PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2022 r.

Decyzja

DS.523.7376.2021

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 9 ust 1, art. 58 ust. 2 lit. b, lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  w sprawie skargi Pani K. G. (T…), na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez C. Z. T. Sp. z o.o. (T…), polegające na udostępnieniu danych o stanie zdrowia zawartych na drukach skierowań na badania kontrolne z (…) i (…) lipca 2021 r. osobom nieupoważnionym i przetwarzaniu tych danych bez podstawy prawnej, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. udziela upomnienia C. Z. T. Sp. z o.o. (T…) za nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Pani K. G. (T…), polegające na naruszeniu art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) poprzez przetwarzanie jej danych osobowych dotyczących zdrowia bez podstawy prawnej, w tym udostępnienie tych danych na rzecz osoby nieuprawnionej,  tj. Kierownika Działu Kadr i Płac Spółki, (…);
  2. nakazuje usunięcie danych osobowych Pani K. G. (T…), utrwalonych na drukach skierowań na badania profilaktyczne z (…) i (…) lipca 2021 r. poprzez zanonimizowanie informacji „Pracownik podaje, że przebywał na zwolnieniu z powodu niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem psychicznym (zwolnienie wystawione przez lekarza psychiatrę). Proszę o skierowanie pracownika na konsultację psychologiczną (psychiatryczną)”.

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani K. G. (T…) [dalej Skarżąca], na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez C. Z. T. Sp. z o.o. (T…) [dalej Spółka], polegające na udostępnieniu danych o stanie zdrowia Skarżącej zawartych na drukach skierowań na badania kontrolne z (…) i (…) lipca 2021 r. osobom nieupoważnionym i przetwarzaniu tych danych bez podstawy prawnej.

W związku z powyższym, Skarżąca wniosła o cyt.: „(…) podjęcie działań w celu usunięcia moich danych wrażliwych z dokumentacji kadrowej, oraz, w związku z zignorowaniem  w/w zawiadomienia do Inspektora Danych Osobowych, wnoszę o nałożenie adekwatnej kary  na Administratora Danych Osobowych”.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

  1. Skarżąca jest pracownikiem Spółki i w dacie skierowań na badania lekarskie kontrolne zatrudniona była na stanowisku (...) – dowód: pismo Spółki z (…)grudnia 2021 r., pismo Skarżącej z (…) listopada 2021 r. wraz z załącznikami.
  2. Skarżąca w 2021 r. przebywała na zwolnieniu chorobowym trwającym ponad 30 dni,  w związku z czym po ustaniu niezdolności do pracy (na podstawie art. 229 § 2 kodeksu pracy) została skierowana przez pracodawcę na kontrolne badania lekarskie – dowód: pismo Spółki z (…) grudnia 2021 r.
  3. Skierowania na badania lekarskie z (…) i (…) lipca 2021 r. zawierają adnotację cyt. „Pracownik podaje, że przebywał na zwolnieniu z powodu niezdolności do pracy spowodowanej złym stanem psychicznym (zwolnienie wystawione przez lekarza psychiatrę). Proszę o skierowanie pracownika na konsultację psychologiczną (psychiatryczną)” [dalej adnotacja] – dowód: pismo Skarżącej z (…) listopada 2021 r. wraz z załącznikami.
  4. Spółka w swoich wyjaśnianiach wskazała, że adnotacja zawarta na drukach skierowań  na badania kontrolne z (…) i (…) lipca 2021 r. wynikała z informacji przekazywanych przez Skarżącą w trakcie jej przebywania na zwolnieniu lekarskim, w trakcie którego   z własnej inicjatywy informowała zarówno pracodawcę, jak i współpracowników o swoim stanie zdrowia, podając m.in. z jakiego rodzaju leczenia specjalistycznego korzysta  i że z uwagi na zły stan psychiczny nie jest w stanie wykonywać pracy. Spółka w swoich wyjaśnieniach wskazała, że Skarżąca poinformowała ją także, że z powodu złego stanu zdrowia składa rezygnację z pracy na stanowisku (...). Stad też Spółka uznała, że celowość przeprowadzenia konsultacji lekarskiej była uzasadniona, także rodzajem zadań i zakresem odpowiedzialności wiążących się z zajmowanym przez nią stanowiskiem – pismo Spółki z (…) grudnia 2021 r.
  5. Spółka w swoich wyjaśnieniach wskazała, że czynności formalno-prawne Spółki dotyczące pracowników Spółki są wykonywane za pośrednictwem Działu (...). Skierowanie na badania kontrolne Skarżącej zostało wystawione przez Spółkę i przekazane Skarżącej przez kierownika ww. Działu (…) (dalej: Kierownik) – dowód: pismo z (…) lutego 2022 r.
  6. Kierownikowi (…) maja 2018 r. wydane zostało przez Spółkę upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nr (…), które obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych pracowników i osób współpracujących dostępnych w zasobach elektronicznych Spółki jak również w aktach osobowych – dowód: pismo Spółki z (…) lutego 2022 r. wraz z załącznikiem.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35) [dalej; RODO] określa obowiązki administratora,  do których należy przetwarzanie danych osobowych z zachowaniem przesłanek określonych w tym rozporządzeniu. Przepisem uprawniającym administratorów do przetwarzania danych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 RODO, zgodnie z którym, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Natomiast przesłanki legalności przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, w tym danych osobowych dotyczących zdrowia, określone zostały w art. 9 ust. 2 RODO. Katalog przesłanek wymienionych  w art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO, jest zamknięty. Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że przesłanki te co do zasady są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi  o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. W konsekwencji zgoda osoby, której dane dotyczą nie jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych, bowiem proces przetwarzania danych będzie zgodny z RODO również wówczas, gdy administrator wykaże spełnienie innej z wyżej wymienionych przesłanek. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a RODO, dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”). 

Przedmiotem niniejszego postepowania jest udostępnienie szczególnej kategorii danych osobowych Skarżącej przez Spółkę na rzecz osób nieuprawnionych, tj. informacji dotyczących poddania się badaniom z zakresu medycyny pracy i przetwarzaniu tych danych przez Spółkę bez podstawy prawnej.

Odnosząc się do aspektu przetwarzania danych osobowych Skarżącej na druku skierowania na badania profilaktyczne z (…) i (…) lipca 2021 r., wskazać należy, że kwestia pracowniczych badań profilaktycznych unormowana została m.in. w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320,z  późn. zm) [dalej: k.p] oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067 ze zm.) [dalej: r.b.l.p.]. Należy wskazać, że art. 229 k.p., zobowiązuje pracodawcę do kierowania pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Pracodawca, zgodnie art. 229 § 4 k.p., nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, które jak wynika z art. 229 § 4a k.p., przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Wskazać należy, że zakres wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, tryb ich przeprowadzania oraz sposób dokumentowania i kontroli tych badań określony został w przepisach r.b.l.p. Zgodnie z § 4 ust 1 r.b.l.p. badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Skierowanie, zgodnie z ust. 2 tego przepisu, powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (pkt 1), w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu (pkt 2), w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony (pkt 3), opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach (pkt 4). Wzór skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne), określony został w Załączniku nr 3a do r.b.l.p. (§ 4 ust. 3r.b.l.p.).

Należy zaznaczyć, że zakres danych, które należy wskazać w treści ww. załącznika nie obejmuje informacji o stanie zdrowia (w tym o stanie zdrowia psychicznego) kierowanego pracownika. Podkreślić należy, że dane dotyczące rodzaju badań profilaktycznych stanowią dane nadmiarowe dla pracodawcy, do przetwarzania których nie jest on uprawniony. Należy zaznaczyć, że przepisy (m.in. art. 229 k.p.) nie uprawniają pracodawcy do weryfikowania rodzaju przeprowadzanych badań czy wyników tych badań. Stąd też za bezpodstawne uznać należy działanie Spółki polegające na zamieszczeniu na skierowaniu na badania profilaktyczne adnotacji dotyczącej podejrzewanej u Skarżącej choroby psychicznej, na okoliczność której wystawione zostało zwolnienie przez lekarza psychiatrę. Wprawdzie pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy  na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, jednak przepisy k.p. zezwalają tylko na wydanie pracodawcy zaświadczenia o braku przeciwwskazań lub też o przeciwwskazaniach zdrowotnych danego pracownika do pracy na określonym stanowisku. Tym samym niedopuszczalne jest przetwarzanie (w tym pozyskiwanie) przez pracodawcę innych informacji na temat pracownika, a w szczególności danych dotyczących jego stanu zdrowia/badań,  w sytuacji takiej jak miała miejsce w omawianej sprawie, tj. w szczególności, gdy nie jest to uzasadnione rodzajem i zakresem świadczonej pracy, ponieważ pracodawca nie jest do tego uprawniony. Stąd też stwierdzić należy, że Spółka przy kierowaniu Skarżącej na badania profilaktyczne nie miała dowolności w zakresie kształtowania treści dokumentu skierowania. Podkreślić tym samym należy, że działanie Spółki polegające na umieszczeniu kwestionowanych przez Skarżącą adnotacji na drukach skierowań nie znajdowało uzasadnienia w przepisach RODO  i stanowiło naruszenie art. 9 ust.2 RODO w zw. z art. 5 ust.1 lit. a RODO.

Odnosząc się natomiast do kwestii dostępu i upoważnienia dla osób do przetwarzania danych osobowych Skarżącej dotyczących jej stanu zdrowia, wskazać należy, że RODO nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną działającą z ramienia administratora, niemniej przetwarzanie w tym wypadku musi być oparte na stosownym upoważnieniu. W niniejszej sprawie organ uznał za naruszające przepisy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych dotyczących zdrowia Skarżącej przez Kierownika (...) Pracodawcy, będącego osobą upoważnioną do działania w imieniu administratora, w granicach przyznanego jej upoważnienia dla realizacji celów realizowanych przez tego administratora.  Z materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie wynika, że (…)  – Kierownik (...) nie była, w zakresie rozpatrywanej sprawy, uprawniona do przetwarzania danych osobowych Skarżącej dotyczących jej stanu zdrowia, które zamieszczone zostały na drukach skierowań z (…) i (…) lipca 2021 r. Stąd też, stwierdzić należy, że działanie Spółki polegające na udostępnieniu Pani K(…) S(…) danych o stanie zdrowia Skarżącej  w kwestionowany przez nią sposób nie znajduje uzasadnienia w kontekście art. 29 RODO, zgodnie z którym każda osoba działająca z upoważnienia administratora i mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora. Z udzielonego upoważnienia powinien wprost wynikać zakres przetwarzanych danych osobowych oraz cel przetwarzania,  co znajduje potwierdzenie w komentarzu P. Fajgielskiego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [komentarz do art. 29 RODO] „Skoro określona osoba może działać z upoważnienia, to aby móc ustalić zakres tego upoważnienia, konieczne wydaje się jego sprecyzowanie. Prowadzi to do wniosku, że komentowany przepis może być odczytywany jako źródło obowiązku nadawania upoważnień osobom, które mają przetwarzać dane.”

W niniejszej sprawie Pani K(…) S(…) nie była upoważniona na podstawie art. 29 RODO do przetwarzania danych osobowych Skarżącej, dotyczących jej stanu zdrowia w zakresie informacji zamieszczonych na skierowaniach na badania profilaktyczne z (…) i (…) lipca 2021 r. Jednocześnie, jak już zostało stwierdzone, w zakresie rozpatrywanej sprawy, do przetwarzania tych danych nie była uprawniona również sama Spółka jako pracodawca Skarżącej, co sprawia, że upoważnienie nadane przez Spółkę, jako administratora nie stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Skarżącej przez osobę działającą z jego ramienia.

Mając na uwadze powyższe, zarzut Skarżącej odnośnie udostępnienia danych dotyczących jej stanu zdrowia na rzecz osoby nieuprawnionej znajduje potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym i stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 RODO.

Podsumowując należy wskazać, że zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy, w tym w szczególności wyjaśnienia Spółki nie wykazał, że legitymuje się ona jakąkolwiek  z wymienionych w art. 9 ust. 2 RODO przesłanek legalności przetwarzania. Mając powyższe  na względzie, podnieść należy, że ocena dokonywana przez Prezesa UODO w każdym przypadku służy zbadaniu zasadności skierowania pod adresem określonego podmiotu nakazu odpowiadającego dyspozycji art. 58 ust. 2 RODO służącego przywróceniu stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych - jest więc ona uzasadniona i potrzebna tylko o tyle, o ile nieprawidłowości  w procesie przetwarzania danych osobowych istnieją. W przedmiotowej sprawie w ocenie Prezesa Urzędu Spółka nieprawidłowo przetwarza dane osobowe Skarżącej w zakresie informacji dotyczących jej stanu  zdrowia. W konsekwencji Prezes Urzędu uznał, iż w realiach niniejszej sprawy właściwe jest zastosowanie wobec Spółki uprawnień naprawczych poprzez nakazanie usunięcia danych osobowych Skarżącej, utrwalonych na druku skierowania na badania profilaktyczne z (…) oraz (…) lipca 2021 r., a także udzielenia Spółce upomnienia za naruszenie art. 9 ust. 1 RODO, polegające na przetwarzaniu danych osobowych Skarżącej dotyczących zdrowia bez podstawy prawnej, w tym ich udostępnieniu na rzecz osoby nieuprawnionej.

W tym stanie faktycznym i prawnym, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia  30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019 r.,  poz. 2325 z późn. zm.), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Skarg
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2022-04-27
Wprowadził informację:
user Łukasz Kaczmarczyk
date 2024-01-17 12:29:08
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-01-26 07:11:46