PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 03 lipca 2019 r.

Decyzja

ZSOŚS.440.56.2019

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), zwany dalej „kpa” oraz  art. 5 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana J. W. (zam. ul. [...]) na niezgodne z przepisami przetwarzanie jego danych osobowych przez Komendanta Głównego Policji (ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa) w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji

umarzam postępowanie

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych [...] kwietnia 2019 r. wpłynęła skarga Pana J. W. zwanego dalej „Skarżącym” na przetwarzanie jego danych osobowych przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, w wyniku której Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie o sygn. akt [...]. W dniu [...] kwietnia 2019 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło pismo od Skarżącego, w którym wskazuje, iż cofa wniosek o prowadzenie postępowania i wnosi o jego umorzenie.

W związku z powyższym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pismami z [...] kwietnia 2019 r. w trybie art. 105 § 2 kpa wezwał Komendanta Głównego Policji do złożenia ewentualnego sprzeciwu co do umorzenia postępowania oraz poinformował Skarżącego o powyższym. Przedmiotowe pismo wpłynęło do Komendy Głównej Policji [...] maja 2019 r., zaś Komendant Główny Policji nie wyraził w wyznaczonym terminie sprzeciwu wobec umorzenia postępowania. W następstwie powyższego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował strony pismami z [...] czerwca 2019 r. o zebraniu materiału dowodowego wystarczającego do wydania decyzji administracyjnej.

Stosownie do brzmienia art. 105 § 2 kpa §  organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Należy zauważyć, że w przedmiotowej sprawie została spełniona dyspozycja powyższego.

W związku z powyższym, w tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), od decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Organów Ścigania i Sądów
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-07-03
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-07-04 09:47:26
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-08-09 10:28:29