PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.100.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 12 pkt 2, art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 100 ustawy z dnia 6 lutego 2018 r. o ochronie danych osobowych (2019 r. poz. 125) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana L. S. zam. w N. na udostępnienie jego danych osobowych przez Prokuraturę Rejonową w B. na rzecz Pani A. L. będącej kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N.

umarzam postępowanie

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wpłynęła skarga Pana L. S. (dalej jako: „Skarżąca”) zam. w N. na udostępnienie jego danych osobowych przez Prokuraturę Rejonową w B. na rzecz Pani A. L. będącej kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N.

W tym miejscu należy wskazać, iż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000, ze zm.), tj. 25 maja 2018 r. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r. prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) zgodnie z zasadami określonymi w Kpa. Wszelkie czynności podejmowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed dniem 25 maja 2018 r. pozostają skuteczne.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie Prezes Ochrony Danych Osobowych ustalił, co następuje.

Z wyjaśnień przekazanych pismem z [...] stycznia 2019 r. przez Prokuraturę Rejonową w B. wynika, iż Prokuratura Rejonowa w B. pozyskała dane osobowe Skarżącego na podstawie art. 191§1, art. 119§1, art. 180§1 i art. 218§1 kodeksu postępowania karnego. Wyjaśniła również, iż obecnie Prokuratura Rejonowa w B. nic przetwarza danych osobowych Skarżącego. Wskazała, iż dane osobowe Skarżącego nie zostały udostępnione Pani A. L. będącej kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w N., dodatkowo podkreśliła, iż nikt nie zwracał się o ich udostępnienie.

Ponadto pismem z [...] stycznia 2019 r. A. L. wyjaśniła, iż według jej stanu wiedzy Prokuratura Rejonowa w B. nie udostępniła danych osobowych Skarżącego do Ośrodka Pomocy społecznej w N., którego jest kierownikiem.

W takim stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje:

Z ustalonego stanu taktycznego sprawy, wynika, że dane osobowe Skarżącego nigdy nic zostały udostępnione przez Prokuraturę Rejonową w B. na rzecz Pani A. L. co sprawia, iż postępowanie staje się bezprzedmiotowe.

W tej sytuacji postępowanie prowadzone podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096), zwanej dalej kpa, wobec jego bezprzedmiotowości. Zgodnie z ww. przepisem, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. Brzmienie powołanej regulacji nie pozostawia wątpliwości, iż w razie stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania organ prowadzący to postępowanie obligatoryjnie je umarza. Jednocześnie w literaturze przedmiotu wskazuje się, że bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 kpa oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec lego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” 7 wydanie Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., str. 485). Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (III SA/Kr 762/2007): „Postępowanie staje się bezprzedmiotowe, gdy brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego, co powoduje, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie co do istoty”.

Ustalenie przez organ publiczny istnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 kpa zobowiązywało go do umorzenia postępowania, nic ma bowiem wówczas podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy. Niniejsze postępowanie jest zatem bezprzedmiotowe, a tym samym, należy stwierdzić, iż Prezes Urzędu nie jest uprawniony do wydania w przedmiotowej sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), od decyzji przysługuje stronic prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,00- 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-06-14
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-06-17 11:55:43
Ostatnio modyfikował:
user Izabela Pawelczyk
date 2020-02-27 15:06:16