Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

§ ZSPU.440.840.2018
11 kwietnia 2019 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Mieszkalnictwo,
G., zam. w W. […], zwanych dalej również Skarżącymi, na nieuprawnione udostępnienie dotyczących ich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w W. […], zwaną dalej również Spółdzielnią.
mieszkaniowego.
§ ZSPU.440.799.2018
18 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo,
Spółdzielnię Mieszkaniową im. S. S. z siedzibą w H. [...], zwaną dalej Spółdzielnią.  
W związku z powyższym uznać należy, iż […] Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. S. nie udostępnia danych osobowych Skarżących w zakresie wskazanym w treści skargi.
Złożone wnioski o zatwierdzenie kodeksów
Porozumienie Zielonogórskie -  https://www.federacja-pz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=478 Polska Federacja Szpitali -  http://www.rodowzdrowiu.pl/ Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP - http://zrsmrp.com.pl/kodeks-dobrych-praktyk-w
§ ZSPU.440.121.2018
17 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo, Sektor publiczny,
Podkreślenia wymaga, że ww. przepis wśród podmiotów, które są zobowiązane udostępniać na rzecz ośrodka pomocy społecznej informacje, które mają znaczenie m.in. dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia - nie zostały wymienione spółdzielnie mieszkaniowe.
Spółdzielnie mieszkaniowe nie należą do sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
Prezes UODO zaprasza inspektorów ochrony danych z sektora mieszkalnictwa na szkolenie z RODO
Już po raz 10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych organizuje sektorowe szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD), dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji. Jest ono skierowane do osób pełniących tę funkcję w sektorze mieszka
§ ZSPU.440.803.2018
18 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo,
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.[...]  w W., zwana dalej również Wspólnotą Mieszkaniową, skierowała do Sądu Okręgowego w W. (…) Wydziału Cywilnego „Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym” przeciwko Spółdzielni.
Do wskazanego pozwu załączono dokumentację dotyczącą relacji pomiędzy Wspólnotą MieszkaniowąSpółdzielnią, służącą uzasadnieniu roszczenia i obejmującą w szczególności dane osobowe Skarżącej, jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej.
§ ZSOŚS.440.8.2018
05 marca 2019 r.
Podstawy prawne, Obowiązek informacyjny, Policja/prokuratura, Schengen,
U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), zwaną dalej: „k.p.k.”, jako podstawę udostępnienia jego danych osobowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „[...]”, zwaną dalej: „Spółdzielnią”, z uwagi na brak interesu prawnego w pozyskaniu tych danych, tym bardziej, że lokal mieszkalny stanowi odrębną własność.
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej [...] ([...]), podpisane przez dwóch członków zarządu: Prezesa Zarządu, Kierownika Spółdzielni [...] i Zastępcę Prezesa Zarządu, Kierownika GZM [...], na podstawie art. 156a k.p.k. i za zgodą Prokuratora Prokuratury Rejonowej [...], przekazał Spółdzielni adres Skarżącego celem realizacji jej ustawowych zadań związanych
Prezes UODO chce skuteczniej chronić dane osobowe członków spółdzielni mieszkaniowych
Dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaapelowała do ministra infrastruktury i rozwoju o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany brzmienia art. 30 ustawy z 6 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. W jej ocenie przepis tr
§ ZSPU.440.146.2019
15 kwietnia 2019 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo, Sektor prywatny,
Z., dalej jako Skarżący, na przetwarzanie ich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „M.” z siedzibą Z., dalej jako Spółdzielnia.
Skarżący w treści skargi wskazali, że Spółdzielnia przetwarza ich dane osobowe bez podstawy prawnej wywieszając obwieszczenie komornika sądowego o licytacji ze wskazaniem lokalu (numer bloku oraz mieszkania) Skarżących, cyt.: „Spółdzielnia Mieszkaniowa wywiesiła w moim oraz w sąsiednich blokach na tablicy ogłoszeń xero obwieszczenia
Zakończyły się konsultacje Wskazówek Prezesa UODO dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego
Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego zostaną uzupełnione o kwestie zasygnalizowane w toku konsultacji publicznych. Już teraz można wskazać, że w szerszym zakresie zostaną w nich uwzględnio