PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 28 sierpnia 2019 r.

Decyzja

ZSOSS.440.13.2018.II

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 12 pkt 2 i art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku art. 160 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Pana M. S., zam. [...], o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 13 lipca 2018 r. (znak: ZSOŚS-440-1399/17/I)  

 

utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję

 Uzasadnienie

 

Do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (aktualnie: Urząd Ochrony Danych Osobowych), wpłynęła skarga Pana M. S. zam. [...] , na przetwarzanie jego danych osobowych przez Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Gabriela Boduena 3/5, dalej jako „NSA”.

W treści skargi Skarżący wskazał, iż jego zdaniem doszło do niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych przez NSA w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny:

Dane osobowe Skarżącego były przetwarzane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych poprzez pozostawienie imienia i nazwiska w postanowieniach o sygnaturach:

  1. [...]
  2. [...]
  3. [...]
  4. [...]
  5. [...]
  6. [...]
  7. [...]

Skarżący pismem z [...] sierpnia 2017 r. skierowanym do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożył skargę na ujawnienie jego danych osobowych w postanowieniach zamieszczonych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej w piśmie z [...] sierpnia 2017 r. poinformował, iż dane osobowe Skarżącego przetwarzane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych zostały niezwłocznie usunięte po rozpatrzeniu skargi z [...] sierpnia 2017 r. złożonej do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 13 lipca 2018 r. wydał decyzję administracyjną (znak: ZSOŚS-440-1399/17), umarzającą postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W ustawowym terminie Skarżący złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wyżej wymienioną decyzją.

W dniu 23 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję administracyjną (znak: ZSOŚS.440.13.2018) utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 13 lipca 2018 r. (znak: ZSOŚS-440-1399/17).

Następnie decyzją z 12 czerwca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( znak: ZSOŚS.440.13.2018) stwierdził nieważność decyzji z dnia 23 stycznia 2019 r. (znak: ZSOŚS.440.13.2018) w związku z wydaniem decyzji z dnia 23 stycznia 2019 r., o sygn. ZSOŚS.440.13.2018 przez osobę biorącą udział w wydaniu decyzji z 13 lipca 2018 r., o sygn. ZSOŚS-440-1399/17.

W związku z powyższym po ponownej analizie stanu faktycznego sprawy, w tym zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Na wstępie podnieść należy, iż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiotowym postępowaniu badał, czy Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przetwarzał w sposób zgodny z prawem dane osobowe Skarżącego w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, dalej jako: „CBOSA”, stosownie do zakresu żądania Skarżącego zawartego w skardze.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego organ ds. ochrony danych osobowych ustalił, iż Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględnił skargę Skarżącego z [...] sierpnia 2017 r. oraz niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji skargi, usunął dane osobowe Skarżącego przetwarzane w CBOSA.

Po raz kolejny wskazać należy, iż zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w przypadku naruszenia przepisów ustawy, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności usunięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych, zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, usunięcie danych osobowych. W sytuacji, gdy kwestionowany proces przetwarzania danych nie jest już kontynuowany, nie ma podstaw do jego dalszego badania (do badania zdarzeń przeszłych, a nie mających miejsca obecnie). Ocena dokonywana przez Prezesa Urzędu w każdym przypadku służy bowiem zbadaniu zasadności skierowania pod adresem określonego podmiotu nakazu odpowiadającego dyspozycji art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, służącego przywróceniu stanu zgodnego z prawem w procesie przetwarzania danych - jest więc ona uzasadniona i potrzebna tylko o tyle, o ile istnieje stan naruszenia. Jak zostało to już powyżej wskazane, żądanie Skarżącego zostało przez Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego uwzględnione, dane osobowe Skarżącego usunięto, zatem stan naruszenia nie jest już kontynuowany.

Należy również powołać się na art. 105 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, który stanowi, że gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Raz jeszcze podkreślić trzeba, iż przedmiot postępowania wiąże się ze stosowaniem przez organ publiczny przepisów materialnego prawa administracyjnego. W doktrynie wskazuje się, że „bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 §1 Kpa, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym” (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 489).

Ustalenie przez organ publiczny zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa, zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, nie ma bowiem w sytuacji zaistnienia tej przesłanki podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy. Bezprzedmiotowość postępowania może być także wynikiem zmiany stanu faktycznego sprawy.

Dodatkowo wskazać należy, iż przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA zwrócił się do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przeprowadzenie niezwłocznej weryfikacji orzeczeń publikowanych dotychczas w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych i usunięcie z nich chronionych prawem danych oraz o zwrócenie uwagi odpowiedzialnym za anonimizację pracownikom na konsekwencje prawne związane z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz w ramach szkoleń i wizytacji na zasady prawidłowej anonimizacji.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak na wstępie.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych i  w zw. z art. 3 § 2 pkt 1, art.  13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-08-28
Wprowadził informację:
user Mirosława Mocarska
date 2019-09-04 09:56:10
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2020-08-06 13:26:42