ZSOŚS.440.102.2019

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani F. O. (zam. [...]) na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Prokuraturę Rejonową w S.

umarzam postępowanie

Uzasadnienie

W dniu [...] czerwca 2019 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani F. O. (dalej zwaną: „Skarżącą”) na nieprawidłowości w procesie przetwarzanie jej danych osobowych przez Prokuraturę Rejonową w S. polegające na nieprawidłowym zabezpieczeniu oraz bezpodstawnym udostępnieniu na rzecz osoby nieuprawnionej jej danych osobowych znajdujących się w aktach postępowania przygotowawczego o sygn. [...] przez Prokuraturę Rejonową w S. (ul. [...]).

Skarżąca podniosła w złożonej skardze, że jej dane osobowe w postaci adresu, numeru telefonu, dowodu osobistego, numeru PESEL, a także skany jej podpisów zawarte w aktach postępowania przygotowawczego zamazano czarnym markerem w sposób umożliwiający ich odczytanie, co wobec udostępnienia tych akt osobie nieuprawnionej umożliwiło jej zapoznanie się z treścią tych danych. Skarżąca wskazała, że w związku z zaistniałą sytuacją otrzymała od osoby, która bezprawnie uzyskała dostęp do jej danych osobowych, wezwanie przedsądowe, za pomocą którego osoba ta próbuje wyłudzić od niej pieniądze oraz była zmuszona do  wymiany dowodu osobistego na nowy. W związku z tym Skarżąca wniosła o nałożenie kary na Prokuraturę Rejonową w S., nakazanie Prokuraturze ograniczenie przetwarzania jej danych osobowych do niezbędnego minimum oraz poinformowanie o podjętych w tym zakresie czynnościach.

W toku postępowania zainicjowanego skargą, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Pismami z [...] sierpnia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował Skarżącą oraz Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w S. o wszczęciu postępowania w sprawie oraz zwrócił się do Prokuratora Rejonowego o ustosunkowanie się do treści skargi oraz złożenie pisemnych wyjaśnień. W dniu [...] sierpnia 2019 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo Zastępcy Prokuratura Rejonowego ([...]), w którym wyjaśnił, iż przedmiotem postępowania w sprawie o sygnaturze akt [...]. było ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony określony w art. 190a § 1 k.k. polegający na uporczywym nękaniu m.in. Skarżącej poprzez wzbudzenie u pokrzywdzonej poczucia zagrożenia. Skarżąca jako sprawcę przestępstwa wskazywała Panią T. F. Zebrany w toku dochodzenia materiał dowody nie potwierdził powyższej kwestii, wobec czego postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa. Na wniosek Pani T. F. prokurator zarządzeniem z [...] stycznia 2019 r. wyraził zgodę na udostępnienie jej i sporządzenie fotokopii dwóch protokołów przesłuchania Skarżącej zawartych w aktach przedmiotowego postępowania. Ponadto Zastępca Prokuratura Rejonowego wskazał, że wspomniane protokoły przed udostępnieniem ich Pani T. F. zostały, zgodnie z treścią art. 148 § 2b k.p.k., poddane anonimizacji, która została dokonana w sposób niedokładny przez prowadzący dochodzenie Komisariat Policji I w S., albowiem przy powiększeniu stron było możliwe częściowe odczytanie zabezpieczonych danych. Podkreślił również, że w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości Prokuratura podjęła działania polegające na skierowaniu do jednostek Policji podległych Prokuraturze pism opisujących zaistniałą sytuację i nakazujących anonimizowanie akt w sposób dokładny, uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował pismami z [...] września 2019 r. Skarżącą oraz Prokuratora Rejonowego o przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w wyniku którego został zgromadzony materiał dowodowy wystarczający do wydania decyzji administracyjnej oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. pism.

W takim stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  zważył, co następuje.

W niniejszej sprawie należy stwierdzić, iż żądanie skargi nie leży w sferze działań i kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stosownie bowiem do treści art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (zwaną dalej: „ustawą z 14 grudnia 2018 r.”) przepisów tego aktu prawnego nie stosuje się do ochrony danych osobowych zawartych w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych na podstawie m.in. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.). Oznacza to, iż do danych osobowych zawartych w wymienionych wyżej zbiorach danych, przetwarzanych w toku m.in. postępowania karnego przedmiotowa ustawa nie będzie miała zastosowania. Dane te chronione są na podstawie przepisów normujących dane postępowanie.

Niewątpliwie kwestia udostępniania akt stanowi szczególny wymiar operacji na danych, przez którą należy rozumieć dostęp do danych osobowych zawartych w aktach sprawy poprzez możliwość przeglądania materiału dowodowego, uzyskiwania odpisów i kopii dokumentów zgromadzonych w aktach postępowania. Jednakże wobec regulacji art. 3 pkt 1 przywołanej powyżej ustawy z 14 grudnia 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie może ingerować w czynności udostępniania dokumentów zgromadzonych w aktach postępowań, które zostały uregulowane m.in. w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Zatem nawet, gdyby wątpliwość budził sposób anonimizacji dokumentów zawierających dane osobowe Skarżącej oraz udostępnienie akt postępowania, to podkreślić należy, iż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma kompetencji do podejmowania czynności dotyczących postępowań prowadzonych przez inne organy na podstawie aktów prawnych wskazanych w treści art. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych postanowił, jak na wstępie.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125), w związku z art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-09-25
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-10-04 12:28:12
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2020-02-27 09:07:36