DKE.561.1.2021

Na podstawie art. 104 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 7, art. 60, art. 101, 101a ust. 2, art. 103ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r  poz. 1781), 58 ust. 2 lit. i, art. 83 ust. 1-2, art. 83 ust. 5 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na S. Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie administracyjnej kary pieniężnej,  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

stwierdzając naruszenie przez S. Spółka z.o.o. z siedzibą w W. przy ul. (…), przepisu art. 58 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679, polegające na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji zadań nakłada na S. Spółka z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (…) administracyjną karę pieniężną w kwocie 18 192 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote).

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani H. B. zam. w W. przy ul. (…), (dalej: Skarżąca), na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez S. Spółka z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (…) (dalej: Spółka), polegające na przetwarzaniu jej danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji po jej zakończeniu. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej również: „Prezes UODO” w ramach wszczętego postępowania administracyjnego prowadzonego celem rozpatrzenia wniesionej skargi (pod sygnaturą DS.523.4282.2020), zwrócił się pismem z 2 września 2020 roku do Spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz złożenie wyjaśnień w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. Pismo to było dwukrotnie awizowane i ostatecznie zwrócone nadawcy w dniu 1 października 2020 roku. W związku ze zwrotem ww. pisma w dniu 26 października 2020 roku, Prezes UODO ponownie wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień w sprawie sygn. DS.523.4282.2020. Pismo to było także dwukrotnie awizowane i ostatecznie zwrócone nadawcy w dniu 18 listopada 2020 roku. Prezes UODO wyżej wskazanymi pismami zwrócił się do Spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz udzielenia odpowiedzi na pytania:

1) czy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej (proszę wskazać konkretny przepis prawa), w jakim celu i w jakim zakresie Spółka przetwarza dane osobowe Skarżącej;

2) czy Skarżąca zwracała się do Spółki z żądaniem usunięcia jej danych osobowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie oraz w jaki sposób Spółka ustosunkowała się do tego żądania (proszę o przesłanie kopii ewentualnej korespondencji)

Pisma powyższe, pomimo skierowania na adres Spółki wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej „KRS”, jako adres siedziby, nie zostały przez Spółkę odebrane. W związku z ich niepodjęciem przez Spółkę przez okres 14 dni, oba pisma zostały zwrócone do organu przez operatora pocztowego z adnotacją o ich niepodjęciu w terminie. Tym samym na podstawie art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491), dalej: „Kpa”, doręczenie powyższych pism uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 14 dni od ich pierwszego awizowania, tj. odpowiednio 22 września 2020 roku oraz 12 listopada 2020 roku. Do dnia wydania niniejszej decyzji Spółka nie udzieliła żądanych informacji.

W związku nieudzieleniem przez Spółkę żadnych informacji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął wobec Spółki z urzędu - art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – niniejsze postępowanie w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej, w związku z naruszeniem ar.58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia 2016/679. O wszczęciu postępowania Spółka poinformowana została pismem z dnia 5 stycznia 2021 roku. Pismem tym Prezes UODO wezwał również Spółkę – celem ustalenia podstawy wymiaru kary, w oparciu o art. 101a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), (dalej „u.o.d.o”) – do przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 lub – w przypadku jego braku – oświadczenia o wysokości obrotu i wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku. Spółka pouczona została w ww. piśmie, że niezapewnienie dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, skutkuje naruszeniem art. 58 ust. 1 lit. a) i e) RODO i  podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 euro na podstawie art. 83 ust. 5 lit. e Rozporządzenia 2016/679. Pismo to było dwukrotnie awizowane i zwrócone do nadawcy z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie” w dniu 27 stycznia 2021 roku .W związku z powyższym Prezes UODO – zgodnie z art. 44 § 4 w zw. z art. 45 „k.p.a.” – uznał pismo za doręczone Spółce z dniem 22 stycznia 2021 r.

Wobec faktycznego nieodebrania przez Spółkę pisma o wszczęciu postępowania o nałożenie kary i zebraniu materiału dowodowego, w dniu 19 maja 2021 roku prowadzący sprawę Departament Kar i Egzekucji UODO skierował do Spółki wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej – […].[...]@[…].[…] widniejący w KRS z prośbą o kontakt w związku z prowadzonym postępowaniem o sygn. DKE.561.1.2021. Przesłanie Spółce powyższej wiadomości potwierdziła zwrotna informacja przekazana z programu Microsoft Outlook na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z którą „Dostarczenie do podanych adresatów lub grup zostało zakończone, a serwer docelowy nie wysłał żadnego powiadomienia o dostarczeniu”, wiadomość została umieszczona w folderze „Wysłane”.  Następnie w  dniu 30 czerwca 2021 roku Prezes UODO skierował do Prezesa Zarządu Spółki Pana A.N., na adres wskazany jako adres do korespondencji w jego oświadczeniu zawartym w aktach rejestrowych Spółki KRS, za pismem przewodnim kopię pisma informującego o wszczęciu postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz wezwał do udzielenia odpowiedzi na pytania i ustosunkowania się do treści skargi zawartych w pismach z dnia 2 września 2020 roku oraz 26 października 2020 roku. Dnia 2 sierpnia 2021 roku pismo zostało zwrócone do nadawcy z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie”. W związku ze zwrotem ww. pisma i nieudzieleniem przez Spółkę żądanych informacji, Prezes UODO w dniu 25 sierpnia 2021 roku przesłał za pismem przewodnim kopię pisma informującego o wszczęciu postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na adres do odbioru korespondencji wskazany w oświadczeniu prokurenta Spółki złożonym w KRS – A. S. Pismo było dwukrotnie awizowane i zwrócone do nadawcy z adnotacją „zwrot nie podjęto w terminie” w dniu 23 września 2021 roku.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nieklasyfikowana. Spółka prowadzi działalność gospodarczą regulowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) podlegającą wpisowi do KRAZ na podstawie rozdziału 6 „Agencje Zatrudnienia” ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.), dalej: „ustawa o promocji zatrudnienia”. Spółka została wpisana do KRAZ w dniu 2 marca 2020 roku.

Spółka nie odebrała żadnej korespondencji od Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w konsekwencji nie złożyła wyjaśnień zarówno w trakcie postępowania o sygnaturze DS.523.4282.2020, jak również po wszczęciu niniejszego postępowania (o sygn. DKE.561.1.2021) w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej. Spółka nie przedstawiła danych pozwalających na ustalenie jej sytuacji finansowej. Do momentu wydania niniejszej decyzji nie udzieliła żadnych informacji niezbędnych do realizacji zadań Prezesowi UODO.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO – jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 Rozporządzenia 2016/679 – na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji Prezes UODO rozpatruje m.in. skargi wniesione przez osoby, których dane dotyczą, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań (art. 57 ust. 1 lit. f). Dla umożliwienia realizacji tak określonych zadań Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zadań (art.58 ust.1 lit. a) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e). Naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji, o których mowa powyżej, skutkującym naruszeniem uprawnień organu określonych w art. 58 ust. 1 (w tym uprawnienia do uzyskania danych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań), podlega zaś – zgodnie z art. 83 ust 5 lit e) in fine Rozporządzenia 2016/679 – administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Odnosząc przytoczone powyżej przepisy Rozporządzenia 2016/679 do ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Spółka – jako strona prowadzonego przez Prezesa UODO postępowania o sygnaturze DS.523.4282.2020, naruszyła obowiązek wynikający z art. 58 ust. 1 lit e Rozporządzenia 2016/679 polegający na zapewnieniu dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji swoich zadań. W postępowaniu o sygnaturze DS.523.4282.2020 Prezes UODO dwukrotnie wezwał Spółkę do udzielenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia sprawy, w celu zweryfikowania zarzutów Skarżącej wobec Spółki. Pisma wystosowane w sprawie przez Prezesa UODO w dniach 2 września 2020 roku oraz 26 października 2020 roku (prawidłowo doręczone) nie zostały odebrane przez Spółkę. Wobec braku jakichkolwiek informacji ze strony Spółki na ww. pisma Prezes UODO w dniu 10 czerwca 2021 roku wydał decyzję kończąca postępowanie o sygnaturze DS.523.4282.2020 w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony wyłącznie przez Skarżącą. Brak wyjaśnień ze strony Spółki spowodował trudności w dokładnym zbadaniu stanu faktycznego sprawy. W tym miejscu wskazać należy, że odpowiedzialność za nieudzielenie Prezesowi UODO żądanych przez niego informacji spoczywa na Spółce niezależnie od tego czy odbiera kierowaną do niej korespondencję. Zgodnie z tezą wyrażoną w wyroku WSA w Łodzi z dnia 20 maja 2021 roku, sygn. akt III SA/Łd 148/21 „Obowiązek wyczerpującego zebrania przez organ materiału dowodowego nie oznacza nieograniczonego obowiązku poszukiwania przez ten organ materiałów dowodowych, mających wykazać okoliczności korzystne dla stron postępowania. Zasada ta nie zwalnia strony postępowania administracyjnego z obowiązku przedstawienia takich dowodów, z których wywodzi korzystne dla siebie skutki”. W tym miejscu należy ponadto wskazać, że „Powinnością każdej jednostki organizacyjnej jest bowiem zapewnienie takiej organizacji odbioru pism, aby przebieg korespondencji odbywał się w sposób ciągły i niezakłócony oraz wyłącznie przez osoby uprawnione. Zaniedbania w tym zakresie obciążają tę właśnie jednostkę organizacyjną” (vide np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 października 2018 roku, sygn. akt II SAB/Go 90/18 – LEX nr 2576144).

Podkreślenia wymaga fakt, że uchylanie się od udzielania informacji przez Spółkę stało na przeszkodzie wnikliwemu rozpatrzeniu sprawy i wpłynęło na znaczne przedłużenie postępowania, co stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami rządzącymi postępowaniem administracyjnym - określonymi w art. 12 ust. 1 k.p.a. zasadami wnikliwości i szybkości postępowania.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Prezes UODO stwierdza, że w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające nałożenie na Spółkę - na mocy art. 83 ust. 5 lit. e Rozporządzenia 2016/679 - administracyjnej kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem dostępu do wszelkich informacji i danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

Stosownie do treści art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, administracyjne kary pieniężne nakłada się zależnie od okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Zwraca się przy tym w każdym przypadku na szereg okoliczności wymienionych w punktach od a) do k) wskazanego wyżej przepisu. Decydując o nałożeniu w niniejszej sprawie na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej oraz ustalając jej wysokość, Prezes UODO wziął - spośród nich - pod uwagę następujące okoliczności wpływające obciążająco na ocenę naruszenia:

1. Charakter, waga i czas trwania naruszenia (art. 83 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia 2016/679).

W niniejszym postępowaniu Spółka naruszyła obowiązek wynikający z art. 58 ust.1 e) Rozporządzenia 2016/679 polegający na zapewnieniu organowi nadzorczemu możliwości uzyskania od administratora dostępu do danych osobowych oraz wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji jego zadań . Na ocenę wagi naruszenia (np. niską, średnią lub znaczną), wskazują charakter naruszenia, jak również zakres, cel danego przetwarzania, liczba poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiar poniesionej przez nie szkody. Zachowanie Spółki przejawiające się nieodbieraniem korespondencji kierowanej do niej przez Prezesa UODO, spowodowało nieuzasadnione przedłużenie postępowania oraz wydanie rozstrzygnięcia wyłącznie na podstawie materiału dowodowego przesłanego przez Skarżącą. W ocenie Prezesa UODO fakt ten świadczy o dużej powadze naruszenia. Ponadto wagę naruszenia zwiększa okoliczność, że nie miało ono charakteru jednorazowego. Zakreślając czas naruszenia należy je uznać za długotrwałe i ciągle – licząc od momentu przesłania pierwszego wezwanie do złożenia wyjaśnień tj. od 2 września 2020 roku - do chwili obecnej nie zostało usunięte. Spółka na skutek nieodbierania przesyłanej do niej korespondencji do momentu wydania niniejszej decyzji nie udzieliła Prezesowi UODO żadnych informacji.

2. Umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia (art. 83 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679.

Zachowanie Spółki przejawiające się w nieodbieraniu pism, Prezes UODO uznał za nieumyślne. Jednak nieodbieranie pism przez Spółkę, kierowanych na adresy wskazane w KRS oraz KRAZ, świadczy o rażącym niedbalstwie osób reprezentujących Spółkę, zwłaszcza, w świetle art. 18 e ustawy o promocji zatrudnienia - „wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia”, który zobowiązuje do złożenia oświadczenia w KRAZ, że dane adresowe Spółki zawarte we wniosku o wpis do rejestru są „kompletne i zgodne z prawdą”. Spółka, jako administrator danych, który jest podmiotem aktywnie funkcjonującym w obrocie prawno-gospodarczym, ma obowiązek zapewnić ciągłość działania Spółki, w tym niezakłócony obieg korespondencji. Stad też okoliczność ta winna być oceniona negatywnie i uznana za obciążającą w kontekście ustalenia wysokości orzeczonej kary.

3. Stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków (art. 83 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia 2016/679.

Oceniając współpracę Spółki z Prezesem UODO w toku niniejszego postępowania o sygn. DKE.561.1.2021 w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej należy wskazać, że Spółka nie podjęła w żadnym stopniu współpracy z Prezesem UODO w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego negatywnych skutków. Pomimo prawidłowego doręczenia pism, e-maili i prób nawiązania kontaktu telefonicznego ze Spółka nie przedstawiła informacji żądanych przez Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DKE.561.1.2021, co spowodowało przedłużanie postępowania i utrudniło wnikliwe rozpatrzenie sprawy.

Pozostałe przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej wskazane w art. 83. ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 nie miały wpływu (obciążającego lub łagodzącego) na dokonaną przez Prezesa UODO ocenę naruszenia (w tym: wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora, sposób w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, przestrzeganie wcześniej zastosowanych w tej samej sprawie środków, stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji, osiągnięte w związku z naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięte straty) lub też, ze względu na specyficzny charakter naruszenia (dotyczącego stosunku administratora z organem nadzorczym, a nie stosunku administratora z osobą, której dane dotyczą), nie mogły być wzięte pod uwagą w niniejszej sprawie (w tym: liczba poszkodowanych osób oraz rozmiar poniesionej przez nie szkody, działania podjęte przez administratora w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez podmioty danych, stopień odpowiedzialności administratora z uwzględnieniem wdrożonych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, kategorie danych osobowych, których dotyczy naruszenie).

Stosownie do brzmienia art. 83 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 nałożona przez organ nadzorczy administracyjna kara pieniężna powinna być w każdym indywidualnym przypadku skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. W ocenie Prezesa UODO kara nałożona na Spółkę w niniejszym postępowaniu spełnia te kryteria. Dolegliwość kary zdyscyplinuje Spółkę do prawidłowej współpracy z Prezesem UODO w ewentualnych innych postępowaniach prowadzonych w przyszłości z udziałem Spółki przed Prezesem UODO. Nałożona niniejszą decyzją kara jest – w ocenie Prezesa UODO – proporcjonalna do dużej wagi i nagannego charakteru stwierdzonego naruszenia, a jednocześnie nie wpłynie na płynność finansową Spółki. Kara ta spełni ponadto funkcję odstraszającą  poprzez jej oddźwięk, że lekceważenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia 2016/679 przez Spółkę, w szczególności niezapewnienie dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań stanowi naruszenie o dużej wadze i jako takie podlegać będzie sankcjom finansowym. W tym miejscu wskazać należy, że nałożenie na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej - wobec dotychczasowego postępowania Spółki, jako strony postępowania sygn. DKE.561.1.2021 jest jedynym środkiem znajdującym się w dyspozycji Prezesa UODO, który umożliwi osiągnięcie celu, jakim jest uzyskanie dostępu do informacji niezbędnych w prowadzonym postępowaniu.

Wobec nieprzedstawienia przez Spółkę żądanych przez Prezesa UODO danych finansowych za rok 2020, ustalając wysokość administracyjnej kary pieniężnej w niniejszej sprawie, Prezes UODO wziął pod uwagę, w oparciu o art. 101a ust. 2 u.o.d.o., szacunkową wielkość Spółki oraz specyfikę, zakres i skalę prowadzonej przez nią działalności. Stosownie do treści art. 103 u.o.d.o. równowartość wyrażonych w euro kwot, o których mowa w art. 83 Rozporządzenia 2016/679, oblicza się w złotych według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów na dzień 28 stycznia każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu euro w dniu 28 stycznia - według średniego kursu euro ogłoszonego w najbliższej po tej dacie tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego. Mając powyższe na uwadze, Prezes UODO, na podstawie Rozporządzenia 2016/679, w związku z art. 103 u.o.d.o., za naruszenia opisane w sentencji niniejszej decyzji, nałożył na Spółkę - stosując średni kurs euro z dnia 28 stycznia 2021 r. (1 EUR = 4,5479 PLN) - administracyjną karę pieniężną w kwocie (co stanowi równowartość 4.000 EUR).

Mając powyższe na uwadze Prezes UODO orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

 

Decyzja jest ostateczna. Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Od skargi należy wnieść wpis stosunkowy, zgodnie z art. 231 w związku z art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji w zakresie administracyjnej kary pieniężnej.

W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek Strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), administracyjną karę pieniężną należy uiścić w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego, na rachunek bankowy Urzędu Ochrony Danych Osobowych w NBP O/O Warszawa nr 28 1010 1010 0028 8622 3100 0000. Ponadto, zgodnie z art. 105 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy Prezes UODO może, na uzasadniony wniosek podmiotu ukaranego, odroczyć termin uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej albo rozłożyć ją na raty.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2021-12-31
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-07-19 12:45:10
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-07-21 12:19:54