Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Procedura zatwierdzania kodeksu

Podmioty chcące opracować kodeks postępowania przedkładają jego projekt Prezesowi Urzędu. Do wniosku dołącza się informację o przeprowadzonych konsultacjach oraz ich wyniku. Informacje o przeprowadzonych konsultacjach nie muszą obejmować całości zgłoszonych uwag, a jedynie najważniejsze wnioski z nich płynące wraz z odniesieniem projektodawców do przedstawionych stanowisk. Jeżeli Prezes Urzędu uzna zakres konsultacji za niewystarczający, może wezwać wnioskodawcę do przeprowadzenia ponownych konsultacji, wskazując ich zakres.

Prezes UODO wydaje opinię o zgodności projektu kodeksu, z RODO i zatwierdza go, jeżeli uzna, że stanowi on odpowiednie zabezpieczenie. Wydanie decyzji o zatwierdzeniu kodeksu prowadzi do umieszczenia go w rejestrze prowadzonym przez Urząd oraz Europejską Radę Ochrony Danych.

2019-07-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2019-07-15
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-07-15 10:07:04
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-07-18 12:26:31