Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ ZSZZS.440.727.2018
20 marca 2019 r.
Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,
Ponadto na mocy postanowień umownych podmiot przetwarzający zobowiązał się do dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewaniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych została zawarta na czas nieokreślony do momentu trwania umowy o współpracy w zakresie realizacji usług związanych z kontrolą dotyczącą absencji chorobowych pracowników i doradztwa w tym zakresie.
§ ZSPU.421.8.2018
03 kwietnia 2019 r.
Obowiązek informacyjny, Ograniczenie przechowywania, Samorząd, Sektor publiczny,
Uchybienia te polegały na: Opracowaniu w Urzędzie Miejskim w W. klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, która nie zawierała wszystkich informacji określonych w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności informacji o wszystkich odbiorcach danych
W toku kontroli ustalono, że w celu prowadzenia rejestru mieszkańców wdrożony został w Urzędzie Miejskim w W. jeden system informatyczny o nazwie A. W celu świadczenia usług serwisowych systemu A, Burmistrz W. zawarł w dniu […] stycznia 2018 roku umowę nr […] z A. Sp. z o.o.
§ ZWAD.405.31.331.2019
22 września 2020 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor publiczny,
W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwany dalej: Prezesem UODO, ustalił, co następuje: 1. Szpital jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia 2016/679.
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, zapewniają stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
5 6 7 8 9