PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 03 września 2021 r.

Decyzja

DKE.523.20.2021

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256), art. 60, art. 160 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 3. lit. e), art. 57 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani M. B., zam. w K. przy ul. (...) oraz Pana G. P., zam. w  P. przy ul. (...), na przetwarzanie ich danych osobowych przez W. sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we W. przy ul. (...) oraz Kancelarię Prawną H. sp. k. z siedzibą we W. przy ul. (...), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

odmawia uwzględnienia wniosku.

UZASADNIENIE

Do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (dalej także „GIODO”) aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej także „Prezes UODO”) wpłynęła Pani M. B., zam. w K. przy ul. (...) oraz Pana G. P., zam. w P. przy ul. (...) (łącznie zwani dalej „Skarżącymi”), na przetwarzanie ich danych osobowych przez W. sp. z o. o. sp. k. z siedzibą we W. przy ul. (...) (zwana dalej także „G.”) oraz przez Kancelarię Prawną H. sp. k. z siedzibą we W. przy ul. (...) (zwana dalej także „H.”) (łącznie zwane dalej „Administratorami”)

Skarżący otrzymali od Administratorów zawiadomienia o przetwarzaniu ich danych osobowych w związku z dochodzeniem wierzytelności tytułem spłaty umowy pożyczki, przysługującej Administratorom wobec matki Skarżących, zmarłej 2 lutego 2013 roku. Administratorzy podejmowali działania zmierzające do zaspokojenia wierzytelności przysługującej G. z majątku po zmarłej odziedziczonego przez Skarżących.

Skarżący zażądali od organu przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez nakazanie Administratorom usunięcia ich danych osobowych oraz zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przez Administratorów przestępstwa.

Prezes UODO ustalił w tej sprawie następujący stan faktyczny.

 1. H., na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych, zobowiązała się do świadczenia obsługi prawnej, w zakresie dochodzenia należności od dłużników G., na drodze sądowej i egzekucyjnej, oraz czynności świadczenia pomocy prawnej na rzecz G., natomiast G., jako administrator danych osobowych powierzyła H. przetwarzanie w tym celu danych osobowych.
 2. H. dochodziła na rzecz G. zwrotu wierzytelności nabytej przez G. na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu 30.12.2014 r. ze S. w G., z tytułu umowy pożyczki nr (…) zawartej przez T. P. w dniu 04.10.2012 r.
 3. Ponieważ pożyczkobiorczyni zmarła nie regulując zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki, Administratorzy przystąpili do realizacji uprawnienia wierzyciela do dochodzenia spłaty zadłużenia - długu spadkowego - od następców prawnych pożyczkobiorczyni, na podstawie art. 922 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (dalej zwana także „Kodeks cywilny”),
 4. W celu ustalenia następców prawnych, do sądu właściwego dla spadkodawcy skierowane zostało w imieniu G. zapytanie m.in. o to, czy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej, czy zostało wydane postanowienie spadkowe, a także czy zarejestrowano oświadczenia spadkowe. H. pozyskała dane osobowe Skarżących w dniu 07.03.2017 r., kiedy to do H. doręczono pismo Sądu Rejonowego w P. wraz z kopią aktu notarialnego z dnia  20.07.2013 r., Rep. (…), zawierającego oświadczenie skarżącej, Pani M. B., o przyjęciu spadku po T. P. z dobrodziejstwem inwentarza. Jednocześnie w akcie tym znajdowały się dane osobowe innych osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych po spadkodawczyni, w tym dane skarżącego, Pana G. P.
 5. W dniu 31.05.2017 r. doręczono do H. kopię kolejnego oświadczenia o przyjęciu spadku po T. P. z dobrodziejstwem inwentarza, tym razem złożonego przez Pana G. P.. Administratorzy przetwarzali dane osobowe Skarżących zgodnie z art. 31 oraz art. 23 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) (dalej zwana także „ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r.”) w związku z art. 922 § 1, 932 § 4 i 5 k.c. w związku z art. 720 k.c. w celu dochodzenia roszczeń G. przeciwko spadkobiercom zmarłej pożyczkobiorczyni (matki Skarżących), tj. prowadzenia windykacji wierzytelności nabytej od S. w G. Do tego celu niezbędne były wierzycielowi imiona, nazwiska i adresy Skarżących.
 6. H. przetwarzała powierzone jej przez G. dane osobowe Skarżących w systemie informatycznym H., natomiast G. przetwarzał te dane w zarejestrowanym przez GIODO zbiorze danych osobowych o nazwie D, w których gromadzone są dane: dłużników, poręczycieli dłużników, spadkobierców, dłużników rzeczowych oraz ich pełnomocników, a także innych osób, których dane niezbędne są do przeprowadzenia procesu dochodzenia należności.
 7. Legalność przetwarzania danych osobowych Administratorzy opierali o przepisy art. 31 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. Stosownie do brzmienia wskazanych przepisów dozwolone było przetwarzanie danych osobowych, jeżeli było ono niezbędne do osiągania prawnie usprawiedliwionych celów, którym było w tym przypadku dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w imieniu i na rzecz G., będącej wierzycielem.
 8. Zakres danych przetwarzanych przez Administratorów wynikał z treści w/w aktów notarialnych i obejmował: imiona i nazwisko, imiona rodziców, serie i numery dowodów osobistych, numery pesel oraz adresy zamieszkania Skarżących.
 9. Skarżący skierowali do H. pisma, w których m.in. zażądali podania informacji o źródle pochodzenia ich danych osobowych oraz zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W odpowiedzi na te żądania H. udzieliła im pełnej informacji na temat legalności przetwarzania ich danych osobowych, celach tego przetwarzania, źródle ich pochodzenia, zbiorze danych, w których dane są przetwarzane. H. wyjaśniła Skarżącym, że w związku z dochodzeniem należnego świadczenia po zmarłym dłużniku żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych nie może zostać spełnione. Jako podstawa prawna wskazany został przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r.
 10. W dniu 20.07.2017 r. oboje Skarżący, w formie wiadomości e-mail, zażądali od Administratorów „zaprzestania nękania" oraz powołując się na załączony do wiadomości dokument w postaci spisu inwentarza po zmarłej stwierdzili, że nie są spadkobiercami przedmiotowej umowy pożyczki.
 11. W odpowiedzi na powyższe Administratorzy poinformowali Skarżących, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratorów jest legalne, ponieważ Skarżący są spadkobiercami zmarłej dłużniczki. Ponadto Administratorzy wskazali Skarżącym, że przesłany przez nich spis inwentarza wymaga uzupełnienia, bowiem z dokumentacji posiadanej przez G. wynika, czego nie uwzględniono w spisie inwentarza, że T. P. przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Nadto w spisie nie uwzględniono wierzytelności na rzecz G. a dopiero po uzyskaniu uzupełnionego spisu inwentarza byłoby właściwe zweryfikowanie zakresu odpowiedzialności Skarżących.
 12. Pismami z 16 marca 2021 roku (data wpływu 24 marca 2021 roku) Administratorzy wskazali, że nie przetwarzają danych Skarżących w celu dochodzenia wierzytelności przysługującej im wobec zmarłej matki Skarżących. Niemniej przetwarzają te dane stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 679/2016 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, jakim jest obrona przed roszczeniami Skarżących, w tym roszczeniami związanymi z niniejszym postępowaniem, do czasu przedawnienia się roszczeń Skarżących przeciwko Administratorom.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdza, co następuje.

Z dniem 25 maja 2018 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), zwana dalej także „ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r.”. W myśl art. 160 ust. 1-3 ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r., postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jednocześnie, czynności dokonane w postępowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., pozostają skuteczne.

Od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwane dalej także „RODO”.

Uwzględniając powyższe stwierdzić zatem należy, iż niniejsze postępowanie, wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r., prowadzone jest na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. (w zakresie dotyczącym przepisów regulujących procedurę administracyjną) oraz na podstawie RODO (w zakresie rozstrzygającym o legalności procesu przetwarzania danych osobowych).

Prezes UODO jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych i organem nadzorczym w rozumieniu RODO (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018). Prezes UODO prowadzi postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 60 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.), przy czym w sprawach nieuregulowanych w ustawie o ochronie danych osobowych z 2018 r., do postępowań administracyjnych przed Prezesem UODO, w szczególności unormowanych w rozdziale 7 ustawy – postępowań w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, stosuje się przepisy Kpa (art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.). Stosownie do art. 57 ust. 1 RODO, bez uszczerbku dla innych zadań określonych na mocy niniejszego rozporządzenia każdy organ nadzorczy na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie niniejszego rozporządzenia (lit. a) oraz prowadzi postępowania w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego (lit. h). Instrumentami realizacji zadań przewidzianych w art. 57 ust. 1 RODO są w szczególności określone w art. 58 ust. 2 RODO, uprawnienia naprawcze, w tym możliwość: wydawania ostrzeżeń administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dotyczących możliwości naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia poprzez planowane operacje przetwarzania (lit. a), udzielania upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania (lit. b), nakazania administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowania operacji przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu (lit. d).

Stosownie do art. 57 ust. 1 RODO, bez uszczerbku dla innych zadań określonych na mocy tego rozporządzenia, każdy organ nadzorczy na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia (lit. a) oraz rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez umocowany przez nią – zgodnie z art. 80 RODO – podmiot, organizację lub zrzeszenie, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań (lit. f).

W tym miejscu wskazać należy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydając decyzję administracyjną zobowiązany jest do rozstrzygania w oparciu o stan faktyczny istniejący w chwili wydania tej decyzji. Jak podnosi doktryna „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania (…). Rozstrzyganie w postępowaniu administracyjnym polega na zastosowaniu obowiązującego prawa do ustalonego stanu faktycznego sprawy administracyjnej. W ten sposób organ administracji publicznej realizuje cel postępowania administracyjnego, jakim jest urzeczywistnienie obowiązującej normy prawnej w zakresie stosunków administracyjno-prawnych, gdy stosunki te tego wymagają” (Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012). Również Naczelny Sąd Administracyjny – w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07 stwierdził, iż cyt.: „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 1997, obowiązującej w okresie, którego dotyczyła skarga Skarżących, przetwarzanie danych osobowych było dopuszczalne, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych (pkt 1), jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (pkt 2), jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 3), jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (pkt 4), jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5).

W myśl przepisów obowiązujących obecnie (od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów RODO) przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy administrator danych legitymuje się co najmniej jedną z określonych w art. 6 ust. 1 RODO, materialnych przesłanek przetwarzania danych osobowych. Według wyżej wskazanego przepisu przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie, gdy zostanie spełniony jeden z wymienionych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przytaczając motyw 47 RODO należy wskazać, że podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora, w tym administratora, któremu mogą zostać ujawnione dane osobowe, lub strony trzeciej, o ile w świetle rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą, opartych na ich powiązaniach z administratorem nadrzędne nie są interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Taki prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora lub działa na jego rzecz. Należy uznać, że dochodzenie przez podmiot roszczeń finansowych jest prawnie uzasadnionym interesem administratora w rozumieniu RODO. Dochodzenie roszczeń i przetwarzanie w tym celu adekwatnych danych osobowych nie stanowi nieproporcjonalnego ograniczenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Odnosząc powyższe nomy prawne do ustalonego w sprawie stanu faktycznego, wskazać należy, że Administratorzy pozyskali dane osobowe Skarżących w związku z zawarciem umowy przelewu wierzytelności zawartej w dniu 30.12.2014 r. ze S. w G., z tytułu umowy pożyczki nr (…) zawartej przez T. P. w dniu 04.10.2012 r. Przelew wierzytelności znajduje oparcie w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie, z którą wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

Przelew wierzytelności wiąże się z uprawnieniem do przekazania nabywcy danych osobowych dłużnika umożliwiających podjęcie względem niego stosowanych działań zmierzających do odzyskania należności. Powyższa dopuszczalność przelewu wierzytelności nie podlegała ograniczeniom umownym ani ustawowym. W tym miejscu wymaga powołania stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego (zwany dalej: NSA) orzekającego w składzie 7 sędziów, który w wyroku z dnia 6 czerwca 2005 r. (OPS 2/2005), wskazał, że przekazanie danych osobowych dłużników firmom windykacyjnym może nastąpić bez ich zgody, nie naruszając przy tym ochrony danych osobowych.

Pożyczkobiorczyni zmarła nie regulując zobowiązania wynikającego z umowy. Zgodnie z art. 922 §1 Kodeksu Cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów tego kodeksu. Należy zatem zgodzić się, że wierzycielowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia spłaty zadłużenia - długu spadkowego - od jej następców prawnych.

W rezultacie powyższych czynności, Administratorzy stali się administratorami danych osobowych Skarżących, przetwarzając je w celu windykacji nabytej należności. Przesłanką legalizującą pozyskanie danych osobowych Skarżących przez Administratorów był art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w zw. z art. 922 §1 Kodeksu cywilnego., a mianowicie przepisy prawa dotyczące przelewu wierzytelności oraz następstwa prawnego po zmarłej.

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych Skarżących nie może być oceniane jako naruszające ich prawa i wolności. Skarżący musieli się bowiem liczyć z tym, że jako następcy prawni zmarłej pożyczkobiorczyni, ich prawo do prywatności mogło zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych mu kwot (w oparciu o w/w przepis art. 922 §1 Kodeksu cywilnego). W przeciwnym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której dłużnik lub jego spadkobiercy, powołując się na prawo do ochrony danych osobowych (prawo do prywatności), skutecznie uchylaliby się od spoczywającego na nich obowiązku spełnienia świadczenia. W konsekwencji stanowiłoby to nieracjonalne ograniczenie prawa wierzyciela do uzyskania należnej mu zapłaty.

Aktualnie Administratorzy nie przetwarzają już danych Skarżących w celu dochodzenia wierzytelności przysługującej G. wobec zmarłej matki Skarżących. Niemniej przetwarzają te dane stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 679/2016 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, jakim jest obrona przed roszczeniami Skarżących, w tym roszczeniami związanymi z niniejszym postępowaniem, do czasu przedawnienia się roszczeń Skarżących przeciwko Administratorom. Trzeba w tym miejscu wskazać także na art. 17 ust. 3 lit. e) RODO. Treść tego przepisu wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, lecz reguła ta nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W doktrynie wskazuje się, że „(…) wyłączenie uprawnienia do żądania usunięcia danych, określone w ust. 3 lit. e komentowanego artykułu, dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne „do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń”. Prawodawca unijny uznał, iż w tym przypadku możliwość korzystania z uprawnienia do żądania usunięcia danych mogłaby uniemożliwić realizację uprawnień innych podmiotów (np. wierzycieli) i mogłaby stanowić przejaw nadużycia prawa do ochrony danych, dlatego wyłączył możliwość skorzystania z omawianego uprawnienia.” Fajgielski Paweł. Art. 17. W: Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, 2018.

W niniejszej sprawie należy uznać, że Administratorzy przetwarzali i przetwarzają dane osobowe Skarżących zgodnie z przepisami o ochronie tych danych. W związku z tym nie ma podstaw do wydania decyzji administracyjnej, nakazującej zaniechanie przetwarzania i usunięcie danych osobowych Skarżącej. W niniejszej sprawie nie można przypisać Administratorom naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i nie jest uzasadnione wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jakiegokolwiek z nakazów, o których mowa w art. 58 RODO.

Odnosząc się jeszcze do żądania Skarżących w zakresie zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przez Administratorów przestępstwa, wskazać należy, że Skarżący mogą składać tylko takie wnioski, które mogą być rozpatrzone przez wydanie decyzji administracyjnej. Tymczasem ustawa nie daje organowi ochrony danych uprawnień do kończenia prowadzonego postępowania poprzez skierowanie w formie decyzji administracyjnej zawiadomienia do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2001 r. (sygn. akt II SA 2702/00): „osoba dochodząca ochrony swych praw w trybie ustawy o ochronie danych osobowych nie jest podmiotem postępowania obliczonego na wydanie decyzji o zawiadomieniu stosownego organu o przestępstwie w zakresie przetwarzania danych osobowych i nie może się tego domagać od GIODO w administracyjno-prawnych formach tego postępowania. Przepis art. 19 ustawy nie daje bowiem stronie roszczenia w tym względzie”. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 listopada 2009 r. (sygn. akt II SA/Wa 612/2009) orzekł: „Skierowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawiadomienia o popełnienia przestępstwa następuje poprzez wystąpienie do organu właściwego do wszczęcia postępowania karnego w danej sprawie, a ponadto jako należące do kompetencji organu realizowane jest z urzędu, a nie na wniosek osób zainteresowanych”. Wobec powyższego należy stwierdzić, że organ nie ma podstaw prawnych do rozpatrzenia tego żądania Skarżących w niniejszym postępowaniu.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

 

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2021-09-03
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-10-12 10:51:05
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-30 08:20:52