Informacje ogólne

Wspólny Organ Nadzorczy Europolu (Joint Supervisory Body of Europol), dalej zwany WON Europolu, to organ nadzoru ustanowiony na podstawie art. 34 decyzji Rady z dnia 6 kwietnia 2009 ustanawiającej Europejski Urząd Policji (Europol) odpowiedzialny za nadzór nad działalnością Europolu zmierzający do zapewnienia, że prawa jednostki nie są łamane przez przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji znajdujących się w posiadaniu Europolu. Jednocześnie WON Europolu jest organem właściwym do monitorowania dopuszczalności przekazania danych pochodzących ze zbiorów Europolu.

W skład Wspólnego Organu Nadzorczego Europolu wchodzi maksymalnie po dwóch posiadających niezbędne kwalifikacje członków lub przedstawicieli (w razie konieczności wspieranych przez zastępców) posiadających gwarancję niezależności organu ochrony danych każdego z państw członkowskich wybieranych na pięcioletnią kadencję. Każdej delegacji przysługuje prawo do jednego głosu. Członkowie WON Europolu są niezależni w wykonywaniu swoich obowiązków. Spośród członków wybierany jest przewodniczący.

Do kompetencji wspólnego organu nadzorczego należy:

  • rozpatrywanie kwestii dotyczących wdrażania przepisów i ich interpretacji w związku z działalnością Europolu w zakresie przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych,
  • rozpatrywanie kwestii dotyczących kontroli prowadzonych niezależnie przez krajowe organy nadzorcze państw członkowskich lub dotyczących korzystania z prawa do dostępu do danych,
  • sporządzanie zharmonizowanych propozycji wspólnych rozwiązań istniejących problemów.

Jeżeli WON Europolu stwierdzi naruszenie przepisów decyzji Rady ustanawiającej Europejski Urząd Policji w zakresie przechowywania, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, składa dyrektorowi Europolu wszelkie skargi, jakie uzna w tym względzie za stosowne, z wezwaniem do udzielenia odpowiedzi w określonym terminie. Dyrektor informuje zarząd o całej procedurze. Jeżeli odpowiedź udzielona przez dyrektora nie zadowala WON Europolu, organ przekazuje sprawę zarządowi.

Mając na względzie wykonanie swoich zadań i w celu zwiększenia spójności stosowania przepisów i procedur dotyczących przetwarzania danych, WON Europolu nawiązuje w razie konieczności współpracę z innymi organami nadzorczymi.

WON Europolu sporządza regularnie sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania przedkłada się Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie. Zarząd może sformułować uwagi, które są załączane do sprawozdań.

Więcej informacji o Wspólnym Organie Nadzorczym Europolu dostępnych jest na jego stronie internetowej
(http://europoljsb.consilium.europa.eu).

Wszelkie pytania dotyczące prac WON Europolu oraz praw przyznanych przez Konwencję o Europolu można kierować do Sekretariatu Wspólnego Organu Nadzorczego Europolu:
Secretariat of the Europol Joint Supervisory Body
Rue de la Loi 175
B-1048 BRUSSELS
BELGIUM
http://europoljsb.consilium.europa.eu

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-09-15
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 10:05:10
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-08-14 13:00:10