ZSOŚS.440.30.2018

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 22 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)  w związku z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. poz. 1000 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani I. L. (zam. [...]) na przetwarzanie jej danych osobowych przez Prezesa Sądu Rejonowego w B. (ul. [...])

odmawiam uwzględnienia wniosku

 

Uzasadnienie

W dniu [...] lutego 2018 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pani I. L., zwanej dalej „Skarżącą”, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Prezesa Sądu Rejonowego  w B. W treści pisma Skarżąca wskazała, że składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w rozdziale 8 ustawy o ochronie danych osobowych.  W odpowiedzi na wniosek Skarżącej, [...] kwietnia 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wezwał Skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi. Ponadto Skarżąca została pouczona, iż w zgodzie z wyrokiem NSA z 19 listopada 2001 r. „osoba dochodzącą ochrony swych spraw w trybie w/w ustawy o ochronie danych osobowych nie jest podmiotem postępowania obliczonego na wydanie decyzji o zawiadomieniu stosownego organu o przestępstwie w zakresie przetwarzania danych osobowych i nie może się tego domagać od GIODO w administracyjno-prawnych formach tego postepowania” (sygn. akt II SA 2702/00), a także wskazał, że jeśli  w ocenie Skarżącej doszło do popełnienia przestępstwa, to może o tym fakcie powiadomić właściwe miejscowo organy ścigania, składając stosowne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W odpowiedzi Skarżąca pismem z [...] maja 2018 r. wskazała ponownie Prezesa Sądu Rejonowego w B. jako podmiot, którego działanie skarży, zwracając się z prośbą o pozytywne załatwienie skargi. W następstwie powyższego pisma, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [...] września 2018 r. wydał postanowienie o zwrocie wniosku Skarżącej wobec nieuiszczenia przez ww. należności tytułem opłaty skarbowej, w wyznaczonym dla dokonania tej czynności terminie. W dniu [...] października 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo Skarżącej wraz z kopią polecenia przelewu kwoty tytułem opłaty skarbowej  z [..] maja 2018 r. Pismo to zostało potraktowane jako zażalenie na ww. postanowienie.

Wobec powyższej okoliczności, stwierdzić należało, iż Skarżąca uiściła opłatę skarbową  w należnej wysokości. Jednakże w związku z dokonaniem opłaty czynności po wyznaczonym terminie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał [...] października 2018 r. postanowienie stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia zażalenia. W odpowiedzi, pismem z [...] grudnia 2018 r. Skarżąca wskazała, że ze względu na swój stan zdrowia nie mogła uiścić wpłaty we wskazanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych terminie. Mając na uwadze powyższą okoliczność oraz brzmienie art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, zgodnie z którym w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał za zasadne na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kpa w zw. z art. 144 Kpa uchylić postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z [...] września 2018 r., wydając w tym przedmiocie postanowienie z [...] stycznia 2019 r. Następnie, [...] marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Prezesa Sądu Rejonowego w B. o złożenie wyjaśnień w niniejszej sprawie, o czym poinformował Skarżącą pismem z [...] marca  2019 r. Pismem z [...] kwietnia 2019 r. Prezes Sądu Rejonowego w B. złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym, [...] maja 2019 r., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował strony o zebraniu materiału wystarczającego do wydania decyzji administracyjnej, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami postępowania administracyjnego.

Na podstawie zebranych w sprawie materiałów, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:

  1. W dniu [...] października 2016 r. akta sprawy prowadzonej w Sądzie Rejonowym  w B.Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zawierające dane osobowe Skarżącej zostały przesłane do biegłego w celu wydania opinii uzupełniającej.
  2. Przesłane akta zawierały dane Skarżącej, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer PESEL oraz dokumentację medyczną.
  3. W związku z brakiem wpływu do Sądu Rejonowego w B.zwrotnego potwierdzenia odbioru, [...] listopada 2016 r. złożono reklamację u operatora pocztowego, który wykonywał usługę dostarczenia przesyłki.
  4. Pismem z [...] lutego 2017 r. operator poinformował Prezesa Sądu o tym, że przedmiotowa przesyłka została uznana za zaginioną. W odpowiedzi na pisma Prezesa Sądu  z [...] marca 2017 r. oraz [...] kwietnia 2017 r., operator pocztowy ponownie poinformował, że przesyłki nie znaleziono.
  5. Wobec powyższego w Sądzie Rejonowym w B. wydano [...] maja 2017 r. zarządzenie o wszczęciu postępowania o odtworzeniu akt.

W takim stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że na podstawie art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja  2018 r. (Dz. U. poz. 1000 ze zm.) o ochronie danych osobowych postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu na podstawie ustawy  o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,, zgodnie z zasadami określonymi w Kpa.

Ustawa określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych  (art. 2 ust. 1 ustawy). W przypadku stwierdzenia naruszenia którejś z takich zasad, w szczególności art. 23 lub art. 27 ustawy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stosownie do dyspozycji  art. 18 ust. 1 ustawy wydaje decyzję administracyjną. W tym zakresie może nakazać administratorowi danych usunięcie uchybień (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy), uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych  (art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W przedmiotowej sprawie nie zachodzą jednak przesłanki zastosowania któregokolwiek  z wyżej wymienionych nakazów. Należy bowiem zauważyć, że Prezes Sądu Rejonowego  w B. nie był podmiotem dostarczającym przesyłkę zawierającą akta postępowania,  a tym samym dane osobowe Skarżącej. Wykonanie usługi zostało zlecone operatorowi pocztowemu, jakim jest Poczta Polska S.A. Ponadto należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie Prezes Sądu Rejonowego w B. podejmował czynności zmierzające do ustalenia statusu przesyłki, wszczynając postępowanie reklamacyjne. W związku z nieodnalezieniem rzeczonej przesyłki Prezes Sądu podjął również czynności zmierzające do odtworzenia przedmiotowych akt. Tym samym nie można stwierdzić, aby działania Prezesa Sądu Rejonowego w B. w zakresie obejmującym skargę stanowiły naruszenie prawa do ochrony danych osobowych Skarżącej.   

Skarżąca wskazała również na przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych. W tym miejscu ponownie należy wskazać, iż w świetle przepisów art. 18 ust. 1 oraz art. 19 ustawy  o ochronie danych osobowych zainteresowany może domagać się od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jedynie wydania decyzji administracyjnej, natomiast skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa należy już do zakresu swobodnego uznania administracyjnego organu, o czym Skarżąca została poinformowana. W myśl natomiast  art. 19 ustawy, w razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie. Stan faktyczny niniejszej sprawy nie daje jednak podstaw do podjęcia takich czynności.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 3 KPA od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku  o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać  z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-08-29
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-09-04 10:06:30
Ostatnio modyfikował:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-02-27 10:57:10