ZSPU.440.153.2019

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w zw. z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i f) oraz art. 57 ust. 1 lit. a) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana M. T., zam. w W., na udostępnianie jego danych osobowych w piśmie wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku przy [...]  w W. przez Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w W, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

umarza postępowanie.

 Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pana M. T., zam. w W., dalej: Skarżący, na udostępnianie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, w piśmie z dnia [...] marca 2014 r. wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku przy [...] w W. przez Komitet Domowy tego budynku Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w W., dalej: Spółdzielnia. Skarżący wniósł usunięcie jego danych osobowych umieszczonych na tablicy ogłoszeń w bloku i skierowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:

  1. Skarżący jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni.
  2. Pan S. K., członek Komitetu Domowego, będącego organem Spółdzielni, dnia [...]  marca 2014 r. wywiesił w gablocie na klatce schodowej budynku przy [...] w W. informację, w treści której zostało zawarte imię i nazwisko Skarżącego. Ww. informacja została usunięta z tablicy ogłoszeń dnia [...] marca 2014 r.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył co następuje.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z dniem wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.), tj. z dniem 25 maja 2018 r., Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed 25 maja 2018 r. prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanego też Prezesem Urzędu lub Prezesem UODO), na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) [dalej jako: u.o.d.o.] zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Wszelkie czynności podejmowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed 25 maja 2018 r. pozostają skuteczne.

W świetle powyższego, do spraw rozstrzyganych przez Prezesa Urzędu w zakresie prawa materialnego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 lub  RODO, a w zakresie proceduralnym przepisy u.o.d.o.

W wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Odnosząc powyższe do ustalonego stanu faktycznego, podkreślić należy, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia, jakie musi być wydane w przedmiotowej sprawie, ma okoliczność, że dane osobowe Skarżącego nie są obecnie ujawnione na tablicy ogłoszeń w budynku przy [...] Zawierające je pismo zostało usunięte, o czym Spółdzielnia poinformowała Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tej sytuacji niniejsze postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. wobec jego bezprzedmiotowości. „Określeniem z art. 105 § 1 k.p.a. "postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe" obejmuje się bowiem sytuacje, gdy żądanie strony jest nieaktualne lub wygasło z mocy prawa. O bezprzedmiotowości postępowania w sprawie można mówić, gdy zachodzi brak jego strony lub brak przedmiotu, czyli brak jest podstaw prawnych i faktycznych do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy” [Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. I SA/Kr 1289/18, LEX nr 2622023]. Z uwagi na to, że pismo, w którym znajdowały się dane osobowe Skarżącego nie jest już udostępniane na tablicy ogłoszeń, należy umorzyć niniejsze postępowanie.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  rozstrzygnął, jak na wstępie.

Na podstawie art. 127 § 3 Kpa od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-04-18
Wprowadził informację:
user Grażyna Żytkowska
date 2019-05-30 11:44:57
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-07-08 12:35:43