PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 stycznia 2022 r.

Decyzja

DS.523.3629.2020

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 5 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 oraz art. 58 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127  z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ze skargi Pana A. B. ([…] C.), na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych w zakresie wizerunku przez Pana D. M., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. M. B. (ul. […] K.), polegające na ich publikacji na stronie (…), Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

nakazuje Panu D. M., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. M. B.  (ul. […] K) usunięcie danych osobowych Pana A. B. ([…] C.) w zakresie wizerunku, publikowanych na stronie internetowej (…).

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana A.  B. ([…] C.) [dalej: Skarżący], na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych w zakresie wizerunku przez Pana D. M.o, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą D. M. B. (ul. […] K.) [dalej: Przedsiębiorca], polegające na ich publikacji na stronie (…). Skarżący w treści skargi wskazał, że film publikowany pod ww. linkiem został nakręcony w jego miejscu pracy tj. firmie P. w K. pod K., gdzie firma H. dostarczała wózki widłowe. Skarżący wskazał, że ww. film został nakręcony bez jego wiedzy i zgody, a także bez wiedzy i zgody jego pracodawcy.

W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej Prezesem UODO) ustalił następujący stan faktyczny:

  1. Na stronie (…) publikowany jest film, na którym od piątej do dwudziestej sekundy, a następnie od trzydziestej sekundy do czwartej minuty dwudziestej drugiej sekundy oraz od czwartej minuty czterdziestej drugiej sekundy do czwartej minuty czterdziestej siódmej sekundy znajduje się wizerunek Skarżącego. Film znajduje się na portalu YouTube na kanale pn. (…), należącym do Przedsiębiorcy. Kliknięcie nazwy ww. kanału prowadzi do strony głównej, gdzie w zakładce pn. informacje znajduje się odnośnik  w sekcji linki pn. Nasza strona internetowa. Kliknięcie ww. odnośnika kieruje do strony internetowej o adresie  (…). W zakładce kontakt ww. strony internetowej figurują dane T., ul. (…) K., NIP (…),  REGON (…). Dane te np.: numer NIP jest numerem NIP Przedsiębiorcy zawartym w CEIDG Przedsiębiorcy – dowód: pismo Skarżącego z […] czerwca 2020 r, […] sierpnia 2020 r., notatka służbowa z […] września 2021 r.
  2. W piśmie z […] maja 2021 r. Przedsiębiorca wyjaśnił, że nie wie kim jest Skarżący ani jak wygląda bowiem jego dane osobowe otrzymał wraz z pismem Prezesa UODO. Przedsiębiorca wyjaśnił ponadto, że na stronie internetowej (…) nie są przetwarzane żadne dane osobowe. Przedsiębiorca ten podkreślił, że nie otrzymał żadnego żądania (ustnego czy pisemnego) ze strony Skarżącego odnośnie naruszenia jego danych osobowych, jak również wskazał, że na wskazanym nagraniu nie był prezentowany wizerunek jakiejkolwiek osoby. Tematem nagrania jest wózek widłowy (…)  a nagranie ma na celu jedynie zaprezentować jego cechy. Przedsiębiorca wyjaśnił,  że przedmiotowe nagranie jest dostępne wyłącznie dla osób posiadających link do tej strony, stąd też nie jest powszechnie dostępne – dowód: pismo Przedsiębiorcy z […] maja 2021 r.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), dalej: RODO, „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej  do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Przepisem uprawniającym administratorów do przetwarzania danych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Katalog przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO, jest zamknięty. Każda  z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że przesłanki te co do zasady są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, podstawę przetwarzania może stanowić zgoda osoby, której dane dotyczą. Niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, także wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (lit. f). Dodatkowo, proces przetwarzania danych osobowych musi być zgodny z zasadami ustanowionymi w art. 5 ust. 1 RODO. Do zasad tych zalicza się między innymi zasadę przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ("zgodność  z prawem, rzetelność i przejrzystość").

W przedmiotowej sprawie Skarżący kwestionuje zasadność publikowania jego  danych osobowych w zakresie wizerunku na stronie internetowej (…) bez podstawy prawnej.

W toku postępowania ustalono, że podmiotem odpowiedzialnym za publikację oraz usuwanie informacji, w tym danych osobowych, na ww. stronie internetowej jest Przedsiębiorca.

Uwzględniając powyższe, wskazać należy, że Skarżący zasadnie podnosi, że jego dane osobowe powinny zostać usunięte. Skarżący nie wyrażał zgody na udostępnienie jego danych osobowych, Przedsiębiorca natomiast nie wykazał, aby legitymował się jakąkolwiek z przesłanek uprawniających go do przetwarzania danych osobowych Skarżącego na ww. stronie internetowej, stojąc na stanowisku, że na nagraniu nie był prezentowany wizerunek jakiejkolwiek osoby.

Powyższe nie znalazło jednak potwierdzenia w stwierdzonym przez Prezesa UODO stanie faktycznym sprawy. Organ ustalił bowiem, że na ww. stronie internetowej jest prezentowany przez Przedsiębiorcę wizerunek Skarżącego. Bez znaczenia również jest, że w ocenie Przedsiębiorcy tematem przewodnim nagrania jest wózek widłowy, gdyż na publikowanych nagraniu znajduje się wizerunek Skarżącego. W związku z tym należy podkreślić, że Przedsiębiorca nie wykazał przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych Skarżącego zarejestrowanych na przedmiotowym nagraniu, także po uzyskaniu informacji o toczącym się przed Prezesem UODO postępowaniu administracyjnym dotyczącym nieprawidłowości w przetrwaniu danych osobowych Skarżącego.

Wskazać jednocześnie należy, że kwestionowane przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Przedsiębiorcę nie korzysta z wyłączenia przewidzianego w art. 2 ust. 2 lit. c RODO czyli przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze. Z ustalonego stanu faktycznego wyraźnie wynika bowiem, że przetwarzanie wizerunku Skarżącego realizowane jest na kanale Przedsiębiorcy prowadzonym  w związku z jego działalnością zawodową, a nie osobistą.

Podkreślić w tym miejscu należy, że administratorem danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na platformie internetowej YouTube, takich jak m.in. przesyłane treści, które wiążą się bezpośrednio z przeglądaniem oraz korzystaniem z kanału stworzonego na ww. platformie internetowej (tutaj kanałem Przedsiębiorcy), jest odrębnie, zarówno podmiot prowadzący kanał jak i właściciel platformy internetowej YouTube. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. C-210. Na uwagę zasługuje ponadto fakt, że nagranie zamieszczone na platformie internetowej YouTube jest publiczne, jest ono bowiem dostępne i adresowane do nieokreślonej grupy odbiorców, którzy nie tylko mogli, ale również w dalszym ciągu mogą zapoznać się z wizerunkiem Skarżącego widniejącym na nagraniu. W kontekście ww. publikowania danych osobowych Skarżącego, wskazać należy, że nie bez znaczenia w niniejszej sprawie jest fakt, że platforma internetowa YouTube, za pośrednictwem której publikowane jest nagranie umożliwia - w wyniku skojarzenia filmów o podobnej treści na niej dostępnych - wgląd do udostępnionych materiałów także dla osób niedysponujących konkretnym linkiem (adresem URL) kierującym do treści zawartej na tej platformie. Powyższe sprawia zatem, że brak jest możliwości uznania, że rozpowszechniane w ten sposób nagranie zawierające wizerunek Skarżącego ma charakter prywatny i nie stanowi o naruszaniu prawa Skarżącego do ochrony danych osobowych (por. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. C-131/12).

Ustalone powyżej okoliczności pozwalają na stwierdzenie, że przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Przedsiębiorcę za pośrednictwem strony internetowej (…) stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 RODO. Należy podkreślić raz jeszcze, że Skarżący nie wyrażał zgody na publikowanie jego wizerunku na ww. stronie internetowej przez Przedsiębiorcę, jak również Przedsiębiorca nie wykazał spełnienia jakiejkolwiek z przesłanek uzasadniających przetwarzanie kwestionowanych danych osobowych Skarżącego. Wobec tego Prezes Urzędu korzystając z uprawnienia z art. art. 58 ust. 2 lit. c RODO, nakazuje Przedsiębiorcy usunięcie danych osobowych Skarżącego publikowanych na stronie internetowej (…).

W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE: Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019 r., poz. 2325), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-01-10
Wprowadził informację:
user Łukasz Kaczmarczyk
date 2023-09-22 11:02:02
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-09-28 07:30:00