PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 grudnia 2021 r.

Decyzja

DKE.523.19.2021_

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), art. 160 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1, art. 57 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Pana A. S., zam. w K., Os. (…), o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2021 r. o sygn. DKE.523.19.2021 na przetwarzanie jego danych osobowych przez G. Bank S.A. z siedzibą w W. przy ul. (…), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

 

Uzasadnienie

 

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (aktualnie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła za pismem z 29 listopada 2012 r. skarga Pana A. S. (zam. Os. (…), K.)), zwanego dalej także „Skarżącym”, na przetwarzanie jego danych osobowych przez G. Bank S.A. z siedzibą w W. (zwanej dalej także „Bankiem” lub „Administratorem”).

W treści skargi Skarżący podniósł, że pismem z 28 listopada 2011 r., którego kopia stanowiła załącznik do skargi, zażądał od Banku usunięcia jego danych osobowych z uwagi na to, że nie jest on zainteresowany żadną formą współpracy z Bankiem. Skarżący wskazał, że mimo jego żądania, co najmniej dwukrotnie był „nękany telefonicznie propozycjami ze strony tego banku” oraz otrzymywał propozycje reklamowe drogą mailową.

Skarga zawierała tabelę z 57 wierszami, w której zamieszczone zostały tytuły oraz daty i godziny wiadomości email, które zdaniem Skarżącego otrzymał od Banku. Daty wiadomości obejmowały okres od 22 lutego 2012 r. do 27 listopada 2012 r.

Skarżący wniósł o wszczęcie wobec Banku postępowania na podstawie art. 18, art. 49 i 50 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zwanej dalej także: „ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r.”

Skarga zawierała braki formalne, które zostały uzupełnione przez Skarżącego w czerwcu 2013 r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej również: „Prezes UODO” lub „organ ochrony danych osobowych”) przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie administracyjne, w toku, którego ustalił następujący stan faktyczny.

 1. Pismem z 28 czerwca 2013 r., Prezes UODO wezwał Bank do ustosunkowania się do treści skargi oraz udzielenia odpowiedzi na pytania związane z pozyskaniem danych osobowych Skarżącego.
 2. Pismem z 8 lipca 2013 r., Bank złożył pisemne wyjaśnienia w sprawie, w których wskazał:

1)   Bank pozyskał dane osobowe Skarżącego bezpośrednio od Skarżącego w celu realizacji umowy rachunku bankowego oraz umów lokat bankowych z produktem inwestycyjnym, zawartych 25 maja 2011 r., (których kopie załączono do pisma) i przetwarzał te dane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.;

2)   Bank nie pozyskał numeru telefonu Skarżącego, który Skarżący podaje w skardze (…). Bank nie odnotował także żadnych połączeń z tym numerem telefonu;

3)   Bank nie przetwarzał danej o adresie poczty elektronicznej Skarżącego, to jest: (…). Bank nie przetwarzał także żadnego innego adresu email Skarżącego. Bank nie posiadając żadnego adresu poczty elektronicznej Skarżącego nie mógł przesyłać i nie przesyłał Skarżącemu żadnej korespondencji marketingowej drogą mailową;

4)   Bank wskazał, że nie odnotował wniosku Skarżącego z 28 listopada 2011 r. o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przy czym nie mógłby pozytywnie rozpatrzeć takiego wniosku z uwagi na aktywną w tym czasie umowę rachunku bankowego z 25 maja 2011 r. zawartą pomiędzy Bankiem a Skarżącym. Jednakże skargę skierowaną przez Skarżącego do Prezesa UODO Bank potraktował, jako sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu i odnotował ten sprzeciw w systemie informatycznym Banku;

5)   Bank poinformował, że w celu kompleksowego wyjaśnienia skargi, zwrócił się do portalu (…) - któremu zlecał akcje marketingowe G. Bank S.A. a w którym (zgodnie z informacją ze Skargi) Skarżący posiada konto mailowe - o listę akcji marketingowych prowadzonych na zlecenie Banku w okresie, w którym Skarżący otrzymywał korespondencję marketingową z ofertą G. Banku S.A. Bank wskazał, że na podstawie informacji od W. (wykaz akcji marketingowych (…) dla G. Bank S.A. stanowił załącznik do pisma) można przypuszczać, że Skarżący otrzymywał korespondencję kierowaną do użytkowników poczty (…). Bank podniósł, że nie jest on administratorem danych osób, do których jest kierowana przez W. taka oferta marketingowa.

 1. Ponadto, pismem z 16 grudnia 2013 r. stanowiącym konkretyzację skargi z 29 listopada 2012 r., pełnomocnik Skarżącego, zwróciła się do Prezesa UODO o usunięcie przez Bank uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżonego polegających na natarczywym wysyłaniu reklam przez Bank na adres mailowy Skarżącego: (…) oraz telefonach do Skarżącego poprzez:

1)   zobowiązanie Administratora do zaprzestania kontaktów ze Skarżącym i wysyłania do niego jakichkolwiek ofert i informacji handlowych;

2)   usunięcie danych osobowych Skarżącego przez Bank;

3)   dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do wniosku - na okoliczność, że Bank bez zgody wnioskodawcy przetwarza jego dane osobowe, w sposób uporczywy i nachalny przesyła na jego adres mailowy informacje handlowe bądź oferuje zawarcie umowy drogą telefoniczną.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik Skarżącego wskazała, że:

1)   Bank nie jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania danych osobowych Skarżącego oraz że Bank nie ustaje w przesyłaniu do Skarżącego ofert i informacji handlowych,

2)   nieprawdą jest jakoby Bank przetwarzał dane osobowe Skarżącego w celu realizacji aktywnej umowy rachunku bankowego z 25 maja 2011 r., gdyż umowa ta została wypowiedziana pismem Skarżącego z 28 listopada 2011 r., co spowodowało, że rachunek ten nie jest aktywny,

3)   przed wypowiedzeniem umowy, maile kierowane przez Bank nie pozostawały w związku z zawartą umową rachunku bankowego, gdyż dotyczyły akcji promocyjnych Banku typu: „Otwórz konto! Odbierz tablet” oraz ofert zawarcia umowy pożyczki, które to działania nie były podyktowane koniecznością realizacji zawartej umowy,

4)   mimo twierdzenia Banku jakoby 8 lipca 2013 r. odnotował sprzeciw Skarżącego wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych, to jednak ciągle kieruje do niego informacje handlowe.

Do pisma z 16 grudnia 2013 r. Skarżący załączył skargę z 28 listopada 2011 r. wniesioną do Banku wraz wydrukami wiadomości email skierowanych do niego w dniach od 9 lipca 2013 r. do 3 grudnia 2013 r., których przedmiotem była reklama produktów i usług Banku. Załączonych zostało trzydzieści osiem (38) ofert marketingowych.

 1. Pismem z 18 czerwca 2014 r. organ ochrony danych osobowych zwrócił się do Banku z wezwaniem do ustosunkowania się do skonkretyzowanej przez pełnomocnika Skarżącego skargi.
 2. Pismem z 1 lipca 2014 r. Bank potwierdził poprzednio złożone wyjaśnienia dodając, że:

1)      umowa rachunku bankowego z 25 maja 2011 r., zawarta pomiędzy Bankiem a Skarżącym, została wypowiedziana przez Skarżącego 21 listopada 2013 r. (na potwierdzenie załączono kopię wypowiedzenia);

2)      Bank obecnie przetwarza dane osobowe Skarżącego w celach archiwalnych na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), art. 74 ustawy z 29 września 1004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673 z późn. zm.);

3)      danych osobowych Skarżącego do celów marketingowych Bank nigdy nie przetwarzał i nie przetwarza;

4)      Bank podkreślił, że nie jest ani właścicielem ani dysponentem adresów email, z których Skarżący otrzymywał korespondencję zawierającą materiały marketingowe Banku;

5)      Bank oświadczył, że nie posiada dostępu do adresów (skrzynek) mailowych wyszczególnionych w piśmie pełnomocnika Skarżącego z 16 grudnia 2013 r., w związku, z czym nie prowadzi za pomocą tych adresów żadnej korespondencji;

6)      Administrator zaznaczył, że zgodnie z jego wiedzą, adresy te należą do podmiotów świadczących usługi marketingowe dla agencji reklamowych, z którymi Bank współpracuje, a są to odpowiednio: (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…);

7)      Bank wyjaśnił, że nie przekazał w żaden sposób ani nie powierzył przetwarzania danych Skarżącego tym podmiotom.

8)      Bank zaznaczył, że przekazuje agencji reklamowej jedynie wkład marketingowy natomiast korespondencja rozsyłana jest przez współpracujące z tą agencją podmioty, które posiadają własne bazy danych odbiorców.

9)      Bank nie kierował nigdy korespondencji marketingowej na wskazany przez Skarżącego adres email a otrzymywana przez Skarżącego korespondencja kierowana jest do niego przez inne podmioty, które we własnym celu przetwarzają jego dane osobowe.

 1. Pismem z 6 listopada 2019 r. Prezes UODO wezwał Bank do uzupełnienia wyjaśnień, to jest, czy z uwagi na upływ terminu 5 lat na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach archiwalnych od momentu wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania usunął on dane osobowe Skarżącego a jeśli nie, to podanie, do jakich konkretnych celów, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawnej aktualnie przetwarza te dane.
 2. Pismem z 19 listopada 2019 r. Bank udzielił odpowiedzi na ww. wezwanie oświadczając, że:

1)        na dzień sporządzenia pisma Skarżący nie posiada żadnych aktywnych umów o produkty lub usługi świadczone przez Bank a datą zamknięcia ostatniego nieaktywnego produktu jest 1 lipca 2014 r.;

2)        obecnie dane osobowe Skarżącego Bank przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) rozporządzenia 2016/679;

3)        Bank przetwarzał dane osobowe Skarżącego w czasie trwania umowy i przez okres 5 pełnych lat po zakończeniu umowy w celach archiwalnych – na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości;

4)        z tytułu obrony przed potencjalnymi roszczeniami Bank może zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe klientów przez okres wynikający z terminów przedawnienia wynikających z art. 118 ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Skarżącego, termin ten upłynie 1 lipca 2024 r.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Prezes UODO uznał, że Bank przetwarzał dane Skarżącego w związku z zawartą umową rachunku bankowego oraz umów lokat bankowych, zawartych w dniu 25 maja 2011 r. jedynie w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych (uzasadnionych) interesów administratora. Bank nie przetwarzał danych osobowych Skarżącego, zarówno adresu poczty elektronicznej: (…), jak i numeru telefonu (…) w celu działalności marketingowej. Bank danych tych nie posiadał, zatem nie mógł się nimi posługiwać.

W tym stanie faktycznym Prezes UODO wydał decyzję administracyjną z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: DKE.523.19.2021, mocą, której odmówił uwzględnienia wniosku w sprawie skargi Pana A. S. Decyzja doręczona została pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 28 kwietnia 2021 r., zaś Bankowi 27 kwietnia 2021 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach sprawy).

W ustawowym terminie Skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wyżej wskazaną decyzją. W uzasadnieniu do wniosku Skarżący nie przedstawił jednak żadnych nowych okoliczności, to jest innych względem tych, które zgłosił dotychczas w sprawie mającej wpływ na rozstrzygnięcie zawarte w ww. decyzji wydanej przez Prezesa UODO.

Wskazanej decyzji Skarżący zarzucił:

1. Nieuwzględnienie przez Prezesa UODO, niezwykle ważnych aspektów sprawy, ponieważ przyjął niemal wyłącznie punkt widzenia i interes Banku, ignorując zaprezentowane przez Skarżącego dowody i wyjaśnienia. Zdaniem Skarżącego, Prezes UODO wyraźnie faworyzował Bank.

2. Skarżący wskazał, że swoje oświadczenie o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych złożył w obecności upoważnionego pracownika/przedstawiciela Banku w dniu 28 listopada 2011 r., co zostało potwierdzone podpisem. Przedstawiony przez Skarżącego dowód w postaci jednoznacznego zastrzeżenia o zaprzestaniu przetwarzania przez Bank jego danych osobowych oraz zaprzestaniu przesyłania do niego jakichkolwiek reklam nie dotarł do Banku. Bank natomiast wskazał, że nie odnotował wniesienia przez Skarżącego tego oświadczenia. Zdaniem Skarżącego, Bank nie jest w stanie sprostać wymaganiom określonym w przepisach o ochronie danych osobowych oraz innych przepisach skoro nie panuje nad korespondencją wpływającą do Banku. Bank nie wykazuje absolutnie żadnej staranności w tym zakresie. W związku z cyt. „totalnym bałaganem” w Banku dotyczącym procesu przetwarzania danych osobowych, Skarżący zawnioskował o cyt. „gruntowną” kontrolę w Banku zarówno w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów, jak i pracowników Banku.

3. Jeżeli chodzi o nękanie Skarżącego telefoniczną reklamą, to zdaniem Skarżącego Prezes UODO dał Bankowi wiarę jedynie na podstawie oświadczenia, że cyt. „G. Bank nie odnotował żadnych połączeń z tym numerem". Bank nie przedstawił natomiast cyt. „oświadczeń/ dowodów potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej”. Zdaniem Skarżącego, ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na każdego Administratora także nadzór nad tymi danymi, które są przetwarzane u innych, współpracujących z nim osób, instytucji, firm itp. Skoro Skarżący złożył tak jasne, jednoznaczne i kategoryczne zastrzeżenie, to Bank zobligowany był do przekazania tego zastrzeżenia do wszystkich osób i podmiotów z nim współpracujących („... podmioty świadczące usługi marketingowe...). Bank nie wykazał należytej, a właściwie żadnej, absolutnie żadnej staranności w tym zakresie.

4. W kwestii oświadczenia i zapewnienia przez Bank, że maile nie są przesyłane przez G. Bank S.A., tylko wyłącznie przez firmy marketingowe, Prezes UODO także zawierzył wyłącznie oświadczeniu i zapewnieniu złożonemu przez Bank. Natomiast, zdaniem Skarżącego takie adresy mailowe jak: (…), (…), (…), (…), (…), to chyba rzeczywiście wynajęci usługodawcy, ale pozostałe, to według Skarżącego adresy wykorzystywane bezpośrednio przez Bank.

5. Skarżący wskazał, że poniżej wymienione adresy poczty elektronicznej nadawcy świadczą o tym, że maile wysyłane były bezpośrednio z Banku.

 • adres/nadawca: G. Bank - stopka maila:

G. Bank SA z siedzibą w W., ul. (…), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), REGON (…), której kapitał zakładowy wynosi (…) (w pełni wpłacony) (…)

 • adres/nadawca: G. Bank - stopka maila:

G. Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W., przy ulicy (…), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (…), NIP (…), REGON (…), wysokość kapitału zakładowego (…) (opłacony w całości).

 • adres/nadawca: G. Bank SA - stopka maila:

Szczegółowe warunki oferty w Oddziałach. Jesteśmy częścią G. Bank SA Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: (…) REGON: (…) NIP: (…) Wysokość kapitału zakładowego: (…) (wpłacony w całości).

6. Zdaniem Skarżącego, Prezes UODO powinien zażądać od Banku dowodu dotyczącego powiązań organizacyjnych i kapitałowych tych firm z Bankiem? Skarżący wskazał także, że cyt. „oczywiście jest możliwe, że jacyś oszuści, gangsterzy, bez wiedzy Banku przesyłają korespondencję w sobie wiadomym celu, a Bank w żaden sposób tego nie kontroluje”.

7. W związku z powyższym Skarżący wniósł o uwzględnienie wszystkich dowodów i wyjaśnień każdej strony oraz ponowne rozpatrzenie jego skargi. Skarżący oczekuje rzeczowej i absolutnie bezstronnej analizy wykonanej tym razem przez kompetentne i profesjonalne osoby, niemającej wcześniej ani aktualnie żadnych powiązań ani sympatii wobec Banku, ani żadnych uprzedzeń wobec Skarżącego.

8. Skarżący poprosił o kierowanie wszelkiej korespondencji nie na adres pełnomocnika Skarżącego, tylko na jego adres domowy, to jest: Os. (…) K.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokonał ponownej analizy materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, ustalając następujące okoliczności faktyczne.

 1. Pismem z 29 listopada 2012 r. Pan A. S. wniósł do organu ochrony danych osobowych skargę, na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank. W treści skargi Skarżący podniósł, że pismem z 28 listopada 2011 r. skierował do Banku reklamację/skargę informując Bank, że 18 listopada 2011 r. zrezygnował z usług Banku, poprzez likwidację „kwartalnych zysków” z uwagi na to, że Bank nie zapewnił mu obiecanych przez pracownika Banku w momencie zakładania lokaty spodziewanych z tej lokaty zysków. Podważył rzetelność i kwalifikacje pracowników Banku informując, że nie omieszka on podzielić się informacjami o tym Banku „gdzie i jak tylko się da”. Skarżący zażądał wydania jego pieniędzy oraz usunięcia jego wszelkich danych osobowych z tego Banku, cyt. „gdyż nie jest zainteresowany żadną formą współpracy”. Skarżący wskazał także, że mimo jego żądania, co do usunięcia jego danych osobowych, co najmniej dwukrotnie był „nękany telefonicznie propozycjami ze strony tego banku” oraz otrzymywał propozycje reklamowe drogą mailową. Do pisma z 16 grudnia 2013 r. Skarżący załączył dowód potwierdzający otrzymywanie w jego ocenie z Banku ofert marketingowych, to jest trzydzieści osiem (38) takich ofert marketingowych. Oferty te przesyłane były do Skarżącego w okresie od 9 lipca 2013 r. do 3 grudnia 2013 r.
 2. Bank pozyskał dane osobowe Skarżącego bezpośrednio od Skarżącego w celu realizacji umowy rachunku bankowego oraz umów lokat bankowych, zawartych 25 maja 2011 r. i przetwarzał te dane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.;
 3. Bank nie odnotował wniosku Skarżącego z 28 listopada 2011 r. o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, jednakże uwzględnił sprzeciw Skarżącego, co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych na podstawie skargi wniesionej przez Skarżącego do organu ochrony danych osobowych i 8 lipca 2013 r. odnotował ten sprzeciw w systemie informatycznym Banku.
 4. Bank nie przetwarzał danych o numerze telefonu Skarżącego (…), jak i o adresie poczty elektronicznej (…). Bank nie pozyskał ww. danych zarówno od samego Skarżącego, jak i z innych źródeł. Zatem, nie będąc w posiadaniu tych danych nie mógł się nimi posługiwać.
 5. Bank używa domeny (…) bądź (…).
 6. Poniżej przedstawiono analizę materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, to jest w szczególności przesłanych przez Skarżącego za pismem z 16 grudnia 2013 r. kopii trzydziestu ośmiu (38) ofert marketingowych skierowanych do Skarżącego, jego zdaniem przez Bank. Oferty te przesłane zostały do Skarżącego w okresie od 9 lipca 2013 r. do 3 grudnia 2013 r. z niżej wymienionych adresów:

1)   G. Bank (…)                                                                                                 (9.07.2013)

Temat: Szybka Pożyczka. Sprawdź w 5 minut ile gotówki dostaniesz!

2)   G. Bank (…)                                                                                                 (9.07.2013)

Temat: Na wakacje nowym samochodem? Nie czekaj! Sprawdź!

3)   G. Bank (…)                                                                                                 (23.07.2013)

Temat: Szybka Pożyczka. Sprawdź w 5 minut ile gotówki dostaniesz!

4)   G. (…)                                                                                                           (26.07.2013)

Temat: Uwaga! Wysokie oprocentowanie na lokacie na 1, 2 lub 3 miesiące. Sprawdź

5)   G. Bank (…)                                                                                                 (27.07.2013)

Temat: Na wakacje nowym samochodem? Nie czekaj! Sprawdź!

6)   G. (…)                                                                                                           (29.07.2013)

Temat: Uwaga! Wysokie oprocentowanie na lokacie na 1, 2 lub 3 miesiące. Sprawdź

7)   G. Bank (…)                                                                                                 (2.08.2013)

Temat: 3,95 zł za litr paliwa! Nietypowa promocja…

8)   G. Bank (…)                                                                                                 (5.08.2013)

Temat: Sprawdź ile gotówki dostaniesz. Nawet 150 000 zł.

9)   G. (…)                                                                                                           (7.08.2013)

Temat: Hit! Konto z 10% zwrotu za zakupy. Sprawdź teraz

10)  G. Bank (…)                                                                                                 (13.08.2013)

Temat: Sprawdź ile gotówki dostaniesz! Nawet 150 000 zł…

11)  G. Bank (…)                                                                                                 (19.08.2013)

Temat: 3,95 zł za litr paliwa! Nietypowa promocja…

12)  G. (…)                                                                                                          (20.08.2013)

Temat: Uwaga! Wysokie oprocentowanie na lokacie na 1, 2 lub 3 miesiące. Sprawdź

13)  G. (…)                                                                                                           (20.08.2013)

Temat: Hit! Konto z 10% zwrotu za zakupy. Sprawdź teraz

14)  G. Bank (…)                                                                                                 (21.08.2013)

Temat: Na wakacje nowym samochodem? Nie czekaj! Sprawdź!

15)  G. Bank (…)                                                                                                 (21.08.2013)

Temat: Nowy samochód? Sprawdź na jaki Cię stać

16)  G. Bank (…)                                                                                                 (3.09.2013)

Temat: Zmień samochód na większy. Decyzja w 2h!

17)  G. (…)                                                                                                           (3.09.2013)

Temat: Zacznij zarabiać na lokacie 1, 2 lub 3 mies. SPRAWDŹ!

18)  G. (…)                                                                                                           (5.09.2013)

Temat: Hit! Konto za 10% zwrotu za zakupy. Sprawdź teraz

19)  G. Bank SA (…)                                                                                           (11.09.2013)

Temat: Promocyjne oprocentowanie i minimum formalności. Sprawdź!

20)  G. (…)                                                                                                           (16.09.2013)

Temat: Hit! Wysokie oprocentowanie na lokacie na 1, 2 lub 3 miesiące. Sprawdź

21)  G. (…)                                                                                                          (18.09.2013)

Temat: Odbierz tablet! Sprawdź nowe konto w G.

22)  G. Bank  (…)                                                                                                (24.09.2013)

Temat: Gotówka od ręki? To możliwe! Sprawdź jak…

23)  G. Bank  (…)                                                                                                (25.09.2013)

Temat: 3, 95 zł za litr paliwa! Nietypowa promocja…

24)  G. Bank (…)                                                                                                 (2.10.2013)

Temat: 3, 95 zł za litr paliwa. Nietypowa promocja.

25)  G. Bank (…)                                                                                                 (2.10.2013)

Temat: 3, 95 zł za litr paliwa. Nietypowa promocja.

26)  G. (…)                                                                                                           (3.10.2013)

Temat: To ważne! Tablet Lenovo może być Twój. Otwórz konto. SPRAWDŹ

27)  G. bank (…)                                                                                                 (7.10.2013)

Temat: Sprawdź na jaki samochód Cię stać.

28)  G. Bank (…)                                                                                                 (8.10.2013)

Temat: Gotówka od ręki? To możliwe! Sprawdź jak…

29)  G. Bank (…)                                                                                                 (11.10.2013)

Temat: Ile pieniędzy potrzebujesz? Poznaj ofertę dla Ciebie.

30)  G. Bank (…)                                                                                                 (11.10.2013)

Temat: Ile pieniędzy potrzebujesz? Poznaj ofertę dla Ciebie.

31)  G. (…)                                                                                                           (15.10.2013)

Temat: Nie prześpij okazji! TABLET za 0 zł do konta czeka na Ciebie.

32)  G. (…)                                                                                                          (6.11.2013)

Temat: Rozdajemy tablety do konta! SPRAWDŹ

33)  G. Bank (…)                                                                                                 (6.11.2013)

Temat: Ile pieniędzy potrzebujesz? Poznaj ofertę dla Ciebie.

34)  G. (…)                                                                                                          (13.11.2013)

Temat: Lokata z oprocentowaniem nawet 4, 25%! Otwórz on-line

35)  G. (…)                                                                                                           (20.11.2013)

Temat: Nie masz tabletu? Nic prostszego! Otwórz konto. Odbierz nagrodę…

36)  G. Bank (…)                                                                                                 (21.11.2013)

Temat: Gotówka od ręki? To możliwe! Sprawdź jak…

37)  G. (…)                                                                                                           (26.11.2013)

Temat: Rozdajemy tablety do konta! SPRAWDŹ

38)  G. (…)                                                                                                          (3.12.2013)

Temat: Rozdajemy tablety do konta! SPRAWDŹ

 

Analiza materiału dowodowego wykazała, że według danych zawartych na ww. wydrukach, wiadomości nadawane były z następujących adresów email: (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…).

Ponadto, część załączonych wydruków wiadomości, obok pola z adresem email ww. nadawców, zawierała nazwy zgodne częściowo z nazwą Banku, w postaci: (…) lub (…). Wskazane wydruki wiadomości email z konta pocztowego Skarżącego, ukazują także banery reklamowe, zintegrowane z aplikacją pocztową, po lewej i prawej stronie okna tej aplikacji, stanowiące odrębną treść niż zawartość wiadomości z reklamą G. Bank S.A., która była przedmiotem skargi.

Jak wiadomo, elementem wiadomości email jest nazwa wyświetlana obok adresu email. Adres email jest elementem stałym, identyfikującym nadawcę wiadomości, natomiast nazwa wyświetlana obok tego adresu może być modyfikowana przez nadawcę. Zatem, każdy nadawca wiadomości, skierowanej do Skarżącego ze swojego adresu email np. (…) mógł wysłać korespondencję wpisując np. (…), jako nazwę wyświetlaną obok tego adresu, a następnie użyć tego samego adresu email do innego rodzaju korespondencji, modyfikując nazwę wyświetlaną G. na dowolną inną nazwę bądź pozostawić to pole puste. Edycja nazwy wyświetlanej obok adresu email jest powszechnie dostępną funkcjonalnością kont pocztowych.

W tym miejscu warto także podkreślić, że sam Skarżący przyznaje, że adresy mailowe takie jak: (…), (…), (…), (…), (…), „to chyba rzeczywiście wynajęci usługodawcy”, ale pozostałe, to według Skarżącego adresy wykorzystywane bezpośrednio przez Bank. Skarżący w tym miejscu wymienia te meile, w których w stopce zamieszczone są publiczne informacje o Banku z KRS: (…), to jest (cyt.) „adres/nadawca: G. Bank - stopka maila: G. Bank SA z siedzibą w W., ul. (…), W., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (…), NIP (…), REGON (…), której kapitał zakładowy wynosi (…) (w pełni wpłacony)”.

Jak wyżej wskazano, Bank przekazuje agencji reklamowej jedynie wkład marketingowy natomiast korespondencja rozsyłana jest przez współpracujące z tą agencją podmioty, które posiadają własne bazy danych odbiorców. W tym przypadku informacje o Banku z publicznego rejestru KRS stanowią wkład marketingowy wklejany do stopki maila przez podmiot, który reklamuje produkty Banku poprzez ich wysyłkę pocztą elektroniczną do swoich klientów.

Decyzjaz dnia 22 kwietnia 2021 r. (znak: DKE.523.19.2021) zawiera szczegółowe wyjaśnienie zależności istniejących między reklamami, które dotarły na adres email Skarżącego (…) a regułami korzystania z usług bezpłatnej poczty elektronicznej W., w ramach, której ww. adres funkcjonował.

Zatem, ocena ww. materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie dała podstawę do stwierdzenia, że dowody te świadczą o tym, że żaden z adresów email, z których skarżący otrzymywał oferty reklamowe Banku, nie należał do używanej przez ten Bank domeny (…) bądź (…).

 1. Dane osobowe Skarżącego wynikające z umowy rachunku bankowego oraz umów lokat bankowych, zawartych w dniu 25 maja 2011 r. w chwili wydania decyzji z 22 kwietnia 2021 r. znak: DKE.523.19.2021), Bank przetwarzał wyłącznie w celach dowodowych, wynikających z okresu przedawnienia roszczeń. Tym samym podstawę przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Bank stanowi art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia 2016/679 w związku z art. 118ustawy Kodeks cywilny. Natomiast, danych osobowych dotyczących numeru telefonu Skarżącego (…) oraz adresu poczty elektronicznej (…) Bank nie pozyskał zarówno od samego Skarżącego, jak i z innych źródeł. Zatem, nie będąc w posiadaniu tych danych nie mógł się nimi posługiwać.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej również Prezesem Urzędu, zważył, co następuje.

Z dniem 25 maja 2018 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej zaczęły być stosowane w przedmiocie ochrony danych osobowych przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23.05.2018, str. 2), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Również z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwana dalej „ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r.”.

W myśl art. 160 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej także k.p.a. Jednocześnie, zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., czynności dokonane w postępowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie jej przepisów, pozostają skuteczne.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne stwierdzić, zatem należy, iż niniejsze postępowanie, wszczęte i niezakończone przed 25 maja 2018 r., prowadzone jest – w zakresie obejmującym przepisy regulujące procedurę postępowania – w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. oraz k.p.a. Natomiast materialnoprawna ocena legalności i zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych powinna nastąpić w oparciu o przepisy rozporządzenia 2016/679. Powyższe stwierdzenie zgodne jest z ugruntowanym stanowiskiem doktryny, zgodnie z którym „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania” (Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 00.98.1071) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012). Jak stwierdził zaś Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07 cyt.: „badając […] legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Stosownie do art. 57 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, bez uszczerbku dla innych zadań określonych na mocy niniejszego rozporządzenia każdy organ nadzorczy na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie niniejszego rozporządzenia (lit. a) oraz rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z art. 80, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowań lub koordynacja działań z innym organem nadzorczym (lit. f).

Rozporządzenie 2016/679 stanowi przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych oraz chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych (art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679). Odpowiednio regulował tę kwestię art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. W świetle przepisów powołanego aktu prawnego, przetwarzanie danych osobowych jest uprawnione, gdy spełniona zostanie którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (uprzednio art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.). Przesłanki te odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych wymienionych w art. 4 pkt 2 rozporządzenia 2016/679 (uprzednio art. 7 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.). Warunki te są także względem siebie równoprawne, co oznacza, że dla legalności procesu przetwarzania danych wystarczające jest spełnienie jednej z nich.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., obowiązującej w okresie, którego dotyczyła skarga, przetwarzanie danych osobowych było dopuszczalne, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę, chyba, że chodziło o usunięcie dotyczących jej danych (pkt 1), było to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (pkt 2), było to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, była jej stroną lub gdy było to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3), było to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (pkt 4) lub było to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszało praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5). Przepis art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. stanowił zaś, że za „prawnie usprawiedliwiony cel”, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym (tj. od dnia 25 maja 2018 r., w którym rozpoczęto stosowanie przepisów rozporządzenia 2016/679) przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy administrator danych legitymuje się, co najmniej jedną z określonych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, materialnych przesłanek przetwarzania danych osobowych. Według wyżej wskazanego przepisu, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie, gdy zostanie spełniony jeden z wymienionych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. przyznawał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5. Oznacza to, że osoba, której dane dotyczą, mogła wnieść do administratora danych sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowym. Jednocześnie z dyspozycji art. 32 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. wynikało, że po odnotowaniu takiego sprzeciwu dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych było niedopuszczalne.

Z kolei przepisy art. 6 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, analogicznie do  uprzednio obowiązującej regulacji art. 32 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., przewidują prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego administratora, skutkującego niedopuszczalnością dalszego przetwarzania w tym celu.

W świetle motywu 47 rozporządzenia 2016/679 za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w jego art. 6 ust. 1 lit. f), należy uznać między innymi przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy ustalono, że Bank wprawdzie nie odnotował wniosku Skarżącego z 28 listopada 2011 r. o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, jednakże skargę Skarżącego skierowaną przez Skarżącego do organu ochrony danych osobowych Bank potraktował, jako sprzeciw, co do przetwarzania jego danych osobowych i odnotował ten sprzeciw w systemie informatycznym Banku. Natomiast odrębną kwestią było zbadanie ewentualnego pozyskania przez Bank danych osobowych Skarżącego o numerze telefonu (…) i adresie poczty elektronicznej (…), w celu ich ewentualnego wykorzystania do celów marketingowych. Ustalenia w tym zakresie wykazały, że ani Skarżący nie przekazał Bankowi ww. danych ani Bank nie pozyskał tych danych z innych źródeł. Organ ochrony danych osobowych dokonał tych ustaleń w oparciu o kilkukrotne, konsekwentne wyjaśnienia Banku złożone w postępowaniu (pismami z: 8  lipca 2013 r., 1 lipca 2014 r., z 19 listopada 2019 r.). Wyjaśnienia Banku w tym zakresie (nieprzetwarzania danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał za wiarygodne, w szczególności w świetle faktu, że Skarżący ani w trakcie postępowania zakończonego wydaniem zaskarżonej decyzji, ani we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ani także w toku niniejszego postępowania, nie wskazał na jakiekolwiek, mające miejsce po roku 2013 połączenia telefoniczne do niego kierowane, jak również na jego adres poczty elektronicznej: (…) stanowiące przedmiot skargi, przesłanki wskazujące na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank w celu marketingowym. W szczególności Skarżący nie podniósł, że ze strony Banku miały miejsce kolejne połączenia telefoniczne na jego numer telefonu bądź oferty kierowane na jego adres poczty elektronicznej.

Natomiast, zgodnie z art. 17 ust. 3) rozporządzenia 2016/679, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, chyba, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zaś zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z art. 118 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Zaś zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1104), do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 zmienianej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), stanowiącej, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości, pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy – 5 lat. Zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu okresy przechowywania ustalone w ust. 2 oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego należy stwierdzić, że przetwarzanie przez Bank danych osobowych Skarżącego, znajdowało uzasadnienie zarówno w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., jak i w obecnie obowiązującym rozporządzeniu 2016/679. Bank pozyskał dane osobowe Skarżącego bezpośrednio od Skarżącego i przetwarzał je na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. w celu realizacji umowy rachunku bankowego oraz umów lokat bankowych, zawartych 25 maja 2011 r. Natomiast, po zakończeniu ww. umów, podstawę prawną dalszego przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego stanowił art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. zgodnie, z którym, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Obowiązek przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego wynikał m.in. z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.), art. 74 ustawy z 29 września 1004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673 z późn. zm.).

Odnosząc się natomiast do stanu istniejącego w chwili obecnej, należy wyjaśnić, iż wobec przetwarzania danych osobowych Skarżącego wynikających z umów lokat bankowych, zawartych 25 maja 2011 r., Bank przetwarza dane osobowe Skarżącego w celu obrony przed roszczeniami, które są lub mogą być w przyszłości kierowane przez niego wobec Banku. Jest to prawnie uzasadniony interes administratora w rozumieniu przytoczonych wcześniej art. 6 ust 1 lit f), art. 17 ust. 3, oraz art. 21 ust 1 rozporządzenia 2016/679. Obrona przed roszczeniami i przetwarzanie w tym celu adekwatnych danych osobowych nie stanowi nieproporcjonalnego ograniczenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Bank może w tym celu przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, przez okres wynikający z terminów przedawnienia wynikających z art. 118 ustawy Kodeks cywilny, z uwzględnieniem zmian intertemporalnych, wynikających z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Wobec stwierdzenia istnienia przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych Skarżącego, zarzuty podnoszone przez Skarżącego w skardze należy, zatem uznać za bezzasadne.

W tym miejscu przytoczyć należy także stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 6 czerwca 2005 r. (sygn. akt I OPS 2/05) uznał, że prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy, może być oparty na przepisach prawa cywilnego. Jak słusznie wskazał NSA, za taki prawnie usprawiedliwiony cel już sama ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 r. uznaje dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wskazać należy, iż aktualnie – to jest zarówno w stanie faktycznym przed wydaniem decyzji z dnia 22 kwietnia 2021 r. (znak: DKE.523.19.2021), jak i w stanie faktycznym istniejącym w chwili wydania niniejszej decyzji – Bank przetwarza dane osobowe Skarżącego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679, poprzez przechowywanie ww. danych wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, zwłaszcza w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową oraz w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku. Bank może przetwarzać dane osobowe przez okres wynikający z terminów wskazanych w art. 118 ustawy Kodeks cywilny. Planowany termin usunięcia przez Bank danych osobowych Skarżącego przypada na dzień 1 lipca 2024 r.

Odnosząc się do zarzutu nieuwzględnienia wniosków dowodowych Skarżącego (np. zażądanie od Banku dowodu dotyczącego powiazań organizacyjnych i kapitałowych z podmiotami, z którymi Bank współpracuje w ramach akcji marketingowych), należy uznać niecelowość przeprowadzenia tych dowodów na okoliczność aktualnego przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego. Oczywistym jest, że dane osobowe Skarżącego przetwarzane w celu marketingowym, o ile znajdowały się zdaniem Skarżącego w systemie informatycznym Banku, w każdej chwili mogły zostać z niego usunięte; oświadczenie Banku o nieprzetwarzaniu danych Skarżącego, złożone Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, potwierdziłoby w takiej sytuacji jedynie okoliczność już ustaloną (na podstawie pisemnych wyjaśnień Banku). Wobec takiego oświadczenia dalsze prowadzenie postępowania dowodowego, nakierowanego na ocenę stanu faktycznego mającego miejsce w przeszłości (badanie, czy w systemie informatycznym Banku w przeszłości dane osobowe Skarżącego były przetwarzane w celu marketingowym, przesłuchanie osób reprezentujących Bank celem ustalenia okoliczności zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości), byłoby już niezasadne. Ograniczenie uprawnienia strony postępowania administracyjnego do składania wniosków dowodowych względami celowości potwierdzone jest w orzecznictwie sądów administracyjnych, np. w przytoczonym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wyroku NSA z 1 lipca 2016 r., sygn. akt II GSK 470/15.

Natomiast, w odniesieniu do żądania Skarżącego dotyczącego przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Banku kontroli zgodności przetwarzania jego danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i to kontroli zarówno klientów, jak i pracowników banku, wskazać należy, że czynności w sprawie ogólnych praktyk stosowanych przez administratorów danych nie są podejmowane na wniosek osoby zainteresowanej. Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (obecnie zgodności z przepisami rozporządzenia 2016/679) należy, bowiem do autonomicznych kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku, z czym nie jest realizowana na wniosek osoby zainteresowanej. W niniejszej sprawie organ nie dopatrzył się naruszenia, które stałoby się powodem wszczęcia postępowania z urzędu. Jednocześnie informuję, że jeżeli w ocenie Skarżącego doszło do popełnienia czynu zabronionego na jego szkodę, Skarżący może zwrócić się bezpośrednio do organów ścigania ze stosownym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa i dochodzić ochrony swoich praw w drodze postępowania przed organami ścigania a następnie przed sądem powszechnym.

Odnosząc się do zarzutu Skarżącego dotyczącego nie zbadania przez organ ochrony danych osobowych sposobu sprawowania przez Ban nadzoru nad „danymi, które są przetwarzane u innych, współpracujących z nim osób, instytucji, firm itp.” wskazać należy, że nie mamy tutaj do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia 2016/679. Jak wyżej wykazano, czynności na danych osobowych wykonywane przez administratorów związane z wysyłaniem do Skarżącego ofert marketingowych nie były czynione w imieniu i na rzecz Banku.

Za bezzasadne uznać należy również zarzuty Skarżącego kwestionujące prawidłowość przeprowadzonego postępowania administracyjnego, poprzez niewskazanie w wydanym rozstrzygnięciu faktów i wszystkich dowodów, na których je oparto oraz przyczyn, dla których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. Podniesiono, że niniejsze postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w tym również zgodnie z zasadą z art. 7 k.p.a. Przedmiot postępowania został rzetelnie oceniony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez pryzmat przepisów o ochronie danych osobowych, po dokonaniu kompleksowej analizy całości zebranego w postępowaniu materiału dowodowego i z uwzględnieniem zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego.

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organ ochrony danych osobowych po dokonaniu ponownej analizy materiału zgromadzonego w sprawie wyjaśnił okoliczności faktyczne w takim stopniu, w jakim wymagało tego rozstrzygnięcie sprawy. W konsekwencji prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, wydał prawidłowe rozstrzygnięcie, zawarte w skarżonej decyzji z dnia 22 kwietnia 2021 r. o sygn. DKE.523.19.2021) i podtrzymuje je w całości.

Tym samym w sprawie brak było podstaw do zastosowania przez organ art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. ze względu na brak dowodów potwierdzających, że doszło do naruszenia przepisów tej ustawy.

Dlatego też zaskarżona ww. decyzja z dnia 22 kwietnia 2021 r. zostaje utrzymana w mocy, jako odpowiadająca prawu.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych lub prawo pomocy.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2021-12-10
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-06-06 11:55:27
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-19 07:24:53