DS.523.7988.2021

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), art. 5 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.1, art. 58 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 str. 35), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi E.B., (R…), na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych znajdujących się na zaświadczeniu lekarskim przez Dyrektora S. (…), (R…), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1)      udziela upomnienia Dyrektorowi S. (…), (R…), za naruszenie art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 str. 35), polegające na przetwarzaniu danych osobowych Pani E.B., (R…) , w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania, informacji o zdrowiu fizycznym i psychicznym wraz z rozpoznaniem choroby, znajdujących się w zaświadczeniu lekarskim bez podstawy prawnej;

2)      w pozostałym zakresie umarza postępowanie.

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani E.B. (R…) (dalej: Skarżąca), na nieprawidłowości w  procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Dyrektora S. (…) (R…) (dalej: Dyrektor), polegające na bezprawnym przetwarzaniu danych osobowych znajdujących się na zaświadczeniu lekarskim.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:

  1. Skarżąca pracuje jako nauczyciel w S. (dowód: pismo przewodnie do skargi z (…) grudnia 2021 r.).
  2. (…) listopada 2021 r. zostało wydane Zarządzenie Dyrektora S. w  sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych na terenie budynków Ośrodka (dowód: kopia zarządzenia z (…) listopada 2021 r.).
  3. (…) listopada 2021 r. Skarżąca uzyskała zaświadczenie lekarskie o bezwzględnych przeciwskazaniach do noszenia maseczki lub przyłbicy. W zaświadczeniu znajdowały się dane osobowe Skarżącej w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz informacje o zdrowiu fizycznym i psychicznym Skarżącej, wraz z rozpoznaniem choroby (dowód: zaświadczenie z (…) listopada  2021 r.).
  4. (…) listopada 2021 r. Skarżąca poinformowała drogą wiadomości e-mail skierowanej na adres (…), do wiadomości Dyrektora, iż jest ona zwolniona przepisami prawa z obowiązku zakrywania ust i nosa i jednocześnie nie przesyła żadnego potwierdzenia, gdyż Dyrektor nie jest uprawniony do wglądu do takiego dokumentu (dowód: wiadomość e-mail z dnia (…) listopada 2021 r.).
  5. (…) listopada 2021 r. Dyrektor wezwał Skarżącą do przedstawienia dokumentu zwalniającego ją z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie S., najpóźniej do czasu rozpoczęcia zajęć (…) listopada 2021 r. (dowód: kopia wezwania z (…) listopada 2021 r.).
  6. (…) listopada 2021 r. Skarżąca okazała Dyrektorowi zaświadczenie lekarskie o  bezwzględnych przeciwskazaniach do noszenia maseczki lub przyłbicy (dowód: pismo przewodnie do skargi z  (…) grudnia 2021 r.; wyjaśnienia Dyrektora z  (…) stycznia 2022 r.). Skarżąca twierdzi, że okazanie zaświadczenia nie było dobrowolne (dowód: pismo przewodnie do skargi z  (…) grudnia 2021 r.), natomiast Dyrektor twierdzi, że zaświadczenie było okazane dobrowolnie przez Skarżącą (dowód: wyjaśnienia Dyrektora z  (…) stycznia 2022 r.).
  7. W piśmie z  (…) stycznia 2022 r. Dyrektor wskazał, że nie przetwarza on danych osobowych Skarżącej zawartych na zaświadczeniu lekarskim z  (…) listopada 2021  r.  i jedynym jego kontaktem z zaświadczeniem było okazanie mu przez Skarżącą zdjęcia zaświadczenia na ekranie telefonu (dowód: wyjaśnienia Dyrektora z  (…) stycznia 2022 r.).

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 str. 35) (dalej jako: RODO) stanowi, że przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Katalog czynności przetwarzania w art. 4 pkt. 2  RODO jest katalogiem otwartym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a RODO dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z  prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą , natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c RODO dane te muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Art. 9 RODO stanowi, że zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Przetwarzanie tych szczególnych kategorii danych osobowych jest dozwolone tylko jeśli spełniony jest jeden z warunków określonych w  art. 9 ust. 2 RODO. Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i  niezależny. Oznacza to, że przesłanki te co do zasady są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z  prawem przetwarzaniu danych osobowych. Dane dotyczące zdrowia, zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, stanowią szczególną kategorię danych osobowych. Za dane dotyczące zdrowia, zgodnie z art. 4 pkt. 15 RODO uznaje się „dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o  stanie jej zdrowia.

Art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) (dalej jako: Prawo oświatowe) stanowi, że dyrektor szkoły lub placówki wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.

W czasie opisanych w skardze zdarzeń, tj. (…) listopada 2021 r. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 z  dnia 2021.05.06) w wersji obowiązującej od dnia 31 października 2021 r. do 29 listopada 2021 r. (dalej jako: rozporządzenie). § 25 ust. 1 pkt. 2 lit. d rozporządzenia stanowił, że nakazane było zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Nakazu tego nie stosowało się jednak m.in. wobec osób, które nie mogły zakrywać ust lub nosa z powodu, m.in.: a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, b)         trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia (§ 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia). § 25 ust. 7 rozporządzenia stanowił, że w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, było wymagane przedstawienie, na żądanie Policji, straży gminnej, Straży Marszałkowskiej na terenach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych, a na obszarze kolejowym, w  pociągach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych również na żądanie straży ochrony kolei, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, lub zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Z kolei art. 100 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) (dalej jako: Kodeks pracy), stanowi, że pracownik jest obowiązany w  szczególności przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. (…) listopada 2021 r. zostało wydane Zarządzenie dyrektora S. z dnia w sprawie wprowadzenia nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych na terenie budynków (dalej jako: Zarządzenie). Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo oświatowe w związku z § 25 ust. 1 rozporządzenia. Zarządzenie wprowadziło nakaz zakrywania ust i nosa maseczką w  przestrzeniach wspólnych w budynkach Ośrodka, jednakże nakaz ten nie dotyczył m.in. osób zwolnionych z tego obowiązku przepisami prawa. (…) listopada 2021 r. Skarżąca uzyskała zaświadczenie lekarskie o bezwzględnych przeciwskazaniach do noszenia maseczki lub przyłbicy. W zaświadczeniu znajdowały się dane osobowe Skarżącej w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz szczegółowe informacje o zdrowiu fizycznym i psychicznym Skarżącej, wraz z rozpoznaniem choroby.

Skarżąca poinformowała  (…) listopada 2021 r. w wiadomości e-mail Dyrektora, iż jest zwolniona przepisami prawa z obowiązku zakrywania ust i nosa. Jednocześnie Skarżąca poinformowała, że nie przekaże kopii dokumentu potwierdzającego takie zwolnienie, ponieważ Dyrektor nie jest osobą uprawnioną do wglądu do takiego dokumentu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że § 25 ust. 7 rozporządzenia tworzy wymóg przedstawienia takiego dokumentu jedynie ograniczonemu zakresowi podmiotów i dyrekcja szkół ani specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nie znajduje się na tej liście. Katalog podmiotów uprawnionych do wglądu w tego typu dokumenty został skonstruowany w sposób zamknięty. Dyrektor w treści złożonych wyjaśnień potwierdził otrzymanie opisanej wyżej wiadomości e-mail od Skarżącej, jednakże nie odniósł się on do niej w żaden sposób. W tym miejscu należy wskazać, że zdaniem Prezesa Urzędu, Dyrektor został prawidłowo i wystarczająco poinformowany o  przysługującym Skarżącej zwolnieniu z obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu pracy.

(…) listopada 2021 r. Dyrektor skierował do Skarżącej oficjalne pismo, w którym działając na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo oświatowe w związku z art. 100 2 pkt 6 Kodeksu pracy, poprosił ją o przedstawienie dokumentu zwalniającego ją z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Ośrodka najpóźniej do czasu rozpoczęcia zajęć w dniu  (…) listopada 2021 r. Dyrektor wezwał Skarżącą do przedstawienia mu dokumentu zwalniającego z  obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Ośrodka, ze względu na pracę Skarżącej w tym Ośrodku w charakterze nauczyciela.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieje generalny zakaz przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, a art. 9 ust. 2 RODO wprowadza wyjątki od tego zakazu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, możliwe jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

(…) listopada 2021 r. Skarżąca okazała Dyrektorowi dokument zwalniający ją z  obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu pracy w postaci zaświadczenia lekarskiego. Analiza materiału dowodowego nie wykazała w sposób jednoznaczny i bezsporny,  aby dokument ten został okazany w sposób dobrowolny. Skarżąca stanowczo zaprzeczyła,  aby udzieliła dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie jej danych zawartych  w zaświadczeniu. Zdaniem Prezesa Urzędu, Dyrektor nie wykazał zaistnienia możliwości zastosowania wyżej opisanego wyjątku od generalnego zakazu przetwarzania szczególnych kategorii danych w przedmiotowej sprawie. Dyrektor nie wskazał również wprost żadnej z przesłanek legalizujących przetwarzanie szczególnych kategorii danych wymienionych  w art. 9 ust. 2 RODO. Dalsze działania Dyrektora zmierzające do uzyskania wglądu do dokumentu zwalniającego Skarżącą z obowiązku zakrywania ust i nosa, po zakomunikowaniu przez Skarżącą braku woli okazania tego dokumentu, przeczą dobrowolności okazania dokumentu przez Skarżącą. W związku z tym, zdaniem Prezesa Urzędu, argumentacja Dyrektora dotycząca dobrowolności okazania danych osobowych przez Skarżącą nie zasługuje na uwzględnienie.

Odwołania Dyrektora w treści wyjaśnień do art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo oświatowe, art. 100 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy, oraz niezidentyfikowanych wyraźnie wytycznych „MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”, nie mogą być zakwalifikowane jako uzasadnienie dla wykazania podstawy prawnej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h. RODO. W tym miejscu należy wskazać, że rozporządzenie stanowi wobec wyżej wymienionych regulacji przepis szczególny i jego naruszenie prowadzi do braku legalności przetwarzania szczególnych kategorii danych opisanych w art. 9 ust. 1 RODO.

Jak wskazano wyżej, katalog czynności przetwarzania w art. 4 pkt 2 RODO jest katalogiem otwartym. Uzyskanie wglądu do dokumentu zawierającego dane osobowe i  zapoznanie się z jego treścią, pomimo braku utrwalenia danych, stanowi przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Skarżącej były bowiem przeglądane przez Dyrektora oraz zostały one wykorzystane do podjęcia przez Dyrektora decyzji o dopuszczeniu Skarżącej do wykonywania pracy w charakterze nauczyciela. Wyrażenia zgody nie można uznawać za dobrowolne, jeżeli osoba, której dane dotyczą nie ma rzeczywistego lub wolnego wyboru oraz nie może odmówić lub wycofać zgody bez niekorzystnych konsekwencji, na co wskazuje motyw 42 RODO.

Wobec powyższego, w ocenie Prezesa Urzędu, przetwarzanie przez Dyrektora danych osobowych Skarżącej znajdujących się w dokumencie zwalniającym z obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Ośrodka, polegające na uzyskaniu wglądu do danych osobowych Skarżącej, stanowiło naruszenie art. 9 ust. 1 RODO.

Dodatkowo, zdaniem Prezesa Urzędu, żądanie skierowane wobec Skarżącej stanowiło naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych opisanych w art. 5 RODO w postaci zasady zgodności z prawem i rzetelności przetwarzania (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO). Zgodność przetwarzania z prawem, oznacza wymóg przestrzegania norm ustanowionych w przepisach prawa. Zasada zgodności przetwarzania z prawem dotyczy nie tylko przepisów RODO, ale również przepisów zawartych w innych aktach normatywnych, zarówno rangi ustawowej jak i przepisów aktów wykonawczych. W przedmiotowej sprawie Dyrektor przetwarzał dane osobowe Skarżącej, pomimo, że nie był on osobą do tego uprawnioną, zgodnie z § 25 ust. 7 rozporządzenia. Zdaniem Prezesa Urzędu, doszło do naruszenia zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Wymóg rzetelności mieści w sobie nie tylko obowiązek starannego działania i  należytego wypełniania obowiązków, ale także postępowania uczciwego (etycznego). Obowiązek rzetelności przetwarzania danych oznacza, że administrator nie powinien wprowadzać podmiotu danych w błąd, działać podstępnie, oszukiwać, wykorzystywać jego trudnej sytuacji, ograniczeń bądź przymusowego położenia, wykorzystywać swojej silniejszej pozycji, narzucając uciążliwe warunki przetwarzania danych, a powinien szanować wolę i  respektować interesy oraz słuszne oczekiwania osoby, której dane dotyczą. (P. Fajgielski [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2022, art. 5). Zgodnie z motywem 43 RODO, zgoda nie powinna stanowić ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje wyraźny brak równowagi między osobą, której dane dotyczą a administratorem. Taki brak równowagi sił występuje w związku z zatrudnieniem. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie przez pracownika wobec pracodawcy nie jest prawdopodobna, zważywszy na występującą między nimi zależność. Dlatego też dobrowolność przetwarzania musi być wyraźnie wykazana, co nie miało miejsca w przedmiotowej sprawie. Zgoda nie jest dobrowolna wówczas, gdy pojawia się jakikolwiek element przymusu lub presji.

Zdaniem Prezesa Urzędu, działania Dyrektora naruszyły zasadę rzetelności przetwarzania. Dyrektor, pomimo otrzymania informacji od Skarżącej dotyczącej zwolnienia jej przepisami prawa z obowiązku zasłaniania ust i nosa, zażądał przedstawienia dokumentu potwierdzającego to zwolnienie, zwracając się do Skarżącej oficjalnym pismem pracowniczym. Skarżąca w wiadomości e-mail przesłanej do Dyrektora poinformowała go, że nie zamierza mu przekazywać takiego dokumentu, jako że nie jest on osobą uprawnioną do jego wglądu. Skarżąca, zgodnie z treścią § 25 ust. 4 pkt 4 i 7 rozporządzenia, mogła słusznie oczekiwać, że nie będzie musiała okazywać przedmiotowego dokumentu osobom nieuprawnionym do jego wglądu. Jednocześnie w toku postępowania wyjaśniającego, Dyrektor nie wykazał bezsprzecznie dobrowolności okazania dokumentu przez Skarżącą. Wobec tego, w ocenie Prezesa Urzędu, doszło do naruszenia zasady rzetelności przetwarzania danych osobowych.

Zasada minimalizacji danych stanowi, że przetwarzane dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Dyrektor zażądał od Skarżącej okazania mu dokumentu zawierającego między innymi dane osobowe Skarżącej dotyczące jej stanu zdrowia. Zdaniem Prezesa Urzędu, oświadczenie Skarżącej o posiadaniu dokumentu zwalniającego ją z obowiązku zasłaniania ust i nosa, było odpowiednim i w odniesieniu do obowiązującego w czasie składania tego oświadczenia stanu prawnego – jedynym możliwym sposobem prawidłowego poinformowania Dyrektora o takim zwolnieniu. Przetwarzanie całości treści dokumentu, co do którego Dyrektor miał świadomość, że zawiera on dane dotyczące zdrowia Skarżącej oraz, że nie ma on zgodnie z treścią rozporządzenia, prawa wglądu do takiego dokumentu, stanowiło naruszenie zasady minimalizacji przetwarzanych danych. Zdaniem Prezesa Urzędu, żądanie okazania dokumentu przez Dyrektora było żądaniem nadmiernym.

W związku ze stwierdzonym wyżej naruszeniem art. 5 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 1 RODO, polegającym na wglądzie do dokumentu zwalniającego z obowiązku zasłaniania ust i nosa bez podstawy prawnej, Prezes Urzędu zdecydował o upomnieniu Dyrektora za naruszenie prawa do ochrony danych osobowych Skarżącej, zgodnie z punktem 1 sentencji niniejszej decyzji.

Prezes Urzędu wydając decyzję administracyjną, zobowiązany jest do rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o stan faktyczny istniejący w chwili wydania tej decyzji. Jak podnosi się  w  doktrynie „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania (…). Rozstrzyganie w postępowaniu administracyjnym polega na zastosowaniu obowiązującego prawa do ustalonego stanu faktycznego sprawy administracyjnej. W ten sposób organ administracji publicznej realizuje cel postępowania administracyjnego, jakim jest urzeczywistnienie obowiązującej normy prawnej w zakresie stosunków administracyjno-prawnych, gdy stosunki te tego wymagają” (Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego M.  Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012). Ponadto, w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie  o  sygn. akt I OSK 761/07 Naczelny Sądu Administracyjny stwierdził, iż „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Prezes Urzędu w toku postępowania wyjaśniającego ustalił, że naruszenie będące przedmiotem skargi nie ma obecnie miejsca. Dyrektor nie przetwarza danych osobowych Skarżącej znajdujących się na zaświadczeniu zwalniającym z obowiązku zasłaniania ust i nosa. W związku z powyższym, Prezes Urzędu nie może uwzględnić żądania Skarżącej dotyczącego zaprzestania przetwarzania jej danych przez Dyrektora. W chwili wydawania niniejszej decyzji wyżej opisane przetwarzanie danych osobowych Skarżącej nie zachodzi.

Odnosząc się do żądania Skarżącej dotyczącego „nałożenia kary” na Dyrektora, należy wskazać, że w sferze kompetencji Prezesa Urzędu mieści się nakładanie administracyjnych kar pieniężnych, jednakże należy ono do autonomicznych kompetencji Prezesa Urzędu i czynności polegające na karaniu nie są podejmowane na wniosek strony skarżącej.

Ocena dokonywana przez Prezesa Urzędu w każdym przypadku służy zbadaniu zasadności skierowania pod adresem określonego podmiotu nakazu odpowiadającego dyspozycji art. 58 ust. 2 RODO służącego przywróceniu stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych - jest więc ona uzasadniona i potrzebna tylko o tyle, o ile nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych istnieją. W przedmiotowej sprawie działania Dyrektora stanowiły naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. art. 5 i 9 RODO, wobec czego Prezes Urzędu udziela Dyrektorowi upomnienia, natomiast w  pozostałym zakresie Prezes Urzędu postanawia umorzyć postępowanie.

W tym stanie faktycznym oraz prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych orzekł, jak w sentencji.

 

 

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 oraz art. 54 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 329), stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych lub prawo pomocy.

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-07-13
Wprowadził informację:
user Łukasz Kaczmarczyk
date 2023-09-22 12:33:22
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-09-27 13:09:41