PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 02 września 2021 r.

Decyzja

DKE.561.21.2021

Na podstawie art. 104 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 7 i art. 60ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz na podstawie art. 31, art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) oraz art. 58 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, oraz
w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Szpital Wojewódzki w P. z siedzibą w P. przy ul. (…), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

udziela upomnienia Szpitalowi Wojewódzkiemu w P. z siedzibą w P. przy ul.  (…), za naruszenie przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana M. G., zamieszkałego w W. przy ul. (…) (zwanego dalej „Skarżącym”), na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Szpital Wojewódzki w P. z siedzibą w P. przy ul. (…) (zwany dalej „Administratorem”), polegające na udostępnieniu osobie trzeciej danych osobowych Skarżącego zawartych w skierowanym do Szpitala wniosku z dnia 2 lipca 2020 r. o dostęp do dokumentacji medycznej zmarłego ojca Skarżącego.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej także: „Prezes UODO”) w ramach wszczętego postępowania administracyjnego, prowadzonego celem rozpatrzenia wniesionej skargi (sygn. DS.523.5866.2020) zwrócił się do Administratora pismem z 18 listopada 2020 r. o ustosunkowanie się do treści skargi oraz o udzielenie odpowiedzi na następujące, szczegółowe pytania dotyczące sprawy:

1)      czy, a jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i zakresie Administrator aktualnie przetwarza dane osobowe Skarżącego,

2)      czy, a jeżeli tak, to kiedy, w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i w jakim zakresie Administrator udostępnił dane osobowe Skarżącego zawarte we wniosku z dnia 2 lipca 2020 r. osobie trzeciej.

W odpowiedzi na powyższe, pismem z 26 listopada 2021 r. przesłanym za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Administrator udzielił wyczerpujących wyjaśnień w sprawie wskazując, że dane osobowe Skarżącego były przetwarzane jednorazowo na potrzebę rozpatrzenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta (zmarłego ojca Skarżącego). Administrator udostępnił dane osobowe Skarżącego w postaci imienia i nazwiska osobie upoważnionej do dokumentacji medycznej ojca Skarżącego w dniu 15 lipca 2020 r. na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, celem weryfikacji wniosku Skarżącego o udostępnienie dokumentacji medycznej osoby zmarłej. Wskazane wyjaśnienia, nadesłane w formie skanu pisma, opatrzone zostały podpisem Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w P., Pana P. N.

Mając na uwadze, że pismo Administratora z 26 listopada 2020 r. było skanem dokumentu,  i nie zawierało oryginalnego podpisu osoby upoważnionej do jego reprezentowania, Prezes UODO, uznając ww. korespondencję za niespełniającą wymogów określonych w art. 63 k.p.a., pismem z 8 grudnia 2020 r. wezwał Administratora do usunięcia – w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania – braków formalnych pisma i ponowne nadesłanie wyjaśnień w sprawie o sygn. DS.523.5866.2020 w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a)      jeżeli pismo będzie miało formę papierową, poprzez opatrzenie go czytelnym, własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Administratora lub,

b)      jeżeli pismo zostanie przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bądź też poprzez uwierzytelnienie go w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wzmiankowane wezwanie do usunięcia braków formalnych, przesłane za pośrednictwem platformy ePUAP na adres indywidualnej skrzynki podawczej Administratora, tj. ePUAP: (…), zostało prawidłowo doręczone Administratorowi 8 grudnia 2020 r. o godz. 14:00, co potwierdza wygenerowane automatycznie przez system urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) korespondencji.

Pomimo prawidłowości doręczenia wezwania, Administrator nie udzielił na nie żadnej odpowiedzi, wobec czego Prezes UODO ponownie pismami z 17 lutego 2021 r. oraz 19 maja 2021 r. zwrócił się do niego o usunięcia braków formalnych wyjaśnień z 26 listopada 2020 r., zakreślając każdorazowo 7-dniowy termin na ustosunkowanie się do tak sformułowanego żądania. Jednocześnie, Administratora pouczono o tym, że brak udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe wezwania skutkować może nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów Rozporządzenia 2016/679. Oba ww. pisma, doręczone Administratorowi za pośrednictwem platformy ePUAP w dniach: 17 lutego 2021 r. o godz. 13:21 oraz 19 maja 2021 r. o godz. 14:54, pozostały bez reakcji ze strony Administratora.

W związku z nieudzieleniem przez Administratora wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturze DS.523.5866.2020, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął wobec niego z urzędu – w oparciu o art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – niniejsze postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w związku z naruszeniem art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679. O wszczęciu postępowania Administrator poinformowany został pismem z 18 sierpnia 2021 r., doręczonym mu prawidłowo za pośrednictwem platformy ePUAP.

W reakcji na informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o sygn. DKE.561.21.2021, Administrator skierował do Prezesa UODO pismo z 26 sierpnia 2021 r., w którym ponownie złożył wyjaśnienia do sprawy o sygn. DS.523.5866.2020, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w P., Pana P. N. – zezwalające Prezesowi UODO na dalsze procedowanie w postępowaniu wszczętym ze skargi Pana M. G. Administrator wyjaśnił również przyczyny zaniechania usunięcia wad pisma z 26 listopada 2020 r. w terminie pierwotnie zakreślonym przez organ ochrony danych. Jak wskazał, opóźnienie powodowane było brakami kadrowymi w strukturach Administratora, wywołanymi epidemią SARS-CoV-2. Deklarując chęć dalszej współpracy, Administrator wniósł jednocześnie o odstąpienie od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej z uwagi na fakt, iż sama treść wyjaśnień złożonych w sprawie o sygn. DS.523.5866.2020 była znana organowi nadzorczemu już 26 listopada 2020 r., natomiast stwierdzony brak dotyczył wyłącznie niewłaściwej formy złożenia podpisu.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO – jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 Rozporządzenia 2016/679 – na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji Prezes UODO rozpatruje m.in. skargi wniesione przez osoby, których dane dotyczą, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań (art. 57 ust. 1 lit. f)). Dla umożliwienia realizacji tak określonych zadań, Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. a)) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e)). Wskazać należy ponadto, że administrator i podmiot przetwarzający obowiązani są współpracować z organem nadzorczym, o czym stanowi art. 31 Rozporządzenia 2016/679. Naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji, o których mowa powyżej, skutkujące naruszeniem uprawnień organu określonych w art. 58 ust. 1, podlega zaś – zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e) in fine Rozporządzenia 2016/679 w związku z art. 102 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zwanej dalej „u.o.d.o.” – administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 100 000 złotych.

Ponadto, Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 2 uprawnień naprawczych, w tym udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679 przez operacje przetwarzania. Prezes UODO, działając na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, może uznać za uzasadnione udzielenie Administratorowi upomnienia w zakresie stwierdzonego naruszenia przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679. Zgodnie z motywem 148 Rozporządzenia 2016/679, aby egzekwowanie przepisów rozporządzenia było skuteczniejsze, należy za jego naruszenie nakładać sankcje, w tym administracyjne kary pieniężne – oprócz lub zamiast odpowiednich środków nakładanych na mocy niniejszego rozporządzenia przez organ nadzorczy. Jeżeli naruszenie jest niewielkie, karę pieniężną można zastąpić upomnieniem. Powinno się jednak zwrócić należytą uwagę na charakter, wagę oraz czas trwania naruszenia, na to, czy naruszenie nie było umyślne, na działania podjęte przez administratora dla zminimalizowania szkody, na stopień odpowiedzialności lub wszelkie mające znaczenie wcześniejsze naruszenia, na sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, na przestrzeganie środków nałożonych na administratora lub podmiot przetwarzający, na stosowanie kodeksów postępowania oraz wszelkie inne czynniki obciążające lub łagodzące.

Odnosząc przytoczone powyżej przepisy Rozporządzenia 2016/679 do ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego stwierdzić należy, że Administrator jako strona postępowania o sygn. DS.523.5866.2020, poprzez brak udzielenia odpowiedzi na wezwania Prezesa UODO do usunięcia braków formalnych wyjaśnień z 26 listopada 2020 r, naruszył obowiązek współpracy z organem nadzorczym oraz obowiązek zapewnienia Prezesowi UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań wynikający z art. 31 oraz 58 ust. 1. lit. a) i lit. e) Rozporządzenia 2016/679. Wskazać bowiem należy (wbrew argumentacji przytoczonej przez Administratora w piśmie z 26 sierpnia 2021 r.), że sam fakt odnotowania przez organ nadzorczy wpływu wyjaśnień Administratora nie spowodował możliwości wykorzystania ich treści do celów dowodowych. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 63 k.p.a., wyjaśnienia wniesione pisemnie powinny być podpisane przez wnoszącego (§ 3), zaś wyjaśnienia wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (§ 4). Brak takiego podpisu stanowi brak formalny, który powinien być usunięty w trybie art. 64 § 2 k.p.a., w myśl którego jeżeli wyjaśnienia nie spełniają innych wymagań ustalonych w przepisach prawa (w tym wymagań dotyczących formy podpisu), należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania.

Jak wynika z powyższego, spełniający zadość wymogom ustawowym podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Administratora jest elementem obligatoryjnym, warunkującym możliwość uznania wyjaśnień przez organ administracji publicznej. Tym samym do chwili uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w P., Pana P. N., wyjaśnienia Administratora z 26 listopada 2020 r. złożone w postępowaniu o sygn.  DS.523.5866.2020, Prezes UODO zobowiązany był traktować jako niebyłe. Stwierdzone zaniechanie Administratora stało na przeszkodzie wnikliwemu rozpatrzeniu sprawy i skutkowało przedłużaniem postępowania, co stoi z kolei w sprzeczności z podstawowymi zasadami rządzącymi postępowaniem administracyjnym – określonymi w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 745 ze zm.) zasadami wnikliwości i szybkości postępowania.

Prezes UODO trzykrotnie wezwał Administratora do uzupełnienia braków formalnych wniesionego przez niego pisma. Pierwsze z tych wezwań zostało doręczone Administratorowi 8 grudnia 2020 r., drugie 17 lutego 2021 r., trzecie zaś 19 maja 2021 r. Żadne z pism nie doczekało się odpowiedzi w zakreślonych terminach 7 dni od daty ich doręczenia. Ta opieszałość Administratora, naruszająca przepisy Rozporządzenia 2016/679, spowodowała konieczność wszczęcia niniejszego postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w rezultacie którego dopiero Administrator wznowił współpracę z organem nadzorczym.

Zdaniem Prezesa UODO, przedstawione przez Administratora uzasadnienie braku odpowiedzi na wezwania Prezesa UODO, choć wiarygodne, nie zdejmuje z niego odpowiedzialności za stwierdzone zaniechanie. Na Administratorze spoczywa bowiem ciężar prowadzenia odpowiedniej polityki kadrowej oraz zapewnienia takiego obiegu korespondencji, który zezwoli na efektywne oraz terminowe wywiązywanie się nałożonych obowiązków, w tym obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Równolegle jednak, Prezes UODO uwzględnił ww. wyjaśnienia, jako mające istotny wpływ na ocenę zachowania Administratora, w kontekście wyboru zastosowanej wobec niego w niniejszym postępowaniu sankcji. W ocenie Prezesa UODO, brak reakcji Administratora na kierowane do niego wezwania do usunięcia braków formalnych pisma z 26 listopada 2020 r. mógł faktycznie wynikać z dezorganizacji pracy Administratora, powodowanej brakami kadrowymi. Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie bowiem dotknęło pracodawców takich jak placówki opieki zdrowotnej, a to z uwagi na charakter prowadzonej przez nie działalności.

W przedmiotowym stanie faktycznym, oprócz braku odpowiedzi na wezwania do usunięcia braków formalnych złożonych w postępowaniu o sygn. DS.523.5866.2020 wyjaśnień – który to brak został uzupełniony przez Administratora w toku niniejszego postępowania – nie stwierdzono innych przesłanek wskazujących na brak woli współpracy Administratora z Prezesem UODO. Okoliczności sprawy, a w szczególności późniejsza postawa Administratora pozwalają wnioskować, że jego początkowa bezczynność nie wynikała ze złej woli osób uprawnionych do reprezentowania Administratora, ani nie miała na celu świadomego utrudnienia postępowania. Następcza, aktywna postawa Administratora wskazuje bowiem na gotowość do dalszego współdziałania z Prezesem UODO w realizacji jego zadań. W ocenie organu nadzorczego, samo już wszczęcie postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej oraz realna perspektywa wymierzenia kary finansowej stały się dla Administratora wyraźnym sygnałem tego, iż dalsze uchylanie się od obowiązków nałożonych przepisami Rozporządzenia 2016/679, nieuchronnie prowadziło będzie do zastosowania wobec niego najsurowszych, przewidzianych tymi przepisami sankcji.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, zgodnie z którym każdemu organowi nadzorczemu przysługuje w zakresie prowadzonych postępowań uprawnienie do udzielania upomnienia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia przez operacje przetwarzania, Prezes UODO uznał za uzasadnione udzielenie Administratorowi upomnienia w zakresie stwierdzonego naruszenia przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia 2016/679 przyjmując, że w świetle kryteriów określonych w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 będzie ono skuteczne i wystarczające. Należy jednakże zauważyć, że w przypadku zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości, każde upomnienie wydane przez Prezesa UODO wobec Administratora będzie brane pod uwagę przy ocenie przesłanek ewentualnego wymierzenia kary administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO rozstrzygnął, jak w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja jest ostateczna. Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 zł. W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek Strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2021-09-02
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-08-09 12:51:36
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-19 07:25:08