Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać akta notarialne dotyczące poszczególnych lokali?
Nie, gdyż żaden przepis prawa, na podstawie których działają wspólnoty mieszkaniowe, nie daje podstawy do przechowywania takich dokumentów. Przechowywanie przez wspólnotę mieszkaniową aktów notarialnych potwierdzających własność współwłaścicieli nie
§ ZSPU.440.840.2018
11 kwietnia 2019 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Mieszkalnictwo,
G., zam. w W. […], zwanych dalej również Skarżącymi, na nieuprawnione udostępnienie dotyczących ich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w W. […], zwaną dalej również Spółdzielnią.
mieszkaniowego.
§ ZSPU.440.799.2018
18 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo,
Spółdzielnię Mieszkaniową im. S. S. z siedzibą w H. [...], zwaną dalej Spółdzielnią.  
W związku z powyższym uznać należy, iż […] Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. S. nie udostępnia danych osobowych Skarżących w zakresie wskazanym w treści skargi.
Złożone wnioski o zatwierdzenie kodeksów
Projekty kodeksów postępowania, które zostały przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia: Polska Federacja Szpitali -  http://www.rodowzdrowiu.pl/ Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP - http://zrsmrp.com.pl/kodeks-dobrych-prakty
§ ZSPU.440.121.2018
17 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo, Sektor publiczny,
Podkreślenia wymaga, że ww. przepis wśród podmiotów, które są zobowiązane udostępniać na rzecz ośrodka pomocy społecznej informacje, które mają znaczenie m.in. dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia - nie zostały wymienione spółdzielnie mieszkaniowe.
Spółdzielnie mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
§ ZSPU.440.803.2018
18 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo,
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.[...]  w W., zwana dalej również Wspólnotą Mieszkaniową, skierowała do Sądu Okręgowego w W. (…) Wydziału Cywilnego „Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym” przeciwko Spółdzielni.
Do wskazanego pozwu załączono dokumentację dotyczącą relacji pomiędzy Wspólnotą MieszkaniowąSpółdzielnią, służącą uzasadnieniu roszczenia i obejmującą w szczególności dane osobowe Skarżącej, jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej.
Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) z sektora mieszkalnictwa, 26 czerwca 2018 r.
Jak podmioty z sektora mieszkalnictwa, takie jak spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, powinny przetwarzać dane osobowe, stosując obowiązujące od 25 maja 2018 r. zasady określone w RODO – temu poświęcone było szkolenie dla inspektorów ochrony dany
§ ZSOŚS.440.8.2018
05 marca 2019 r.
Podstawy prawne, Obowiązek informacyjny, Policja/prokuratura, Schengen,
U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), zwaną dalej: „k.p.k.”, jako podstawę udostępnienia jego danych osobowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „[...]”, zwaną dalej: „Spółdzielnią”, z uwagi na brak interesu prawnego w pozyskaniu tych danych, tym bardziej, że lokal mieszkalny stanowi odrębną własność.
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej [...] ([...]), podpisane przez dwóch członków zarządu: Prezesa Zarządu, Kierownika Spółdzielni [...] i Zastępcę Prezesa Zarządu, Kierownika GZM [...], na podstawie art. 156a k.p.k. i za zgodą Prokuratora Prokuratury Rejonowej [...], przekazał Spółdzielni adres Skarżącego celem realizacji jej ustawowych zadań związanych
§ ZSPU.440.146.2019
15 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo, Sektor prywatny,
Z., dalej jako Skarżący, na przetwarzanie ich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „M.” z siedzibą Z., dalej jako Spółdzielnia.
Skarżący w treści skargi wskazali, że Spółdzielnia przetwarza ich dane osobowe bez podstawy prawnej wywieszając obwieszczenie komornika sądowego o licytacji ze wskazaniem lokalu (numer bloku oraz mieszkania) Skarżących, cyt.: „Spółdzielnia Mieszkaniowa wywiesiła w moim oraz w sąsiednich blokach na tablicy ogłoszeń xero obwieszczenia
§ ZSPU.440.489.2018
10 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo, Sektor prywatny,
., na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawia uwzględnienia wniosku.
., (dalej: Skarżący), na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, (dalej: Spółdzielnia). Skarżący w treści swojej skargi wskazał, że cyt.: „od […] roku dochodzi do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych w naszej spółdzielni. Notorycznie wywieszane są dane mieszkańców w skrzynkach domofonów.
1 2 3