PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

Decyzja

ZSPU.440.435.2018

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 lit. a) i f) i art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 i Dz.U.UE.L.2018.127.2) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana X, zam. w R. oraz Pani E. C., zam. w R., na nieprawidłowości w procesie przetwarzania ich danych osobowych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w K. z siedzibą w K., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

odmawia uwzględnienia wniosku.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana X, zam. w R. oraz Pani E. C., zam. w R., zwanych dalej Skarżącymi, na nieprawidłowości w procesie przetwarzania ich danych osobowych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w K., z siedzibą w K., zwanego dalej Dyrektorem. W treści ww. skargi Skarżący podniósł, iż pełnomocnik Dyrektora doręczył do Izby Administracji Skarbowej w Y, będącej miejscem zatrudnienia Skarżącego, skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y, do której załączył decyzję nr […] z dnia […] maja 2018 r., a w której zanonimizowano jedynie imię i nazwisko Skarżącej oraz numer ewidencyjny działki rekreacyjnej podając wszystkie inne dane, w tym dane Skarżącego dotyczące nieruchomości oraz okoliczności związanych z postępowaniem dowodowym w tej sprawie.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

  1. Dyrektor prowadził wobec Skarżących postępowanie administracyjne w sprawie wyłączenia z produkcji gruntów leśnych, które zakończyło się wydaniem decyzji administracyjnej nr […] z dnia […] maja 2018 r. – pismo Dyrektora z dnia […] grudnia 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w aktach sprawy.
  2. Pan X jest Drugim Zastępcą Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y – informacja ogólnodostępna w Internecie pod linkiem http://[...].
  3. Jednocześnie Dyrektor był stroną postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w R. Naczelnik I Urzędu Skarbowego w R. w dniu […] marca 2018 r. wydał w tym postępowaniu postanowienie, od którego zażalenie wniósł Dyrektor do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y. Wskutek rozpatrzenia ww. zażalenia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Y wydał postanowienie z dnia […] maja 2018 r., które zostało podpisane przez Skarżącego, pełniącego funkcję Drugiego Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y. Następnie, Dyrektor od ww. postanowienia z dnia […] maja 2018 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R., w szczególności podnosząc w niej zarzut, iż w zaskarżonym ww. postanowieniu z dnia […] maja 2018 r. brała udział osoba (Skarżący), która powinna podlegać wyłączeniu z mocy art. 24 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej Kpa. Na poparcie tego zarzutu przedłożony został dowód w postaci odpisu ww. decyzji administracyjnej nr […] z dnia […] maja 2018 r. Dowód miał na celu wykazanie, że Pan X Drugi Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y był stroną postępowania prowadzonego przez ten sam organ administracji, który jednocześnie był wierzycielem wnoszącym zażalenie na postanowienie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w R. - pismo Dyrektora z dnia […] grudnia 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w aktach sprawy.
  4. Jak oświadczył Dyrektor w ww. piśmie z dnia […] grudnia 2018 r. skierowanym do organu cyt.: „(…) w treści odpisu zanonimizowano dane dotyczące adresu zamieszkania stron oraz numeru ewidencyjnego działki będącej ich własnością (…). Zanonimizowano dane obejmujące imię i nazwisko Pani E. C., adres zamieszkania Państwa E. i X, numer działki ewidencyjnej, na której nastąpiło wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (…)”.
  5. Wyrokiem z dnia […] sierpnia 2018 r. (sygn. akt […]) Wojewódzki Sąd Administracyjny w R. uchylił zaskarżone ww. postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y z dnia […] maja 2018 r. i poprzedzające je ww. postanowienie Naczelnika I Urzędu Skarbowego w R. z dnia […] marca 2018 r., jednakże nie stwierdził naruszenia art. 24 § 3 Kpa – wyrok w aktach sprawy.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Stosownie do art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 i Dz.U.UE.L.2018.127.2), zwanego dalej RODO, bez uszczerbku dla innych zadań określonych na mocy niniejszego rozporządzenia każdy organ nadzorczy na swoim terytorium monitoruje i egzekwuje stosowanie niniejszego rozporządzenia (lit. a) oraz rozpatruje skargi wniesione przez osobę, której dane dotyczą, lub przez podmiot, organizację lub zrzeszenie zgodnie z art. 80, w odpowiednim zakresie prowadzi postępowania w przedmiocie tych skarg i w rozsądnym terminie informuje skarżącego o postępach i wynikach tych postępowań, w szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze prowadzenie postępowań lub koordynacja działań z innym organem nadzorczym (lit. f).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 RODO, dane osobowe muszą być: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość"); b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami ("ograniczenie celu").

Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Odnosząc się zatem do zarzutu Skarżących dotyczącego udostępnienia przez Dyrektora ich danych osobowych zawartych w treści ww. decyzji nr […] z dnia […] maja 2018 r. na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Y wskazać należy, iż działanie Dyrektora należy uznać za uprawnione w świetle art. 6 ust. 1 lit e) RODO. Kwestionowane przez Skarżących działanie było bowiem działaniem Dyrektora podjętym w celu zapewnienia ochrony praw strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y w ramach sprawowania władzy publicznej. Kwestionowana decyzja została przekazana razem ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w R. za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y wyłącznie w celu poparcia zarzutu naruszenia art. 24 § 3 Kpa. Jeżeli bowiem Dyrektor uważał, iż w postępowaniu, którego był stroną doszło do naruszenia jego praw jako organu państwowego poprzez naruszenie art. 24 § 3 Kpa, jego uprawnieniem i zarazem obowiązkiem służbowym było zaskarżenie ww. postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Y z dnia […] maja 2018 r. do sądu i podniesienie ww. zarzutu. Dyrektor tym samym ostatecznie realizował swoje czynności służbowe, które udokumentował. W celu wykazania zasadności prezentowanego stanowiska przedłożył bowiem kwestionowaną ww. decyzję administracyjną dotyczącą Skarżących. Bez znaczenia natomiast jest kwestia czy zarzut ten był uzasadniony, czy nie, gdyż jest to kwestia wtórna, podlegająca ocenie sądu.

W tym stanie faktycznym i prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnął, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) w związku z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

 

 

 

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-04-18
Wprowadził informację:
user Anna Zajda
date 2019-04-30 09:48:02
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-07-08 12:32:36