PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 07 marca 2023 r.

Decyzja

DKE.561.2.2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 i art. 60ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) w związku z art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy Al. (…), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

udziela upomnienia R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy Al. (…) za naruszenie przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu o sygn. DKN.5130.2701.2021.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

 1. W dniu 23 marca 2021 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło wstępne zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych dokonane przez R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy Al. (…) (zwaną dalej: „Spółką”). Mając na uwadze potrzebę przeprowadzenia dodatkowych czynności weryfikacyjnych związanych z wykrytym naruszeniem, pismem z 19 kwietnia 2021 r. Spółka poinformowała o konieczności przedłużenia terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego do 15 maja 2021 r. W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej „Prezesem UODO”) wszczął postępowanie wyjaśniające o sygn. DKN.5130.2701.2021.
 2. Wobec braku nadesłania dodatkowej dokumentacji w zakreślonym przez Spółę terminie, w ramach wyżej wskazanego postępowania administracyjnego (zob. pkt 1 uzasadnienia niniejszej decyzji), Prezes UODO zwrócił się do Spółki – pismem z 21 lipca 2021 r. – i wezwał Spółkę do:

1)     „przedstawienia treści zarówno wstępnego, jak i uzupełniającego zgłoszenia naruszenie ochrony danych osobowych oraz;

2)     podania przyczyn braku złożenia uzupełniającego zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych w zadeklarowanym w piśmie z 19 kwietnia 2021 r. terminie”. Jednocześnie w piśmie tym zawarto pouczenie wskazujące, że niezłożenie wyczerpujących wyjaśnień w sprawie może skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”. Wezwanie to, wysłane na ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby Spółki, aktualny w dacie wysyłki pisma (tj. Al. (…), (…) W.), zostało prawidłowo doręczone Spółce 26 lipca 2021 r. Mimo odbioru pisma, Spółka nie ustosunkowała się w żaden sposób do żądania organu ochrony danych osobowych.

 1. Wobec powyższego, pismem z 30 grudnia 2021 r. Prezes UODO ponownie zwrócił się do Spółki z wezwaniem do złożenia dowodów i wyjaśnień niezbędnych dla dokonania oceny zgłoszonego naruszenia. Spółkę po raz kolejny pouczono również, że brak odpowiedzi na wezwanie Prezesa UODO skutkować może zastosowaniem wobec Spółki określonych w art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 sankcji. Wezwanie to, zostało prawidłowo doręczone Spółce 5 stycznia 2022 r. Pomimo odbioru korespondencji, Spółka nie podjęła żadnych działań w celu wyjaśnienia okoliczności związanych ze zgłoszonym przez nią naruszeniem.
 2. Powyższe okoliczności stanu faktycznego Prezes UODO ustalił na podstawie całokształtu korespondencji urzędowej, prowadzonej pomiędzy Spółką a Prezesem UODO, znajdującej się w aktach postępowania o sygn. DKN.5130.2701.2021. Korespondencja ta odzwierciedla całokształt prób uzyskania przez Prezesa UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – to jest do rozpatrzenia sprawy o sygn. DKN.5130.2701.2021. Z drugiej zaś strony, stanowi bezpośredni dowód braku współpracy Spółki z Prezesa UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań.

Postępowanie

 1. W związku z nieudzieleniem przez Spółkę informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy o sygn. DKN.5130.2701.2021, Prezes UODO wszczął z urzędu – na podstawie art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – niniejsze postępowanie administracyjne o sygn. DKE.561.2.2023, w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej, w związku z naruszeniem art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679. O wszczęciu postępowania Spółka została poinformowana pismem z 31 stycznia 2023 r. (znak: DKE.561.2.2023.(…)), doręczonym Spółce 2 lutego 2023 r. Pismem tym, Spółka została zobowiązana – celem ustalenia podstawy wymiaru kary, w oparciu o art. 101a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, zwanej dalej „u.o.d.o.”) – do dostarczenia informacji o wysokości obrotu i wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę w 2022 r. Spółkę poinformowano również, że okoliczność złożenia wyczerpujących wyjaśnień, o które Prezes UODO uprzednio zwracał się do Spółki w postępowaniu o sygn. DKN.5130.2701.2021, może wpłynąć łagodząco na wymiar wymierzonej w niniejszym postępowaniu administracyjnej kary pieniężnej bądź spowodować odstąpienie od jej nałożenia.
 2. W odpowiedzi na informację o wszczęciu przez Prezesa UODO postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej – pismem z 6 lutego 2023 r. – Spółka złożyła obszerne wyjaśnienia w sprawie. W kwestii dokonanego zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Spółka wskazała, że przeprowadzone czynności wyjaśniające wykazały, iż objęty nim incydent nie zaistniał w strukturach Spółki, ani też podmiotu, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych jej klientów w celu prowadzenia sklepu internetowego. Według poczynionych przez Spółkę ustaleń, 20 marca 2021 r. przeprowadzony został atak hackerski (tzw. phishing), polegający na rozsyłaniu do przypadkowych odbiorców fałszywych wiadomości sms. W wiadomościach tych posłużono się wprawdzie nazwą Spółki, działanie to miało jednak charakter zupełnie przypadkowy. Z informacji, które pozyskała Spółka wynika bowiem, że zdecydowana większość odbiorców wyżej wskazanych wiadomości tekstowych nie figurowała w bazie danych Spółki. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, Spółka zawiadomiła o zajściu właściwe organy ścigania. Wobec faktu, że incydent miał charakter zewnętrzny, niezależny od działań Spółki, Spółka wyraziła wolę wycofania złożonego uprzednio wstępnego zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 3. W kwestii naruszenia art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679, Spółka wskazała, iż „[…] nie kwestionuje faktu, że Prezes UODO dokonał prawidłowego doręczenia – pism kierowanych do Spółki w postępowaniu o sygn. DKN.5130.2701.2021 – natomiast […] Spółka zmieniła biuro a tym samym adres do korespondencji i w wyniku szeregu spraw formalno - administracyjnych z tym związanych doszło najprawdopodobniej do nieprzekazania Spółce wspomnianej wyżej korespondencji, co z kolei spowodowało brak odpowiedzi na pisma Prezesa UODO. Niepokoju Spółki nie wzbudzał zaś brak wezwań ze strony Prezesa UODO, bowiem Spółka przygotowała w dniu 7 maja 2021 r. […] wniosek o wycofanie zgłoszenia dot. naruszenia danych osobowych, który jednak, jak się okazało – nie został nadany.” Jak podniosła Spółka, brak współpracy z organem nadzorczym w postępowaniu o sygn. DKN.5130.2701.2021 nie wynikał ze złej woli Spółki, a jedynie z problemów organizacyjnych, za jakie poczytywać należy nieprawidłowy obieg korespondencji w Spółce w okresie zmiany jej siedziby. Mając na uwadze powołaną argumentację, Spółka wniosła o umorzenie postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, Ponadto, Spółka niniejszym pismem zadeklarowała pełną wolę współpracy z Prezesem UODO.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Przepisy prawne

 1. Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO, jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 Rozporządzenia 2016/679, na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji Prezes UODO m. in. prowadzi postępowania w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego (art. 57 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia 2016/679).
 2. Dla umożliwienia realizacji tak określonych zadań Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 2016/679).
 3. Naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679, skutkujące naruszeniem uprawnień organu określonych w art. 58 ust. 1, podlega – zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
 4. Dodatkowo zarówno administrator, jak i podmiot przetwarzający obowiązani są na żądanie organu nadzorczego współpracować z nim w ramach wykonywania przez niego jego zadań, o czym stanowi art. 31 Rozporządzenia 2016/679. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest, zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, administracyjną karą pieniężną w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
 5. Prezesowi UODO przysługuje ponadto szereg określonych w art. 58 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień naprawczych, w tym prawo udzielenia upomnienia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679 przez operacje przetwarzania. Zgodnie z motywem 148 Rozporządzenia 2016/679, aby egzekwowanie przepisów Rozporządzenia 2016/679 było skuteczniejsze, należy za jego naruszenie nakładać sankcje, w tym administracyjne kary pieniężne – oprócz lub zamiast odpowiednich środków nakładanych na mocy Rozporządzenia 2016/679 przez organ nadzorczy. Jeżeli naruszenie jest niewielkie, karę pieniężną można zastąpić upomnieniem. Powinno się jednak zwrócić uwagę na charakter, wagę oraz czas trwania naruszenia, na to, czy naruszenie nie było umyślne, na działania podjęte przez administratora dla zminimalizowania szkody, na stopień odpowiedzialności lub wszelkie mające znaczenie wcześniejsze naruszenia, na sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, na przestrzeganie środków nałożonych na administratora lub podmiot przetwarzający, na stosowanie kodeksów postępowania oraz wszelkie inne czynniki obciążające lub łagodzące.
 6. Stosownie do art. 60 u.o.d.o. postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jest prowadzone przez Prezesa UODO. Z kolei art. 7 ust. 1 u.o.d.o. stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem UODO (w tym w postępowaniach w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w Rozdziale 11 u.o.d.o.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwanej dalej: „k.p.a.”). Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.o.d.o. postępowania te są postępowaniami jednoinstancyjnymi.
 7. Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2022 r., poz. 1683 ze zm., zwaną dalej „ustawą o KRS”) w zw. z art. 47 ustawy o KRS w zw. z art. 45 k.p.a., domniemywa się, że dane wpisane do rejestru przedsiębiorców są prawdziwe, a podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców jest obowiązany zgłaszać swój adres i siedzibę oraz ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast, organ administracji publicznej doręcza pisma jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism.

Ocena prawna

 1. Odnosząc wyżej wskazaną podstawę prawną do ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego należy uznać, że Spółka – będąc administratorem danych osobowych, dokonującym zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz jednocześnie stroną postępowania o sygn. DKN.5130.2701.2021 – poprzez nieudzielenie odpowiedzi na wezwania Prezesa UODO do złożenia wyjaśnień, naruszyła obowiązek współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz zapewnienia Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, które to obowiązki wynikają wprost z art. 31 oraz art. 58 ust. 1. lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679.
 2. Prezes UODO dwukrotnie wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień w sprawie o sygn. DKN.5130.2701.2021. Zarówno wezwanie z 21 lipca 2021 r., jak i wezwanie z 30 grudnia 2021 r. zostały odebrane przez Spółkę – odpowiednio  26 lipca 2021 r. oraz 5 stycznia 2022 r. – co uzasadnia przekonanie, że Spółka miała obiektywną możliwość zapoznania się z treścią kierowanych do niej pism oraz udzielenia na nie odpowiedzi w zakreślonym przez organ ochrony danych osobowych terminie. Brak reakcji Spółki na przedmiotową korespondencję, bezsporny wobec zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego, poskutkował koniecznością wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej, w efekcie którego dopiero Spółka podjęła współpracę z Prezesem UODO oraz złożyła wyczerpujące wyjaśnienia w sprawie o sygn. DKN.5130.2701.2021.
 3. W ocenie Prezesa UODO przedstawione przez Spółkę w piśmie z 6 lutego 2023 r. uzasadnienie braku odpowiedzi na jego wezwania (zob. pkt 7 uzasadnienia niniejszej decyzji), jakkolwiek wiarygodne, nie stanowi przesłanki wyłączającej odpowiedzialność Spółki. Jak wynika z informacji zawartych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka faktycznie dokonała zgłoszenia zmiany adresu jej siedziby, w konsekwencji czego prowadzi aktualnie działalność pod adresem: (…) W., Al. (…). Niemniej, wpis obejmujący wyżej wskazaną zmianę dokonany został dopiero 3 stycznia 2022 r. Należy zatem przyjąć, że korespondencja wystosowana do Spółki w postępowaniu o sygn. DKN.5130.2701.2021 (tj. pisma z 21 lipca 2021 r. oraz z 30 grudnia 2021 r.), skierowana na adres: (…) W., Al. (…), wysłana została na poprawny i aktualny w dacie wysyłki adres siedziby Spółki. Okoliczności prawidłowości doręczenia przedmiotowej korespondencji nie negowała w toku niniejszego postepowania również sama Spółka.
 4. W niniejszej sprawie niewątpliwe również jest, że do obowiązków Spółki należało zapewnienie takiej organizacji obiegu korespondencji, która zezwoliłaby na terminowe wypełnienie przez Spółkę obowiązków nałożonych przepisami Rozporządzenia 2016/679. Spółka, jako podmiot profesjonalnie prowadzący działalność gospodarczą, powinna określić – w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym, bądź poprzez odpowiednie sformułowanie zakresu obowiązków jej pracowników – osobę upoważnioną do odbioru wpływającej do Spółki korespondencji. W takim stanie rzeczy „doręczenie [korespondencji] następuje w dacie potwierdzenia przez tę osobę odbioru pisma. Na jej ustalenie nie ma natomiast wpływu to, czy osoba ta przekazała następnie pismo osobom powołanym do dokonania czynności, których pismo dotyczyło. Jest to już sprawa wewnętrznej organizacji pracy jednostki organizacyjnej będącej adresatem pisma. Obowiązkiem każdej jednostki jest takie zorganizowanie odbioru pism, aby czynności tej dokonywała osoba upoważniona i to właśnie ta jednostka ponosi odpowiedzialność za właściwe zorganizowanie przyjmowania pism i obiegu korespondencji, która powinna odbywać się w sposób ciągły i niezakłócony” (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 1697/20, LEX nr 3162004). Uwzględniając powyższe należy skonstatować, że doręczenie korespondencji wystosowanej do Spółki w postępowaniu o sygn. DKN.5130.2701.2021, dokonane 26 lipca 2021 r. oraz 5 stycznia 2022 r., spowodowało rozpoczęcie biegu terminów na dokonanie czynności, do których Spółka została wezwana przez Prezesa UODO – w tym wypadku do złożenia wyjaśnień i dowodów niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji jego zadań. Brak jakiejkolwiek aktywności Spółki w tym zakresie niewątpliwie obciąża Spółkę.
 5. Jednakże, uznając wyjaśnienia Spółki za wiarygodne, Prezes UODO stanął na stanowisku, że stwierdzone w niniejszym postępowaniu naruszenie, polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań,miało charakter nieumyślny. Ponadto, naruszenie to zostało przez Spółkę usunięte niezwłocznie po powzięciu informacji o toczącym się postepowaniu w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, tj. z chwilą wpłynięcia do UODO w dniu 7 lutego 2023 r. wyjaśnień Spółki. Spółka wykazała aktywną postawę i była gotowa do dalszej współpracy, zarówno w niniejszym postępowaniu, jak i w pozostałych sprawach wszczętych przed Prezesem UODO, których Spółka jest stroną. Prowadzi to do wniosku, że brak odpowiedzi Spółki na wezwania Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DKN.5130.2701.2021 nie miał charakteru celowego.
 6. Mając na uwadze powyższe, Prezes UODO uznał za uzasadnione udzielenie Spółce upomnienia w zakresie stwierdzonego naruszenia art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679, przyjmując jednocześnie, że w świetle kryteriów określonych w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 będzie ono skuteczne i wystarczające. Należy jednak zauważyć, że w przypadku zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości, każde upomnienie wydane przez Prezesa UODO wobec Spółki będzie uwzględnione przy ocenie przesłanek warunkujących zasadność wymierzenia kary administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679.
 7. W tym stanie rzeczy za nieuzasadniony należało uznać wniosek Spółki a w przedmiocie umorzenia niniejszego postępowania, w oparciu o treść art. 105 § 1 k.p.a. „Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego może zapaść, jeżeli postępowanie administracyjne stało się bezprzedmiotowe. Bezprzedmiotowość postępowania może zachodzić z powodów podmiotowych lub przedmiotowych. O bezprzedmiotowości postępowania można mówić, jeżeli w świetle prawa materialnego i ustalonego stanu faktycznego bezzasadne jest dalsze prowadzenie postępowania w związku z brakiem możliwości wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej. Chodzi zatem o takie okoliczności, które czynią prawnie niemożliwym wydanie decyzji z uwagi na brak przedmiotu sprawy, w której organ jest władny i zobowiązany rozstrzygnąć na mocy przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu. Postępowanie wtedy jest/staje się bezprzedmiotowe, gdy brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę co do istoty” (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 17 sierpnia 2022 r., sygn. Akt III SA/GI 32/22, LEX nr 3412365). W niniejszym postępowaniu w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej przejawem bezprzedmiotowości, o której mowa powyżej, byłoby stwierdzenie braku wystąpienia naruszenia, które legło u podstaw jego wszczęcia. Organ nadzorczy musiałby zatem ustalić – w oparciu o dokonane ustalenia faktyczne – że Spółka terminowo wykonywała obowiązki wynikające z przepisów Rozporządzenia 2016/679 i aktywnie współpracowała z Prezesem UODO na każde jego żądanie. Jak zostało natomiast wykazane w uzasadnieniu niniejszej decyzji, naruszenie przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679 bezsprzecznie miało miejsce i choć ostatecznie zostało przez Spółkę usunięte, nie może być traktowane jako niebyłe. Zaniechanie Spółki, skutkujące utrudnieniem i nieuzasadnionym przedłużeniem prowadzonego przez Prezesa UODO postępowania o sygn. DKN.5130.2701.2021, musi bowiem spotkać się z adekwatną, a przede wszystkim znajdująca podstawę w obowiązujących przepisach prawa, reakcją organu ochrony danych osobowych. W niniejszym postępowaniu jako jej przejaw traktować należy udzielone Spółce upomnienie.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO rozstrzygnął jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzja jest ostateczna. Od decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 zł. W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek Strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2023-03-07
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2024-01-10 13:40:19
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-01-31 11:16:35