PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 16 grudnia 2022 r.

Decyzja

DKE.561.29.2022

Na podstawie art. 104 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 i art. 60ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) w związku z art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (…), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

udziela upomnienia D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (…) za naruszenie przepisów art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), polegające na niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu o sygn. DS.523.4141.2022.

 

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

 1. W dniu 18 lipca 2022 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani B. B., zam. w K. przy ul. (…) (zwaną dalej „Skarżącą”), na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych polegające na przetwarzaniu danych osobowych bez podstawy prawnej oraz udostępnieniu jej danych osobowych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia bez podstawy prawnej przez D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. (zwaną dalej „Spółką”). W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej „Prezesem UODO”) wszczął postępowanie wyjaśniające o sygn. DS.523.4141.2022.
 2. W ramach wyżej wskazanego postępowania (zob. pkt 1 uzasadnienia niniejszej decyzji), Prezes UODO zwrócił się do Spółki – pismem z 3 sierpnia 2022 r. – z wezwaniem do odpowiedzi na poniższe pytania:

1)      „czy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej (należy wskazać konkretny przepis prawa), w jakim celu i w jakim zakresie Spółka przetwarza aktualnie dane osobowe Skarżącej;

2)      czy doszło do udostępnienia danych osobowych Skarżącej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia w związku ze zgłoszeniem Skarżącej w potencjale personelu Spółki, jako świadczeniodawcy w zakresie świadczenia psychiatrycznego ambulatoryjnego dla dorosłych, a jeżeli tak to kiedy, na jakiej podstawie prawnej, w jakim celu i w jakim zakresie dane te zostały udostępnione;

3)      czy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej (należy wskazać konkretne przepisy prawa), w jakim celu, w jakim zakresie Spółka przetwarzała dane osobowe Skarżącej w listopadzie i grudniu 2020 r. od momentu, w którym Skarżąca „została zawieszona w pracy w poradni”;

4)      czy Spółka dokonała zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z tym, że Skarżąca „została zawieszona w pracy w poradni” w okresie listopada i grudnia 2020 r.;

5)      czy, a jeśli tak, to kiedy Skarżąca zwróciła się do Spółki ze sprzeciwem wobec wykazywania jej w potencjale personelu Spółki i udostępniania jej danych osobowych na rzecz NFZ; jakie było stanowisko Spółki w tym zakresie i kiedy Spółka udzieliła Skarżącej odpowiedzi na jej żądanie (proszę o przesłanie korespondencji w tym zakresie), a jeżeli Spółka nie udzieliła odpowiedzi Skarżącej na jej żądanie, to należy wskazać powody nieudzielenia odpowiedzi.” Wezwanie, wysłane na adres siedziby Spółki, tj. ul. (…) K., nie zostało odebrane przez Spółkę i wróciło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej „UODO”) z adnotacją „ZWROT nie podjęto w terminie”.

 1. Pismem z 1 września 2022 r. Prezes UODO ponownie zwrócił się do Spółki z wezwaniem do odpowiedzi na wskazane wyżej pytania (zob. pkt 2 uzasadnienia niniejszej decyzji). Ponadto, skierowane do Spółki wezwanie z 1 września 2022 r. zawierało pouczenie wskazujące, że niezłożenie wyjaśnień może skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a) lub 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1 ze zm.) (zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”). Wezwanie to, również wysłane na adres siedziby Spółki (zob. pkt 2 uzasadnienia niniejszej decyzji), nie zostało odebrane przez Spółkę i wróciło do UODO z adnotacją „ZWROT nie podjęto w terminie”.
 2. Powyższe okoliczności stanu faktycznego Prezes UODO ustalił na podstawie całokształtu korespondencji urzędowej, prowadzonej pomiędzy Spółką a Prezesem UODO, znajdującej się w aktach postępowania o sygn. DS.523.4141.2022. Korespondencja ta odzwierciedla całokształt prób uzyskania przez Prezesa UODO dostępu do informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, to jest w tym przypadku – do rozpatrzenia sprawy o sygn. DS.523.4141.2022, a z drugiej strony – reakcji Spółki na żądania Prezesa UODO.

Postępowanie

 1. W związku z nieudzieleniem przez Spółkę wiążących i mających moc dowodową informacji, niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy o sygn. DS.523.4141.2022, Prezes UODO pismem z 14 października 2022 r. wszczął z urzędu – na podstawie art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – niniejsze postępowanie administracyjne o sygn. DKE.561.29.2022, w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, w związku z naruszeniem art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679. O wszczęciu postępowania Spółka została poinformowana pismem z 14 października 2022 r. (znak: DKE.561.29.2022, doręczonym Spółce 3 listopada 2022 r. Pismem tym, Spółka została zobowiązana – celem ustalenia podstawy wymiaru kary, w oparciu o art. 101a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, zwanej dalej „u.o.d.o”) – do doręczenia informacji o osiągniętych dochodach za rok 2021, a ponadto została zobowiązana do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień w postępowaniu o sygn. DS.523.4141.2022.
 2. W odpowiedzi na informację o wszczęciu przez Prezesa UODO postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej – pismem z 15 listopada 2022 r. – Spółka udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na zadane jej pytania przez Prezesa UODO w wezwaniach z 3 sierpnia 2022 r. i 1 września 2022 r. (zob. pkt 2 uzasadnienia niniejszej decyzji) oraz oświadczyła, że „aktualnie nie przetwarza danych osobowych Skarżącej”. Spółka wskazała również przyczynę braku reakcji na postępowanie prowadzone pod sygn. DS.523.4141.2022, w postaci zaniedbań pracownika operatora pocztowego, który nie wykonywał należycie swoich obowiązków, doprowadził do licznych absencji, które nie były realizowane w formie zastępstwa, co poskutkowało brakiem prawidłowego doręczenia pism w rejonie Os. (…). Spółka również poinformowała, że w wyniku licznych skarg mieszkańców, od października 2022 r. nastąpiła zmiana pracownika operatora pocztowego, obsługującego rejon, w którym znajduje się siedziba Spółki. Do wskazanego wyżej pisma, zostało załączone potwierdzenie zwrotu korespondencji, celem uprawdopodobnienia, że Spółka w danym okresie czasu nie otrzymała od operatora pocztowego korespondencji, w tym również zawiadomienia o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru (tzw. „awizo”). W ramach niniejszej odpowiedzi, Spółka wskazała numery kontaktowe dla usprawnienia komunikacji w przedmiotowym postępowaniu.

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Przepisy prawne

 1. Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO, jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 Rozporządzenia 2016/679, na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji Prezes UODO rozpatruje m.in. skargi wniesione przez osoby, których dane dotyczą, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań (art. 57 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679).
 2. Dla umożliwienia realizacji tak określonych zadań Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 2016/679).
 3. Prezesowi UODO przysługuje ponadto szereg określonych w art. 58 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień naprawczych, w tym udzielenie upomnienia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679 przez operacje przetwarzania. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO może uznać za uzasadnione udzielenie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu upomnienia w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679, w tym przepisów art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679.
 4. Naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679, polegające na niezapewnieniu przez administratora lub podmiot przetwarzający dostępu do danych i informacji, o których mowa powyżej, skutkujące naruszeniem uprawnień organu określonych w art. 58 ust. 1, podlega zaś – zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e) in fine Rozporządzenia 2016/679 – administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
 5. Stosownie do art. 60 u.o.d.o. postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jest prowadzone przez Prezesa UODO. Art. 7 ust. 1 u.o.d.o. stanowi zaś, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem UODO (w tym w postępowaniach w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w Rozdziale 11 u.o.d.o.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwanej dalej: „k.p.a.”). Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.o.d.o. postępowania te są postępowaniami jednoinstancyjnymi.
 6. Art. 44 §4 k.p.a. w zw. z art. 44 §1 k.p.a. w zw. z art. 45 k.p.a. stanowi, że fikcja doręczenia zachodzi z upływem ostatniego dnia okresu, to jest 14 dni w przypadku doręczania pisma na adres siedziby osoby prawnej przez operatora pocztowego, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
 7. Zgodnie z motywem 148 Rozporządzenia 2016/679, aby egzekwowanie przepisów Rozporządzenia 2016/679 było skuteczniejsze, należy za jego naruszenie nakładać sankcje, w tym administracyjne kary pieniężne – oprócz lub zamiast odpowiednich środków nakładanych na mocy Rozporządzenia 2016/679 przez organ nadzorczy. Jeżeli naruszenie jest niewielkie, karę pieniężną można zastąpić upomnieniem. Powinno się jednak zwrócić uwagę na charakter, wagę oraz czas trwania naruszenia, na to, czy naruszenie nie było umyślne, na działania podjęte przez administratora dla zminimalizowania szkody, na stopień odpowiedzialności lub wszelkie mające znaczenie wcześniejsze naruszenia, na sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, na przestrzeganie środków nałożonych na administratora lub podmiot przetwarzający, na stosowanie kodeksów postępowania oraz wszelkie inne czynniki obciążające lub łagodzące.

Ocena prawna

 1. Odnosząc wyżej wskazaną podstawę prawną do ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego, należy uznać, że Spółka jako administrator danych osobowych Skarżącej, będąca stroną postępowania o sygn. DS.523.4141.2022, nie udzielając odpowiedzi na wezwania do złożenia wyjaśnień, naruszyła obowiązek zapewnienia Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, który wynika z art. 58 ust. 1. lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679.
 2. Prezes UODO dwukrotnie wezwał Spółkę do złożenia wyjaśnień w sprawie o sygn. DS.523.4141.2022. Zarówno wezwanie z 3 sierpnia 2022 r., jak i wezwanie z 1 września 2022 r. nie zostały odebrane przez Spółkę, co doprowadziło do fikcji doręczenia korespondencji, odpowiednio: w dniu 26 sierpnia 2022 r. oraz 20 września 2022 r. Powyższe zaniechanie poskutkowało koniecznością wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę administracyjnej kary pieniężnej i w konsekwencji doprowadziło do złożenia wyczerpujących wyjaśnień przez Spółkę w sprawie o sygn. DS.523.4141.2022 oraz do nawiązania kontaktu z Prezesem UODO.
 3. W niniejszej sprawie nie jest sporne, że zapewnienie prawidłowej organizacji obiegu korespondencji jest obowiązkiem Spółki. W ocenie Prezesa UODO przedstawione przez Spółkę w piśmie z 15 listopada 2022 r. uzasadnienie braku odpowiedzi na jego wezwania (zob. pkt 6 uzasadnienia niniejszej decyzji) nie stanowi przesłanki wyłączającej odpowiedzialność Spółki. Z uwagi na wskazany problem w komunikacji i z organizacją pracy operatora pocztowego, właściwego dla rejonu siedziby Spółki – istniejący prawdopodobnie od dłuższego czasu – należy stwierdzić, że w interesie Spółki jest podjęcie takich działań, które doprowadzą do należytego doręczania korespondencji przez pracownika operatora pocztowego. W niniejszym postępowaniu, z uwagi na art. 45 k.p.a., Prezes UODO dokonał prawidłowego doręczenia wyżej wskazanych wezwań, czyli na adres siedziby Spółki, który jest zgodny z aktualnym odpisem z Rejestru Przedsiębiorców. Jednakże, wyjaśnienia Spółki należy uznać za wiarygodne, zatem w ocenie Prezesa UODO omawiany problem mógł spowodować brak odpowiedzi Spółki na niniejsze wezwania, a w związku z tym, w jego ocenie powyższe naruszenie miało charakter nieumyślny. Należy zatem uznać, że z chwilą wpłynięcia do UODO wyjaśnień Spółki, to jest z dniem 22 listopada 2022 r. ustał stan naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679, będący przedmiotem niniejszego postępowania (za jego początek należy uznać datę 3 września 2022 r., czyli datę upływu terminu na założenie wyjaśnień, wyznaczonego w wezwaniu z 3 sierpnia 2022 r., liczonego od momentu fikcji doręczenia niniejszego wezwania).
 4. Nie zostały stwierdzone inne przesłanki, wskazujące na brak woli współpracy Spółki z Prezesem UODO. Co więcej, po powzięciu informacji o toczącym się postępowaniu, Spółka wykazała aktywną postawę i była gotowa do dalszej współpracy w niniejszym postępowaniu. Prowadzi to do wniosku, że zaniechanie w postaci braku odbioru i odpowiedzi Spółki na wezwania Prezesa UODO w postępowaniu o sygn. DS.523.4141.2022 nie miało charakteru celowego.
 5. Mając na uwadze powyższe, Prezes UODO uznał za uzasadnione udzielenie Spółce upomnienia w zakresie stwierdzonego naruszenia art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679, przyjmując jednocześnie, że w świetle kryteriów określonych w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 będzie ono skuteczne i wystarczające. Należy jednak zauważyć, że w przypadku zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości, każde upomnienie wydane przez Prezesa UODO wobec Spółki będzie uwzględnione przy ocenie przesłanek ewentualnego wymierzenia kary administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO rozstrzygnął jak w sentencji niniejszej decyzji.

 

Pouczenie

Decyzja jest ostateczna. Od decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 zł. W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek Strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-12-16
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-09-20 11:05:52
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-24 10:46:04