ZSOŚS.440.54.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), art. 12 pkt 2, art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w zw. z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana M. M. zam. w L. (dalej: Skarżący) na odmowę udostępnienia przez Komendanta Miejskiego Policji w L. danych osobowych osób, które w dniu […] sierpnia 2015 r. bezprawnie przebywały na terenie prowadzonego przez Skarżącego pola namiotowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

umarza postępowanie

Uzasadnienie

W dniu […] marca 2017 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła pismo Skarżącego w przedmiocie skargi na odmowę udostępnienia przez Komendanta Miejskiego Policji w L. danych osobowych osób, które w dniu […] sierpnia 2015 r. bezprawnie przebywały na terenie prowadzonego przez Skarżącego pola namiotowego. Skarżący w treści swojej skargi wskazał, że w dniu […] kwietnia 2016 r. skierował do Komendanta Miejskiego Policji w L. wniosek o udostępnienie rzeczonych danych osobowych. Pismem z dnia [...] kwietnia Komendant Miejski Policji odmówił Skarżącemu udostępnienia danych we wskazanym zakresie. W związku z powyższym Skarżący zaskarżył powyższe rozstrzygnięcie do Sądu Rejonowego w L., który postanowieniem z dnia […] sierpnia 2016 r. (sygn. akt […]) odrzucił zażalenie, a następnie do Sądu Okręgowego w P., który postanowieniem z dnia […] stycznia 2017 r. (sygn. akt […]) również oddalił, wskazując na właściwość rzeczową Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowej) w omawianej sprawie.

W związku z powyższym Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych pismem z […] kwietnia 2017 r. ([…]) zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji w L. z prośbą o ustosunkowanie się do treści wniosku Skarżącego. W odpowiedzi pismem z dnia […] maja 2017 r. ([…]) Komendant Miejski Policji wyjaśnił, że przetwarza dane osobowe 2 osób w zakresie ich imion, nazwisk, numerów PESEL i adresów zamieszkania, które w dniu […] sierpnia 2015 r. zostały wylegitymowane na terenie pola namiotowego w związku z interwencją zgłoszoną wobec nich przez Skarżącego. Ponadto wyjaśnił, że po ponownym dokonaniu analizy prawnej wniosku Skarżącego przekazał wnioskującemu w trybie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.) dane osobowe wylegitymowanych osób z wyłączeniem numerów PESEL, jako nieobjęte interesem wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Na wstępie wskazać należy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydając decyzję administracyjną zobowiązany jest do rozstrzygania w oparciu o stan faktyczny istniejący w chwili wydania tej decyzji. Jak wskazuje się w literaturze „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy,, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania (...). Rozstrzyganie w postępowaniu administracyjnym polega na zastosowaniu obowiązującego prawa do ustalonego stanu faktycznego sprawy administracyjnej. W ten sposób organ administracji publicznej realizuje cel postępowania administracyjnego, jakim jest urzeczywistnienie obowiązującej normy prawnej w zakresie stosunków administracyjno-prawnych, gdy stosunki te tego wymagają” (Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012).

Ponadto, w wyroku z 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07, Naczelny Sądu Administracyjny stwierdził, iż „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem’'’.

Odnosząc powyższe do ustalonego stanu faktycznego, podkreślić należy, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia, jakie musi być wydane w przedmiotowej sprawie, ma okoliczność, że wszystkie wnioskowane przez Skarżącego na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 u.o.d.o. i przetwarzane przez Komendanta Miejskiego Policji w L. dane osób, które zostały wylegitymowane w trakcie interwencji prowadzonej w dniu […] sierpnia 2015 r. na terenie pola namiotowego w B., a które to miały przebywać nielegalnie według zgłaszającego interwencję Skarżącego, zostały udostępnione Skarżącemu, z wyjątkiem ich numerów PESEL. Rozstrzygnięcie to należy ocenić jako słuszne i realizujące interes prawny Skarżącego, gdyż jak wskazuje art. 2081 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U.2018.1360 z późn. zm.) to sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. Stwierdzić zatem należy, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe i w związku z czym należy je umorzyć.

W tej sytuacji niniejsze postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, wobec jego bezprzedmiotowości. Zgodnie z ww. przepisem, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. Brzmienie powołanej regulacji nie pozostawia wątpliwości, iż w razie stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania organ prowadzący to postępowanie obligatoryjnie je umarza. Jednocześnie w literaturze przedmiotu wskazuje się, że bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 Kpa oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” 7 wydanie Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., str. 485). Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (III SA/Kr 762/2007): „Postępowanie staje się bezprzedmiotowe, gdy brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego, co powoduje, ze nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie co do istoty'”.

Ustalenie przez organ publiczny istnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, nie ma bowiem wówczas podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 3 Kpa od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2018-09-18
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-03-29 09:37:11
Ostatnio modyfikował:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-03-02 12:59:48