Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ ZSZZS.440.727.2018
20 marca 2019 r.
Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
Ponadto na mocy postanowień umownych podmiot przetwarzający zobowiązał się do dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewaniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta na czas nieokreślony do momentu trwania umowy o współpracy w zakresie realizacji usług związanych z kontrolą dotyczącą absencji chorobowych pracowników i doradztwa w tym zakresie.
§ ZSPU.421.8.2018
03 kwietnia 2019 r.
Obowiązek informacyjny, Ograniczenie przechowywania, Samorząd, Sektor publiczny,
Uchybienia te polegały na: Opracowaniu w Urzędzie Miejskim w W. klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, która nie zawierała wszystkich informacji określonych w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności informacji o wszystkich odbiorcach danych
W toku kontroli ustalono, że w celu prowadzenia rejestru mieszkańców wdrożony został w Urzędzie Miejskim w W. jeden system informatyczny o nazwie A. W celu świadczenia usług serwisowych systemu A, Burmistrz W. zawarł w dniu […] stycznia 2018 roku umowę nr […] z A. Sp. z o.o.
§ ZSZZS.440.780.2018
07 grudnia 2018 r.
Pracownik, Szkolnictwo,
W myśl § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.
Powyższy dokument zawiera szczegółowy opis podstawowych zasad organizacji pracy przy zbiorach osobowych przetwarzanych metodami tradycyjnymi oraz w systemie informatycznym wyrażone w Polityce bezpieczeństwa oraz w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
5 6 7 8 9