Regulamin przyznawania honorowego patronatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 1 Zasady ogólne

 1. Patronat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego czy osobistego udziału Prezesa UODO lub jego przedstawiciela w planowanym wydarzeniu.
 2. Udział Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub jego przedstawiciela w planowanym wydarzeniu oraz wygłoszenie prelekcji jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

 3. Prawo do przyznawania patronatu honorowego i udziału w komitecie honorowym przysługuje wyłącznie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia niekomercyjne o wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. W szczególnym przypadkach Prezes Urzędu może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny, jeżeli zapewniony jest wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia ustawowych zadań realizowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 2 Zgłoszenie

 1. Wniosek o patronat Prezesa UODO Organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej lub listowej na adres:

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

§ 3 Procedura przyznania patronatu

 1. Organizator ubiegający się o patronat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinien przedstawić pisemnie wypełniony wniosek (wraz z załącznikami) oraz jego szczegółowe uzasadnienie powiązane z zakresem zadań i kompetencji Prezesa UODO. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji.

 3. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest Organizatorowi w formie elektronicznej lub listowej.

 4. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 4 Warunki związane z realizacją patronatu

 1. W przypadku przyznania patronatu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o tym fakcie wraz z logotypem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w materiałach informacyjno-promocyjnych, zaś w odniesieniu do wydarzeń takich, jak np. konferencje, spotkania - ustawienia banneru roll-up. Materiały, w których wykorzystane zostanie logotyp Urzędu Ochrony Danych Osobowych podlegają akceptacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostanie zamieszczona informacja o objęciu patronatem danego przedsięwzięcia.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może odebrać przyznany wcześniej patronat. O podjętej decyzji Organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź listowej.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-04-03
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-14 10:05:43
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 11:06:36

Materiały do pobrania

Pobierz plik Regulamin przyznawania honorowego patronatu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (DOC 39,5 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-09-05 11:04:40
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2018-09-05 11:04:40