DKE.523.18.2021

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 1 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi G. B., zam. w Ł. przy ul. (...) reprezentowanej przez r. pr. A. F. prowadzącą kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Ł przy ul. (...), na nieprawidłowości w przetwarzaniu jej danych osobowych przez N. S.A. z siedzibą w W. przy ul. (...), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. Nakazuje N. S.A. z siedzibą w W. przy ul. (...) dopełnienie obowiązku informacyjnego wobec G. B., poprzez podanie jej na piśmie informacji, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 1 z późn. zm.), dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, w następującym zakresie:

- cele przetwarzania

- planowany okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

- informacje o źródle pozyskania imienia, nazwiska i numeru telefonu Skarżącej

  1. W pozostałym zakresie odmawia uwzględnienia wniosku

 

UZASADNIENIE

Do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wpłynęła skarga G.B., zam. w Ł przy ul. (...), zwana dalej także „Skarżącą”, reprezentowanej przez r. pr. A. F. prowadzącą kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Ł. przy ul. (...), na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącej przez N. S.A. z siedzibą w W. przy Al. (...), zwanej dalej także „Spółką”. Z treści skargi wynikało, że nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącej pojawiły się w kontekście działań Spółki, prowadzących do zawarcia ze Skarżącą umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Spółkę.

Skarżąca podniosła, że nie udzielała Spółce uprzedniej zgody na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty handlowej jak również jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie jej danych osobowych. Skarżąca wskazała, że skontaktował się z nią przedstawiciel Spółki, podszywając się pod ówczesnego operatora telekomunikacyjnego Skarżącej, a w rezultacie tego kontaktu Skarżąca zawarła niekorzystną dla siebie umowę ze Spółką, działając pod wpływem błędu co do tożsamości Spółki.

Skarżąca wskazała na konieczność wyjaśnienia, na jakiej podstawie Spółka weszła w posiadanie jej danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu, na jakiej podstawie Spółka, bez uprzedniej zgody Skarżącej, stosowała wobec niej marketing bezpośredni oraz na jakiej podstawie Spółka weszła w posiadanie pozostałych danych osobowych Skarżącej, zawartych w treści umowy, w sytuacji gdy dane te nie były przez Skarżącą przekazywane Spółce.

W odniesieniu do treści pisemnej umowy, zawartej między Skarżącą a Spółką, Skarżąca podniosła, że została pozbawiona możliwości swobodnego wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę, a także inne, bliżej nieokreślone w umowie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, gdyż pola do wyrażenia tych zgód były już zaznaczone na egzemplarzach umowy doręczonych Skarżącej. Do skargi załączona była między innymi umowa świadczenia usług telekomunikacyjnych przez N. S.A., z oznaczoną datą wydruku 24 października 2016 roku, podpisana przez Skarżącą 2 listopada 2016 roku (zwana dalej także „Umową”). W treści Umowy zaznaczone drukiem były następujące zgody Skarżącej na przetwarzanie jej danych osobowych:

- zgoda na przetwarzanie danych na podstawie art. 161 ust. 3 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (pkt III. 9. Umowy)

- zgoda na przetwarzanie danych w celu ich umieszczenia w publicznie dostępnym spisie abonentów oraz na przekazanie tych danych innym przedsiębiorcom w celu publikacji spisu abonentów lub świadczenia informacji o numerach telefonicznych. Brak wyrażenia zgody jest równoznaczny z zastrzeżeniem numeru (pkt I. 12. Umowy)

W treści Umowy zaznaczone drukiem były następujące odmowy zgody Skarżącej na przetwarzanie jej danych osobowych:

- brak zgody na przetwarzanie danych oraz przesyłanie przez N. S.A. oraz podmioty współpracujące z N. S.A., na wskazany adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, informacji handlowych i marketingowych, dotyczących oferty N. S.A. oraz podmiotów współpracujących z N. S.A. (pkt I. 10. Umowy)

- brak zgody na przetwarzanie danych teletransmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych przez okres obowiązywania Umowy (pkt I. 11. Umowy)

- brak zgody na używanie przez N. S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (pkt I. 13. Umowy)

- brak zgody na sprawdzenie danych Skarżącej w biurze informacji gospodarczych oraz innych publicznie dostępnych baz wiarygodności dłużników (pkt I. 14. Umowy)

- brak zgody na przesyłanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej (pkt I. 16. Umowy)

Skarżąca wskazała ponadto, że Spółka nie wypełniła wobec niej obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych a zapisy zawarte w umowie ze Spółką uważa za niejasne, niepełne a zakres przekazania danych zbyt szeroki.

Skarżąca zaznaczyła, że złożyła Spółce oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia i traktuje przedmiotową umowę ze Spółką jako niezawartą. Skarżąca podniosła, że niezależnie od tej czynności Spółka dalej przetwarzała jej dane osobowe oraz udostępniła je podmiotowi U. sp. z o. o. w rezultacie umowy cesji wierzytelności.

Do skargi załączone było także wezwanie do zapłaty, datowane na 11 kwietnia 2017 roku, skierowane do Skarżącej przez U. sp. z o. o., w treści którego wskazano, że podmiot ten nabył od Spółki wierzytelność wobec Skarżącej. Załącznikiem do skargi było również zawiadomienie o cesji wierzytelności, datowane na 11 kwietnia 2017 roku, skierowane do Skarżącej przez Spółkę, w którego treści jako nabywcę wierzytelności wskazano podmiot U. sp. z o. o.

Skarżąca zażądała podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez nakazanie:

- usunięcia przez Spółkę jej danych osobowych a tym samym zaprzestania ich przetwarzania

- wszczęcia i prowadzenia postępowania w przedmiocie nałożenia kary finansowej za praktyki stosowane przez Spółkę naruszające przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych

- zobowiązania Spółki do udzielenia wyjaśnień dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, w tym, (wobec zarzutu braku wypełnienia przez Spółkę obowiązku informacyjnego wobec Skarżącej) przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez nakaz realizacji obowiązku informacyjnego

W rezultacie wniesienia przedmiotowej skargi, organ zwrócił się do Spółki o złożenie pisemnych wyjaśnień co do okoliczności przedstawionych w skardze. W odpowiedzi na wezwanie (data wpływu do Urzędu 25 sierpnia 2017 roku) Spółka wyjaśniła, że 2 listopada 2016 roku zawarła ze Skarżącą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych a Skarżąca podpisała egzemplarz umowy, w której wyraziła zgodę na przetwarzanie przez danych osobowych zawartych w umowie, w tym zgodę na przekazanie jej danych podmiotowi U. sp. z o. o.  Dalej Spółka wskazała, że o wypełnieniu obowiązku informacyjnego świadczy treść pkt. V Umowy zawartej ze Skarżącą. Spółka podkreśliła, że nie pozyskuje danych osobowych abonenta, ponieważ zleca te obowiązki podmiotowi zewnętrznemu, który imiona, nazwiska i numery telefonów pozyskuje z ogólnodostępnej bazy teleadresowej. Spółka wskazała dalej, że numer PESEL i adres zamieszkania przekazywane są przez samego abonenta podczas rozmowy telefonicznej poprzedzającej zawarcie umowy, które to dane są niezbędne do przygotowania umowy na usługi telekomunikacyjne. Spółka wyjaśniła, że dane osobowe Skarżącej przetwarza w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. Spółka podniosła również, że nie ma w swoim systemie reklamacji wysłanej przez Skarżącą, dotyczącej przetwarzania jej danych osobowych. W wyjaśnieniach (data wpływu 15 czerwca 2020 roku) Spółka wskazała, że przetwarzanie danych osobowych Skarżącej zakończyła w 2017 roku.

W załączeniu do tych wyjaśnień (data wpływu […] czerwca 2020 roku) Spółka zawarła kopię umowy zawartej ze Skarżącą w 2016 roku oraz płytę CD z nagraniem rozmowy telefonicznej między osobą działającą na rzecz Spółki a Skarżącą. Poniżej zamieszczona została transkrypcja tej rozmowy:

Konsultant: Witam

Mężczyzna: yyy witam, przekazuję Panią G. B.

Konsultant: B., tak?

Kobieta: Tak?

Konsultant: yyy dzień dobry, z tej strony K. A. (...)  es aaa […]

Kobieta: Dzień dobry

Konsultant: tutaj dodam że rozmowa jest rejestrowana. W celu weryfikacji poprosiłbym o Pani imię i nazwisko?

Kobieta: B. G.

Konsultant: Dobrze, eee proszę mi powiedzieć czy podpisała Pani eee dokumenty na promocyjny abonament?

Kobieta: Tak

Konsultant: Dobrze, proszę mi powiedzieć czy kurier zostawił Pani egzemplarz umowy?

Kobieta: Tak

Konsultant: Dobrze, nadmienię, że ma Pani 14 dni na ewentualne odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą, eee i proszę mi powiedzieć jak Pani ocenia pracę kuriera, dobrze źle?

Kobieta: Bardzo dobrze, grzeczny

Konsultant: Dobrze, to w takim razie z mojej strony wszystko, życzę miłego, spokojnego dnia, do usłyszenia

Kobieta: Dziękuję

W tym stanie faktycznym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej także: „Prezesem UODOO”) zważył, co następuje.

Z dniem 25 maja 2018 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwanej dalej także „u.o.d.o. 2018”. W myśl art. 160 ust. 1-3 tej Ustawy, postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) zwanej dalej także „u.o.d.o. 1997”, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej także „k.p.a”. Jednocześnie, czynności dokonane w postępowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), pozostają skuteczne.

Zgodnie z art. 18. ust. 1  u.o.d.o. 1997, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności:

1) usunięcie uchybień;

2) uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych;

3) zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe;

4) wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;

5) zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom;

6) usunięcie danych osobowych.

Zgodnie z art. 23. ust. 1 u.o.d.o. 1997 przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;

5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 u.o.d.o. 1997 za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:

1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;

2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r.) (dalej zwane także „Rozporządzeniem 2016/679”) przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W ocenie Prezesa UODO oświadczenie Spółki, dotyczące zakończenia przetwarzania danych osobowych Skarżącej w 2017 roku, jest sprzeczne z dowodami przedstawionymi przez Spółkę w niniejszym postępowaniu. Ukazanie tej sprzeczności wymaga sięgnięcia do definicji przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 2) u.o.d.o. 1997 przetwarzanie danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zgodnie natomiast z obowiązującym obecnie art. 4 pkt 2) Rozporządzenia 2016/679, "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wracając na grunt niniejszej sprawy należy przypomnieć, że według twierdzeń Spółki zakończyła ona przetwarzanie danych osobowych Skarżącej w 2017 roku. Jednocześnie jasne jest, że Spółka przetwarza dane osobowe Skarżącej, które to dane są zawarte w treści umowy między Spółką a Skarżącą oraz na nagraniu rozmowy telefonicznej między konsultantem Spółki a Skarżącą, które to dowody Spółka przedłożyła przecież w niniejszym postępowaniu. Z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że przez przetwarzanie danych rozumie się m.in. ich przechowywanie. Stwierdzić należy zatem, że Spółka przetwarza dane osobowe Skarżącej i jest administratorem tych danych, zarówno w rozumieniu przepisów obowiązujących w dacie wniesienia skargi jak i obecnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Prezes UODO ma na uwadze, że oświadczenie Spółki o nieprzetwarzaniu danych osobowych Skarżącej, odnosi się do zaprzestania przetwarzania tych danych w pierwotnym celu, w jakim te dane osobowe zostały przez Spółkę pozyskane, tj. w celu realizacji umowy usług telekomunikacyjnych i dochodzenia należności z tytułu tej umowy. Na podstawie ustalonego w sprawie stanu faktycznego należy uznać, że posiadana przez Spółkę dokumentów zawierających dane osobowe Skarżącej – tj. umowy usług telekomunikacyjnych, podpisana przez Skarżącą oraz nagrania rozmowy telefonicznej ze Skarżącą - jest prawnie uzasadnione w celu obrony przed roszczeniami Skarżącej z tytułu umowy. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych w takim zakresie wynika z art. 23 ust. 1 pkt 5) u.o.d.o. 1997 oraz aktualnie obowiązującego art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679. Nadto na Spółce może spoczywać obowiązek przetwarzania danych osobowych Skarżącej, wynikających z Umowy, na podstawie art. 74 w zw. z art. 71 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Wobec powyższego, odnosząc się do żądania Skarżącej, dotyczącego nakazania usunięcia przez Spółkę jej danych osobowych a tym samym zaprzestania ich przetwarzania, Prezes UODO odmawia uwzględnienia wniosku w tym zakresie.

Należy zaznaczyć, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie jest organem właściwym do dokonywania oceny prawidłowości umów cywilnoprawnych (umowa między Skarżącą a Spółką oraz umowa cesji wierzytelności) i powstałych na tym gruncie sporów, gdyż właściwość rzeczową w tym zakresie posiadają jedynie sądy powszechne. Organ nie może badać, czy umowa jest ważna i prawnie skuteczna, albowiem w tym przypadku Prezes UODO jako organ administracji publicznej wykraczałby poza swoje ustawowo określone kompetencje. Dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawarta umowa jest czynnością prawną niepodlegającą jego ocenie, wywołującą skutki prawne do czasu, dopóki nie zostanie zakwestionowana w formie i trybie przewidzianym przez prawo (por. np. wyrok NSA z dnia 26 maja 2009 r., I OSK 808/08, Lex nr 513109, wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lipca 2007 r., II SA/Wa 678/07, Lex nr 368229). Ustawa o ochronie danych osobowych nie ogranicza swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych czy umowy przelewu wierzytelności wywołuje skutki prawne regulowane zarówno przepisami Kodeksu cywilnego, jak i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Rozważenie dopuszczalności, skuteczności, czy też ważności umowy przelewu należy do sądów powszechnych, ewentualnie w niektórych jej aspektach, może być również przedmiotem zainteresowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to aspekt cywilnoprawny tej sprawy, który nie może być przedmiotem zainteresowania organu administracji publicznej.

W zakresie żądania Skarżącej odnoszącego się do wszczęcia i prowadzenia postępowania w przedmiocie nałożenia kary finansowej za praktyki stosowane przez Spółkę naruszające przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych, Prezes UODO dokonał następującej oceny.

W dacie wniesienia przedmiotowej skargi, przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy administrator danych wykazał spełnienie co najmniej jednej z materialnych przesłanek dopuszczalności tego procesu, które, co do zasady równoprawne, enumeratywnie wymienia art. 23 ust. 1 u.o.d.o. 1997. Na mocy tego przepisu przetwarzanie danych było dopuszczalne nie tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. 1997), ale też wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszało praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. 1997).

Na dokumencie umowy usług telekomunikacyjnych między Spółką a Skarżącą, widnieją dane osobowe Skarżącej, naniesione drukiem: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, oraz wpisany odręcznie numer PESEL. Spółka podkreśliła, że pozyskiwanie danych osobowych abonentów zlecała podmiotowi zewnętrznemu, który imiona, nazwiska i numery telefonów pozyskiwał z ogólnodostępnej bazy teleadresowej. Spółka wskazała dalej, że numer PESEL i adres zamieszkania przekazywane są przez samego abonenta podczas rozmowy telefonicznej poprzedzającej zawarcie umowy, które to dane są niezbędne do przygotowania umowy na usługi telekomunikacyjne. W ocenie Prezesa UODO z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy (rozmowy telefoniczne poprzedzające podpisanie umowy; nagranie telefoniczne potwierdzające wizytę kuriera, który dostarczył umowę; fakt naniesienia numeru PESEL odręcznie na umowie) należy wnioskować, zgodnie z twierdzeniami Spółki, że adres i numer PESEL, Spółka pozyskała od Skarżącej.

Dodatkowo należy stwierdzić - wbrew zarzutom podniesionym przez Skarżącą, że została ona pozbawiona możliwości swobodnego wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę, a także inne, bliżej nieokreślone w umowie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne - że w treści Umowy pola oznaczające wyrażenie zgody przez Skarżącą na przetwarzanie jej danych osobowych, obejmowały tylko minimalne zgody, istotne dla przedmiotu Umowy. Natomiast przy deklaracjach w rozszerzonym zakresie, dotyczących m. in. kierowania informacji handlowych i marketingowych do Skarżącej, drukiem oznaczone zostały pola oznaczające brak zgody Skarżącej na tę formę kontaktu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że pozyskanie danych osobowych Skarżącej, wyłącznie w zakresie jej imienia, nazwiska oraz numeru telefonu, w celu nawiązania na ich podstawie kontaktu i przedstawienia oferty handlowej, stanowiło usprawiedliwiony cel administratora, co wynika bezpośrednio z treści art. 23 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1) u.o.d.o. 1997.

Natomiast kolejny krok Spółki, tj. nawiązanie kontaktu ze Skarżącą i przedstawienie jej oferty handlowej na podstawie pozyskanych wcześniej danych osobowych, podlegało dodatkowym rygorom. Zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576), zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Zgodnie z art. 5 Ustawy, jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw.

Z powyższej analizy wynika, że Spółka winna była dysponować uprzednią zgodą Skarżącej na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia jej oferty usług telekomunikacyjnych. Spółka nie wykazała posiadania takiej zgody co prowadzi do stwierdzenia naruszenia art. 23 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. art. 5 u.o.d.o. 1997 w zw. z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576)

Stwierdzając w niniejszej sprawie naruszenie przez Spółkę przepisów o ochronie danych osobowych, Prezes UODO zobligowany jest jednak, zważywszy na jej okoliczności, odmówić uwzględnienia wniosku Skarżącej w zakresie nałożenia kary finansowej za praktyki stosowane przez Spółkę naruszające przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Zdarzenie stanowiące podstawę skargi uznać należy bowiem za jednorazowe. Naruszenie miało miejsce w  2016 roku, nie było powtarzane w późniejszym okresie i – co najistotniejsze - nie jest kontynuowane w dacie wydania niniejszej decyzji. Wobec tego, że – jak zostało to wskazane na wstępie uzasadnienia niniejszej decyzji – Prezes UODO orzeka w niniejszej sprawie na podstawie u.o.d.o. 1997 (mając do dyspozycji jedynie środki wskazane w art. 18 ust 1 tej ustawy), jako organ ochrony danych osobowych nie ma podstaw do rozstrzygnięcia zgodnego z tym żądaniem Skarżącej. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 lipca 2015 r., I OSK 2464/13 (LEX nr 2091094): „Zgodnie z tym przepisem [art. 18 ust. 1 u.o.d.o. 1997], w sytuacji, gdy dochodzi do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor, w razie stwierdzenia tego naruszenia, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, poprzez wydanie określonych nakazów wymienionych w tym przepisie. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że decyzja Generalnego Inspektora wydawana na podstawie powyższego przepisu ma służyć przywróceniu stanu zgodnego z prawem. […] Przesłanką wydania nakazu jest stwierdzenie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, tj. z zebranego w postępowaniu materiału dowodowego musi wynikać, że swoim działaniem lub zaniechaniem administrator naruszył przepisy prawa. Co ważne, stwierdzony przez organ stan naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych powinien istnieć w dacie wydania decyzji”.

Jak wynika z powyższego, Prezes UODO w sprawach wszczętych przed 25 maja 2018 r., to jest przed datą rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia 2016/679, nie ma możliwości dokonania oceny naruszeń przeszłych, nie kontynuowanych w chwili orzekania, np. w celach represyjnych – mających na celu wyciągnięcie konsekwencji w związku z takimi naruszeniami. Taką możliwość (kompetencję do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej) Prezes UODO otrzymał dopiero na podstawie przepisów Rozporządzenia 2016/679, które w tym zakresie nie mają zastosowania do niniejszej sprawy.

W odniesieniu do zarzutu niedopełnienia przez Spółkę wobec Skarżącej obowiązku informacyjnego, dotyczącego przetwarzania danych osobowych Skarżącej, należy rozważyć przepisy art. 24 i art. 25 u.o.d.o. 1997.

Zgodnie z art. 24 ust. 1. u.o.d.o. 1997, w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o 1), adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

W myśl art. 24 ust. 2. u.o.d.o. 1997, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli 1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, 2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 u.o.d.o. 1997, w przypadku zbierania danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych, o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku, 2) celu i zakresie zbierania danych, a w szczególności o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, 3) źródle danych, 4) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 5) o uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 u.o.d.o. 1997.

W myśl art. 25 ust. 2 w/w ustawy przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli: 1) przepis innej ustawy przewiduje lub dopuszcza zbieranie danych osobowych bez wiedzy osoby, której dane dotyczą, 2) (uchylony), 3) dane te są niezbędne do badań naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub badania opinii publicznej, ich przetwarzanie nie narusza praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, a spełnienie wymagań określonych w ust. 1 wymagałoby nadmiernych nakładów lub zagrażałoby realizacji celu badania, 4) (uchylony), 5) dane są przetwarzane przez administratora, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, na podstawie przepisów prawa, 6) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

Powyższe przepisy mają zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na to, że Spółka pozyskała część danych osobowych Skarżącej bezpośrednio od niej (art. 24) natomiast dane w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu Spółka pozyskała nie od Skarżącej, lecz z innego źródła (art. 25).

Obowiązek informacyjny przewidziany w art. 24 i art. 25 u.o.d.o. 1997 a obecnie w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia 2016/679, ma na celu zapewnienie osobom, których dane osobowe są przetwarzane, dostępu do informacji o okolicznościach ich przetwarzania. Prawidłowe i rzetelne wypełnienie przez administratora danych tego obowiązku jest niezbędne do zapewnienia osobie, której dane osobowe dotyczą, kontroli prawidłowości procesu przetwarzania danych osobowych. W przedmiotowej sprawie obowiązek informacyjny ciążył na Spółce do momentu pozyskania danych osobowych Skarżącej i powinien być zrealizowany niezwłocznie po utrwaleniu tych danych przez Spółkę. W ustalonym stanie faktycznym sprawy nie zachodziły bowiem żadne z okoliczności, które by go wyłączały. Podkreślenia wymaga, że udzielenie osobie, której dane dotyczą, informacji wymienionych w omawianym przepisie jest obowiązkiem administratora, powinno następować z jego inicjatywy; nie jest tu potrzebna prośba, pytanie ani wniosek zainteresowanego. Dodać należy, że obowiązek informacyjny z art. 25 ust. 1 u.o.d.o. 1997 obowiązywał również administratorów zbierających dane ogólnie dostępne (a więc takie, z którymi w zasadzie każdy może się zapoznać bez większych trudności, obciążeń finansowych - dotyczy to np. danych zamieszczonych w powszechnie dostępnych rejestrach, bazach danych) (tak J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, „Ochrona danych osobowych. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 527).

Informacja przekazana Skarżącej, zawarta w pkt. V umowy usług telekomunikacyjnych, spełniała ówcześnie większość wymogów ustanowionych w art. 24 i art. 25 u.o.d.o. 1997. Nie zawierała jednak informacji o źródle, z którego Spółka pozyskała dane osobowe Skarżącej. W niniejszej sprawie Spółka nie spełniła zatem wobec Skarżącej ww. obowiązku informacyjnego w pełnym zakresie.

W toku niniejszego postępowania ustalono, że Spółka w dalszym ciągu przetwarza dane osobowe Skarżącej (co potwierdzają dowody przedstawione przez Spółkę w niniejszym postępowaniu), jednak zmianie uległy zakres danych i cele, które pierwotnie uzasadniały pozyskanie i przetwarzanie tych danych (z uwagi na umowę cesji wierzytelności), nieobjęte informacją wskazaną w treści umowy między stronami. Zmianie uległy także przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, co jest wiążące dla Spółki i winno skutkować aktualizacją obowiązku informacyjnego po ich wejściu w życie, tj. od 25 maja 2018 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał za celowe nakazanie Spółce, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. 1997, usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącej poprzez dopełnienie wobec niej obowiązku informacyjnego, zgodnie z aktualnym stanem przetwarzania przez Spółkę jej danych osobowych oraz zgodnie z treścią i zakresem aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, tj. art. 14 Rozporządzenia 2016/679.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak na wstępie.

 

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2021-08-24
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-10-18 10:28:55
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-30 08:21:05