PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 05 kwietnia 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.156.2018

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 lit. a) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych[1], po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana D. J., dotyczącej usunięcia danych osobowych w zakresie miejsca zamieszkania ze zbioru danych (listy osób posiadających licencję syndyka) prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego [...] w W., 

 umarzam postępowanie

 

UZASADNIENIE

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana D. J., zwanego dalej „Skarżącym”, dotycząca naruszenia prawa do ochrony danych osobowych przez Prezesa Sądu Okręgowego [...] w W. W treści skargi Skarżący podniósł, iż wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego w związku z czym jego dane osobowe, a mianowicie: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer licencji oraz numer telefonu kontaktowego są umieszczone w zbiorze danych (liście osób posiadających licencję syndyka) prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Wskazał nadto, iż wspomniana lista wraz z jego danymi umieszczona jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego [...] w W., przy czym dane w zakresie adresu do korespondencji są nieaktualne, bowiem wskazują na prywatny adres korespondencyjny. W związku z powyższym Skarżący zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego [...] w W. z żądaniem usunięcia nieaktualnych danych we wskazanym zakresie. Jak wskazał Skarżący jego dane, których usunięcia się domagał, nie zostały usunięte z ww. zbioru danych.

Na skutek złożonej skargi [...] listopada 2018 r. dokonano sprawdzenia danych osobowych Skarżącego we wskazanym zbiorze, w wyniku czego stwierdzono, iż istotnie dane figurują na stronie internetowej Sądu Okręgowego [...] w W. pod wskazanym przez Skarżącego adresem internetowym (notatka służbowa k. [...]).  

W toku postępowania zainicjowanego skargą, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Prezesa Sądu Okręgowego [...] w W., zwanego dalej „Prezesem Sądu”, o złożenie wyjaśnień odnośnie okoliczności niniejszej sprawy.

W odpowiedzi z [...] grudnia 2018 r. Prezes Sądu wskazał, że mając na względzie treść wniosku Skarżącego oraz zasadność twierdzeń w nim zawartych, dane osobowe zostały usunięte ze strony internetowej Sądu Okręgowego [...] w W. Jednocześnie wskazano, iż osoby uzyskujące licencję syndyka są wpisywane na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, która następnie jest przekazywana prezesom sądów okręgowych celem jej publikacji. Ponadto Prezes Sądu podniósł, iż przedmiotowa lista stanowi informację publiczną, w związku z czym została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego [...] w W. W rezultacie powyższych działań Prezes Sądu wskazał, iż decyzją z [...] grudnia 2018 r. dane Skarżącego pochodzące z udostępnionej przez Ministra Sprawiedliwości listy syndyków, stanowiły treść archiwalną Biuletynu Informacji Publicznej podległego mu sądu oraz, że zostały usunięte ze zbioru danych.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Na wstępie wskazać należy, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydając decyzję administracyjną zobowiązany jest do rozstrzygania w oparciu o stan faktyczny istniejący w chwili wydania tej decyzji. Jak wskazuje się w literaturze „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania (...). Rozstrzyganie w postępowaniu administracyjnym polega na zastosowaniu obowiązującego prawa do ustalonego stanu faktycznego sprawy administracyjnej. W ten sposób organ administracji publicznej realizuje cel postępowania administracyjnego, jakim jest urzeczywistnienie obowiązującej normy prawnej w zakresie stosunków administracyjno-prawnych, gdy stosunki te tego wymagają" (Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012). Ponadto, w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „badając bowiem legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

Odnosząc powyższe do ustalonego stanu faktycznego, podkreślić należy, że w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ ochrony danych osobowych ustalił, iż obecnie dane osobowe Skarżącego nie są przetwarzane w sposób opisany w skardze, bowiem zostały usunięte ze strony internetowej Sądu Okręgowego. W związku z powyższym uznać należy, iż Prezes Sądu Okręgowego [...] w W. nie przetwarza danych osobowych Skarżącego w zakresie wskazanym w treści skargi.                              

Z powyższych względów  postępowanie stało się bezprzedmiotowe i w związku z tym należało je umorzyć na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej: „k.p.a”, wobec jego bezprzedmiotowości.                             

Zgodnie z ww. przepisem, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. Brzmienie powołanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż w razie stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania organ prowadzący to postępowanie obligatoryjnie je umarza. Jednocześnie w literaturze przedmiotu wskazuje się, że bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 k.p.a. oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” 7 wydanie Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., str. 485). Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 762/2007, w którym to stwierdził, że „postępowanie staje się bezprzedmiotowe, gdy brak któregoś z elementów stosunku materialnoprawnego, co powoduje, że nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie co do istoty”.

Ustalenie przez organ publiczny istnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 k.p.a. zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, albowiem brak jest podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, zaś dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w związku z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

 


[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-04-05
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-04-25 09:09:13
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-07-09 12:16:30