Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Czy inspektor ochrony danych powinien być wyznaczany na podstawie takich samych kwalifikacji jak było to w przypadku administratora bezpieczeństwa informacji?
Wymogi stawiane inspektorom ochrony danych przez przepisy RODO są podobne do tych stawianych wcześniej ABI, ale nie są identyczne. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, osoba powoływana na stanowisko ABI powinna była pos
Rekordowa kara dla administratora za naruszenie ochrony danych
Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł. za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryf
§ ZSPU.421.3.2019
18 października 2019 r.
Zgodność z prawem, Integralność i poufność, Rozliczalność, Sektor publiczny,
Jak ustalono w toku kontroli, w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim została wdrożona wewnętrzna procedura dotycząca prowadzenia BIP, jednakże nie zawiera ona zasad dotyczących przeglądu danych opublikowanych w BIP pod kątem zapewnienia ich przetwarzania zgodnie z zasadą ograniczonego przechowywania.
Należy tym samym uznać, że Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego w związku z obowiązkiem transmisji i publikowania nagrań sesji Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej nie dokonując analizy ryzyka, nie wdrożył odpowiednich środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie
EROD publikuje procedurę przyjmowania opinii ws. krajowych kryteriów certyfikacji
Podczas posiedzenia plenarnego 14 lutego 2023 r. EROD przyjęła procedurę przyjmowania opinii EROD w sprawie krajowych kryteriów certyfikacji i europejskiego znaku jakości ochrony danych. Dokument ten jest skierowany do wszystkich wnioskodawców ubie
DKN.5130.2215.2020
Na podstawie art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), art. 7 ust. 1, art. 60, art. 101 i 103 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 
DKN.5131.8.2022
Na podstawie art. 104 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 7, art. 60 i art. 102 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
§ ZWAD.405.31.331.2019
22 września 2020 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor publiczny,
W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej: Prezesem UODO, ustalił, co następuje: 1. Szpital jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia 2016/679.
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, zapewniają stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.