PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 19 marca 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.24.2019

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn zm.) oraz art. 100 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Komendanta Straży Miejskiej w R., na odmowę udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania abonenta numeru telefonu [...] przez P. Sp. z o.o.,

umarzam postępowanie

Uzasadnienie

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Komendanta Straży Miejskiej w R., zwanego dalej Komendantem, na odmowę udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania abonenta numeru telefonu [...] przez P. Sp. z o.o., zwanej dalej Spółką.

W treści ww. skargi Komendant wskazał, iż w dniu [...] maja 2017 r. funkcjonariusz Straży Miejskiej w R. w trakcie prowadzenia czynności służbowych ujawnił wykroczenie polegające na naklejonych ogłoszeniach na rynnach oraz na poręczach budynku przy ul. [...] w R., którego właścicielem jest [...] Spółdzielnia Mieszkaniowa. Nieznana osoba umieściła w ww. miejscach ogłoszenia o treści: ,, Najwyższa Jakość Oryginalne Papierosy Dostawa Gratis tel. [...]” bez zgody zarządzającego, wobec czego doszło do popełnienia wykroczenia z art. 63a § 1 ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2018 poz. 618). Komendant wyjaśnił nadto, iż [...] czerwca 2017 r. Straż Miejska w R. zwróciła się do operatora telefonu P. sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, abonenta ww. telefonu. W odpowiedzi z [...] lipca 2017 r. Spółka odmówiła udzielenia ww. informacji, powołując się na art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954), który wyłącza możliwość udostępnienia danych osobowych objętych tajemnicą telekomunikacyjną dla celów postępowania innego, niż karne.

Mając powyższe na uwadze Komendant wniósł o podjęcie przez Generalnego Inspektora działań mających na celu nakazanie udostępnienia danych osobowych abonenta numeru telefonu [...] przez Spółkę, które są niezbędne do przeprowadzenia czynności wyjaśniających i ustalenia sprawcy wykroczenia.

W toku postępowania zainicjowanego ww. skargą Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy, zapoznał się z materiałem dowodowym i dokonał następujących ustaleń.

Pismami z [...] sierpnia 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poinformował Komendanta o wszczęciu postępowania w sprawie oraz zwrócił się do Prezesa Zarządu P. Sp. z o.o. (dalej: „Prezes Zarządu”) o ustosunkowanie się do treści skargi oraz złożenie pisemnych wyjaśnień. W dniu [...] sierpnia 2017 r. do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo pana J. M., Administratora Bezpieczeństwa Informacji (znak: [...]), który działając jako pełnomocnik wyjaśnił, iż Spółka przetwarza dane osobowe abonenta numeru telefonu [...] na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w systemie pre-paid. W nadesłanych wyjaśnieniach wskazano również, iż zakres przetwarzanych danych osobowych abonenta obejmuje imiona i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego, numer PESEL, zaś Spółka przetwarza ww. dane w zbiorze o nazwie „Klient”. Spółka wyjaśniła nadto, iż przetwarza dane osobowe abonenta w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów i usług Spółki, działań marketingowych, archiwizacji danych oraz w celu prowadzenia analiz gospodarczych. Jednocześnie Administrator Bezpieczeństwa Informacji wyjaśnił, iż w dniu [...] czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od Komendanta pismo w sprawie prowadzonej pod numerem [...] z prośbą o udzielenie informacji o danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania abonenta numeru telefonu [...] jednak na podstawie art. 159 ust. 1 i 2, art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2018 poz. 1954) oraz przepisów ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2018 poz. 618), dalej „kodeks wykroczeń”, Spółka odmówiła udostępnienia przedmiotowych danych.

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 25 maja 2018 r. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stało się Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Postępowania prowadzone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wszczęte i niezakończone przed dniem 25 maja 2018 r. prowadzone są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) zgodnie z zasadami określonymi w kpa. Wszelkie czynności podejmowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed dniem 25 maja 2018 r. pozostają skuteczne.

Wobec treści art. 45 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, natomiast jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu, pismem z [...] listopada 2018 r. (znak: [...]), Prezes Urzędu zwrócił się z zapytaniem, czy Komendant Straży Miejskiej podtrzymuje wyrażone w skardze żądanie nakazania P. Sp. z o.o. udostępnienia ww. danych osobowych abonenta numeru telefonu [...], a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu.

Pismem z [...] grudnia 2018 r. (znak: [...], [...]) Komendant poinformował, iż w związku z przedawnieniem karalności wykroczenia z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń odstępuje od wyrażonego w skardze nakazania P. Sp. z o.o. udostępnienia danych osobowych abonenta numeru telefonu [...].

Mając na uwadze powyższe, pismem z dnia [...] grudnia 2018 r. Prezes Urzędu zwrócił się do Spółki z zapytaniem, czy nie sprzeciwia się umorzeniu przedmiotowego postępowania. Ww. pismo zostało doręczone stronie w dniu [...] stycznia 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy). Wobec braku zgłoszenia sprzeciwu w przepisanym terminie przez ww., należy uznać, iż druga strona nie sprzeciwia się umorzeniu postępowania.

Wobec powyższego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje. Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma fakt, że w toku postępowania zainicjowanego skargą na P. Sp. z o.o., Komendant Straży Miejskiej w R. odstąpił od wyrażonego w skardze żądania nakazania Spółce udostępnienia danych osobowych abonenta numeru telefony [...].

W myśl art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Zgodnie z art. 105 § 2 kpa organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.

W doktrynie wskazuje się, że umorzenie postępowania na mocy art. 105 § 2 nie różni się w skutkach prawnych od umorzenia obligatoryjnego na podstawie art. 105 § 1, albowiem w obu przypadkach ma miejsce bezprzedmiotowość postępowania. Z tym tylko zastrzeżeniem, że przepis art. 105 § 1 odnosi się do przypadków zobiektywizowanych, natomiast przepis § 2 odnosi się do sytuacji, w której strona postępowania odstępuje od żądania rozstrzygnięcia decyzją o istocie sprawy, dotyczącej jej interesu prawnego lub obowiązku. Nie oznacza to, że ten interes prawny lub obowiązek przestaje istnieć, ale dla strony traci doniosłość prawną rozstrzygnięcie o nich w decyzji administracyjnej, a więc jest to bezprzedmiotowość względna, bo odnoszona do treści żądania strony, które było podstawą wszczęcia postępowania (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 7. wyd., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2005). Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 marca 1997 r. (sygn. akt I SA/Po 1281/96) orzekł, iż cofnięcie żądania wszczęcia postępowania jest równoznaczne z wystąpieniem o umorzenie tego postępowania. Oznacza ono bowiem, że strona nie jest już zainteresowana merytorycznym rozpoznaniem sprawy.

Jednocześnie Spółka nie sprzeciwiła się umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie. W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie zachodzi także przesłanka sprzeczności z interesem społecznym, rozumianym jako interes, który dotyczy większej liczby osób. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sprawie zostały spełnione przesłanki umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 2 kpa.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r. poz. 125) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-03-19
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-04-18 11:40:54
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-06-26 13:24:36