PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 11 marca 2019 r.

Decyzja

ZSPR.440.1052.2018

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 7, art. 60 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit.  c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. oraz Dz. Urz. UE. L.2018.127.2 z dnia 23.05.2018 r.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana D. S., zam. w B., na przetwarzanie jego danych osobowych przez P. S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

odmawia uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynął wniosek Pana D. S. , zam. w B. (zwanego dalej: „Skarżącym”), dotyczący przetwarzania jego danych osobowych przez P. S.A. z siedzibą w Warszawie, (zwaną dalej: „P.”), w zakresie jego danych osobowych, podczas składania reklamacji w formie elektronicznej przy wykorzystaniu internetowego formularza reklamacyjnego zamieszczonego na […]. Skarżący równocześnie wniósł o wydanie decyzji nakazującej P. usunięcia jego danych osobowych dotyczących adresu zamieszkania.

W treści przedmiotowej skargi Skarżący zarzucił P., że cyt.: „(…) W procesie zgłaszania reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczona jest opcja „Wyrażam zgodę na przesyłanie odpowiedzi na zgłoszenie/ reklamację/ wniosek o zwrot na wskazany wyżej adres mailowy”. Zgodę taką wyraziłem, jednakże w dalszym ciągu system obligował mnie do podania swoich danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. Uważam ten proceder za bezprawny, albowiem skoro wyraziłem zgodę na przesyłanie odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, dane osobowe w postaci mojego adresu zamieszkania przewoźnikowi w żaden sposób nie są niezbędne, a jak stanowi Rozporządzenie, przetwarzanie danych osobowych powinno mieć ściśle określony cel. (…)  gdybym nie wyraził zgody udzielenie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiedź ta wysłana zostałaby pocztą tradycyjną na adres zamieszkania (…) ”.

W toku postępowania przeprowadzonego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

1. W procesie składania reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza reklamacyjnego zamieszczonego na […] wymagane jest podanie imienia i nazwiska składającego reklamację, jego adresu e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź oraz adresu korespondencyjnego składającego reklamację (ulica, nr domu/ mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące połączenia kolejowego, w tym odjazd, przyjazd, data, godzina, nr biletu i nr pociągu).

2. W piśmie z dnia […] października 2018 r. P. wyjaśniła, że dane Skarżącego w zakresie podanego adresu zamieszkania w związku ze złożoną reklamacją za pośrednictwem formularza internetowego są wymagane przepisami rozporządzenia § 5 b ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 266) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2406).

3. P. przetwarza dane osobowe Skarżącego, które uzyskała bezpośrednio od Skarżącego w następującym zakresie:

  • imię i nazwisko – w celu zakupu  biletu, w związku z dobrowolnym zarejestrowaniem konta w systemie internetowej sprzedaży biletów P., w celu przyjmowania oraz rozpatrywania reklamacji, skarg oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu;
  • adres e-mail – w celu umożliwienia zakupu biletu przez w/w stronę internetową, w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków dotyczących zawartej umowy przewozu;
  • adres zamieszkania – w celu przyjmowania oraz rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków;
  • adres IP – w celu umożliwienia zakupu biletu przez w/w stronę internetową.

4. Do P. nie wpłynęło żadne żądanie Skarżącego dotyczące realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym także zaprzestania przetwarzania tych danych.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje:

Legalność przetwarzania danych osobowych na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. oraz Dz. Urz. UE. L.2018.127.2 z dnia 23.05.2018 r.), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 należy ocenić w kontekście spełnienia przesłanki z art. 6 ust. 1. Jednym z takich warunków jest okoliczność przetwarzania danych osobowych gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Skarżący w swoim piśmie z dnia […] lipca 2018 r. zarzucił P. wymóg podawania adresu zamieszkania, podczas składania reklamacji w formie elektronicznej przy wykorzystaniu internetowego formularza reklamacyjnego zamieszczonego na […] pomimo uprzednio wyrażonej zgody na udzielenie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wyjaśnienia nadesłane przez P. wskazują, że podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania osoby składającej reklamację (Skarżącego) stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego, tj. § 5 b ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2406). Zgodnie z tym przepisem reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego. Tym samym powołany przepis stanowi przesłankę z ww. art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679.        

Istnieje zatem podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych Skarżącego w zakresie adresu zamieszkania.

W świetle powyższego, w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie ma podstaw, aby stwierdzić, że doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Uzasadnione jest zatem wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzji odmawiającej uwzględnienia wniosku Skarżącego.

Decyzja jest ostateczna. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona ma prawo ubiegać się o prawo pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy może być przyznane na wniosek strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Prywatnego
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-03-11
Wprowadził informację:
user Magdalena Senderska
date 2019-04-25 11:06:21
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-07-11 12:27:41