DS.523.399.2021

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w zw. z art. 7 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w zw. art. 6 ust. 1, art. 13 ust.1-2, art. 58 ust. 2 lit. b oraz d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.,  str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021 r.,  str. 35) [zwanego dalej: rozporządzeniem 2016/679], po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana R. M. oraz Pani A. M.,  zam. w R., na nieprawidłowości w procesie przetwarzania ich danych osobowych przez Panią Ż. J. oraz Pana J. J., zam. w R., reprezentowanych przez adw. D. J. B., polegające na przetwarzaniu danych osobowych Skarżących bez podstawy prawnej za pomocą monitoringu wizyjnego oraz niewypełnieniu wobec Skarżących obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1  i 2 ww. aktu prawnego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

1)    nakazuje Pani Ż. J. oraz Panu J. J., zam. w R., zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Pana R. M. oraz Pani A. M., zam. w R., pochodzących z nagrań z monitoringu wizyjnego wykraczającego poza granice należącej do nich nieruchomości, tj. drogi publicznej oraz ich usunięcie  z dotychczas utrwalonych nagrań;

2)    udziela Pani Ż. J. oraz Panu J. J., zam. w R., upomnienia za naruszenie art. 13 ust. 1 lit. c, d, e oraz ust. 2 lit. a, b, d rozporządzenia 2016/679, polegającego na niespełnieniu wobec Pana R. M. oraz Pani A. M., zam. w R., obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej: UODO) wpłynęła skarga Pana R. M. oraz Pani A. M., zam. w R. (zwanych dalej: Skarżącymi), na nieprawidłowości w procesie przetwarzania ich danych osobowych przez Panią Ż. J. oraz Pana J. J., zam. w R. (zwanych dalej: Skarżącymi), reprezentowanych przez Pana adw. D. J. B., polegające na przetwarzaniu danych osobowych Skarżących bez podstawy prawnej za pomocą monitoringu wizyjnego oraz niewypełnieniu wobec Skarżących obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej także: Prezesem UODO) ustalono następujący stan faktyczny:

  1. Skarżeni wskazali, że zainstalowane na ich nieruchomości kamery obejmują swoim zasięgiem wyłącznie obszar ich posesji, wobec czego monitoring sprowadza się do przetwarzania danych w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Do tego zaś przetwarzania rozporządzenie 2016/679 nie ma zastosowania. Ponadto podnieśli, że urządzenia rejestrujące obszar ich posesji nie ingerują w sferę prywatności Skarżących (dowód: wyjaśnienia Skarżonych z […] lipca 2021 r.).
  2. Skarżeni podnieśli również, że do miejsc objętych monitoringiem wykraczających poza teren ich nieruchomości została zastosowana tzw. maska prywatności (dowód: wyjaśniania Skarżonych z […] lipca 2021 r.).
  3. Skarżeni wskazali, że monitoring został zainstalowany wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa ich mienia. Ponadto wspomnieli, że od ok. 3 lat toczy się postępowanie  w Sądzie Rejonowym w C. (sygn. akt […]) dotyczące zachowań Pana R.  M. (dowód: wyjaśniania Skarżonych z […] lipca 2021 r.).
  4. Do wyjaśnień z […] stycznia 2022 r. (data wpływu do UODO) Skarżeni załączyli materiał dowodowy w postaci wydruków obrazu z trzech kamer zainstalowanych na ich posesji. Kamera nr 1 nagrywa teren znajdujący się przed posesją tj. podjazd wraz z bramą nr 1  (w prawej części obrazu zastosowana jest maska prywatności ograniczająca zasięg stosowanego monitoringu), kamera nr 2 nagrywa teren znajdujący się przed posesją  tj. podjazd, bramę nr 1, ogród Skarżonych oraz fragment drogi publicznej znajdujący się  za ogrodzeniem Skarżonych (w prawej części obrazu zastosowana jest maska prywatności ograniczająca zasięg stosowanego monitoringu, zaś w lewej części widoczny jest fragment drogi publicznej znajdującej się za ogrodzeniem nieruchomości), kamera nr 3 nagrywa teren posesji Skarżonych wraz z bramą nr 2 (dowód: wyjaśnienia Skarżonych z […] stycznia 2022 r.).
  5. Na bramie garażu Skarżonych został zamontowany znak informacyjny „obiekt monitorowany” (dowód: wyjaśnienia Skarżonych z […] stycznia 2022 r.).
  6. Skarżący nie zwracali się do Skarżonych z wnioskiem o usunięcie ich danych osobowych pozyskanych za pomocą stosowanego monitoringu wizyjnego (dowód: wyjaśnienia Skarżonej z […] stycznia 2022 r.).

Na podstawie zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego Prezes UODO zważył, co następuje.

Sprawa dotyczy danych z zakresu tzw. „danych zwykłych”, których przetwarzanie regulowane jest w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych  w tym przepisie. Katalog przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679  jest zamknięty. Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że przesłanki te co do zasady są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Poza legitymowaniem się przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych administrator jest zobowiązany m.in. do postępowania zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, przy czym musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/679). Wśród zasad tych mieści się m.in. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (lit. a) czy zasada minimalizacji danych (lit. c), która wymaga,  by proces przetwarzania danych osobowych był adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których dane osobowe są przetwarzane.

W art. 2 rozporządzenia 2016/679 wskazany został materialny zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679 nie ma ono zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Motyw 18 wyjaśnia pojęcie „działalności czysto osobistej lub domowej” wskazując, że jest to działalność bez związku  z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności.

Europejska Rada Ochrony Danych (zwana dalej: EROD) w Wytycznych 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo zajęła stanowisko, że jeżeli chodzi  o urządzenia wideo działające na prywatnej posiadłości danej osoby, mogą one być objęte wyjątkiem dla gospodarstw domowych. Jednocześnie odwołując się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 listopada 2003 r., C-101/01, wydanego w sprawie LINDQVIST, pkt 47, EROD wskazała, że należy przyjąć wąską interpretację art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679, tzw. wyjątku dla gospodarstw domowych. W kontekście monitoringu wizyjnego tzw. „wyjątek dla gospodarstw domowych” powinien być „interpretowany jako obejmujący wyłącznie działania wchodzące w zakres życia prywatnego lub rodzinnego jednostki”. Z kolei za wyrokiem z 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-212/13 František Ryneš przeciwko Úřad pro ochranu osobnych údajů, pkt 33, wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejska Rada Ochrony Danych powtórzyła, że jeżeli system monitoringu wizyjnego, o ile obejmuje on ciągłe nagrywanie i przechowywanie danych osobowych i rozciąga się „choćby częściowo  na przestrzeń publiczną i tym samym jest skierowany poza sferę prywatną osoby dokonującej  w ten sposób przetwarzania danych, o tyle nie powinien on być rozumiany jako czynność o czysto «osobistym lub domowym charakterze» w rozumieniu art. 3 ust. 2 tiret drugie dyrektywy 95/46”.

Zgromadzony materiał dowodowy wykazał, że monitoring zainstalowany przez Skarżonych obejmuje − poza obszarem należącej do nich nieruchomości – drogę publiczną znajdującą się za ogrodzeniem Skarżonych (k. 27 akt sprawy). Zasięg zainstalowanego monitoringu wizyjnego znajdującego się naprzeciwko posesji Skarżących jest ograniczony poprzez zastosowanie tzw. strefy prywatności, tj. elektronicznego ograniczenia rejestrowanego obrazu przestrzeni wykraczającej poza nieruchomość Skarżonych, przy czym nie jest on zastosowany do pełnego obszaru wykraczającego poza granicę ich działki.

W ocenie organu nadzorczego, przetwarzanie danych osobowych pochodzących z nagrań monitoringu wizyjnego przez osobę fizyczną w celu opisanym w art. 2 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679 może odbywać się wyłącznie, gdy zasięg monitoringu, z którego pochodzą nagrania, obejmuje jedynie nieruchomość stanowiącą jej własność. Stosowany przez Skarżonych monitoring obejmuje swoim zasięgiem ogólnie dostępną drogę publiczną znajdującą się  za ogrodzeniem Skarżonych do usytuowanych przy niej nieruchomości (w tym nieruchomości Skarżących), po której każdy może się swobodnie przemieszczać. Rozciąga się więc na przestrzeń, w której znajdować się mogą osoby niemające żadnego związku z rodziną Skarżonych, mające prawo do zachowania swojej anonimowości, w tym też Skarżący. Skierowanie kamer na drogę publiczną (przestrzeń publiczną) powoduje, że dochodzi do ciągłej obserwacji tego terenu, czego skutkiem jest przetwarzanie danych osobowych osób przemieszczających się po tym terenie. Tym samym stosowanie przez Skarżonych systemu monitoringu w wykazanym zakresie nie może być rozumiane jako działalność o czysto osobistym lub domowym charakterze (na którą w toku niniejszego postępowania wskazywali Skarżeni), do której nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia 2016/679.

W tym miejscu należy podkreślić, że proces konfigurowania sfery prywatności  – tzw. maskowania obszaru obrazu, który jest wyłączony z monitoringu – jest procesem odwracalnym i może być w każdym czasie zmieniony przez użytkownika systemu monitoringu. Możliwość wielokrotnej zmiany ustawień pola widzenia kamery, a tym samym modyfikowania nałożonej tzw. strefy prywatności na dowolne obszary, nie może być uznana za skuteczne narzędzie, które w sposób trwały zapewni wyłączenie danego obszaru z monitoringu.  W konsekwencji możliwość taka powoduje, że nie jest zapewniona ochrona prywatności osób mogących znaleźć się w zasięgu kamery.

W kontekście zaś oceny działań Skarżonych jako niemających charakteru wyłącznie prywatnego/domowego okoliczność stosowania tzw. strefy prywatności jest pozbawiona prawnej doniosłości; tym bardziej, że w przedmiotowej sprawie maskowanie zostało zastosowane do niepełnego obszaru objętego monitoringiem wizyjnym. Ocena taka jest uzasadniona w obliczu możliwości takiego skonfigurowania systemu monitoringu, aby w dowolnym momencie pozwalał on na stałą lub czasową obserwację przestrzeni publicznej, a tym samym przetwarzanie danych osobowych Skarżących jako osób regularnie korzystających z tego obszaru. Stosowanie tego rozwiązania w ogóle (niezależnie od tego, czy maski są faktycznie stosowane czy nie), jak i sposób korzystania z niego (jaki obszar zostanie ewentualnie zamaskowany, czy z jakiego obszaru maska zostanie zdjęta) pozostaje bowiem w wyłącznej dyspozycji właściciela systemu.

Biorąc pod uwagę usytuowanie urządzeń monitoringu i ich zasięg oraz okoliczność, że Skarżący poruszają się po terenie objętym monitoringiem, należy uznać, że funkcjonowanie systemu wiąże się z przetwarzaniem ich danych osobowych – i to niezależnie od stosowanych stref prywatności, których stosowanie może być w każdej chwili wyłączone.

W przedmiotowej sprawie, w ocenie Prezesa UODO, przetwarzanie przez Skarżonych danych osobowych Skarżących w zakresie wizerunku pochodzącego z monitoringu wizyjnego obejmującego swoim zasięgiem obszar znajdujący się za ogrodzeniem Skarżonych nie znajduje uzasadnienia w przepisach rozporządzenia 2016/679. Skarżeni nie wykazali żadnej podstawy prawnej, która uzasadniałaby przetwarzanie takich danych osobowych. Wskazana przez Skarżonych potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mienia na terenie ich posesji, jak wskazano powyżej, jest uzasadnieniem dla wykonywania monitoringu wizyjnego mieszczącego się swoim zasięgiem w granicach ich działek. Okoliczność ta nie może uzasadniać wykonywania monitoringu w szerszym zakresie, tj. obejmującym drogę publiczną.

Tym samym przetwarzanie przez Skarżonych danych osobowych Skarżących pochodzących z monitoringu wizyjnego wykraczającego poza granice nieruchomości należącej  do Skarżonych stanowi naruszenie przepisu art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.

W odniesieniu zaś do zrealizowania wobec Skarżących obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 wskazać należy, że powinien on zostać spełniony przez administratora w przypadku, jeżeli dane osobowe pozyskano od osoby, której dane dotyczą. Administrator zobowiązany jest w takiej sytuacji podać następujące informacje: swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela (ust. 1 lit. a), gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych (ust. 1 lit. b), cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania (ust. 1 lit. c), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (ust. 1 lit. d), informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją (ust. 1 lit. e), gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa  w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych (ust. 1 lit. f).

Dodatkowo, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, poza informacjami o których mowa w ust.1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania: okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu (ust. 2 lit. a), informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (ust. 2 lit. b), jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem (ust. 2 lit. c), informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (ust. 2 lit. d), informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych (ust. 2 lit. e), informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą (ust. 2 lit. f).

W wyjaśnieniach złożonych przed Prezesem UODO Skarżeni przedłożyli zdjęcie tablicy informacyjnej „obiekt monitorowany”. Powyższe nie potwierdza jednak spełnienia wobec Skarżących obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Spełnienie obowiązku informacyjnego ma m.in. funkcję poinformowania o prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane. Skarżeni, jako administratorzy danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego, nie wykonując ww. obowiązku, pozbawili Skarżących tego prawa. Skarżeni nie spełnili obowiązku informacyjnego wobec Skarżących wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, naruszając przy tym przepisy o ochronie danych osobowych. Zauważyć też należy, że zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679, ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami. Skarżący dysponują zaś informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit a ww. aktu prawnego, zaś materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie wykazał, że Skarżonych nie dotyczy obowiązek określony w art. 13 ust. 1 lit. b i f oraz w art. 13 ust. 2 lit. c, e oraz f rozporządzenia 2016/679.

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że zaistniała przesłanka do zastosowania przez organ nadzorczy uprawnień, o których mowa w  art. 58 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2016/679,  i nakazania Skarżonym zaprzestania przetwarzania danych osobowych Skarżących oraz ich usunięcia z dotychczas zebranych nagrań pochodzących z monitoringu wizyjnego obejmującego swoim zasięgiem drogę publiczną. Wskazać przy tym należy, że w ocenie Prezesa UODO jednoznacznym dowodem na nieprzetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego będzie zdemontowanie takich urządzeń, względnie skierowanie ich w sposób trwały poza sporny obszar monitorowania.

Ponadto zebrany materiał dowodowy wykazał również, że Skarżeni nie wypełnili wobec Skarżących obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. c, d, e oraz ust. 2 lit. a, b, d rozporządzenia 2016/679. Wobec powyższego Prezes UODO, korzystając z przysługującego mu uprawnienia określonego w art. 58 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2016/679, udzielił Skarżonym upomnienia we wskazanym zakresie.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

 

 

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.) i w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia  30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji,  za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-05-30
Wprowadził informację:
user Łukasz Kaczmarczyk
date 2023-09-21 14:03:36
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-09-28 07:29:33