PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 14 maja 2020 r.

Decyzja

ZKE.440.87.2019

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.) w zw. z art. 160 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) i art. 57 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pani D. P., na przetwarzanie jej danych osobowych przez Fundację […], Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

umarza postępowanie.

UZASADNIENIE

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pani D. P., zwanej dalej ,,Skarżącą”, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Fundację […], zwaną dalej ,,Fundacją”. 

Skarżąca w treści skargi wniosła o przeprowadzenie cyt. ,,kontroli odnośnie zgodności przetwarzania jej danych osobowych przez Fundację”. Podniosła, że nigdy nie wyraziła zgody na przetwarzanie przez Fundację jej danych osobowych w związku z czym cyt. ,,ma wątpliwości czy jej dane zostały pozyskane zgodnie z przepisami prawa i czy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (…)”.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:

Skarżąca otrzymała od Fundacji pismo z […] września 2017 r. podpisane przez Prezesa pana S. O., nakłaniające ją do cyt. ,,zapłaty na konto bankowe Fundacji kwoty 20 złotych, 30 złotych, 50 złotych albo 100 złotych celem wsparcia akcji propagowania Różańca w całej Polsce”. Fundacja w treści ww. pisma wskazała, że dane osobowe Pani D. P. cyt. ,,pochodzą z bazy administrowanej przez C. Sp. j. i zostały udostępnione do jednorazowego wykorzystania w celach marketingowych” (dowód: pismo Fundacji z […] września 2017 r.).

W związku z powyższym Skarżąca zwróciła się do C. Sp. j. z pytaniem na jakiej postawie Fundacja weszła w posiadanie jej danych osobowych. W odpowiedzi C. Sp. j. oświadczyła, że dane osobowe Pani D. P. zostały pozyskane podczas akcji telemarketingowej przeprowadzonej […] listopada 2008 r. w której telemarketer odnotował zgodę Skarżącej na przesłanie katalogu firmy B. oraz na otrzymywanie dodatkowych materiałów informacyjnych w przyszłości. Jednocześnie spółka C. poinformowała, że dane osobowe Skarżącej zostały […] października 2017 r. trwale usunięte z bazy danych oraz zapewniła o zaprzestaniu wysyłki materiałów promocyjnych zarówno przez spółkę jak i przez podmioty z nią współpracujące (dowód: załącznik do skargi, tj. pismo spółki C. z […] października 2017 r.).

W wyjaśnieniach z […] maja 2018 r. Fundacja oświadczyła, że pozyskała od brokera baz danych, tj. S. Sp. z o.o., dane osobowe Skarżącej na podstawie umowy nr […] z […] lipca 2017 r. dotyczącej udostępniania baz danych. Fundacja wskazała, że pierwotnym administratorem danych Skarżącej jest C. Sp. j. Fundacja wyjaśniła, że cyt. ,,dane Skarżącej zostały pozyskane oraz wykorzystane (…) w celu jednokrotnej realizacji akcji polegającej na wysyłce różańca z okazji setnej rocznicy Objawień Fatimskich, skierowanej do osób, których dane znajdują się w licencjonowanej bazie – celem pozyskania darowizn na działalność statutową Fundacji. Zakres danych osobowych Skarżącej (…) obejmuje zawartość udostępnionego rekordu w bazie wynikowej, tj. imię i nazwisko oraz adres pocztowy”. Jednocześnie Fundacja oświadczyła, że obecnie cyt. ,,dane osobowe Skarżącej nie są przetwarzane i nie są przechowywane w zbiorze danych osobowych Fundacji (…) były one wykorzystane jednorazowo, zgodnie z zawartą umową” (dowód: pismo Fundacji z […] maja 2018 r.).

W tym stanie faktycznym Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Z dniem 25 maja 2018 r., wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed 25 maja 2018 r. prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanym dalej ,,Kpa”. Wszelkie czynności podejmowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed 25 maja 2018 r. pozostają skuteczne (art. 160 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Stosownie do art. 57 ust. 1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2), bez uszczerbku dla innych zadań określonych na mocy niniejszego rozporządzenia każdy organ nadzorczy na swoim terytorium rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z art. 80, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowań lub koordynacja działań z innym organem nadzorczym.

Na wstępie wskazać należy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydając decyzję administracyjną zobowiązany jest do rozstrzygania w oparciu o stan faktyczny istniejący w chwili wydania tej decyzji. Jak podnosi doktryna „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania (…). Rozstrzyganie w postępowaniu administracyjnym polega na zastosowaniu obowiązującego prawa do ustalonego stanu faktycznego sprawy administracyjnej. W ten sposób organ administracji publicznej realizuje cel postępowania administracyjnego, jakim jest urzeczywistnienie obowiązującej normy prawnej w zakresie stosunków administracyjno-prawnych, gdy stosunki te tego wymagają” (Komentarz do ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012).

Ponadto, w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Odnosząc powyższe do ustalonego stanu faktycznego, podkreślić należy, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia, jakie musi być wydane w przedmiotowej sprawie, ma okoliczność, że dane osobowe Skarżącej nie są obecnie przetwarzane przez Fundację. Stwierdzić zatem należy, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe i w związku z czym należy je umorzyć.

Stosownie do art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. Brzmienie powołanej regulacji nie pozostawia wątpliwości, iż w razie stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania organ prowadzący to postępowanie obligatoryjnie je umarza. Jednocześnie w literaturze przedmiotu wskazuje się, że bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 Kpa oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” 7 wydanie Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., str. 485). Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r.  (III SA/Kr 762/2007): „Postępowanie staje się bezprzedmiotowe, gdy brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego, co powoduje, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie co do istoty”.

Na podstawie art. 127 § 3 Kpa od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ma prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 93 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych. Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), ), zwanej dalej „ustawą COVID-19”, bieg tego terminu aktualnie nie rozpocznie się; zacznie on biec:

- w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania stanu epidemii lub następującego po nim bezpośrednio ewentualnego stanu zagrożenia epidemicznego,

ewentualnie

- w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania przepisu art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19, w przypadku jego uchylenia przed datą zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Podmiot udostępniający: Departament Kar i Egzekucji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2020-05-14
Wprowadził informację:
user Anna Pachla
date 2021-03-08 13:33:24
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2021-03-17 10:00:59