Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalisty

Urząd Ochrony Danych Osobowych

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalisty z zakresu legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji, Wydział legislacji

 

Główne obowiązki:

 1. analiza projektów aktów prawnych,
 2. opracowywanie projektów opinii Prezesa UODO do projektów aktów prawnych pod względem przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 3. uczestnictwo w poszczególnych etapach procesu legislacyjnego /opiniowanie, konferencje uzgodnieniowe, posiedzenia komisji prawniczych/ celem zapewnienia stosowania przepisów dot. przetwarzania danych osobowych,
 4. analiza orzecznictwa krajowego i europejskiego z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, praw człowieka, praw i wolności obywatelskich,
 5. opracowywanie stanowisk wewnętrznych pod względem zagadnień legislacyjnych / zmian w przepisach.

Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze

Wymagania konieczne:

 1. znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 2. znajomość procesu legislacyjnego, w tym z zakresu implementacji przepisów  do  porządku krajowego,
 3. doświadczenie zawodowe - co najmniej 1 rok pracy związanej z opiniowaniem i/lub opracowywaniem aktów prawnych, wiedza i umiejętności w zakresie legislacji,
 4. dobra znajomość języka angielskiego,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność analitycznego myślenia,
 7. znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz narzędzi z zakresu pracy zdalnej,
 8. rzetelność, umiejętność planowania dobra organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Wymagania pożądane:

 1. ukończona aplikacja legislacyjna,
 2. doświadczenie zawodowe w administracji państwowej / rządowej przy opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych

 

Wymagane dokumenty:

1) informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych w celu  wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez  UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 4)  może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich  w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

 


                                                                                   .......................................................

                                                                                                                                          Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1) dokumenty z dopiskiem „specjalista/legislacja” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na stronie: https://cv.uodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2) termin składania ofert:  30 kwietnia 2021 r. w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego  dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

3) CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

4)  do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych  dokumentów,

5)  osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

6)  osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę  na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez  UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w UODO

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa UODO inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

-  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

-  e-mail: IOD@uodo.gov.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

V  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

V  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

V  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

V  usunięcia danych osobowych;

V  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 [1]. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3].  Art. 6 ust. 1 lit aRODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4].  Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

2021-03-31 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2021-03-31
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-03-31 12:03:33
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2021-04-15 12:43:11