PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Decyzja

ZSPU.440.799.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana W. M. zam. w H. [...], Pani B. W. zam. w H. [...], Pana D. B. zam. w H. [...], Pana J. R. zam. w H. [...]. oraz Pana S. K. zam. w H. [...], na udostepnienie ich danych osobowych na stronach internetowych pod adresami: http […] http […] http […] przez H. Spółdzielnię Mieszkaniową im. S. S. z siedzibą w H. [...] - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 umarza postępowanie.

 Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana W. M. zam. w H. [...], Pani B. W. zam. w H. [...], Pana D. B. zam. w H. [...], Pana J. R. zam. w H. [...] oraz Pana S. K. zam. w H. [...], zwanych dalej Skarżącymi, na udostepnienie ich danych osobowych na stronach internetowych pod adresami: http […]; http […]; http […] przez H. Spółdzielnię Mieszkaniową im. S. S. z siedzibą w H. [...], zwaną dalej Spółdzielnią.  

Skarżący w związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych domagali się przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez cyt.: „(…) zastosowanie uprawnień naprawczych poprzez wprowadzenie całkowitego zakazu przetwarzania danych to jest żądanie usunięcia pełnej treści Sprawozdania Rady Nadzorczej […] za rok 2017 z ogólnodostępnej strony internetowej Spółdzielni w związku z naruszeniem, przez Zarząd […], przepisów o ochronie danych osobowych przez zamieszczenie bez naszej zgody […] w okresie poprzedzającym Walne Zgromadzenie […] tj. od dnia […].05.2018 r., na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółdzielni http […] w/w Sprawozdania z danymi umożliwiającymi identyfikację personalną 4. osób – byłych członków Rady Nadzorczej […] oraz pełniącego do dnia […] listopada 2017 r. funkcję zastępcy Prezesa Zarządu S. K., nie będących obecnie członkami organu Spółdzielni. Powyższe Sprawozdanie, pomimo naszych żądań pod adresem Zarządu […], nadal widnieje na ogólnodostępnej stronie internetowej Spółdzielni i każdy, a nie tylko Spółdzielcy, kto ma dostęp do internetu może się z nim zapoznać”. W piśmie z dnia […] lutego 2019 r. Pan J. R. wskazał, iż cyt.: „(…) Dzisiaj można w dalszym ciągu zapoznać się ze Sprawozdaniem Zarządu za 2017 r. [http …], a więc każdy kto ma dostęp do internetu mógł i nadal może się z tym Sprawozdaniem zapoznać i zidentyfikować (…)”.

W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

W wyjaśnieniach udzielonych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych pismem z dnia […] stycznia 2019 r. Spółdzielnia wskazała, że cyt.: „(…) udostępniła na przywołanej stronie internetowej przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej (…) jednak nastąpiło to w wykonaniu obowiązków prawnych związanych z przedłożeniem materiałów będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia z uwagi na przepisy ustawy Prawo spółdzielcze (…) nakazującego publikować materiały związane z zatwierdzeniem rocznych sprawozdań Spółdzielni”.

W dodatkowych wyjaśnieniach nadesłanych do Urzędu Spółdzielnia wskazała, iż w zakresie publikacji na stronach: htttp […]  oraz http […] podtrzymuje ona swoje wcześniejsze stanowisko cyt.:”(…) Spółdzielnia udostępniła na przywołanej stronie internetowej przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej, jednak nastąpiło to w wykonaniu obowiązków prawnych związanych  z przedłożeniem materiałów będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia – z uwagi na przepisy ustawy Prawo spółdzielcze – art.46 oraz w związku z art.8¹ ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nakazującego publikować materiały związane z zatwierdzeniem rocznych sprawozdań Spółdzielni”.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Przedmiotem niniejszego postępowania była skarga na udostepnienie danych osobowych Skarżących na stronach internetowych pod adresami: http […] http […] przez […] Spółdzielnię Mieszkaniową im. S. S. z siedzibą w H.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych osobowych ustalił, iż obecnie dane osobowe Skarżących nie są przetwarzane w sposób opisany w skardze, bowiem zostały usunięte z ww. stron internetowych sprawozdanie Walnego Zgromadzenia z dnia […] czerwca 2017 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r., w treści których zawarte były dane osobowe Skarżących. W związku z powyższym uznać należy, iż […] Spółdzielnia Mieszkaniowa im. S. S. nie udostępnia danych osobowych Skarżących w zakresie wskazanym w treści skargi. Tym samym wskazać należy, iż dalsze prowadzenie postępowania w tym zakresie jest bezprzedmiotowe i podlega ono umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej Kpa. Zgodnie z ww. przepisem, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Brzmienie powołanej regulacji nie pozostawia wątpliwości, iż w razie stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania organ prowadzący to postępowanie obligatoryjnie je umarza. Jednocześnie w literaturze przedmiotu wskazuje się, że bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 Kpa oznacza, że brak jest jakiegoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygniecie jej co do istoty (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 7 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 485). Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (II SA/Kr 762/2007): „Postępowanie staje się bezprzedmiotowe, gdy brak któregoś z elementów stosunku materialno-prawnego, co powoduje, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie co do istoty”.

W odniesieniu do zarzutów Skarżących tyczących się treści zawartych w publikowanych dokumentach i ich zgodności z prawdą wskazać należy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma uprawnień zarówno do ingerowania w kompetencje innych organów, jak i oceny podejmowanych przez nich czynności.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669) w związku z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-04-18
Wprowadził informację:
user Magdalena Izdebska
date 2019-04-30 11:39:06
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-07-16 11:51:13