PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 19 lutego 2019 r.

Decyzja

ZSZZS.440.658.2018

Na podstawie art. 104 § 1 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149) oraz art. art. 6 ust. 1 lit. f i art. 58 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi Pana P.P. dotyczącej nieprawidłowości w przetwarzaniu jego danych osobowych przez F. sp. z o.o. polegające na wykorzystaniu jego głosu w zapowiedzi słownej na telefonie firmowym o numerze […] oraz adresu mailowego […], Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. odmawia uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych osobowych Pana P.P. w zakresie adresu mailowego […] przez F. sp. z o.o.;
  2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Pana P.P., zwanego dalej Skarżącym, dotycząca nieprawidłowości w przetwarzaniu jego danych osobowych przez F. sp. z o.o., zwanej dalej Spółką, polegające na wykorzystaniu jego głosu w zapowiedzi słownej na telefonie firmowym o numerze […] oraz adresu mailowego […]. W treści skargi Skarżący wskazał, iż pomimo braku jego zgody oraz zapisów porozumienia pomiędzy nim a Spółką, jego dane osobowe są nadal przetwarzane.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ustalił następujący stan faktyczny.

  1. Skarżący był wspólnikiem w Spółce. Po zbyciu udziałów w kapitale zakładowym oraz rezygnacji z udziału w zarządzie Spółki, w dniu […].08.2018 r. podpisał Porozumienie ze Spółką, które obligowało Spółkę do usunięcia między innymi nagrania głosowego z zapowiedzi słownej odtwarzanej przy połączniu z ww. numerem telefonu oraz dezaktywacji ww. skrzynki mailowej.
  2. W wyjaśnieniach, Prezes Zarządu Spółki wskazał, iż Spółka dezaktywowała ww. adres mailowy, i wykorzystuje go jedynie do wysyłania automatycznej odpowiedzi o treści, cyt. „Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia […].08.2018 P.P. nie jest pracownikiem firmy F. sp. z o.o., a jego konto mailowe jest zdezaktywowane. Prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji na adres […]. Z poważaniem, F.” (pisownia oryginalna).
  3. Spółka wskazała również, że zaprzestała korzystania z nagrania głosowego wykorzystującego głos Skarżącego na telefonie firmowym i obecnie wykorzystuje nagranie zapowiedzi głosowej przygotowane przez zewnętrzną firmę.

Po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zważył, co następuje.

Konieczne jest podkreślenie, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydając decyzję administracyjną, zobowiązany jest do rozstrzygania sprawy w oparciu o stan faktyczny istniejący w chwili wydania tej decyzji. Jak podnosi się w doktrynie „organ administracji publicznej ocenia stan faktyczny sprawy według chwili wydania decyzji administracyjnej. Reguła ta odnosi się także do oceny stanu prawnego sprawy, co oznacza, że organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów prawa obowiązujących w chwili jej wydania (…). Rozstrzyganie w postępowaniu administracyjnym polega na zastosowaniu obowiązującego prawa do ustalonego stanu faktycznego sprawy administracyjnej. W ten sposób organ administracji publicznej realizuje cel postępowania administracyjnego, jakim jest urzeczywistnienie obowiązującej normy prawnej w zakresie stosunków administracyjno-prawnych, gdy stosunki te tego wymagają” (Komentarz do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Lex., el/2012). Ponadto, w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 761/07, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż „badając […] legalność przetwarzania danych osobowych, GIODO ma obowiązek ustalenia, czy na datę wydawania rozstrzygnięcia w sprawie dane konkretnego podmiotu są przetwarzane oraz czy czynione to jest w sposób zgodny z prawem”.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie mają obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016), zwane dalej: RODO.

Odnosząc się do wykorzystywania przez Spółkę adresu mailowego zawierającego imię i nazwisko Skarżącego, wskazać należy co następuje. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż Spółka, jako były pracodawca Skarżącego, nadal posiada aktywny ww. adres e-mail, który był przypisany do niego w trakcie pełnienia obowiązków, tym samym jest administratorem danych zgodnie z treścią art. 4 ust. 7 RODO, który stanowi, że administratorem danych jest cyt. „podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych”. Przedmiotowa sprawa dotyczy danych z zakresu tzw. „danych zwykłych”, których przetwarzanie regulowane jest w art. 6 ust. 1 i zgodnie z którym, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniona jest jedna z przesłanek wskazanych w tym przepisie. Katalog przesłanek wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO, jest zamknięty. Każda z przesłanek legalizujących proces przetwarzania danych osobowych ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że przesłanki te co do zasady są równoprawne, a wobec tego spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, podstawę przetwarzania może stanowić zgoda osoby, której dane dotyczą. W przedmiotowej sprawie Spółka nie dysponuje zgodą Skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu mailowego […]. Niezależnie od zgody osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (lit. f). Dodatkowo, proces przetwarzania danych osobowych musi być zgodny z zasadami ustanowionymi w art. 5 ust. 1 RODO. Do zasad tych zalicza się między innymi ograniczenie celu przetwarzania (lit. b), jak również minimalizacja przetwarzanych danych (lit. c). Wspomniane zasady wymagają, by proces przetwarzania był ukierunkowany na konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel, a także by zakres danych osobowych przetwarzanych na rzecz określonego celu był ograniczony do jak najmniejszego.

Wskazać należy, że Skarżącego oraz Spółkę łączyła umowa, zgodnie z którą Skarżący jako wspólnik oraz wiceprezes Spółki był odpowiedzialny za prowadzenie jej spraw i kontakt z kontrahentami. Po zakończeniu współpracy Spółka wykorzystuje adres mailowy Pana P. jedynie w celu poinformowania kontrahentów o zmianach jakie nastąpiły we władzach Spółki, które odbywa się za pomocą automatycznej odpowiedzi kierowanej do kontrahenta zainteresowanego kontaktem ze Skarżącym. Komunikat obejmuje informację o tym, że Skarżący nie jest już zatrudniony w Spółce oraz wskazanie pod jakim adresem mailowym można kontaktować się z aktualnymi przedstawicielami Spółki. W ocenie Prezesa Urzędu tego rodzaju działanie można potraktować jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jak wskazuje zarówno art. 6 ust. 1 lit. f oraz motyw 47 RODO, prawnie uzasadnione interesy administratora mogą stanowić podstawę do przetwarzania tylko w sytuacji, w której mają one nadrzędny charakter w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osób której dane dotyczą. Oczekiwania co do ochrony i nadrzędności interesów i praw osób których dane dotyczą powinny być rozsądne. Prezes Urzędu podziela stanowisko, że omawiana przesłanka wymaga pogłębionej analizy stanu faktycznego (zob. również: Chomiczewski, Witold. Prawnie uzasadniony interes jako przesłanka legalizująca przetwarzanie danych – pojęcie. System Informacji Prawnej LEX, dostępny pod adresem: https://sip.lex.pl/#/publication/470099706). Po pierwsze, ocenić należy obecność prawnie uzasadnionego interesu administratora, który jak wskazano wyżej utożsamiony jest w przedmiotowej sprawie z przekazaniem informacji o aktualnych władzach spółki oraz możliwościach kontaktu z nimi. Ocenić należy również niezbędność przetwarzania danych osobowych dla realizacji tego celu oraz uwzględnienie w procesie zasady minimalizacji danych w związku z art. 5 ust. 1 lit. c RODO. W przedmiotowej sprawie koniecznym dla ochrony uzasadnionego interesu Spółki jest by poinformować kontrahentów, podejmujących próby nawiązania kontaktu ze Spółką poprzez adres mailowy opatrzony danymi Skarżącego, o aktualnych władzach Spółki i ścieżkach kontaktu. Co więcej, trwający proces przetwarzania odbywa się z poszanowaniem dla wyżej wskazanych zasad, w związku z ograniczonym celem przetwarzania jak i ograniczeniem zakresu przetwarzanych danych Skarżącego do adresu mailowego składającego się z imienia i nazwiska oraz informacji o tym, że nie jest już pracownikiem Spółki. Należy wskazać, iż art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymaga również, by uzasadniony interes administratora miał nadrzędny charakter w stosunku do interesów oraz podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. W przedmiotowej sprawie uznać należy, że interes realizowany przez Spółkę ma taki charakter. Dane Skarżącego są używane przez Spółkę jedynie w sytuacjach, gdy klient podejmie próbę kontaktu i jedynie w celu wskazania aktualnych danych kontaktowych do Spółki. Adres mailowy zawierający imię i nazwisko Skarżącego nie jest aktywnie wykorzystywany przez Spółkę do pozyskiwania nowych klientów bądź wskazywania na powiązanie pomiędzy Skarżącym a Spółką. Przy ocenie nadrzędności interesów jednej ze stron w doktrynie podkreśla się znaczenie między innymi relację pomiędzy podmiotem danych a administratorem (zob. Chomiczewski, Witold. Prawnie uzasadniony interes jako przesłanka legalizująca przetwarzanie danych – pojęcie. System Informacji Prawnej LEX). W przedmiotowej sprawie Skarżący, jako były członek zarządu Spółki zajmował się klientami oraz sprawami Spółki. Konsekwencją prowadzenia tego kontaktu, jest obecne przetwarzanie przez Spółkę adresu mailowego Skarżącego, w związku z koniecznością utrzymania kontaktu z klientami. Uwzględnić należy również, że adres ten przetwarzany jest w sposób ograniczony, jedynie w celu informacyjnym. W automatycznej odpowiedzi zawarta jest również informacja, że Skarżący nie jest już pracownikiem Spółki, co jednoznacznie wskazuje na brak trwającej relacji pomiędzy Skarżącym a Spółką. Wobec powyższego należy uznać, że spełniona jest przesłanka art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przetwarzanie adresu mailowego Skarżącego należy uznać za zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Odnosząc się natomiast do wykorzystywania przez Spółkę głosu Skarżącego w zapowiedzi głosowej telefonu firmowego o numerze […], wskazać należy iż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych działając na podstawie i w granicach kompetencji przyznanych mu przepisami RODO, wydając decyzję bada stan faktyczny i prawny na dzień wydania decyzji. Dlatego też z uwagi na to, że dane osobowe Skarżącego, zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym, nie są obecnie przetwarzane przez Spółkę, dalsze prowadzenie postępowania w tym zakresie należy uznać za bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149), zwanej dalej Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Przedmiot postępowania wiąże się ze stosowaniem przez organ publiczny przepisów materialnego prawa administracyjnego. W doktrynie wskazuje się, że cyt.: „bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 § 1 kpa, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przesłanka umorzenia postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, a może ona powstać także w czasie trwania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem administracyjnym.” (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 489).

Ustalenie przez organ publiczny zaistnienia przesłanki, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa, zobowiązuje go, jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie, do umorzenia postępowania, nie ma bowiem w sytuacji zaistnienia tej przesłanki podstaw do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty, a dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości, mającej istotny wpływ na wynik sprawy. Bezprzedmiotowość postępowania może być także wynikiem zmiany stanu faktycznego sprawy. Jednocześnie niniejszy organ podziela stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 listopada 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I OPS 6/1, w którym ww. Sąd wskazał cyt.: „W postępowaniu administracyjnym, regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zasadą jest, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która rozstrzyga sprawę co do jej istoty, według stanu prawnego i faktycznego na dzień wydania decyzji”. Co więcej, ocena dokonywana przez Prezesa Urzędu w każdym przypadku służy zbadaniu legalności trwającego procesu przetwarzania danych osobowych. Poza kompetencją Prezesa Urzędu jest dokonywanie oceny legalności nieistniejących procesów przetwarzania danych osobowych. Postępowanie prowadzone przez Prezesa ukierunkowane jest na przywrócenie stanu zgodnego z prawem, poprzez wydanie dyspozycji z art. 58 ust. 2 RODO. Jednakże, jeśli proces przetwarzania danych osobowych nie istnieje, nie ma możliwości dokonać oceny jego zgodności z prawem, co uniemożliwia ustalenie potrzeby przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych służy kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych i jest ukierunkowane na wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 58 RODO, na podstawie którego organ nadzorczy może wydać ostrzeżenie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dotyczących możliwości naruszenia przepisów poprzez planowane operacje przetwarzania (art. 58 ust. 2 lit. a), udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu w przypadku naruszenia przepisów niniejszego przez operacje przetwarzania (art. 58 ust. 2 lit. b), nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą (art. 58 ust. 2 lit. c), nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowanie operacji przetwarzania do obowiązujących przepisów (art. 58 ust. 2 lit. d), nakazanie administratorowi zawiadomienia o naruszeniu osoby, której dane dotyczą (art. 58 ust. 2 lit. e), wprowadzenie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania (art. 58 ust. 2 lit. f), nakazanie sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenie przetwarzania danych, nakazanie powiadomienia o tych czynnościach odbiorców, którym dane ujawniono (art. 58 ust. 2 lit. g), zastosowanie administracyjnej kary pieniężnej (art. 58 ust. 2 lit. i), nakazanie zawieszenia przepływu danych do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej (art. 58 ust. 2 lit. j).

W tym stanie faktycznym oraz prawnym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych orzekł, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna. Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i w zw. z art. 13 § 2, art. 53 § 1 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.), od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). Wpis od skargi wynosi 200 złotych. Strona ma prawo ubiegania się o prawo pomocy, w tym zwolnienie od kosztów sądowych.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa
Wytworzył informację:
user dr Edyta Bielak–Jomaa
date 2019-02-19
Wprowadził informację:
user Mateusz Wnuk
date 2019-03-29 12:42:00
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-04-25 13:58:08