Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

  starszy specjalista w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji

oferujemy umowę o pracę.

Miejsce pracy -Warszawa

 

 
 Główne obowiązki:

 

 1. Opiniowanie założeń do projektów aktów prawnych i projektów aktów prawnych dotyczących danych osobowych.
 2. Przygotowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych.
 3. Udział w konferencjach uzgodnieniowych, pracach Rządowego Centrum Legislacji oraz pracach komisji sejmowych i komisji senackich w związku z rozpatrywaniem projektów aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Przygotowywanie projektów pism w toku opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 6. Prowadzenie postępowań dot. wniosków o zatwierdzenie kryteriów certyfikacji.
 7. Opracowywanie projektów wystąpień, sygnalizacji oraz zawiadomień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przygotowywanie pism w sprawach dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
 9. Przygotowywanie odpowiedzi na pytania o interpretację przepisów prawa.
 
Wymagania niezbędne:
 • ukończone studiawyższe magisterskie na kierunku prawo,
 •  co najmniej dwuletni staż pracy, w tym przynajmniej roczne doświadczenie z zakresu opiniowania aktów prawnych, lub analizy przepisów prawa, analizy systemów informatycznych, procedur certyfikacji,

 

Inne wymagania niezbędne:
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość procedury administracyjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
 
Wymagania pożądane:
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej,
 •  komunikatywność.
 
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę; pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące z perspektywą zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 •   Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy), nagrody jubileuszowe.
 • Możliwość uzyskania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.
 •  Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do okularów do pracy przy monitorze ekranowym.
 • Dogodna lokalizacja Urzędu, blisko stacji metra Warszawa – Dworzec Gdański.
 • Pakiet socjalny:

1. dofinansowanie do sportu i kultury,

2. dofinansowanie do wypoczynku  pracowników i ich dzieci,

3. karty fitness (Benefit),

4. pożyczka na cele mieszkaniowe (np. remont mieszkania) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 
Wymagane dokumenty:

 

 1. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), tj. imię (imiona)  i nazwisko, data urodzenia, dane służące do  kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji),  wykształcenie,  kwalifikacje zawodowe oraz przebieg  dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w zakresie niezbędnym do aplikowania na wybrane stanowisko,
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu  wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4)  może być sformułowane w następujący sposób:

 

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w  kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

 


                                      .......................................................

 

                                          Podpis kandydata do pracy

 

 

Sposób składania dokumentów:

 1. dokumenty z dopiskiem „ starszy specjalista DOL” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać   w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. termin składania ofert: 21 września 2022 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia  dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510), oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych  dokumentów,
 4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.  

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

 

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności  z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

 Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów  przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne       rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).     W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 

2022-08-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2022-08-22
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-08-22 10:08:58
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-10-10 10:15:58