Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO (PDF)
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
§ DKN.5131.49.2021
01 marca 2023 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Negatywne skutki naruszenia, Budownictwo,
ich bezpieczeństwo.
[1] Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych
§ DKN.5130.2024.2020
11 lutego 2021 r.
Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Zgodność z prawem, Wysokie ryzyko, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo, Sektor publiczny,
W piśmie z […] kwietnia 2020 r., mimo iż KSSiP wspomniał o posiadanej polityce bezpieczeństwa danych, dokumentacji takiej nie przedstawił. Jednak do pisma z […] lipca 2020 r. załączył korespondencję elektroniczną zawierającą plan wdrożenia nowej platformy wskazujący strony (KSSiP/O.) odpowiedzialne za poszczególne czynności.
Podmioty przetwarzające dane osobowe zobligowane są nie tylko do zapewnienia zgodności z wytycznymi ww. rozporządzenia poprzez jednorazowe wdrożenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, ale również do zapewnienia ciągłości monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie poziomu oraz adekwatności wprowadzonych
§ DKN.5131.56.2022
16 maja 2023 r.
Rejestr czynności przetwarzania, Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor publiczny,
,- politykę zarządzania ryzykiem utraty bezpieczeństwa danych.
Dzięki temu Administrator zapewnia, że takie oprogramowanie posiada wszystkie wydane przez producenta aktualizacje, w tym aktualizacje dotyczące zabezpieczeń i poprawek mających wpływ na bezpieczeństwo.
§ ZSPU.421.3.2019
18 października 2019 r.
Zgodność z prawem, Integralność i poufność, Rozliczalność, Sektor publiczny,
Jak ustalono w toku kontroli, w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim została wdrożona wewnętrzna procedura dotycząca prowadzenia BIP, jednakże nie zawiera ona zasad dotyczących przeglądu danych opublikowanych w BIP pod kątem zapewnienia ich przetwarzania zgodnie z zasadą ograniczonego przechowywania.
Należy tym samym uznać, że Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w związku z obowiązkiem transmisji i publikowania nagrań sesji Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej nie dokonując analizy ryzyka, nie wdrożył odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie
62. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 22.02.2022 r.
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych, zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby w
§ DKN.5131.44.2022
09 maja 2023 r.
Administrator, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Zabezpieczenie danych, Sektor publiczny,
W wyjaśnieniach wskazano także, że wdrożenie procedury dotyczącej użytkowania przenośnych nośników pamięci w Urzędzie Miasta i Gminy W. miało miejsce (…) maja 2022 r. Do wyjaśnień z (…) września 2022 r.
Administrator w przedmiotowej analizie wskazał na wyciągnięte wnioski: „(…) ww. analiza przeprowadzona dla danych objętych naruszeniem oraz wszystkich możliwych zagrożeń dała pełny obraz na co zwrócić szczególną uwagę w jednostce, jakie zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa i pozwala na stworzenie dobrze działającej polityki bezpieczeństwa