Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.50.2021
08 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
Jak wskazano w Wytycznych 07/2020 dotyczących pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego zawartych w RODO (dalej zwanych: Wytycznymi 07/2020) Europejskiej Rady Ochrony Danych (cyt.): „Celem włączenia zasady rozliczalności do RODO i uczynienia jej główną zasadą było podkreślenie, że administratorzy danych muszą wdrożyć odpowiednie
Często będzie to wymagało wymiany odpowiedniej dokumentacji (np. polityki prywatności, warunków świadczenia usług, rejestru czynności przetwarzania, polityki zarządzania dokumentacją, polityki bezpieczeństwa informacji, sprawozdań z zewnętrznych audytów ochrony danych, uznanych międzynarodowych certyfikatów, takich jak normy ISO 27000).
§ DKN.5101.25.2020
12 listopada 2020 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zabezpieczenie danych, Zdrowie, Sektor publiczny,
Spółka przedstawiła wyciąg z polityki bezpieczeństwa informacji z […] maja 2018 r., której częścią jest lista fizycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych stosowanych przez administratora danych.
Jak wynika z wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 - Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, przyjętych w dniu 3 października 2017 r., podczas oceny ryzyka, które może powstać w wyniku naruszenia, administrator powinien łącznie uwzględnić wagę potencjalnego wpływu na prawa lub wolności
§ DKN.5131.12.2020
19 stycznia 2023 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Analiza ryzyka, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Zabezpieczenie danych, Środki techniczne i organizacyjne, Sądy,
Podmioty przetwarzające dane osobowe zobligowane są nie tylko do zapewnienia zgodności z wytycznymi ww. rozporządzenia poprzez jednorazowe wdrożenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, ale również do zapewnienia ciągłości monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie poziomu oraz adekwatności wprowadzonych
Pomimo tej świadomości Sąd jednak nie wdrożył technicznych środków mających zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Administrator przed wystąpieniem naruszenia ochrony danych osobowych poprzestał na wdrożeniu wyłącznie organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
§ DKN.5131.6.2020
05 stycznia 2021 r.
Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo,
Ponadto z wyjaśnień zawartych w tym piśmie wynika, że „Administrator Platformy e-learningowej opracował autorską poprawkę do systemu […] uniemożliwiającą studentom pobieranie filmów.
Opracowanie  i wdrożenie takiej poprawki uznać należy za środek podjęty przez administratora celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia tego typu naruszenia w przyszłości, a nie działanie minimalizujące ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane dotyczą.
§ DKE.523.37.2021
22 kwietnia 2022 r.
Udostępnienie danych, Sektor prywatny,
Ochrony Danych w dniu 26 listopada 2014 r. przyjęła wytyczne dotyczące wykonania wyroku TSUE w sprawie Google Spain, dalej jako „wytyczne WP225”.
We wskazanych wytycznych WP225 została opracowana lista kryteriów, które mają być wykorzystywane przez organy ochrony danych przy ocenie zachowania zgodności z prawem ochrony danych osobowych odmowy uwzględnienia wniosków o usunięcie z listy wyników wyszukiwania przez operatorów wyszukiwarek.
§ DKN.5131.31.2021
07 lutego 2023 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zawiadomienie osób, Środki techniczne i organizacyjne, Mieszkalnictwo,
Często będzie to wymagało wymiany odpowiedniej dokumentacji (np. polityki prywatności, warunków świadczenia usług, rejestru czynności przetwarzania, polityki zarządzania dokumentacją, polityki bezpieczeństwa informacji, sprawozdań z zewnętrznych audytów ochrony danych, uznanych międzynarodowych certyfikatów, takich jak normy ISO 27000).
[6] (…) [7] Wytyczne 07/2020 Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego zawartych w RODO (Wersja 2.0, przyjęta 7 lipca 2021 r.), zwane dalej Wytycznymi 07/2020.
§ DKN.5131.8.2021
31 maja 2023 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Zgłaszanie naruszeń, Zawiadomienie osób, Negatywne skutki naruszenia, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
Kontynuując rozważania dotyczące środków bezpieczeństwa, należy pamiętać, że rola administratora nie ogranicza się tylko do jednorazowego opracowaniawdrożenia środków organizacyjnych i technicznych mających zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodne z zasadami wyrażonymi w rozporządzeniu 2016/679.
Podmioty, które przetwarzają dane osobowe, zobligowane są nie tylko do zapewnienia zgodności tego przetwarzania z wytycznymi ww. rozporządzenia poprzez jednorazowe wdrożenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, ale również do zapewnienia ciągłości monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie poziomu
Wytyczne 7/2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
Wytyczne 7/2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
Wytyczne 03/2022 w spr. zwodniczych wzorców projekt. w interfejsach platform mediów społeczn...
Wytyczne 03/2022 w sprawie zwodniczych wzorców projektowych w interfejsach platform mediów społecznościowych: jak je rozpoznać i ich unikać
Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 zatwierdzone przed EROD
Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 zatwierdzone przed EROD dostępne są na tej stronie