Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKE.561.4.2020
23 września 2020 r.
Zgłaszanie naruszeń, Sektor publiczny,
i dziedzinowych, a ponadto: wdrożeniu w jednostce polityki zmiany haseł, procedury dostępu do systemów informatycznych, procedury określającej zasady korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej, nadaniu pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wprowadzeniu polityki czystego biurka, polityki kluczy czy wdrożeniu bezpiecznych
Poza w/w środkami Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych, wdrożył w jednostce Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz przeprowadził […] czerwca 2019 r. analizę ryzyka.
§ DKE.561.21.2020
19 listopada 2020 r.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
Cz. do strachu nad prawidłowym zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno rodziny, gości a także finansów Spółki. W piśmie z […] października 2020 r. Pani L.
. […], poprosiła o zrozumienie trudnej dla niej sytuacji związanej z ww. zdarzeniem (zakup i wdrożenie nowych dysków), a także uwzględnienia jej trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej, w szczególności związaną z epidemią COVID-19.
§ DKN.5131.5.2020
09 grudnia 2020 r.
Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Ubezpieczyciele,
Może nastąpić naruszenie dotyczące poufności danych polegające na omyłkowym ujawnieniu danych osobowych stronie trzeciej, zgodnie z definicją w art. 4 pkt 10, lub innemu odbiorcy.
Stwierdzone naruszenie miało związek z brakiem wdrożenia lub nieprawidłowym wdrożeniem przez Spółkę środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo danych, tj. weryfikacji adresów mailowych wskazywanych przez klientów czy szyfrowania plików zawierających dane osobowe, które są przesyłane w wiadomościach elektronicznych
§ ZSOŚS.440.52.2018
11 marca 2019 r.
Podstawy prawne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych, Policja/prokuratura,
„do rąk własnych Prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego nr [...], zwanego dalej „Prezesem WKŁ", który po zasięgnięciu informacji podczas posiedzenia Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr [...] miał wydać opinię dotyczącą Skarżącego.
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz.
§ DKN.5112.7.2020
30 czerwca 2020 r.
Rzetelność i przejrzystość, Szkolnictwo,
Do ww. pisma skierowanego do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Dyrektor ZSO dołączył następujące załączniki: 1)    Politykę Bezpieczeństwa Informacji w ZSO z 2019 r.
Ponadto, za budzące wątpliwości należy uznać wyjaśnienie Dyrektora ZSO, jakoby od początku wdrożenia ankiety i przekazania jej egzemplarzy nauczycielom ZSO, pouczono ich o konieczności anonimowego jej przeprowadzenia.
§ ZSZZS.440.632.2018
14 marca 2019 r.
Dane dotyczące zdrowia, Udostępnienie danych, Zdrowie, Sektor publiczny, Sektor prywatny,
(DOLIS/DEC-2/17/360, 366) w sprawie ich skargi dotyczącej przetwarzania przez S. sp. z o.o., prowadzącą zakład leczniczy o oznaczeniu NZOZ [...], Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w G. oraz Wojewodę [...] danych osobowych ich oraz ich małoletniego syna A.S., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Uzasadnienie Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani K.S. i Pana A.S., zwanych dalej Skarżącymi, na przetwarzanie ich danych osobowych oraz danych osobowych ich małoletniego syna A.S., dotyczących
§ ZSPU.421.1.2018
25 stycznia 2019 r.
Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,
Uchybienia te polegały na: Opracowaniu w Urzędzie Miejskim w G. klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, która nie zawierała wszystkich informacji określonych w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności informacji o wszystkich odbiorcach danych
W ramach przyjętej procedury wdrożono kartę udostępnienia akt oraz założono ewidencję udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, co zapewnia kontrolę administratora danych, tj. Burmistrza G., nad procesem udostępniania danych osobowych zgromadzonych w archiwum w związku z prowadzeniem rejestru mieszkańców.
§ ZSPR.421.7.2019
16 października 2019 r.
Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika bezspornie, że Spółka nie opracowała i nie wdrożyła takich środków technicznych i organizacyjnych, które powodowałyby, że osoba, której dane dotyczą otrzymuje w formie łatwo dostępnej
W treści opracowanego przez Spółkę dokumentu o nazwie „[…]” wskazane jest, że osoby, do których kierowana jest kampania marketingowa, będą miały możliwość prostego i szybkiego wycofania udzielonych zgód.