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu    

         decyzji administracyjnych,

2)      umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej,

3)      komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty:

1)      informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

         pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, datę  

         urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres  

         do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  

         dotychczasowego zatrudnienia.

2)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (zaświadczenie z uczelni w

przypadku studentów 5 roku),

3)      kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
         w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne  

         kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5)      w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO,  

         proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych                                         

         osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez      

         UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych     dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1)      dokumenty z dopiskiem „referenta” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2)      termin składania ofert: 2 marca 2020 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

3)      CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

4)      do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

5)      osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

6)      osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-         Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

-         e-mail: IOD@uodo.gov.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.   

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

-         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

-         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

-         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-         usunięcia danych osobowych;

-         wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację:
user Dorota Choynowska
date 2020-02-24
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2020-02-24 07:02:28
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2020-02-24 07:39:31