PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 02 grudnia 2022 r.

Decyzja

DKE.561.26.2021

Na podstawie art. 105 § l Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na I. Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

umarza postępowanie.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

 1. W prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej „Prezesem UODO”) postepowaniu o sygn. ZSPR.440.513.2019, podjętym na podstawie skargi Pana Ł. M., zamieszkałego w W. przy ul. (…), pismem z 4 września 2019 r., Prezes UODO wezwał I. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (zwana dalej „Spółką”) do złożenia wyjaśnień w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. Z uwagi na brak odbioru tego pisma przez Spółkę, przyjęto skutek jego doręczenia z datą 25 września 2019 roku z mocy prawa, na podstawie art. 45 k.p.a. w zw. z art. 44 k.p.a. (doręczenie zastępcze). Spółka nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie.
 2. Pismem z 14 kwietnia 2021 r. Prezes UODO ponownie wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. Pismo zostało doręczone 20 kwietnia 2021 roku. Pismo zawierało pouczenie o tym, że brak wyczerpującej odpowiedzi na wezwanie może skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 83 ust. 5) lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2., zwane dalej „RODO”). Spółka nie udzieliła odpowiedzi także na to wezwanie.
 3. Pismem z 10 czerwca 2021 r. Prezes UODO kolejny raz wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień w sprawie, w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. Pismo zostało doręczone 14 czerwca 2021 roku. W treści pisma ponownie zawarte było pouczenie o tym, że brak wyczerpującej odpowiedzi na wezwanie może skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 83 ust. 5) lit. e) RODO. Spółka ponownie nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie.
 4. Wyżej opisany brak odpowiedzi Spółki na wezwania Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. ZSPR.440.513.2019, dał podstawę do stwierdzenia naruszenia art. 58 ust. 1 lit. a) i  lit. e) RODO, polegającego na nie wywiązaniu się Spółki, jako administratora danych, z obowiązku zapewnienia Prezesowi UODO informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. W związku z powyższym Prezes UODO wszczął niniejsze postępowanie sygn. DKE.561.26.2021 w przedmiocie nałożenia Spółkę administracyjnej kary pieniężnej. Informacja o wszczęciu niniejszego postępowania została doręczona Spółce 23 września 2021 roku.
 5. Decyzją z 31 maja 2022 r., Prezes UODO umorzył postępowanie w sprawie ZSPR.440.513.2019 (w toku którego, wzywał Spółkę do złożenia wyjaśnień) z uwagi na sprzeczność żądań Skarżącego, stwierdzoną w toku postępowania, powodującą bezprzedmiotowość postępowania w rozumieniu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Po rozpatrzeniu całości materiału dowodowego zebranego w sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Przepisy prawne

 1. Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. a) RODO, Prezes UODO, jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 RODO, na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji Prezes UODO uprawniony jest m. in. do prowadzenia postępowań w sprawie stosowania przepisów tego aktu prawnego (art. 57 ust. 1 lit. h) RODO).
 2. Dla umożliwienia realizacji tak określonych zadań, Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 1 RODO uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. a) RODO) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e) RODO).
 3. Naruszenie przepisów RODO, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji, o których mowa powyżej, skutkujące naruszeniem uprawnień organu określonych w art. 58 ust. 1, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa (art. 83 ust. 5 lit. e) in fine RODO).
 4. Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., zwana dalej „k.p.a.”), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
 5. Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, zwana dalej: „u.o.d.o.”) postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jest prowadzone przez Prezesa UODO. Artykuł 7 ust. 1 u.o.d.o. stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie, do postępowań administracyjnych przed Prezesem UODO (w tym w postępowaniach w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w Rozdziale 11 u.o.d.o.) stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Ocena prawna

 1. Niniejsze postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie art. 58 ust. 1 lit. a) i e) RODO o sygn. DKE.561.26.2021 wszczęto w związku z niezapewnieniem dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań w postępowaniu ZSPR.440.513.2019.
 2. Jednak postępowanie o sygn. ZSPR.440.513.2019 zostało umorzone, jak wskazano w pkt. 5 powyżej. Skutkiem umorzenia postępowania, bezprzedmiotowe stały się wezwania Prezesa UODO, kierowane do Spółki. Biorąc pod uwagę, że odpowiedź Spółki na przedmiotowe wezwania nie jest już wymagana, to brak jest podstaw do dalszego prowadzenia niniejszego postępowania o sygn. DKE.561.26.2021 w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej za brak odpowiedzi na te wezwania. Niniejsze postępowanie stało się zatem bezprzedmiotowe.
 3. Zgodnie z przepisem art. 105 § 1 k.p.a., stosowanym w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem UODO na podstawie art. 7 ust. 1 u.o.d.o., w takiej sytuacji („gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części”) postępowanie administracyjne podlega obligatoryjnemu umorzeniu.
 4. Przesłanka umorzenia postępowania może przy tym istnieć jeszcze przed jego wszczęciem, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona zaistnieć także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym (jak miało to miejsce w niniejszej sprawie). Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny „Nie może budzić wątpliwości, że następcza bezprzedmiotowość postępowania ma miejsce wtedy, gdy w toku postępowania odpadnie przesłanka decydująca o dopuszczalności jego prowadzenia, czyli o istnieniu sprawy administracyjnej, która może podlegać merytorycznemu rozpatrzeniu przez organ administracji.” Wyrok NSA z 22.06.2022 r., II OSK 2797/19, LEX nr 3413675.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO rozstrzygnął jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzja jest ostateczna. Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 zł. W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek Strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

 

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-12-02
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-10-11 11:22:09
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-26 11:19:17