PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 17 czerwca 2019 r.

Decyzja

ZSZZS.440.50.2019

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149) oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, art. 58 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Pani M.P., Pana M.P. oraz ich małoletnich dzieci w zakresie imion, nazwisk, adresu zamieszkania, dat urodzenia, numerów PESEL oraz informacji dotyczących stanu zdrowia dzieci przez Przychodnię na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w S., Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

odmawia uwzględnienia wniosku.

Uzasadnienie

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pani M.P., Pana M.P. oraz ich małoletnich dzieci, dalej: Skarżący, w zakresie imion, nazwisk, adresu zamieszkania, dat urodzenia, numerów PESEL oraz informacji dotyczących stanu zdrowia dzieci przez P. Sp. z o.o., dalej: Przychodnia, na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w S., dalej: PPIS.

W treści skargi Skarżący wskazali, że Przychodnia udostępniła na rzecz PPIS ich dane osobowe bez zgody i podstawy prawnej oraz zażądali dostosowania operacji przetwarzania danych osobowych do przepisów o ochronie danych osobowych oraz „wprowadzenia zakazu przetwarzania wskazanych danych (…) w tym zakazu do przekazywania danych innym instytucjom, bez przesłanek prawnych”.  

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

  1. Skarżąca oraz jej mąż Pan M.P., jako osoby sprawujące pieczę nad ich małoletnimi dziećmi, nie wykonali w stosunku od nich obowiązku szczepień ochronnych.
  2. W związku z nierealizowaniem przez Skarżących obowiązku szczepień ochronnych w stosunku do ich małoletnich dzieci, Przychodnia udostępniła ich dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz informacji o niewykonanych szczepieniach Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w S. w celu zrealizowania ciążącego na nich obowiązku prawnego.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

W odniesieniu do tzw. „danych zwykłych” wskazać należy, że ich przetwarzanie regulowane jest w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), zwane dalej: RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Katalog przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO, jest zamknięty. Natomiast przetwarzanie tzw. „danych wrażliwych” uregulowane jest w art. 9 RODO, który enumeratywnie określa sytuacje w których takie dane mogą być przetwarzane. Zgodnie z art. 9 RODO przetwarzanie danych wrażliwych jest dozwolone tylko jeśli spełniony jest jeden z warunków art. 9 ust. 2 RODO. Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że przesłanki te co do zasady są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.  Wskazać również należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, przetwarzanie „danych zwykłych” może nastąpić niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i jest dopuszczalne również między innymi wtedy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Natomiast „dane szczególne” mogą być przetwarzane między innymi do celów profilaktyki zdrowotnej (…) na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego z zastrzeżeniami ust. 3 (lit. h) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego (lit. i).

Odnosząc się do udostępnienia danych osobowych Skarżących przez Przychodnię na rzecz PPIS, wskazać należy co następuje. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zabieganiu oraz zwalczaniu zakażenia i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570), dalej: u.z.z., osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są zobowiązane na zasadach określonych w tej ustawie do poddawania się szczepieniom ochronnym. W przypadku osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych, odpowiedzialność za spełnienie tego obowiązku ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę lub faktyczną opiekę nad osobą małoletnią lub bezradną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późń. zm.). Co więcej, art. 5 ust. 1 pkt 4 u.z.z. zobowiązuje osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do udzielania danych osobowych i informacji między innymi organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które są niezbędne do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych oraz informacji niezbędnych do realizacji obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1-3 u.z.z.

Zgodnie z art. 17 ust. 8 u.z.z. osoby przeprowadzające szczepienia ochronne prowadzą dokumentację medyczną dotyczącą obowiązkowych szczepień, przechowują karty uodpornienia, dokonują wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia, sporządzają sprawozdania z przeprowadzonych szczepień ochronnych oraz sporządzają sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną  opieka zdrowotna, które przekazywane są do odpowiedniego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 17 ust. 10 u.z.z. wskazuje, iż wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753), zwane dalej: r.o.s.o., które wymaga umieszczenia w nim wykazu osób uchylających się od szczepień ochronnych (załącznik nr 4, dział drugi r.o.s.o.).

Jak wykazano, zgodnie z obowiązującym prawem, Przychodnia jest zobowiązana do przygotowania sprawozdania dotyczącego przeprowadzonych szczepień ochronnych i sporządzenia imiennego wykazu osób, które się od szczepień ochronnych uchylają, by umożliwić Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem tego obowiązku oraz jego efektywną egzekucję. Wskazać bowiem należy, że przestrzeganie ustawowego obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b u.z.z., jak również udzielenie informacji dotyczących jego realizacji zabezpieczone zostało przymusem administracyjnym (tak również: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 7/13). Zgodnie bowiem z art. 3 § 1 w zw. z art. 2 §1 pkt 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 r. poz. 1619 ze zm.), dalej: u.p.e.a. lub ustawą o postępowaniu egzekucyjnym, egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków o charakterze niepieniężnym pozostających we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie szczególnego przepisu. W rozumieniu art. 1a pkt 13 u.p.e.a. wierzycielem jest podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym (tu: PPIS), natomiast zgodnie z art. 5 §1 pkt 2 u.p.e.a. uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku określonego w art. 2 §1 pkt 10 u.p.e.a. jest organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązanego obowiązku albo powołana do czuwania nad wykonaniem obowiązku (por. również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2014 r. wydany w sprawie o sygn. akt II OSK 1312/13; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2015 r. wydany w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 423/15). Uznać zatem należy, że sprawozdanie  sporządzane na podstawie art. 17 ust. 8 pkt 2 u.z.z. powinno zawierać dane niezbędne do wysłania przez odpowiedni oddział Państwowej Inspekcji Sanitarnej upomnienia wzywającego do wykonania obowiązku szczepiennego oraz podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych w przypadku niewykonania obowiązku. Podkreślić bowiem należy, że dane pozyskiwane przez PPIS jak i mu udostępniane muszą być również wystarczające do prowadzenia skutecznej egzekucji obowiązku szczepień, w ramach której wierzyciel (tu: PPIS) sporządza tytuł wykonawczy. Zakres tych danych regulowany jest przez art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z art. 27 § 1 pkt 2 i 3 u.p.e.a., tytuł wykonawczy powinien zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL zobowiązanego oraz treść podlegającego egzekucji obowiązku.

W związku z powyższym, stwierdzić należy że dane osobowe Skarżących w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania zostały udostępnione przez Przychodnię na rzecz PPIS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dane ich małoletnich dzieci w zakresie informacji o niewykonanych szczepieniach na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h oraz i RODO, co w obu przypadkach należy ponownie uznać za adekwatne i celowe w świetle obowiązku nadzorczego pełnionego przez PPIS.

Odnosząc się do wspomnianych wcześniej żądań Skarżących, wskazać należy, że udostepnienie danych w zakresie informacji o stanie zdrowia dziecka Skarżących przez Przychodnię do PPIS miało oparcie w art. 9 ust. 2 lit h oraz i RODO w zakresie informacji o stanie zdrowia, a w zakresie pozostałych danych w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wobec czego w tym zakresie danych przychylenie się do żądań Skarżących należy uznać za bezzasadne. Natomiast w związku z żądaniem przeprowadzenia kontroli w Przychodni, wskazać należy że kompleksowe czynności kontrolne w sprawie przetwarzania i zabezpieczania danych przez określonego administratora danych mogą więc zostać podjęte przez Prezesa z urzędu, po otrzymaniu informacji o niezgodnych z prawem działaniach podmiotu i po dokonaniu wstępnej oceny zasadności stawianych mu zarzutów, jednak decyzję o przeprowadzeniu tych czynności organ podejmuje samodzielnie w oparciu o uzasadnione podejrzenie naruszania przepisów RODO. W przedmiotowej sprawie skazać należy, iż kwestionowane przez Skarżącą okoliczności wynikały z celowego działania Przychodni, zgodnego z obowiązującymi przepisami, wobec czego żądanie przeprowadzenia kontroli należy uznać za bezpodstawne.

Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych służy kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych i jest ukierunkowane na wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 58 RODO, na podstawie którego organ nadzorczy może przywrócić stan zgodny z prawem. W przedmiotowej sprawie ustalono, iż udostępnienie danych osobowych Skarżących przez Przychodnię na rzecz PPIS oraz ich przetwarzanie przez ten organ nie stanowiło naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, wobec czego zastosowanie uprawnień naprawczych wynikających z art. 58 ust. 2 RODO jest bezzasadne.

W tym stanie faktycznym oraz prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych orzekł, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa
Wytworzył informację:
user Jan Nowak
date 2019-06-17
Wprowadził informację:
user Mateusz Wnuk
date 2019-06-19 09:52:29
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-06-27 13:11:59