PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 07 lipca 2022 r.

Decyzja

DKN.5131.27.2022

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), art. 7 ust. 1, art. 60, art. 102 ust. 1 pkt 1  i ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)  a także art. 57 ust. 1 lit. a) i h), art. 58 ust. 2 lit. e) oraz i), art. 83 ust. 1 i ust. 2, art. 83 ust. 4 lit. a)  w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przez Głównego Geodetę Kraju z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 1. stwierdzając naruszenie przez Głównego Geodetę Kraju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 przepisów:
  1. art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, polegające na niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia oraz
  2. art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, polegające na niezawiadomieniu o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą, nakłada na Głównego Geodetę Kraju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2  administracyjną karę pieniężną w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
 2. nakazuje Głównemu Geodecie Kraju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 zawiadomienie – w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji – osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych osobowych w celu przekazania im informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, tj.:
  1. opisu charakteru naruszenia ochrony danych osobowych;
  2. imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych lub oznaczenia innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
  3. opisu możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych;
  4. opisu środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu - w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej zwany „Prezesem UODO”) powziął informację o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych, polegającym na ujawnieniu numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoprtal.gov.pl, zwanym dalej „Serwisem”, prowadzonym przez Głównego Geodetę Kraju (adres: ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa), zwanego dalej „Administratorem”. Informacja o ujawnieniu nr ksiąg wieczystych w Serwisie dostępna jest m.in. w serwisach internetowych niebezpiecznik (https://niebezpiecznik.pl /post/numery-ksiag-wieczystych-znow-byly-widoczne-w-geoportalu-ale-to-byl-blad/) i geoforum (https://geoforum.pl/ news/32207/czy-w-geoportalu-znow-pojawily-sie-numery-ksiag-wieczystych-).

W związku z powyższym, w dniu […] kwietnia 2022 r. Prezes UODO poinformował Administratora o obowiązkach wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021,  str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, tj. o obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO. Jednocześnie Prezes UODO poinformował Administratora  o możliwych sposobach dokonania zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

Ponadto, Prezes UODO zwrócił się do Administratora, na podstawie art. 58 ust. 1 lit. a) i e) rozporządzenia 2016/679, o przekazanie informacji, czy w związku z ww. możliwością wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych została dokonana analiza incydentu pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych niezbędna do oceny, czy doszło do naruszenia ochrony danych skutkującego koniecznością zawiadomienia o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz osób, których dotyczy naruszenie.

W odpowiedzi na wyżej wskazane wezwanie Administrator udzielił wyjaśnień pismem z dnia […] kwietnia 2022 r., w którym wskazano, że (cyt.): „(…) Główny Geodeta Kraju stoi na stanowisku, iż ujawniane w tym serwisie numery ksiąg wieczystych nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 (…)” rozporządzenia 2016/679. Administrator wskazał także, że kwestia ta była przedmiotem decyzji Prezesa UODO, a w chwili obecnej jest rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny w postępowaniu będącym następstwem ww. decyzji, zaś do czasu rozstrzygnięcia sprawy numery ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl są niedostępne. Administrator wskazał jednocześnie, że (cyt.): „w dniach […] kwietnia 2022 r. od godz. […] do […] kwietnia 2022 r. do godz. […] miał miejsce incydent teleinformatyczny związany z pomyłką […]. W wyniku […] numery ksiąg wieczystych były widoczne przez ok. 48 godzin w serwisie www.geoportal.gov.pl.”.

Główny Geodeta Kraju wskazał również, że (cyt.): „(…) nawet gdyby przyjąć, że mamy tu jednak do czynienia z danymi osobowymi, to w związku ze wspomnianą pomyłką nie pojawiło się żadne dodatkowe ryzyko naruszenia praw i wolności, a to z uwagi na fakt, że numery ksiąg wieczystych są powszechnie dostępne w innych źródłach (…)”.

Dodatkowo Główny Geodeta Kraju zwrócił uwagę, że (cyt.) „numery ksiąg wieczystych zostały wskazane w tabeli nr 4 w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390) jako obligatoryjny element udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków za pomocą usług sieciowych i portali internetowych (§ 39 rozporządzenia), wskazując jednocześnie, że w jego ocenie przepis art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) w powiązaniu z ww. przepisem rozporządzenia daje starostom możliwość publikacji m.in. numerów ksiąg wieczystych w usługach sieciowych.

W związku z poczynionymi ustaleniami Prezes UODO w dniu […] kwietnia 2022 r. wszczął  z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 2016/679 przez Głównego Geodetę Kraju, wskazując jako przedmiot postępowania na możliwość naruszenia przez Głównego Geodetę Kraju obowiązków wynikających z przepisów art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679. Jednocześnie Prezes UODO zwrócił się do Głównego Geodety Kraju o przesłanie wyników analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dokonanej  w związku z ujawnieniem numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoprtal.gov.pl wraz  z przyjętą metodyką dokonanej oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Dodatkowo Prezes UODO zwrócił się o wskazanie, czy, a jeśli tak, to kiedy i w jakiej formie osoby, których dane dotyczą, zostały zawiadomione o naruszeniu ich danych osobowych.

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, Administrator pismem, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu […] kwietnia 2022 r., ponownie wskazał, że  w jego ocenie numery ksiąg wieczystych nie są danymi osobowymi w rozumieniu rozporządzenia 2016/2019 i w związku z powyższym (cyt.) „w zaistniałej sytuacji nie może być mowy o naruszeniu ochrony danych osobowych”.

Odnosząc się do wniosków Prezesa UODO o przedstawienie wyników analizy oceny ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych oraz przedstawienia informacji, czy osoby, których dane dotyczą, zostały zawiadomione o naruszeniu ich danych osobowych, Administrator wskazał, że (cyt): „Analiza zaistniałej sytuacji, o której mowa w piśmie z […] kwietnia 2022 r., była oparta na bezsprzecznych faktach, że skoro cała księga wieczysta (a więc i jej numer) jest jawny, a numery ksiąg wieczystych są także powszechnie dostępne w innych źródłach , co nie jest kwestionowane przez Pana Prezesa, to oznacza m.in., że ich publikacja nie niesie w sobie żadnego zagrożenia dla praw  i wolności osób fizycznych.” Ponadto Administrator wskazał, że (cyt): „nawet gdyby przyjąć, że numery ksiąg wieczystych są rzekomo „danymi osobowymi”, to GGK podjął natychmiastowe  i skuteczne działania polegające na wyłączeniu ich widoczności, co uniemożliwiło dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym. Podjęte działania skutecznie wyeliminowały więc prawdopodobieństwo ewentualnego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przez co – nawet przy uznaniu numerów ksiąg wieczystych jako danych osobowych – nie było wymagane zawiadamianie kogokolwiek (art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 3 lit. a i b)” rozporządzenia 2016/2019.

Ponadto Administrator wskazał, że (cyt): „krótkotrwała widoczność numerów ksiąg wieczystych nie wpływa w żaden sposób na poziom ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą z uwagi na działania portali takich jak: Ø https://geoportal360.pl/; Ø https://ekw.plus/; Ø http://www.wieczyste.pl/; Ø https://skaner.com; Ø http://www.znajdzksiege.pl/; Ø https://ksiegiwieczyste.pl Ø https://hipoteki.pl - które publikując numery ksiąg wieczystych, działają zgodnie z prawem (art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne). Nie widzę zatem podstaw, aby uznać, że krótkotrwałe pojawienie się numerów ksiąg wieczystych na www.geoportal.gov.pl spowodowało jakiekolwiek ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą”.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/2019 w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

Art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/2019 stanowi, że jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu. Zgodnie zaś z art. 34 ust. 2 rozporządzenia 2016/2019, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej informacje i środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 lit. b),  c) i d).

Główny Geodeta Kraju jest administratorem danych przetwarzanych w Serwisie. Zgodnie  z „Regulaminem Serwisu - www.geoportal.gov.pl”,  udostępnionym na stronie internetowej pod adresem https://www.geoportal.gov.pl/regulamin, „Administratorem Serwisuw rozumieniu ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) jest Główny Geodeta Kraju”. We wskazanym regulaminie Serwisu, w rozdziale zatytułowanym „RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego”, znajduje się odniesienie do klauzuli informacyjnej. Ww. klauzula udostępniona pod adresem  http://www.gugik.gov.pl/urzad/ rodo-wypelnienie-obowiazku-informacyjnego zawiera informację o treści „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa”.

Odnosząc się do przedstawionego przez Administratora stanowiska, zgodnie z którym numery ksiąg wieczystych nie są danymi osobowymi, w pierwszej kolejności wskazać należy definicję danych osobowych przedstawioną w art. 4 pkt 1 rozporządzenia 2016/2019. Zgodnie ze wskazanym przepisem, „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Nie ulega wątpliwości, że podmiotami, których dotyczą poszczególne prawa i obowiązki ujawnione w księgach wieczystych, są również osoby fizyczne. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o księgach wieczystych i hipotece”, księga wieczysta zawiera cztery działy, z których: 1) pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością; 2) drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego; 3) trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń  w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw  i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek; 4) czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Zakres ujawnianych w księdze wieczystej danych osób fizycznych obejmuje m.in. imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, adres nieruchomości. Na tej podstawie stwierdzić należy, że podane do publicznej wiadomości numery ksiąg wieczystych pozwalają na identyfikację osób, których dane zawarte są w księdze wieczystej. Posiadanie informacji o numerze księgi wieczystej umożliwia w sposób łatwy i prosty dostęp do danych podmiotowych osób ujawnionych w księgach wieczystych. Uzyskanie wglądu do danych osobowych zawartych w treści księgi wieczystej nie wymaga bowiem od osób dysponujących tym numerem posiadania dostępu do dedykowanego systemu informatycznego ani posiadania specjalnych uprawnień. Numer księgi wieczystej jest informacją, która pozwala w sposób pośredni zidentyfikować osobę fizyczną (tj. właściciela danej nieruchomości). W związku z tym uznać należy, że numer księgi wieczystej stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.

Powyższe stanowisko Prezesa UODO zostało również ugruntowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia  26 września 2018 r., sygn. akt I OSK 11/17, „otrzymanie informacji dotyczącej oznaczenia księgi wieczystej umożliwia bowiem w sposób łatwy i prosty dostęp do treści całej księgi wieczystej, a więc wszystkich IV działów, a w tym również do zawartych w niej danych podmiotowych. Ubieganie się  o uzyskanie z ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących oznaczenia księgi wieczystej ma na celu nie pozyskanie "zbioru oznaczonych cyfr i znaków", ale ma na celu pozyskanie danych podmiotowych dotyczących właściciela nieruchomości, które w prosty sposób można pozyskać dysponując "zbiorem oznaczonych cyfr i znaków", czyli oznaczeniem księgi wieczystej.”  Powyższe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego podzielił również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 maja 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 2222/20.

W konsekwencji uznać należy, że ujawnienie numerów ksiąg wieczystych w serwisie geoportal.gov.pl narusza ochronę danych osób, których one dotyczą.

Prezes UODO nie podziela również przedstawionego w toku postępowania przez Administratora stanowiska, zgodnie z którym publikowanie numerów ksiąg wieczystych w ogólnie dostępnych usługach sieciowych odbywa się zgodnie z prawem na podstawie art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz art. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. 2 ustawyz dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276), zwanej dalej „Prawem geodezyjnym  i kartograficznym”. Zgodnie z powoływanym przez Administratora art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne. Należy jednak wskazać, że ustawa o księgach wieczystych i hipotece zawiera regulacje, które zapewniają realizację zasady jawności ksiąg wieczystych. Są to w szczególności przepisy art. 36ust. 5 i 6 tej ustawy. Jak wynika z tych przepisów, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przeglądanie ksiąg wieczystych, a każdy, kto zna numer księgi wieczystej, może bezpłatnie przeglądać księgę wieczystą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Ustawodawca tym samym wskazał, w jaki sposób zapewniana jest jawność ksiąg wieczystych oraz jakie podmioty są za to odpowiedzialne. Żaden z tych przepisów, jak również inne przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece, nie przyznają kompetencji w tym zakresie podmiotom prowadzącym ogólnie dostępne portale internetowe. Ponadto, z żadnego przepisu powszechnie obowiązującego prawa nie wynika zadanie dla Administratora, czy innych podmiotów prowadzących portale internetowe, do zapewnienia powszechnej dostępności ksiąg wieczystych i informacji zawartych w jej treści. W tym miejscu należy ponownie przypomnieć przywołany wyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 r., sygn. akt I OSK 11/17, w którego uzasadnieniu NSA stwierdził, że „jawność ewidencji gruntów i budynków oznacza to, że informacje zawarte w ewidencji nie mają charakteru informacji niejawnych w rozumieniu prawa, nie oznacza to jednak powszechnego dostępu do nich.” Powyższe stwierdzenie odnosi się w sposób oczywisty również do numerów ksiąg wieczystych, które stanowią informacje objęte ewidencją gruntów  i budynków.

Podstawy prawnej do udostępniania w powszechnie dostępnych usługach sieciowych nr ksiąg wieczystych nie stanowią również wskazywane przez Administratora art. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przepis art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego  i kartograficznego określa, że ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty. Z kolei art. 24 ust. 2 Prawa geodezyjnego  i kartograficznego stanowi, że informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Podkreślić jednak należy, że przepisy ww. Prawa geodezyjnego i kartograficznego określają zasady udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, które to zasady Administrator całkowicie pomija w swych wyjaśnieniach. Zgodnie z art. 24 ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego starosta udostępnia dane z ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie. Oznacza to, że wbrew twierdzeniom Administratora przepisy art. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 24 ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego nie stanowią podstawy prawnej do publikowania numerów ksiąg wieczystych za pośrednictwem powszechnie dostępnych usług sieciowych.  W cytowanym wyżej uzasadnieniu wyroku z 26 września 2018 r. wydanego w sprawie o sygn. akt  I OSK 11/17 Sąd kasacyjny przesądził, że „(…) przyjęcie takiej wykładni, że zawarta w ewidencji gruntów informacja dotycząca oznaczenia księgi wieczystej ma wyłącznie charakter przedmiotowy, a w konsekwencji może być udostępniana każdemu, spowodowałoby, że przyjęta w art. 24 ust. 5 P.g. i k. zasada, że udostępnienie danych ewidencyjnych zawierających dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 może nastąpić tylko na żądanie podmiotów wskazanych w pkt 1 do pkt 3 stałaby się bezprzedmiotowa, albowiem każdy poprzez uzyskanie oznaczenia księgi wieczystej uzyskiwałby dane dotyczące podmiotów. To oznacza, że taka wykładnia jest nieprawidłowa, albowiem prowadzi do rezultatu, że dyspozycja normy określająca w pkt 1 do pkt 3 nakazane zachowanie stałaby się zbędna. (...) Nie ma bowiem wątpliwości, że samo posiadanie oznaczenia księgi wieczystej umożliwia w sposób łatwy i prosty niewymagający nadmiernych kosztów, czasu ani szczególnych działań, na dostęp do danych podmiotowych osób ujawnionych w księgach wieczystych, a tymi danymi, zgodnie z § 41 ust. 1 pkt 4 w zw. z ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych, w przypadku osób fizycznych jest imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, jak również numer PESEL.”

W toku postępowania Administrator podniósł ponadto, że numery ksiąg wieczystych zostały wskazane w tabeli nr 4 w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390) jako obligatoryjny element udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków za pomocą usług sieciowych i portali internetowych (§ 39 rozporządzenia) wskazując jednocześnie, że w jego ocenie przepis art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego w powiązaniu z ww. przepisem rozporządzenia daje starostom możliwość publikacji m.in. numerów ksiąg wieczystych w usługach sieciowych. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że zasady dostępu do danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków wynikają wprost z obowiązującej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i dlatego nie znajduje żadnych podstaw zaprezentowana w piśmie Administratora koncepcja wywodzenia powszechnej dostępności do tych danych z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Oczywistym jest bowiem, że wskazany § 39 ww. rozporządzenia, stanowiący o elektronicznej wymianie danych z ewidencji, odnosi się jedynie do kwestii technicznego sposobu przetwarzania danych, w tym udostępniania danych z ewidencji. Oznacza to, że zasady publikacji danych  z ewidencji gruntów i budynków określone w Prawie geodezyjnym i kartograficznym (art. 24 ust. 2 oraz art. 24 ust. 5) nie ulegają zmianie. Normy aktu wykonawczego nie mogą kreować odrębnego trybu przetwarzania danych z pominięciem reguł Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które nie przewiduje powszechnej dostępności do danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów  i budynków. Niedopuszczalne jest bowiem zastępowanie ustawowych przepisów prawa normujących zasady dostępu do różnych rejestrów, w tym do ewidencji gruntów i budynków, rozwiązaniami stricte informatycznymi. W świetle powyższego, za nieuzasadnione należy uznać interpretowanie wskazywanych przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego w taki sposób, aby rozporządzenie wykonawcze do ustawy miało zmieniać lub zastępować zasady udostępniania danych wyrażone w tej ustawie.

Mając powyższe na względzie, bezsporne w niniejszej sprawie jest to, że udostępnione na skutek naruszenia ochrony danych osobowych w prowadzonym przez Administratora Serwisie numery ksiąg wieczystych pozwalają na pośrednią identyfikację osób fizycznych, a tym samym stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. Bezsporne jest również to, że publikowanie numerów ksiąg wieczystych w Serwisie nie ma podstawy prawnej  w obowiązujących przepisach prawa.

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez administratorów stanowi skuteczne narzędzie przyczyniające się do realnej poprawy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Zgłaszając naruszenie organowi nadzorczemu, administratorzy informują Prezesa UODO, czy w ich ocenie wystąpiło wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą oraz  - jeśli takie ryzyko wystąpiło - to czy przekazali stosowne informacje osobom fizycznym, na które naruszenie wywiera wpływ. W uzasadnionych przypadkach mogą również przekazać informację, że powiadomienie w ich ocenie nie jest konieczne ze względu na spełnienie warunków określonych w art. 34 ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia 2016/679. Prezes UODO dokonuje weryfikacji oceny dokonanej przez administratora i może - jeżeli administrator nie zawiadomił osób, których dane dotyczą - zażądać od niego takiego zawiadomienia. Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych pozwalają organowi nadzorczemu na właściwą reakcję mogącą ograniczyć skutki takich naruszeń, bowiem administrator ma obowiązek podjęcia skutecznych działań zapewniających ochronę osobom fizycznym i ich danym osobowym, które z jednej strony pozwolą na kontrolę skuteczności dotychczasowych rozwiązań, a z drugiej ocenę modyfikacji i usprawnień służących zapobieżeniu nieprawidłowościom analogicznym do objętych naruszeniem. Natomiast zawiadomienie osób fizycznych o naruszeniu zapewnia możliwość przekazania tym osobom informacji na temat ryzyka związanego z naruszeniem oraz wskazania działań, jakie osoby te mogą podjąć, aby uchronić się przed potencjalnymi skutkami naruszenia. Obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu nie jest uzależniony od materializacji negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości wystąpienia takiego ryzyka. Tym samym obowiązek ten umożliwia osobie fizycznej dokonanie samodzielnej oceny naruszenia w kontekście możliwości materializacji negatywnych konsekwencji dla takiej osoby i podjęcia decyzji o zastosowaniu lub braku zastosowania działań zaradczych. Natomiast sama ocena naruszenia przeprowadzona przez administratora pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych niezbędna do oceny, czy doszło do naruszenia ochrony danych skutkującego koniecznością zawiadomienia Prezesa UODO (art. 33 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679) oraz osób, których dotyczy naruszenie (art. 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679), powinna być dokonana z punktu widzenia interesów osoby dotkniętej naruszeniem.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy ustalono, że do ujawnienia numerów ksiąg wieczystych w Serwisie doszło w dniach od […] kwietnia 2022 r., godz. […], do […] kwietnia 2022 r., godz. […]. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie pozostają przedstawione w toku postępowania wyjaśnienia, że ujawnienie w Serwisie numerów ksiąg wieczystych związane było  z pomyłką Administratora. Zgodnie z art. 4 pkt 12) rozporządzenia 2016/679, „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Ujawnienie numerów ksiąg wieczystych w Serwisie w wyniku pomyłki pracownika Administratora mieści się więc w definicji naruszenia ochrony danych osobowych określonej  w rozporządzeniu 2016/679.

Zgodnie z motywem 85 rozporządzenia 2016/679, (…) natychmiast po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych administrator powinien zgłosić je organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki, jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, chyba że administrator jest w stanie wykazać zgodnie z zasadą rozliczalności, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych (…).

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Administratora przedstawionym w toku postępowania, zgodnie z którym analiza zaistniałego zdarzenia nie wykazała jakiegokolwiek ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W piśmie z […] kwietnia 2022 r. stanowiącym odpowiedź na pismo informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego, w którym Prezes UODO zwrócił się do Administratora m.in. o przekazanie wyników dokonanej analizy ryzyka wraz z przyjętą metodyką dokonanej oceny,  Administrator dodatkowo wyjaśnił, że przeprowadzona przez niego analiza oparta była na ocenie, że  (cyt.): „skoro cała księga wieczysta (a więc i jej numer) jest jawna a numery ksiąg wieczystych są także powszechnie dostępne w innych źródłach, (…), to oznacza m.in., że ich publikacja nie niesie w sobie żadnego zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych”. Administrator nie przedstawił przyjętej metodyki dokonanej oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych opierając swoje stanowisko na ww. okolicznościach.

Powyżej w uzasadnieniu niniejszej decyzji wskazano już, że zasada jawności ksiąg wieczystych nie stanowi podstawy prawnej do publikacji numerów ksiąg wieczystych za pośrednictwem prowadzonego przez Administratora Serwisu. Wskazać ponadto należy, że udostępnienie przez organ administracji publicznej, jakim jest Administrator, dysponujący danymi w skali całego kraju, numerów ksiąg wieczystych w Serwisie przez ponad 48 godzin mogło dać innym podmiotom udostępniającym numery ksiąg wieczystych za pośrednictwem powszechnie dostępnych usług sieciowych możliwość np. zaktualizowania prowadzonych baz danych celem ich dalszego udostępniania. Powyższa okoliczność w ocenie Prezesa UODO powinna być wzięta pod uwagę podczas dokonywania oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych związanego  z ujawnieniem numerów ksiąg wieczystych w Serwisie, zdecydowanie powodując zwiększenie poziomu tego ryzyka. Podnieść również należy, że Administrator nie może uzasadniać swojego bezprawnego działania faktem istnienia podmiotów prywatnych, prowadzących serwisy internetowe umożliwiające dostęp do treści ksiąg wieczystych.

Podkreślić należy, że oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej należy dokonać z punktu widzenia interesów osoby dotkniętej naruszeniem, a nie interesów administratora. W oparciu o zawiadomienie o naruszeniu osoba fizyczna może sama dokonać oceny, czy w jej opinii incydent bezpieczeństwa może powodować dla niej negatywne konsekwencje i podjąć odpowiednie działania zaradcze. Również w oparciu o informacje przekazane przez administratora dotyczące opisu charakteru naruszenia i zastosowanych lub proponowanych środków w celu zaradzenia naruszeniu, osoba fizyczna może dokonać oceny, czy po zaistniałym naruszeniu administrator danych nadal daje rękojmię należytego przetwarzania jej danych osobowych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Brak zawiadomienia o naruszeniu osoby fizycznej w przypadku wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia jej praw lub wolności pozbawia ją nie tylko możliwości odpowiedniej reakcji na naruszenie, ale również możliwości dokonania samodzielnej oceny naruszenia, które przecież dotyczy jej danych osobowych i może powodować doniosłe konsekwencje dla niej. Natomiast brak zgłoszenia organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych pozbawia ten organ możliwości odpowiedniej reakcji na naruszenie, która to reakcja przejawia się nie tylko  w ocenie ryzyka naruszenia dla praw lub wolności osoby fizycznej, ale również w szczególności na weryfikacji, czy administrator zastosował właściwe środki w celu zaradzeniu naruszeniu  i zminimalizowania negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą, jak również, czy zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka ponownego wystąpienia naruszenia.

Przepisy art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 nakładają na Administratora obowiązek zgłoszenia naruszenia Prezesowi UODO oraz zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu ich danych osobowych.

Administrator może odstąpić od zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych  w przypadku gdy jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zgodnie z powołanym powyżej motywem 85 rozporządzenia 2016/679 administrator zgłasza naruszenie organowi nadzorczemu chyba, że  jest w stanie wykazać zgodnie z zasadą rozliczalności, że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jak wykazano powyżej, Administrator oparł ocenę ryzyka na błędnych, przyjętych przez siebie założeniach. Ponadto, w toku postępowania Administrator powoływał się na fakt toczącego się przed sądem sporu w tym zakresie. Jak wskazuje Grupa Robocza Art. 29 w Wytycznych dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 (WP250rev.01), zwanych dalej „Wytycznymi WP250”, ,,podczas oceny ryzyka, które może powstać w wyniku naruszenia, administrator powinien łącznie uwzględnić wagę potencjalnego wpływu na prawa i wolności osób fizycznych i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Oczywiście ryzyko wzrasta, gdy konsekwencje naruszenia są poważniejsze, jak również wtedy, gdy wzrasta prawdopodobieństwo ich wystąpienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości administrator powinien zgłosić naruszenie, nawet jeśli taka ostrożność mogłaby się okazać nadmierna”. Z tego względu, fakt toczącego się sporu sądowego, którego przedmiotem jest decyzja Prezesa UODO sygn. […] stwierdzająca naruszenie przepisów rozporządzenia 2016/679 poprzez udostępnianie w Serwisie bez podstawy prawnej danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez starostów), nie może stanowić przesłanki w jakikolwiek sposób uzasadniającej niedokonanie przez Administratora zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO, ponieważ Administrator mając jakiekolwiek wątpliwości co do zasadności zgłoszenia, tym bardziej zobowiązany były do jego dokonania.

Obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych określony w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie jest również uzależniony od tego, czy ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych się zmaterializowało. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny  w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 września 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 791/21, „Podkreślić należy, że możliwe konsekwencje zaistniałego zdarzenia nie muszą się zmaterializować. W treści art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wskazano, że samo wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych, z którym wiąże się ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, implikuje obowiązek zgłoszenia naruszenia właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych”. Podobnie wypowiedział się WSA w Warszawie w wyroku z dnia 21 stycznia 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 1353/21, stwierdzając, że „(…) możliwe konsekwencje zdarzenia naruszenia danych osobowych nie muszą się zmaterializować - gdyż w art. 33 ust. 1 RODO mowa o tym, że samo wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych, z którym wiąże się ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, implikuje obowiązek zgłoszenia naruszenia właściwemu organowi nadzorczemu. Podnoszona przez Spółkę okoliczność, że w wyniku naruszenia nie doszło do powstania uszczerbku fizycznego lub szkód u osób fizycznych, nie ma znaczenia dla stwierdzenia istnienia po stronie Spółki obowiązku zgłoszenia Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych, zgodnie z ww. przepisem”.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że Administrator nie przeprowadził oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych opartej o obiektywne kryteria, nie wykazał zgodnie z zasadą rozliczalności, że jest mało prawdopodobne by naruszenie to mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a nie dokonując zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO naruszył art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.

Naruszenie poufności danych, jakie wystąpiło w przedmiotowej sprawie w związku  z naruszeniem ochrony danych osobowych polegającym na udostępnieniu, w sposób dający możliwość zapoznania się każdemu użytkownikowi Serwisu, numerów ksiąg wieczystych, umożliwiających w sposób łatwy i prosty oraz niewymagający nadmiernych kosztów, czasu ani szczególnych działań, uzyskanie dostępu do danych podmiotowych osób ujawnionych w księgach wieczystych, w tym do numerów PESEL, w ocenie Prezesa UODO powoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jak wskazuje Grupa Robocza Art. 29 w Wytycznych WP250 „Ryzyko to istnieje w przypadku, gdy naruszenie może prowadzić do uszczerbku fizycznego lub szkód majątkowych lub niemajątkowych dla osób, których dane zostały naruszone. Przykłady takich szkód obejmują dyskryminację, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, straty finansowe  i naruszenie dobrego imienia”. Nie ulega wątpliwości, że przywołane w wytycznych przykłady szkód, z uwagi na zakres danych objęty niniejszym naruszeniem ochrony danych osobowych, w tym nr PESEL wraz z imieniem i nazwiskiem oraz informacjami o nieruchomościach, mogą wystąpić  w omawianym przypadku.

Dokonując oceny pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, od której uzależnione jest dokonanie zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadomienie  o naruszeniu osób, których dane dotyczą, należy łącznie uwzględnić czynnik prawdopodobieństwa  i wagę potencjalnych negatywnych skutków. Wysoki poziom któregokolwiek z tych czynników ma wpływ na wysokość ogólnej oceny, od której uzależnione jest wypełnienie obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. Mając na uwadze to, że ze względu na zakres ujawnionych danych osobowych wystąpiła możliwość zmaterializowania się doniosłych negatywnych konsekwencji dla osób, których dane dotyczą, to wagę potencjalnego wpływu na prawa lub wolności osób fizycznych należy uznać za wysoką. Jednocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiego ryzyka w następstwie niniejszego naruszenia nie jest małe i nie zostało wyeliminowane. Ponadto, ze względu na dużą liczbę osób dotkniętych naruszeniem wzrasta powaga tego naruszenia, poprzez rozszerzenie możliwości wystąpienia negatywnych skutków i w przypadku wątpliwości administratora, co do konieczności dokonania zgłoszenia, okoliczność ta powinna zostać uwzględniona.

 Tym samym ponownie należy wskazać, że w związku z przedmiotowym naruszeniem wystąpiło wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, co  w konsekwencji determinuje obowiązek dokonania zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadomienia o naruszeniu tych osób. Również w związku z zaistnieniem naruszenia ochrony danych osobowych, nie wystąpiły czynniki obniżające poziom prawdopodobieństwa negatywnych skutków, jak ograniczona możliwość identyfikacji, stwierdzenie, że dane osobowe są publicznie dostępne, czy uznanie niewłaściwego odbiorcy za osobę „zaufaną”.

Podkreślić należy, że art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nakłada na Administratora obowiązek zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ich danych osobowych. Co istotne, zgodnie z tym przepisem, „jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu”. Podkreślić zatem należy, że przepis art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 nie uzależnia obowiązku zawiadomienia o naruszeniu osób, których dane dotyczą, od jednoznacznego ustalenia przez administratora, że dane naruszenie ochrony danych osobowych powoduje wysokie ryzyko praw lub wolności osób fizycznych, albowiem  zgodnie z tym przepisem już sama możliwość wystąpienia takiego ryzyka obliguje administratora do zawiadomienia tych osób.

Grupa Robocza Art. 29 w Wytycznych WP250 wskazuje, że „administratorzy powinni pamiętać, że zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu jest obowiązkowe, chyba że jest mało prawdopodobne, by skutkowało ono ryzykiem naruszenia praw  i wolności osób fizycznych. Ponadto jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, należy poinformować o nim również osoby fizyczne”.

Zgodnie z motywem 86  rozporządzenia 2016/679, administrator powinien bez zbędnej zwłoki poinformować osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby, tak aby umożliwić tej sobie podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych.”

W świetle powyższego bezspornym jest, że obowiązek zawiadamiania osób, których danych dotyczyło naruszenie, powstaje w sytuacji istnienia możliwości wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zawiadomienie osób fizycznych o naruszeniu zapewnia przekazanie tym osobom informacji na temat ryzyka związanego z naruszeniem oraz wskazanie działań, jakie osoby te mogą podjąć, aby uchronić się przed potencjalnymi negatywnymi skutkami naruszenia.

Podkreślić ponownie należy, że obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu nie jest uzależniony od materializacji negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości wystąpienia takiego ryzyka. Zawiadomienie umożliwia osobie fizycznej dokonanie samodzielnej oceny naruszenia w kontekście możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji dla niej i podjęcia decyzji o zastosowaniu lub braku zastosowania działań zaradczych. Jak wskazuje Grupa Robocza Art. 29 w Wytycznych WP250 „czy o naruszeniu należy zawiadomić osoby, których dane dotyczą, zależy przede wszystkim od tego, czy naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Ryzyko to istnieje w przypadku, gdy naruszenie może prowadzić do uszczerbku fizycznego lub szkód majątkowych lub niemajątkowych dla osób, których dane zostały naruszone. Przykłady takich szkód obejmują dyskryminację, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, straty finansowe i naruszenie dobrego imienia.”

Jak już wskazano wyżej w uzasadnieniu niniejszej decyzji, numer księgi wieczystej umożliwia w sposób łatwy i prosty, niewymagający nadmiernych kosztów, czasu ani szczególnych działań, uzyskanie dostępu do danych podmiotowych osób ujawnionych w księgach wieczystych, którymi  w przypadku osób fizycznych są: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL,  oznaczenie nieruchomości oraz ewentualne informacje o ustanowionych hipotekach  i postępowaniach egzekucyjnych,

Prezes UODO nie ma wątpliwości, że numer PESEL, czyli jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną, a więc ściśle powiązany ze sferą prywatną osoby fizycznej oraz podlegający również, jako krajowy numer identyfikacyjny, wyjątkowej ochronie na gruncie art. 87 rozporządzenia 2016/679, jest daną o szczególnym charakterze i takiej szczególnej ochrony wymaga, a jego ujawnienie nieuprawnionym podmiotom może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Szczególnej ochrony danych osobowych, w tym przede wszystkim numeru ewidencyjnego PESEL, wymaga się także od instytucji zaufania publicznego, do których bez wątpienia można zaliczyć Administratora jako organu administracji publicznej.

Analogicznie Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych nie ma najmniejszych wątpliwości, że indywidualnie nadany numer jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną powinien podlegać szczególnej ochronie, a jego ujawnienie nieuprawnionym podmiotom może wiązać się  z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych w Wytycznych 01/2021 w sprawie przykładów dotyczących powiadomienia  o naruszeniu danych osobowych przyjętych w dniu 14 grudnia 2021 r. (zwanych dalej „Wytycznymi 01/2021”), mających na celu uzupełnienie Wytycznych WP250, przedstawiła wspólne doświadczenia organów nadzorczych Europejskiego Obszaru Gospodarczego od momentu wejścia w życie rozporządzenia 2016/2019. W ww. Wytycznych 01/2021 podany został przykład (przykład nr 14), odnoszący się do sytuacji „wysłania pocztą przez pomyłkę wysoce poufnych danych osobowych”. We wspomnianym przypadku doszło do ujawnienia numeru ubezpieczenia społecznego, będącego odpowiednikiem stosowanego w Polsce nr PESEL. W podanym przykładzie jednoznacznie wskazano, że „Liczba osób poszkodowanych jest znaczna, a zaangażowanie ich numeru ubezpieczenia społecznego, a także innych, bardziej podstawowych danych osobowych, dodatkowo zwiększa ryzyko, które można określić jako wysokie.”

Na fakt, że dane jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych wskazuje również w innych przykładach podanych w Wytycznych 01/2021. W pkt 55 i 56 Wytycznych 01/2021 wskazano: „(…) Naruszone dane pozwalają na jednoznaczną identyfikację osób, których dane dotyczą, i zawierają inne informacje na ich temat (w tym płeć, datę i miejsce urodzenia), ponadto mogą być wykorzystywane przez napastnika do odgadywania haseł klientów lub do prowadzenia kampanii phishingowej skierowanej do klientów banku. Z tych powodów uznano, że naruszenie ochrony danych może wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności wszystkich osób, których dane dotyczą. W związku z tym wystąpienie szkody materialnej (np. straty finansowej) i szkody niemajątkowej (np. kradzież tożsamości lub oszustwo) jest możliwym rezultatem”. Z kolei w pkt 96 wskazano, że „Podczas oceny ryzyka administrator powinien wziąć pod uwagę potencjalne konsekwencje i negatywne skutki naruszenia poufności. W wyniku naruszenia dane osoby, których dane dotyczą, mogą doznać oszustwa dotyczącego tożsamości, opierając się na danych dostępnych na skradzionym wyrobie, w związku z czym ryzyko uznaje się za wysokie”.

Podobnych wątpliwości (że ujawnienie numeru PESEL wraz z innymi danymi osobowymi może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych) nie miał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 22 września 2021 r., sygn. akt II SA/Wa 791/21, stwierdził, że „Nie ulega wątpliwości, że przywołane w wytycznych przykłady szkód mogą wystąpić w przypadku osób, których dane osobowe – w niektórych przypadkach łącznie z numerem ewidencyjnym Pesel lub serią i nr dowodu osobistego – zostały utrwalone na udostępnionych nagraniach. Nie bez znaczenia dla takiej oceny jest możliwość w oparciu o ujawnione dane identyfikacji osób, których dane zostały objęte naruszeniem.” Dalej wskazał Sąd  w przywołanym orzeczeniu - „Dane zostały bowiem udostępnione nieuprawnionym osobom, co oznacza, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, a zakres tych danych obejmujących w niektórych przypadkach również numer ewidencyjny PESEL lub serię i nr dowodu osobistego przesądza o tym, że wystąpiło wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.”

Nr PESEL służy jako dana identyfikująca każdą osobę i jest powszechnie używany  w kontaktach z różnymi instytucjami oraz w obiegu prawnym. Nr PESEL wraz z imieniem  i nazwiskiem w sposób jednoznaczny identyfikuję osobę fizyczną, w sposób pozwalający przypisać negatywne skutki naruszenia (np. kradzież tożsamości, wyłudzenie pożyczki) tej konkretnej osobie.

Z ostatniego raportu infoDOK[1] (który przygotowywany jest w ramach prowadzenia społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, organizowanej przez Związek Banków Polskich i niektóre banki, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy m.in. z Policją oraz Federacją Konsumentów) wynika, że  w I kwartale 2022 roku odnotowano 1 915 prób wyłudzeń kredytów i pożyczek. Oznacza to średnio 21 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie ok. 575 tys. zł. W całym 2020 r. odnotowano 6884 próby wyłudzeń na kwotę 253,8 mln zł, zaś w całym 2021 r. odnotowano 8096 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 336,6 mln zł. Oznacza to, że cały rok 2021 r. pod względem liczby prób wyłudzeń oraz ich kwot był znacząco bardziej niebezpieczny od poprzedniego: nastąpił 17-procentowy wzrost liczby prób wyłudzeń i 32-procentowy wzrost łącznej kwoty tych prób wyłudzeń.

Ponadto, jak wynika z orzecznictwa, wyroki w sprawach wyłudzeń kredytów nie są rzadkością i są wydawane przez polskie sądy w podobnych sprawach od dawna - tytułem przykładu można wskazać na wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 27 lipca 2016 r. (sygn. akt I C 566/15),  w którym oszuści biorący pożyczkę na cudze dane posłużyli się nr PESEL, zmyślonym adresem oraz niewłaściwym numerem dowodu (nieważnym). W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd stwierdził, że:  „W przedmiotowej sprawie powód (...) z siedzibą we W. nabył wierzytelność od (...) Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. Stroną umowy pożyczki z dnia 5 maja 2014r. była osoba, która w nieuprawniony sposób użyła danych J. R. (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w W. przelała na wskazany rachunek bankowy kwotę 500 zł.

W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia niniejszą decyzją, w ocenie Prezesa UODO, zostało wykazane, że udostępnienie w sposób dający możliwość zapoznania się z nimi każdemu użytkownikowi Serwisu numerów ksiąg wieczystych umożliwiających w sposób łatwy i prosty oraz niewymagający nadmiernych kosztów, czasu ani szczególnych działań, dostęp do danych podmiotowych osób ujawnionych w księgach wieczystych, w tym do numerów PESEL, może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osoby, których dane dotyczą, o takim naruszeniu. Art. 34 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 wskazuje kiedy, pomimo istnienia możliwości wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zawiadomienie nie jest wymagane. Zgodnie z tym przepisem zawiadomienie nie jest wymagane jedynie w przypadkach gdy: a) administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie,  w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych; b) administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą,  o którym mowa w ust. 1; c) wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy Administrator nie dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz nie zawiadomił osób, których dane dotyczą, przedstawiając stanowisko, zgodnie z którym numery ksiąg wieczystych nie stanowią danych osobowych, mogą być publikowane za pośrednictwem usług sieciowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podjął działania w wyniku, których numery ksiąg wieczystych zostały ukryte, określając ich dostępność w Serwisie jako „krótkotrwałą”.

Powyżej w uzasadnieniu niniejszej decyzji jednoznacznie wykazano, że stanowisko Administratora, zgodnie z którym numery ksiąg wieczystych nie są danymi osobowymi oraz, że ich publikowanie w powszechnie dostępnych usługach sieciowych jest zgodne z obowiązującym prawem, nie znajduje podstaw.

Odnosząc się do podnoszonego przez Administratora argumentu „krótkotrwałej” widoczności numerów ksiąg wieczystych w Serwisie należy jednoznacznie wskazać, że Administrator utracił kontrolę nad przetwarzanymi danymi osobowymi, udostępniając przez pomyłkę numery ksiąg wieczystych w Serwisie. Grupa Robocza Art. 29 w swojej opinii 03/2014 na temat powiadamiania  o przypadkach naruszenia wyjaśniła, że zgodnie z trzema powszechnie uznawanymi zasadami bezpieczeństwa, naruszenia można podzielić na następujące kategorie: naruszenia dotyczące poufności danych, dostępności danych i integralności danych, przy czym „naruszenie dotyczące poufności danych – oznacza naruszenie, w rezultacie którego dochodzi do nieuprawnionego lub przypadkowego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych”. Zgodnie  z powyższym, nieuprawnione uzyskanie dostępu do danych stanowi naruszenie dotyczące poufności danych osobowych. Zarówno Grupa Robocza Art. 29 w wyżej przytoczonych wytycznych, jak również prawodawca w definicji naruszenia ochrony danych osobowych określonej w art. 4 pkt 12 rozporządzenia  2016/679, wskazując przypadki, w których dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa danych posługuje się spójnikiem „lub”, który stanowi alternatywę, tj. „nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych”. Powyższe stanowi o tym, że do naruszenia bezpieczeństwa danych dochodzi nie tylko, gdy incydent będzie prowadził do jednoczesnego nieuprawnionego ujawnienia i nieuprawnionego dostępu do danych, ale również, gdy będzie prowadził tylko do nieuprawnionego ujawnienia lub tylko do nieuprawnionego dostępu do danych. Przy czym zgodnie z ww. wytycznymi nieuprawnione uzyskanie dostępu do danych stanowi naruszenie dotyczące poufności danych osobowych.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy numery ksiąg wieczystych były udostępnione  w Serwisie przez ponad 48 godzin. Administrator umożliwił nieuprawniony dostęp do danych szerokiemu kręgowi użytkowników, bowiem aby uzyskać dostęp do tych danych wystarczyło dysponować komputerem podłączonym do Internetu. Jednocześnie Administrator nie podjął działań określonych w art. 34 ust. 3 lit. a)-c) rozporządzenia 2016/679. W świetle powyższego należy przyjąć, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które, z uwzględnieniem powyżej wskazanych okoliczności uzasadniających możliwość wystąpienia wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, obligowało Administratora do zawiadomienia osób, których dane dotyczą zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.

Na koniec powyższych rozważań przypomnieć należy przepis art. 34 ust. 3 lit. c) rozporządzenia 2016/679. Przepis ten umożliwia administratorom wydanie publicznego komunikatu lub zastosowanie podobnego środka, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane o naruszeniu, z uwzględnieniem informacji określonych w art. 34 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, w przypadku kiedy indywidualne zawiadomienie osób, których dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Nie ulega wątpliwości, że zawiadomienie osób, których dane dotyczą, w związku z przedmiotowym naruszeniem mogłoby nastąpić w sposób określony w ww. przepisie rozporządzenia 2016/679.

Zawiadamiając bez zbędnej zwłoki podmiot danych, administrator umożliwia osobie podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych w celu ochrony praw lub wolności przed negatywnymi skutkami naruszenia. Art. 34 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 ma na celu nie tylko zapewnienie możliwie najskuteczniejszej ochrony podstawowych praw lub wolności podmiotów danych, ale także realizację zasady przejrzystości, która wynika z art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 (por. Chomiczewski Witold [w:] RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz. red. E. Bielak – Jomaa,  D. Lubasz, Warszawa 2018). Właściwe wywiązanie się  z obowiązku określonego w art. 34 rozporządzenia 2016/679 ma zapewnić osobom, których dane dotyczą - szybką i przejrzystą informację o naruszeniu ochrony ich danych osobowych wraz z opisem możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych oraz środków, które mogą one podjąć w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. Postępując zgodnie  z prawem i wykazując dbałość o interesy osób, których dane dotyczą, administrator powinien był bez zbędnej zwłoki zapewnić osobom, których dane dotyczą, możliwość jak najlepszej ochrony danych osobowych. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest przynajmniej wskazanie tych informacji, które wymienione są w art. 34 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, z którego to obowiązku administrator nie wywiązał się. Administrator podejmując zatem decyzję o niezawiadomieniu o naruszeniu organu nadzorczego, jak i osób, których dane dotyczą, w praktyce pozbawił te osoby, przekazanej bez zbędnej zwłoki, rzetelnej informacji o naruszeniu i możliwości przeciwdziałania potencjalnym szkodom.

Stosując przepisy rozporządzenia 2016/679 należy mieć na uwadze, że celem tego rozporządzenia (wyrażonym w art. 1 ust. 2) jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych oraz że ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych (zdanie pierwsze motywu 1 preambuły). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości np. co do wykonania obowiązków przez administratorów - nie tylko w sytuacji, gdy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, ale też przy opracowywaniu technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa mających im zapobiegać - należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę te wartości.

Powyższe rozumowanie potwierdza wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. (sygn. akt II SA/Wa 791/21), w którym Sąd rozstrzygając w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych odniósł się do wymienionych wyżej kwestii, wskazując, że „W toku dokonywania oceny, czy występują ryzyka naruszenia praw lub wolności człowieka, administrator powinien brać pod uwagę wszelkie możliwe szkody, jak i krzywdy, które mogą wyniknąć z danego zdarzenia dla osób fizycznych (tak: S. Jandt [w:] DS.-GVO..., red. J. Kuhling, B. Buchner, s. 617; Y. Reif [w:] DS.- GVO..., red. P. Gola, s. 496). Mogą one w szczególności polegać na utracie kontroli nad własnymi danymi osobowymi, negatywnych konsekwencjach wizerunkowych, możliwości zawierania przez inną osobę umów  z wykorzystaniem danych osobowych innej osoby fizycznej, stratach finansowych czy wreszcie negatywnym odbiorze społecznym, który może być konsekwencją upublicznienia niektórych danych osobowych. Do zaistnienia ryzyka nie jest przy tym konieczne, by ostatecznie doszło do wystąpienia szkody lub krzywdy wynikających z danego naruszenia ochrony danych osobowych (tak: jw., s. 616)”.

W konsekwencji należy stwierdzić, że Administrator nie dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu w wykonaniu obowiązku z art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz nie zawiadomił bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą,  o naruszeniu ochrony ich danych, zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, co oznacza naruszenie przez Administratora tych przepisów.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 rozporządzenia 2016/679, jeżeli administrator nie zawiadomił jeszcze osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, organ nadzorczy - biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że to naruszenie ochrony danych osobowych spowoduje wysokie ryzyko - może od niego tego zażądać lub może stwierdzić, że spełniony został jeden z warunków, o których mowa w ust. 3. Z kolei z treści art. 58 ust. 2 lit. e) rozporządzenia 2016/679 wynika, że każdemu organowi nadzorczemu przysługuje uprawnienie naprawcze w postaci nakazania administratorowi zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych.

Na podstawie art. 58 ust. 2 lit. i) rozporządzenia 2016/679, każdemu organowi nadzorczemu przysługuje uprawnienie do zastosowania, oprócz lub zamiast innych środków naprawczych przewidzianych w art. 58 ust. 2 lit. a) - h) oraz lit. j) tego rozporządzenia, administracyjnej kary pieniężnej na mocy art. 83 rozporządzenia 2016/679, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy. Mając na uwadze ustalenia stanu faktycznego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, korzystając z przysługującego mu uprawnienia określonego we wskazanym wyżej przepisie rozporządzenia 2016/679 stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające nałożenie na Głównego Geodetę Kraju z siedzibą w Warszawie administracyjnej kary pieniężnej.

Przy ustalaniu wysokości kary Prezes UODO wziął pod uwagę następujące okoliczności sprawy wpływające obciążająco na wymiar nałożonej kary finansowej:

 1. Charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody (art. 83 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2016/679);
  W ocenie Prezesa UODO naruszenie to ma dużą wagę i poważny charakter. Administrator jest organem administracji publicznej, wobec którego należy oczekiwać zarówno znajomości przepisów, jak i właściwego ich stosowania, a także wyższych standardów świadczonych usług. Administrator nie miał podstaw prawnych do przetwarzania numerów ksiąg wieczystych (umożliwiających łatwy dostęp do szerokiego zakresu danych osobowych) w celu udostępniania ich za pośrednictwem Serwisu nieograniczonej liczbie osób, tj. każdemu kto posiadał komputer  z dostępem do Internetu. Naruszenie dotyczy dużej liczby osób, tj. wszystkich ujawnionych  w księgach wieczystych, których numery zostały udostępnione w Serwisie. Ze względu na dużą liczbę osób dotkniętych naruszeniem możliwość wystąpienia negatywnych skutków ulega znacznemu rozszerzeniu. Obszerny zbiór danych może mieć również wartość ekonomiczną i być przedmiotem bezprawnego obrotu i wykorzystania w złych intencjach. Naruszenie to ma więc dużą wagę. Za okoliczność obciążającą Prezes UODO uznaje długi czas trwania naruszenia. Co prawda, bezpośrednio po wykryciu faktu udostępnienia w Serwisie nr ksiąg wieczystych Administrator podjął odpowiednie działania, w wyniku których ustalono błąd w konfiguracji Serwisu, a w konsekwencji zaprzestano udostępniania tam numerów ksiąg wieczystych, ale od powzięcia przez Administratora informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych do dnia wydania niniejszej decyzji upłynęło wiele tygodni, w trakcie których ryzyko naruszenia praw lub wolności osób dotkniętych naruszeniem mogło się zrealizować, a czemu osoby te nie mogły przeciwdziałać ze względu na niewywiązanie się przez Administratora z obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO oraz z obowiązku powiadomienia tych osób o naruszeniu.
 2. Umyślny charakter naruszenia (art. 83 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2016/679);
  Pismem z […] kwietnia 2022 r. Administrator został poinformowany o obowiązkach wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679. Pismem tym Prezes UODO poinformował Administratora, że w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator danych bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55 rozporządzenia 2016/679, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Prezes UODO jednocześnie poinstruował Administratora o sposobach dokonania tego zgłoszenia. Z uwagi na postępowanie sądowo-administracyjne w związku ze złożoną skargą na decyzję Prezesa UODO sygn. […] Administrator znał stanowisko Prezesa UODO, jak również orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie bezprawności publikowania numerów ksiąg wieczystych za pośrednictwem powszechnie dostępnych usług sieciowych. W toku postępowania, odrębnym pismem z […] maja 2022 r. Prezes UODO ponownie przedstawił swoje stanowisko w ww. zakresie. Pomimo tego Administrator nie dokonał zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO oraz nie zawiadomił osób, których danych dotyczyło naruszenie.
 3. Stosowne wcześniejsze naruszenia przepisów rozporządzenia 2016/679 dokonane przez Administratora (art. 83 ust. 2 lit. e rozporządzenia 2016/679) – w zakresie publikowania przez Administratora numerów ksiąg wieczystych w Serwisie wydana została decyzja DKE.561.3.2020, w której stwierdzono naruszenie przez Administratora art. 5 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. Ponadto wobec Administratora wydana została decyzja DKN.5112.13.2020, w której stwierdzono naruszenie art. 31 oraz 58 ust. 1 lit. e) i f) rozporządzenia 2016/67. Należy zaznaczyć, że w obydwu wymienionych przypadkach na Administratora nałożone zostały administracyjne kary pieniężne w wysokości 100 tys. zł, zaś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi Administratora na ww. decyzje Prezesa UODO.
 4. Sposób w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu (art. 83 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2016/679) – o naruszeniach stanowiących przedmiot niniejszego postępowania (art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679) Prezes UODO dowiedział się w wyniku podjętych przez siebie z urzędu działań zainicjowanych informacjami prasowymi. W związku  z tym okoliczność tę za obciążającą Prezes UODO uznaje w zakresie naruszenia art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. W jego ocenie prawidłowym, i mającym łagodzący wpływ na ocenę naruszenia, działaniem Administratora byłoby poinformowanie o tym naruszeniu (to jest  o nieprzekazaniu informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych osobom nim dotkniętym) Prezesa UODO. Tymczasem okoliczność tę Prezes UODO ustalił samodzielnie. Natomiast  w odniesieniu do naruszenia art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 okoliczność sposobu, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu nie miała żadnego wpływu na jego ocenę. Naruszenie tego właśnie przepisu (niezgłoszeniu Prezesowi UODO incydentu naruszenia ochrony danych osobowych) jest bowiem przedmiotem niniejszego postępowania i powodem orzeczenia w nim kary pieniężnej. W ocenie Prezesa UODO nie ma - w zakresie naruszenia art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 - konieczności potraktowania tej okoliczności jako dodatkowo mającej obciążający wpływ na wymiar kary.
 5. Kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie (art. 83 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679) - w przedmiotowej sprawie stwierdzono, naruszenie dotyczyło numerów ksiąg wieczystych, które, jak wykazano, umożliwiają w sposób łatwy i prosty dostęp do danych podmiotowych osób ujawnionych w księgach wieczystych, w tym do nr PESEL. Dane te nie należą do szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2016/679, jednakże ich szeroki zakres (imię i nazwisko, numer PESEL, informacje o nieruchomościach, ewentualne informacje o ustanowionych hipotekach  i postępowaniach egzekucyjnych), mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Na fakt zastosowania przez Prezesa Urzędu sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej, jak również na jej wysokość, nie miały wpływu inne, wskazane w art. 83 ust. 2 rozporządzenia 2016/679, okoliczności, tj.:

 1. działania podjęte przez administratora w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą (art. 83 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2016/679) - z informacji posiadanych przez Prezesa UODO nie wynika, by szkody takie wystąpiły, co nie oznacza, że nie wystąpiło ryzyko ich powstania;
 2. stopień odpowiedzialności administratora z uwzględnieniem środków technicznych  i organizacyjnych wdrożonych przez niego na mocy art. 25 i 32 (art. 83 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2016/679) - przedmiotem niniejszego postępowania nie były objęte kwestie związane  z bezpieczeństwem danych osobowych w kontekście wdrożonych przez Administratora środków technicznych i organizacyjnych;
 3. przestrzeganie wcześniej zastosowanych w tej samej sprawie środków, o których mowa  w art. 58 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (art. 83 ust. 2 lit. i rozporządzenia 2016/679) – okoliczność ta nie ma znaczenia w kontekście nałożonej na Administratora administracyjnej kary pieniężnej ze względu na fakt, że w niniejszej sprawie takich środków nie stosowano;
 4. stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania na mocy art. 40 rozporządzenia 2016/679 lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji na mocy art. 42 rozporządzenia 2016/679  (art. 83 ust. 2 lit. j rozporządzenia 2016/679) – z okoliczności sprawy nie wynika aby Administrator wdrożył u siebie tego rodzaju instrumenty i je stosował;
 5. osiągnięte bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięte straty (art. 83 ust. 2 lit. k rozporządzenia 2016/679) - ze zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego nie wynika, by Administrator osiągnął w związku z tym naruszeniem korzyści finansowe lub uniknął straty.

W ocenie Prezesa UODO, zastosowana administracyjna kara pieniężna spełnia w ustalonych okolicznościach niniejszej sprawy funkcje, o których mowa w art. 83 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, tzn. jest w tym indywidualnym przypadku skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. W tym miejscu wskazać również należy na treść art. 102 ustawy o ochronie danych osobowych, z którego wynika ograniczenie wysokości (do 100 000 zł) kary, jaka może zostać nałożona na jednostkę sektora publicznego.

Należy podkreślić, że kara będzie skuteczna, jeżeli jej nałożenie doprowadzi do tego,  że Administrator stosować się będzie do obowiązujących przepisów prawa i zaprzestanie na stałe dalszego naruszenia ochrony danych osobowych poprzez niezgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych Prezesowi UODO oraz niezawiadamianie o naruszeniach osób, których dane dotyczą.

Prezes UODO stoi na stanowisku, że zastosowana kara pieniężna jest proporcjonalna do stwierdzonego naruszenia, szczególnie ze względu na wagę naruszenia oraz masowy charakter naruszenia.

Odstraszający charakter kary pieniężnej wiąże się z zapobieganiem naruszeń w przyszłości oraz przykładanie większej wagi do realizacji zadań administratora. Nakładając niniejszą decyzją administracyjną karę pieniężną za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych Prezes UODO wziął pod uwagę oba aspekty: po pierwsze - charakter represyjny: Administrator naruszył przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, po drugie - charakter prewencyjny: Administrator będzie skutecznie zniechęcony do naruszania w przyszłości prawa ochrony danych osobowych, jednocześnie dokładając większej staranności przy realizacji swoich obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Celem nałożonej kary jest doprowadzenie do właściwego wykonywania przez Administratora obowiązków przewidzianych w art. 33 i 34 rozporządzenia 2016/679, a w konsekwencji do prowadzenia procesów przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym wskazać należy, że kara pieniężna w wysokości 60 000 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), spełnia w ustalonych okolicznościach niniejszej sprawy przesłanki, o których mowa w art. 83 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 ze względu na powagę stwierdzonego naruszenia w kontekście podstawowego celu rozporządzenia 2016/679 - ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednocześnie wysokość administracyjnej kary pieniężnej nałożonej niniejszą decyzją na administratora będącego jednostką sektora finansów publicznych (wskazaną w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) mieści się w określonym w art. 102 ust. 1 ustawy  o ochronie danych osobowych limicie 100 000 złotych.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

 


[1] https://www.zbp.pl/getmedia/1dd981c1-9ebb-47ee-921e-52e472040a66/infodok-2022-01-03-wydanie-49-sklad-220505-gk09

Podmiot udostępniający: Departament Kontroli i Naruszeń
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-07-07
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2023-01-11 15:01:56
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2023-01-11 15:40:15