PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

Decyzja

DKE.561.10.2020

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 60 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Fundację T. administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzieleniem informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

umarza postępowanie.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana K. B. (zwanego dalej „Skarżącym”), reprezentowanego przez radcę prawnego B. O., na niezgodne z Rozporządzeniem 2016/679 przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację T. (dalej zwanej także „Fundacją”), jako administratora serwisu internetowego […]. Na podstawie tej skargi Prezes UODO wszczął postępowanie o sygn. […].

Pismem z  […] marca 2020 r. Prezes UODO, działając na podstawie art. 58 ust. 1 lit. a) i e) RODO, zwrócił się do Fundacji T. o ustosunkowanie się do treści skargi, której kopia stanowiła załącznik do pisma, oraz złożenie wyjaśnień w sprawie. Pismo było dwukrotnie awizowane i ostatecznie […] kwietnia 2020 r. zostało zwrócone do nadawcy z uwagi na brak jej podjęcia przez adresata w terminie.

Pismem z […] lipca 2020 r. Prezes UODO ponownie wezwał Fundację do złożenia wyjaśnień w sprawie.  Pismo było dwukrotnie awizowane i ostatecznie […] lipca 2020 r. zostało zwrócone do nadawcy z uwagi na brak jej podjęcia przez adresata w terminie.

W dniu […] sierpnia 2020 r. Prezes UODO wszczął z urzędu niniejsze postępowanie administracyjne sygn. DKE.561.10.2020 w przedmiocie nałożenia na Fundację T. administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie art. 31 oraz art. art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679 w związku z brakiem współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzieleniem informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

W dniu […] sierpnia 2020 roku, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo od pełnomocnika Fundacji T., w którym wskazane zostały przyczyny braku odbioru pism Prezesa UODO związane z trudnościami organizacyjnymi z uwagi na stan epidemii. Nadto w piśmie zwrócono uwagę na zawieszenie terminów postępowań administracyjnych w okresie, w którym Prezes UODO skierował pierwsze pismo w sprawie sygn. […].

W tym stanie faktycznym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

W art. 44. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) ustanowiona została forma doręczenia pism w razie niemożności doręczenia ich w sposób wskazany w art. 42 i 43 tej ustawy. Doręczenie przewidziane w tym przepisie, określane jest jako doręczenie zastępcze. Stwarza domniemanie doręczenia pisma w razie jego niepodjęcia po dwukrotnym zawiadomieniu adresata o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru.

Obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego w wyniku rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) powodowało, że z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczynał się a bieg terminów rozpoczętych uległ zawieszeniu, stosownie do obowiązującego wówczas art. 15zzs ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695 z późn. zm.) nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Wyjątek od tej zasady, dotyczący doręczania pism organów administracji publicznej, przewidziany w ust. 2 pkt 4) lit. d), został wprowadzony zmianą do tej ustawy z 24 lipca 2020 roku (Dz. U. poz. 1423), ogłoszonej 20 sierpnia 2020 roku.

Odnosząc przywołane wyżej przepisy do stanu faktycznego sprawy, w ocenie Prezesa UODO wystąpiły przesłanki do umorzenia niniejszego postępowania z uwagi na wady doręczenia pism skierowanych do Fundacji T. w postępowaniu […]. Pierwsze pismo było dwukrotnie awizowane a następnie zwrócone do nadawcy […] kwietnia 2020 roku. Drugie pismo w sprawie było dwukrotnie awizowane a następnie zwrócone do nadawcy […] lipca 2020 roku. Zatem próby doręczenia obu pism miały miejsce w czasie, w którym obowiązywał stan prawny wyłączający zastosowanie domniemania doręczenia z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), które to domniemanie warunkowało prowadzenie niniejszego postępowania.

Z powyższych względów niniejsze postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe i w związku z tym należało je umorzyć na podstawie art. 105 § 1 k.p.a.

Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. W doktrynie wskazano, że „Umorzenie postępowania nie jest zależne ani od woli organu administracji, ani tym bardziej pozostawione do uznania organu – organ ten jest zobowiązany do umorzenia postępowania w przypadku stwierdzenia jego bezprzedmiotowości. (…) Bezprzedmiotowość postępowania może być także wynikiem zmiany stanu faktycznego sprawy. Postępowanie musi być uznane za bezprzedmiotowe wskutek ustania stanu faktycznego podlegającego uregulowaniu przez organ administracji w drodze decyzji (por. uzasadnienie wyroku NSA z 29 września 1987 r., IV SA 220/87, ONSA 1987, nr 2, poz. 67)” - Przybysz Piotr Marek. Art. 105. W: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2019.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2020-12-29
Wprowadził informację:
user Anna Pachla
date 2021-02-09 11:39:51
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2021-02-19 09:41:52