PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 21 czerwca 2023 r.

Decyzja

DKE.561.4.2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 t. j.) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 i art. 60ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz na podstawie art. 57 ust. 1 lit. a) i lit. h), art. 58 ust. 2 lit. b) w związku z art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016, str. 1, ze zmianami ogłoszonymi w Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018, str. 2, oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 4 marca 2021, str. 35), zwanego dalej „Rozporządzeniem 2016/679”, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Pana S. Ł., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „S” z siedzibą w P., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

udziela upomnienia Panu S. Ł., prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „S” z siedzibą w P., , za naruszenie przepisów art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia 2016/679, polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań w postępowaniu o sygn. DS.523.1341.2021.

 

 

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

 

 1. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana B. K., zamieszkałego w miejscowości W., (zwanego dalej: „Skarżącym”) na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez Pana R. T. oraz Pana S. Ł., prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej o oznaczeniu „C.” (…) s.c., z siedzibą w L. przy ul. (…), polegające na udostępnieniu danych osobowych Skarżącego w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu oraz informacji o dochodzie zawartych w formularzu PIT-11, poprzez wysłanie go na adres e-mail osoby trzeciej. W związku z powyższym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej „Prezesem UODO”) wszczął postępowanie wyjaśniające o sygn. DS.523.1341.2021.
 2. W ramach wyżej wskazanego postępowania administracyjnego – pismem z 28 lutego 2022 r. – Prezes UODO zwrócił się do Pana S. Ł., prowadzącego obecnie działalność gospodarczą pod firmą „S” z siedzibą w P. (zwanego dalej: „Przedsiębiorcą”) o ustosunkowanie się do treści zarzutów podnoszonych w skardze oraz o złożenie szczegółowych wyjaśnień w sprawie poprzez:

1)    „wskazanie do kiedy Pani K. M. [na rzecz której udostępniono dane osobowe Skarżącego zawarte w formularzu PIT-11] była zatrudniona w „C.” (…) s.c., z podaniem dokładnej daty zakończenia współpracy;

2)    nadesłanie kopii zakresu obowiązków Pani K. M. na zajmowanym przez nią stanowisku”.

 

Bez znaczenia dla prawidłowości wezwania Przedsiębiorcy do złożenia wyjaśnień pozostawał fakt, że w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez Pana R. T. z dniem 1 lutego 2022 r., umowa spółki cywilnej o oznaczeniu „C.” s.c. uległa rozwiązaniu z mocy samego prawa. Zarówno bowiem opisywany w skardze incydent, jak i wniesienie skargi do Prezesa UODO miały miejsce w czasie, gdy Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej i jako jej wspólnik uprawniony był (a jednocześnie zobowiązany) do prowadzenia spraw spółki.

 

 1. Wezwanie z 28 lutego 2022 r., wysłane na ujawniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, zostało doręczone do rąk własnych ww. 14 marca 2022 r. W odpowiedzi na przedmiotową korespondencję, pismem z 19 marca 2022 r. Przedsiębiorca złożył lakoniczne wyjaśnienia, w których wskazał wprawdzie datę zakończenia stosunku pracy z Panią K. M., odmówił jednak przedstawienia zakresu jej obowiązków, powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Wobec powyższego, pismem z 16 września 2022 r. Prezes UODO ponownie zwrócił się do Przedsiębiorcy, wzywając do przedłożenia informacji niezbędnych do merytorycznego rozpoznania sprawy o sygn. DS.523.1341.2021 (zob. pkt 2 ppkt 2 uzasadnienia niniejszej decyzji). Jednocześnie w piśmie tym zawarto pouczenie wskazujące, że niezłożenie wyczerpujących wyjaśnień w sprawie może skutkować nałożeniem na Przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej, zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679. Wezwanie to zostało doręczone do rąk własnych Przedsiębiorcy 21 września 2022 r. Pomimo odbioru korespondencji, Przedsiębiorca nie pojął żadnych działań i nie ustosunkował się w żaden sposób do żądania organu ochrony danych osobowych.
 3. Powyższe okoliczności stanu faktycznego Prezes UODO ustalił na podstawie całokształtu korespondencji urzędowej, prowadzonej pomiędzy Przedsiębiorcą a Prezesem UODO, znajdującej się w aktach postępowania o sygn. DS.523.1341.2021. Korespondencja ta dokumentuje w sposób pełny i wyczerpujący całokształt prób uzyskania przez Prezesa UODO dostępu do danych osobowych i informacji potrzebnych do realizacji swoich zadań – to jest do rozpatrzenia sprawy o sygn. DS.523.1341.2021. Z drugiej zaś strony, stanowi bezpośredni dowód braku współpracy Przedsiębiorcy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań.

 

Postępowanie

 

 1. W związku z nieudzieleniem przez Przedsiębiorcę informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy o sygn. DS.523.1341.2021, Prezes UODO wszczął z urzędu – na podstawie art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – niniejsze postępowanie administracyjne o sygn. DKE.561.4.2023, w przedmiocie nałożenia na Przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej, w związku z naruszeniem art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679. O wszczęciu postępowania Przedsiębiorca został poinformowany pismem z 9 lutego 2023 r. (znak: DKE.561.4.2023), doręczonym Przedsiębiorcy 28 lutego 2023 r. Pismem tym, Przedsiębiorca został zobowiązany – celem ustalenia podstawy wymiaru kary, w oparciu o art. 101a ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, zwanej dalej „u.o.d.o.”) – do przedstawienia informacji o osiągniętych przez niego w 2022 r. dochodach. Przedsiębiorcę poinformowano również, że okoliczność złożenia wyczerpujących wyjaśnień, o które Prezes UODO uprzednio zwracał się w postępowaniu o sygn. DS.523.1341.2021, może wpłynąć łagodząco na wymiar wymierzonej w niniejszym postępowaniu administracyjnej kary pieniężnej bądź spowodować odstąpienie od jej nałożenia. Ponadto Przedsiębiorca poinformowany został o możliwości wypowiedzenia się – przed wydaniem decyzji administracyjnej – co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 2. W odpowiedzi na informację o wszczęciu przez Prezesa UODO postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej – pismem z 14 marca 2023 r. – Przedsiębiorca złożył wyjaśnienia w sprawie. W kwestii skargi Pana B. K. Przedsiębiorca wskazał, że prowadząc działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej wraz ze wspólnikiem, Panem R. T., dokonali oni podziału obowiązków służbowych w ten sposób, że Przedsiębiorca odpowiedzialny był za zaopatrywanie w towar prowadzonej w ramach spółki restauracji, zaś drugi ze wspólników odpowiadał za sprawy kadrowo – finansowe. W związku z powyższym, poza wiedzą Przedsiębiorcy pozostawał fakt wysłania formularza PIT-11 dotyczącego Skarżącego na adres e-mail osoby trzeciej. Jednocześnie, wraz z wyjaśnieniami Przedsiębiorca przedłożył skan dokumentu o nazwie „obowiązki (…)", który funkcjonował w spółce jako zakres obowiązków pracownika zajmującego stanowisko (…) (a zatem również Pani K. M.) – o co Prezes UODO zwracał się do Przedsiębiorcy pismami z 28 lutego 2022 r. oraz 16 września 2022 r.
 3. W kwestii naruszenia art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679, Przedsiębiorca wyjaśnił, że nie posiada bezpośredniego dostępu do dokumentacji spółki, w tym do żądanej przez Prezesa UODO dokumentacji kadrowej dotyczącej Pani K. M. Z uwagi na fakt pozostawania drugiego ze wspólników spółki – Pana R. T. – poza granicami kraju, kontakt z nim jest znacznie utrudniony. W celu spełnienia zadość żądaniu organu ochrony danych osobowych Przedsiębiorca pozyskał od byłego wspólnika za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie skan dokumentu, do złożenia którego zobowiązał Przedsiębiorcę organ nadzorczy.

 

Po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego zebranego w sprawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

 

Przepisy prawne

 

 1. Zgodnie z art. 57 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO, jako organ nadzorczy w rozumieniu art. 51 Rozporządzenia 2016/679, na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie tego rozporządzenia. W ramach swoich kompetencji Prezes UODO m. in. rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z art. 80, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań (art. 57 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679). Rozporządzenia 2016/679) oraz prowadzi postępowania w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym na podstawie informacji otrzymanych od innego organu nadzorczego lub innego organu publicznego (art. 57 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia 2016/679).
 2. Dla umożliwienia realizacji tak określonych zadań Prezesowi UODO przysługuje szereg określonych w art. 58 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań, w tym uprawnienie do nakazania administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679) oraz uprawnienie do uzyskania od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań (art. 58 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 2016/679).
 3. Naruszenie przepisów Rozporządzenia 2016/679, skutkujące naruszeniem uprawnień organu określonych w art. 58 ust. 1, podlega – zgodnie z art. 83 ust. 5 lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
 4. Dodatkowo zarówno administrator, jak i podmiot przetwarzający obowiązani są na żądanie organu nadzorczego współpracować z nim w ramach wykonywania przez niego jego zadań, o czym stanowi art. 31 Rozporządzenia 2016/679. Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest, zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, administracyjną karą pieniężną w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.
 5. Prezesowi UODO przysługuje ponadto szereg określonych w art. 58 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 uprawnień naprawczych, w tym prawo udzielenia upomnienia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia 2016/679 przez operacje przetwarzania. Zgodnie z motywem 148 Rozporządzenia 2016/679, aby egzekwowanie przepisów Rozporządzenia 2016/679 było skuteczniejsze, należy za jego naruszenie nakładać sankcje, w tym administracyjne kary pieniężne – oprócz lub zamiast odpowiednich środków nakładanych na mocy Rozporządzenia 2016/679 przez organ nadzorczy. Jeżeli naruszenie jest niewielkie, karę pieniężną można zastąpić upomnieniem. Powinno się jednak zwrócić uwagę na charakter, wagę oraz czas trwania naruszenia, na to, czy naruszenie nie było umyślne, na działania podjęte przez administratora dla zminimalizowania szkody, na stopień odpowiedzialności lub wszelkie mające znaczenie wcześniejsze naruszenia, na sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, na przestrzeganie środków nałożonych na administratora lub podmiot przetwarzający, na stosowanie kodeksów postępowania oraz wszelkie inne czynniki obciążające lub łagodzące.
 6. Stosownie do art. 60 u.o.d.o. postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych jest prowadzone przez Prezesa UODO. Z kolei art. 7 ust. 1 u.o.d.o. stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do postępowań administracyjnych przed Prezesem UODO (w tym w postępowaniach w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, o których mowa w Rozdziale 11 u.o.d.o.) stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwanej dalej: „k.p.a.”). Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.o.d.o. postępowania te są postępowaniami jednoinstancyjnymi.

 

Ocena prawna

 1. Odnosząc przytoczone powyżej przepisy Rozporządzenia 2016/679 do ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego rozważyć należy w pierwszej kolejności czy Przedsiębiorca jest adresatem obowiązków, o których mowa w art. art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679, naruszenie których podlega administracyjnej karze pieniężnej na podstawie art. 83 ust. 4 i 5 Rozporządzenia 2016/679. Oba wskazane wyżej przepisy Rozporządzenia 2016/679 nakładają bowiem obowiązki procesowe – w ramach prowadzonych przez Prezesa UODO postępowań – na administratorów i podmioty przetwarzające. Z treści skargi Pana B. K. wynika, że w związku z jego zatrudnieniem w „C.” (…) s.c. z siedzibą w L. przy ul. (…), doszło do nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych Skarżącego w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu oraz informacji o dochodzie zawartych w formularzu PIT-11, poprzez wysłanie go na adres e-mail osoby trzeciej. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że spółka cywilna jest wyłącznie umową stanowiącą o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej przez jej wspólników, nie jest natomiast odrębnym podmiotem praw i obowiązków. Osobowość prawną w jej imieniu posiadają wspólnicy, jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i to wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za działalność realizowaną w ramach spółki. W związku z tym, w przypadku spółki cywilnej należy uznać, że status współadministratora danych osobowych przypisywać należy właśnie wspólnikom spółki, gdyż to oni decydują o celach i środkach przetwarzania danych i to na nich ciążą obowiązki wynikające z Rozporządzenia 2016/679. Jak zostało już wykazane w części uzasadnienia poświęconej ustaleniom faktycznym, w dacie zaistnienia opisywanego przez Skarżącego naruszenia, jak i w dacie złożenia skargi przed Prezesem UODO, Przedsiębiorca był wspólnikiem „C.” s.c. z siedzibą w L. przy ul. (…). Powyższe pozwala zatem przyjąć, że Przedsiębiorca, w stanie faktycznym opisanym przez Pana B. K., występuje w odniesieniu do danych osobowych Skarżącego zawartych w formularzu PIT-11, udostępnionych osobie trzeciej w roli administratora. W związku z tym więc, że Przedsiębiorca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679, Prezes UODO uprawniony był – zgodnie z art. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i lit. e) Rozporządzenia 2016/679 – do żądania od Przedsiębiorcy dostarczenia danych osobowych i informacji, niezbędnych do realizacji jego zadań, w tym przypadku do merytorycznego rozpatrzenia sprawy o sygn. DS.523.1341.2021, a Przedsiębiorca – na tej samej podstawie prawnej – zobowiązany był takie informacje przedstawić.
 2.   Prezes UODO w postępowaniu o sygn. DS.523.1341.2021, celem ustalenia stanu faktycznego sprawy dwukrotnie – pismami z 28 lutego 2022 r. oraz z 16 września 2022 r. – zwrócił się do Przedsiębiorcy z wezwaniem do złożenia wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące sprawy. W reakcji na pierwsze wezwanie, doręczone do rąk własnych Przedsiębiorcy 14 marca 2022 r., Przedsiębiorca złożył jedynie lakoniczne wyjaśnienia, odmawiając jednocześnie przedstawienia dowodów na ich potwierdzenie. Kolejne wezwanie, odebrane przez Przedsiębiorcę 21 września 2022 r. i pozostawione bez odpowiedzi pozwala przyjąć, że Przedsiębiorca miał obiektywną możliwość zapoznania się z jego treścią oraz udzielenia na nie odpowiedzi w zakreślonym przez organ ochrony danych osobowych terminie. Brak reakcji Przedsiębiorcy na przedmiotową korespondencję, bezsporny wobec zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego, poskutkował koniecznością wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej, w efekcie którego dopiero Przedsiębiorca podjął współpracę z Prezesem UODO oraz złożył wyczerpujące wyjaśnienia w sprawie o sygn. DS.523.1341.2021.

 3.  W ocenie Prezesa UODO, przedstawione przez Przedsiębiorcę w piśmie z 14 marca 2023 r. uzasadnienie braku odpowiedzi na jego wezwanie (zob. pkt 8 uzasadnienia niniejszej decyzji), jakkolwiek wiarygodne, nie stanowi przesłanki wyłączającej odpowiedzialność Przedsiębiorcy. Okoliczność, że jego wspólnik – Pan R. T., odpowiedzialny w spółce za sprawy kadrowo-płacowe, a jednocześnie będący w posiadaniu żądanej przez Prezesa UODO dokumentacji – przebywa poza granicami kraju, nie zdejmuje bowiem z Przedsiębiorcy obowiązku dostarczenia Prezesowi UODO, na jego żądanie, wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji jego zadań. Przedsiębiorca, wiedząc o ewentualnych trudnościach w dotarciu do dokumentacji, o którą zwracał się do niego Prezes UODO, powinien był niezwłocznie poinformować organ ochrony danych osobowych o powyższym fakcie, co uzasadniałoby wyznaczenie Przedsiębiorcy dodatkowego (dłuższego) terminu na złożenie wyjaśnień w sprawie o sygn. DS.523.1341.2021. Przedsiębiorca tymczasem zupełnie zignorował wezwanie Prezesa UODO i nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia dla swego zachowania, czym niewątpliwie naruszył obowiązek współpracy z organem nadzorczym. Co więcej, przejawem naruszenia tego obowiązku było w postępowaniu o sygn. DS.523.1341.2021 złożenie przez Przedsiębiorcę wyjaśnień dalece niepełnych, jak również odmówienie Prezesowi UODO dostarczenia dowodów niezbędnych do wszechstronnego wyjaśnienia ww. sprawy z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. W ocenie Prezesa UODO, opisywane działanie Przedsiębiorcy (udzielanie odpowiedzi lakonicznych, wymijających na konkretne i niewymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pytania organu nadzorczego) jednoznacznie wskazuje na świadomy i zamierzony brak woli współpracy z Prezesem UODO w ustaleniu stanu faktycznego sprawy zainicjowanej skargą Pana B. K. i jako takie nie może pozostać bez reakcji.

 4.  Uwzględniając powyższe należy skonstatować, że doręczenie korespondencji wystosowanej do Przedsiębiorcy w postępowaniu o sygn. DS.523.1341.2021, dokonane 14 marca 2022 r. oraz 21 września 2022 r., spowodowało rozpoczęcie biegu terminów na dokonanie czynności, do których Przedsiębiorca został wezwany przez Prezesa UODO – w tym wypadku do złożenia wyjaśnień i dowodów niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji jego zadań. Brak aktywności Przedsiębiorcy w tym zakresie niewątpliwie obciąża Przedsiębiorcę.

 5. Jednocześnie jednak, uznając wyjaśnienia Przedsiębiorcy złożone w niniejszym postępowaniu za wiarygodne, Prezes UODO stanął na stanowisku, że stwierdzone naruszenie, polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – jakkolwiekmiało charakter umyślny – zostało przez Przedsiębiorcę usunięte niezwłocznie po powzięciu informacji o toczącym się postepowaniu w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, tj. z chwilą wpłynięcia do UODO w dniu 19 marca 2023 r. wyjaśnień Przedsiębiorcy.

 6. Uwzględniając aktywną postawę Przedsiębiorcy, Prezes UODO uznał za uzasadnione udzielenie mu upomnienia w zakresie stwierdzonego naruszeniaart. 31 oraz art. 58 ust. 1 lit. a) i e) Rozporządzenia 2016/679, przyjmując jednocześnie, że w świetle kryteriów określonych w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 będzie ono skuteczne i wystarczające. Należy jednak zauważyć, że w przypadku zaistnienia podobnego zdarzenia w przyszłości, każde upomnienie wydane przez Prezesa UODO wobec Przedsiębiorcy będzie uwzględnione przy ocenie przesłanek warunkujących zasadność wymierzenia kary administracyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 83 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679i poczytywane będzie na jego niekorzyść.
 7.  W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes UODO rozstrzygnął jak w sentencji niniejszej decyzji.

   

  Pouczenie

  Decyzja jest ostateczna. Od decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 zł. W postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek Strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2023-06-21
Wprowadził informację:
user Mathias Proch
date 2023-08-08 13:34:21
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-10-04 12:51:48